(Baothanhhoa.vn) - Mô hình “Camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự” đã trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng như quản lý địa bàn dân cư” – đó là khẳng định của Trung tá Nguyễn Văn Thương, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc khi trao đổi với chúng tôi về mô hình “Camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự” trên địa bàn huyện.
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQeG6oeG6quG7ouG7iljhuqrEguG6quG7nsSC4buew5Thu57DlcSCLcSC4oCcw53huqrDlMSC4bui4bq4w53igJ3EgklA4bqqxILhuqFV4bue4buOxILhuqrhu57EgsOV4buyLk/hu57EgnHhu5bhu57DlcSC4bq/4bukSeG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zj4buK4bqqw43Dg0Hhu4FVxILDleG7kuG7nsOVxILigJzhuqHhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILhu47DlELhu6LEgllCw53EgkjEkOG7oMSCw4zEkOG7osSC4bqq4buexILhu57DlOG7nsOVxILDnVjhu4TDncSCw50q4oCdxILDjEXEgsOdWOG7rMSCw53DlUPhu57DlcSC4oCcw53huqrDlMSC4bui4bq4w53igJ15xILigJxJQuG7nsOVxILDneG6qi7EguG7nsOaw5TEgsONQ8OU4oCdxIJJQOG6qsSC4bucKknEguG7nD3hu7Dhu57hu47EgklV4bue4buOxILhuqrhu57EgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCSVXhu57hu47EgsOdQknEglbDlVHhu57hu47EguG7nuG7jiXhuqp5xILDjOG7huG7ssSCw51Y4bqq4buew5XEgjrhu6jDlMSCSUJJxILhu5zhu6BEw5TEgsOd4bukw5TEglbDlUThu6LEgkkj4bue4buOxILhu57DlT3Eglfhu7LEkOG7nsSC4bucIcSCw4zhu5jhuqrEgkhD4buexILDjeG7gOG7nsSCST3igJ3EguKAk8SCw4xQxILhu5xDxILhu5rDlcOK4bue4buOxILDjOG7mOG7nsOVxIJJQOG6qsSCw7RY4buy4bue4buOxILDnULEguG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCccOJ4buexILDtMOVPcav4bue4buOecSCw7LDlVDEgsOdWD3hu6zhu57hu47EguG6oVXhu57hu47EguG6quG7nsSCw5Xhu7IuT+G7nsSCceG7luG7nsOVxILhur/hu6RJxILhu5rDlcOUxILDnVjhuqrhu6DEgsOM4bumw5TEgjrhu6jDlMSCScOV4bu04bue4buOxILDnVXDlMSCOk7EguG7olXEgsOV4buS4buew5XEguKAnOG6oeG6quG7ouG7iljhuqrEguG7jsOUQuG7osSCWULDncSCSMSQ4bugxILDjMSQ4buixILhuqrhu57EguG7nsOU4buew5XEgsOdWOG7hMOdxILDnSrigJ3EgsOdWEzhu57EgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCw5Xhu7IuT+G7nsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4bqqVsOdw5Thu6Dhu57Dg0Hhu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDjcOdw5Xhu7Lhu6JIxILDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhuqzhuq7huq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SC4bq0w4Lhuq5WLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL8OUw71I4bqq4bugw53DleG6quG7nsOVw5Xhu6DhuqrDvTrhu54v4bue4buKO1kv4bq24bqw4bq04bqmL+G6sOG6puG6psONw4Lhuq7huqzhurDhuqzDguG6qMOdw4LhuqzhuqThuqbhuqzhu5zhuq7DvcagVuG7jnZY4bup4bqs4bq04bqmw4PEguG6quG7nMOd4bupw4PhuqHhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILhuqrhu57EguG7nsOU4buew5XEgi3EguKAnMOd4bqqw5TEguG7ouG6uMOd4oCdxIJJQOG6qsSC4bqhVeG7nuG7jsSC4bqq4buexILDleG7si5P4buexIJx4buW4buew5XEguG6v+G7pEnDg8SCO8OUw43DncOV4bupw4Phuqzhuq7huq7Dg8SCw5Xhu4rDlOG7jsOVw53hu6nDg+G6tMOC4bquw4PEgi9B4bqhVeG7nuG7jsSC4bqq4buexIIsRcSCceG7luG7nsOVxILDtMOUTeG7nsSCw51Y4bqq4bugxILDjOG7psOUxII64buow5TEgsOV4bukxILDjeG7gOG7nsSCOk7EgjrDlE9JxILhu5zhurhWxILDjOG6vMOdxILDlU/EgsOdw5XDmuG7nuG7jsSCSeG6quG7ouG7iljhuqrEguG7jsOUQuG7osSCWULDncSCw51Ew5TEguG7nsOVQ8O94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDo8OTxILDlcOUw5Phu7LEglhUxII6TsSC4buiVcSCw5Xhu5Lhu57DlXnEgknDleG7tOG7nuG7jsSCw51Vw5TEgsOMTeG7nsSCw53DlVXhu57EgsO0w5Xhu6bEgsOyw5Xhu7h5xIIsRcSCceG7luG7nsOVxILDtMOUTeG7nsSC4buO4bq8VsSCSEPEgsOyw5VE4buixILDtMOV4buYxILDqsOU4buiecSCSOG7kMSCw53DlT3EgknDlcOUxIJI4bukxILhu5rDlEzhu6LEgklV4bue4buOxILDnUJJxILhu6LhurzDncSCw51Y4buE4buexILDncOVVeG7nnnEgkhDxILDqsOU4buixILhu57DlE7hu6LEguG7nuG7rMSCScOV4bugxIJIw5RNw513xILigJzhu4fDleG7qsSCw5VPxILDncOVw5rhu57hu47Egknhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILhu55DLsSC4buiQ8SCw53hu5Lhu57DlcSCw51YROG7nuG7jsSCw4nhu57EgsOdWOG7pOG7osSCOuG6vMOdxILhu6zEgsOdw5VV4buexILDtMOV4bumxILDssOV4bu4xILhu5rDlVXhu57hu47EgklR4buexILhu54/4bqqw73EgsOj4bq8ScSCSMOUT8OdecSCIcSCw53DlSRJxIJJQOG6qsSC4bue4buOPeG7qsOUxILDjeG7gOG7nsSCw4w94buwScSC4bue4buA4bue4buOxIJJ4bqq4bugw73EgnHDlE9JxII6JMOdxIJYQknEgsOdw5XEkMOUecSCw4zDk8SCw51Y4buA4buyecSCSFHEglbDlVDhu57hu47EguG7sk3Egkgl4bqqxIJIRcOUxIJY4bqqxILDjD3hu6rhu57hu47Egkkj4bue4buOxILDjEXEguG7jsOUxJDhu6LEgsOMw5TEgljhu4bDncSC4buew5XDlE7hu7LDvcSCw6NQxILhu5xDxII64buSecSC4buaw5XDlMSCVsOVQsOdxILhu47DlEJJxIJZKsSCOsOUT0l5xIJJw5Xhu7Thu57hu47EgsOdVcOUxILDjE7hu7LEguG7nsOV4buqxIJJVeG7nuG7jsSC4bqq4buexIIsRcSCLOG7iuG7osSC4bucRMOUxIJJ4bqq4bui4buKWOG6qnnEglnhuqrhu7LEgsOMUMSCw4xN4buexILDnSXhu57hu47EgsOV4bukxILDjeG7gOG7nsSC4buew5XhurhJxILhu57DleG7rMSCw41S4buexILDjcSoVsSC4bueTOG7nsSCOk/EglnDlOG7nsOVxILhu6JVw5TEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCw53DlVXhu57EguG7nOG7slXhu57EgllEScOVecSCw4zEqFbDvcSCw7TDlVXhu57EgsOMRcSCw4w94buwScSCSVXhu57hu47EguG7nsOV4buE4buexILhu5xDxILDncOVVeG7nsSC4bueVeG7nuG7jsSCw53DlVXhu57EguG7ouG7qMOUxILhu5rDlMOT4buyxILhu6JH4buy4oCdw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcOjPeG7sEnEgkjDlE3DnXnEgsOVw5RP4buexILDneG7oEPhu57EgixFxIJx4buW4buew5XEgsO0w5RN4buexIJJUMSC4bqy4bq2xILhu6LhurjDncSCSeG6quG7ouG7iljhuqrEgsOMPeG7sEnEguG7nOG6uFbEgsOM4bq8w53EgsOdWEzhu57EguG7nsOVP+G7nuG7jsSCw53hu7IuTeG7nsSCw4w94buq4bue4buOxILDnVhS4bue4buOxILDjMOUw5Phu6LEgjpOxILhuqrhu57EguG7nsOU4buew5XEgsOdWOG7hMOdxILDnSrEguG7tXvhu4fDtMO04bu3xII6Q8SC4buew5VDxII6w4nhu57EgsOVUOG6qsSCSUDhuqrEguG6pMSCw53DlVXhu57Egjrhu6jDlMSCWcOaxILDncOUTuG7nsSC4buc4bq4VsSCw4zhurzDncSCw5XGr+G7nsSC4bqy4bqu4bquxILDnVjDlE/hu7LEgsOMw5nhu57hu47EgsOdJcSC4bue4buO4buyw5nhu57EguG7nuG7juG7gOG7nsSCWUJJw5XEgixFxILDjUPhu57DlcSCScOV4bugxIJJVeG7nuG7jsSCw51CScSCSMSQ4bugxILDjMSQ4buixIJ74buHw7TDtMO9xILhu4fhu47hu6BDw5TEgljhuqp5xILhu5wqScSC4bucPeG7sOG7nuG7jsSCSVXhu57hu47EguG6quG7nsSCLEXEgklR4buexII64buE4buexILDjOG7pOG7nuG7jsSCw4w94buwScSC4bqs4bquxILDleG7pMSC4buOw5ThuqrEgsOM4buS4buew5XEgsOdWEzhu57EgklCScSCw51Y4bu4ScSCw4w94buq4bue4buOxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSC4buc4bq4VsSCw4zhurzDncSCw5VPxILDncOVw5rhu57hu47Egknhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILhu47DlELhu6LEgllCw53DvcSCw6NEw5TEguG7tC7EguG6v0zEgnHDieG7nsSCw7Thu7R5xILDtFg94bus4bue4buOxILhuqFV4bue4buOxILhuqrhu57EgixFxIJx4buW4buew5XEgsO0w5RN4bueecSCScOV4bugxIJIw5RNw513xILhu43hu7LhuqrEguG6sMSC4buew4nhu6LEguG7nOG6uFbEgsOM4bq8w53EgsOVT8SCw53DlcOa4bue4buOxILigJzhuqHhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILhu47DlELhu6LEgllCw53EgkjEkOG7oMSCw4zEkOG7osSCe+G7h8O0w7TigJ3EguG7nCpJxILhu5w94buw4bue4buOxIJJVeG7nuG7jsSC4bqq4buexIIsRcSCw4xFxIJWw5VCw53EgsOVw5RP4buexII6Q8SCSOG6uMOdxILDjD3hu7BJxILhurDEgsOMw5rDlMSCw5094buw4bue4buOxILDnVjhu6Thu6LEgknhurhWxILDnUPDlMSCWcSQ4bueecSCLEJJxILDjOG7mOG7nsOVxILDjD3hu7BJxILhu57hu47hu7IuTOG7nsSC4buew5Xhu4Dhu57EgklA4bqqxILhurLEgjrhu7jEgsOd4bqqw5TEguG7nkThu57EguG7jsOU4bqq4bugxILDncOVVeG7nuG7jsO9xILhuqFCScSCw4zDmsOUxILDnT3hu7Dhu57hu47EglbDlUThu6LEgsOd4bukw5TEgkkj4bue4buOxII64buSxILDncOVTcSC4buiQ8SCw43DqMSCScOVJeG7nuG7jsSCw51Y4bug4bue4buOxILDleG7oETDncSCw4zhu6Thu57hu455xILDneG6qsOUxILhu55E4bueecSCw51PxILhu55E4buexIIsRcSCw5Xhu6TDlMSCw51YTOG7nsSCw4zhu5jhuqrEgkhD4buexIIsRcSC4buOw5TEkOG7osSCw5XDiuG7nsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDqsOVVeG7nuG7jsSCScOV4buUxILhu6JVxILDleG7kuG7nsOVxILigJzhuqHhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILhu47DlELhu6LEgllCw53EgkjEkOG7oMSCw4zEkOG7osSCe+G7h8O0w7TigJ3EguG7rMSCLEXEgnHhu5bhu57DlcSCw7TDlE3hu57EglbDlULDncSCw5Xhu7IuxILDlcOUT+G7ssSCV+G7ssSQxILhu6JDxILDlcOUT+G7nsSCw51Ew5TEgsOdWEzhu57EgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCw5Xhu7IuT+G7nsSCceG7luG7nsOVxILhur/hu6RJxIJJUMSCw5XGr+G7nsSC4bqw4bqu4bquxIJJ4bqq4bui4buKWOG6qsSC4buOw5RC4buixIJZQsOdxIJIxJDhu6DEgsOMxJDhu6LEgnvhu4fDtMO0xILDjD3hu7BJxILhu5zhurhWxILDjOG6vMOdxILhu6zEgklCScSCw53hu7IuTeG7nsSCw4w94buq4bue4buOxIJJw5Xhu5Dhu57DlXnEgsOdWOG7uMSCWeG7rMSCScavxIJX4buy4bqq4bueecSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCw5VSSXnEgsOMxq/hu57Egjrhu5jEgsOdWEzhu57EgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCw53DleG7mMSCw51Y4buG4buexIJx4buW4buew5XEguG6v+G7pEnEgjpDxIJJQknEgixFxILhu4fDlOG7nsOVxILDqsOV4bqq4bue4buOecSCceG7luG7nsOVxILDtMOV4buY4buew5XEgsOM4bqq4bue4buOxILDnVjhu6zEgsOdw5VD4buew5XEguKAnOG7msOV4bq4ScSCw53DlOG7nsOV4oCdxIJJQOG6qsSCw53hu6TDlMSCVsOVROG7osO9xILDtFjhu7Lhu57hu47EgsOdQsSC4buH4buO4buyLsOS4buexIJxw4nhu57EgsO0w5U9xq/hu57hu455xILDssOVUMSCw51YPeG7rOG7nuG7jsSC4bqhVeG7nuG7jsSC4bqq4buexILDleG7si5P4buexIJx4buW4buew5XEguG6v+G7pEl5xIJJw5Xhu6DEgkjDlE3DnXfEguG7jeG7suG6qsSCw5VPxILDncOVw5rhu57hu47Egknhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILhu47DlELhu6LEgllCw53EgsOMRcSCw5XFqMSCw51Y4buwxILDjOG6uEnEguG7nCpJxIJJw5Xhu6DEguG7nCpJxILhu5w94buw4bue4buOxIJJVeG7nuG7jsSC4bqq4buexILDleG7si5P4buexILDnVjhu6Dhu57hu47EgjrDlE9JxILDncOV4buK4bugxILDjVTDlHnEguG7msOUw5Phu6LEglnhu6BCw53EgklCScSCw5Xhu6BEw53EgsOM4buk4bue4buOxILDjcOUw5Lhu57EgljhuqrEgsOdWEzhu57EgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCw5Xhu7IuT+G7nnnEgsOdJcSCw4xQxILhu5rhu5hWxILDncOV4buqw5TEglbDlULDncSCw5XDlE/hu555xIJWw5VR4bue4buOxILhu57hu44l4bqqecSCw4zhu4bhu7LEgsOdWOG6quG7nsOVxII64buow5TEgklCScSC4buc4bugRMOUxILDneG7pMOUxIJWw5VE4buieMSCVsOVQsOdxILDleG7si7EgsOMPeG7sEnEglkkScSC4buiROG7nsOVxIJJQOG6qsSCVsOV4bug4bue4buOxILDnVhD4bugxILDneG7oEPhu57EgsON4buA4buexIJIxJDhu6DEgjpPxILhuqrhu57EguG7nsOU4buew5XEgsO04bumxIJX4buyw5pJecSC4buOUFbEglbDleG7guG7nsSCSMSQ4bugxILDjMSQ4buixIJ74buHw7TDtMSCOkPEgsOdWOG7hMOdxILDnSrEguG6quG7nsSCw53hu6BD4buexILhu47DlOG6quG7oMSCw53DlVXhu57hu455xILhu5rDlVXhu57hu47EgsOMw5PEgizEkC7EgljhuqrEgsOM4bukw53Egizhu7Lhu4bDnXnEgkjhu4bDncSC4bue4buO4buqxII6Q8SCSUJJxILDjMOUw5Phu6LEguG7nlDhu57hu47EglbDlSRJxILDnURWxILDnVhM4buexILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw6Dhurrhu57hu47EgjrDlE9JxILhu5zhurhWxILDjOG6vMOdxILDlU/EgsOdw5XDmuG7nuG7jsSCSeG6quG7ouG7iljhuqrEguG7jsOUQuG7osSCWULDnXnEguG7nCpJxILhu5w94buw4bue4buOxIJJVeG7nuG7jsSC4bqq4buexIJJQknEgixFecSCw53DleG7mMSCw51Y4buG4buexILDnVhM4buexILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57EgsOV4buyLk/hu57EgsOMRcSCVsOVQsOdxILDlcOUT+G7nsSC4buew5XDlE7hu7LEgjrhu7jEgjrDlE9JecSCSOG6uMOdxILhu47DlD/EgklCScSCw4zDmsOUxILDnT3hu7Dhu57hu47EgklQxILDlUPhu57DlcSCOsOUxILDnVjhu6Thu6LEgknhurhWecSCScOaxIIhxILhu47hu4AuxILDncOVPcav4bue4buOxILDneG7kEnDlXnEguG7juG7gC7EgsOd4bqqw5TEguG7nkThu57EguG7jsOU4bqq4bugxILDncOVVeG7nuG7jsO9w73DvcSCw7RY4bug4bue4buOxILDjFB5xILDnVjDlE/DncSCVsOVQsSCw53DlUPhu57DlcSCSVXhu57hu47EguG7ouG7pMOdxIJZw5rEgjrhu7jEgkLhu57EguG7juG7gC7EgkgkScSCLOG7tEnEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCV+G7suG7guG7nsSCScOV4bu04bue4buOxILhu4fDleG7gOG7nsSCw43hu4Dhu57DvcSCw6PDlMOT4buexILDleG7kuG7nsOVxILhu57DlT13xIJxQ+G7oMSC4buaw5Xhu6DEkOG7nuG7jsSC4bqw4bq0xILhu47DlOG7qsSC4bue4buOQy7EguG6sOG6sC3hurAt4bq24bqu4bq24bqwecSC4buaSsSC4buOw5Thuqrhu57EgsOMRcSCw4zhu6TDncSC4buew5Xhu4RWxII6Q+G7oMSC4buew5VDxIJIQ8SCcSPEgsO0w5Xhu5jEgnRN4bueecSCWcOU4buew5XEguG7nsOJ4buixILhurDhuqjDguG6rHnEgsOdWOG7tMSCw51Ew5TEguG7msOV4buyxILhurJ5xILDncOV4buYxILDnVjhu4bhu57EgnHhu5bhu57DlcSC4bq/4bukScSC4bucQ8SC4bue4buOPeG7qsOUxILhu5rDleG7si5Nw53EgsOd4buEw53EglnDmuG7nuG7jsSCw4zGr+G7nsSCw53DleG7gOG7nnnEgklQxILDleG7oEPhu57EgknEkOG7nsOVxILDjOG6vEnEgkjDlE/DncSC4buaw5VQxILhu5rDlcOJ4buexILDjMOTxILDnVjhu6Thu6LEgknhurhWxILDnUPDlMSCWcSQ4buew73EgsO14bqq4buyxILhu5rDlcOUxILhu57DleG7hOG7nsSCw4w94buwScSCw53DlVXhu57hu47EgsOdw5Thu555xILhuqFV4bue4buOxILhuqrhu57EgsOV4buyLk/hu57EgnHhu5bhu57DlcSC4bq/4bukScSCw4xFxILDneG7hFbEgsOdWOG7suG7nuG7jsSC4bucKknEguG7nD3hu7Dhu57hu47EguG7nsOV4bqq4buew5XEgknDlVDhu57hu47EgklQxILhu6LhurzDncSCw51Ew5TEgsOVw5RP4buexILDnVg94buq4bue4buOecSCw53hu6bEgknDlSRJxILDjMOZ4bue4buOxIJI4bukxIJJQknEgkjDlE/hu57EglbDlUJWxILhu57hu47DlcOUT1bEgjrhu7h5xILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOMUMSCSVDEgsOdWOG7si7Egizhu7Lhu4bDncSCw5VPxILDncOVw5rhu57hu47Egknhuqrhu6Lhu4pY4bqqxILDneG7kuG7osSCw43hu4bhu7LEgjpNw53EgsOMw5rDlMSCw5094buw4bue4buOw73EguG6ocOV4buUxIJZ4bqq4buyxILhuqTEguG7jsOU4buqxILDjMOZ4bue4buOxILDlcOZxILDneG7kEnDlcSCSSpJxILDnVjhu7IuxIIs4buIw515xILhu5wqScSC4bucPeG7sOG7nuG7jsSCSVXhu57hu47EguG6quG7nsSCw4xFxIJI4bq4w53EguG7jsOUP8SCw4zDmsOUxILDnT3hu7Dhu57hu47EguG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCw7TDleG6quG7nsOVxILhu43hu7Lhuqrhu57hu455xIJZw5Thu57DlcSC4buew4nhu6LEguG6sOG6qOG6rOG6snnEgsOdWOG7tMSCw51Ew5TEgixFxILDtMOVUsSCY8SQw5R5xILDleG7si5P4buexILDtMOVUsSCc+G7suG7gOG7nsSCw4zhuqrhu57hu47EguG7nEbhu57EgsOdWMOa4buexILDnVhM4buexILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57EgsOV4buyLk/hu57EgsO0w5VSxIJz4buy4buA4bueecSCw53huqrhu57hu47Egjrhu4TDncSCw53DleG7ssSC4buOw5Q/xILhurDEgsOMw5RP4buexILDncOV4bugRMOUxILDjcOUxILDjOG7pOG7nuG7jsSC4buDVlbhu6DEguG6q8OCeOG6sMSCLOG7isSC4buiQi7EgjpDxILhurTDvcOC4bqu4bquw73huq7huq7huq7EgsOMw5nhu57hu47Egknhu7bhu57hu47EguG7ouG7pMOdxIJZw5rEgsOMw5nEgjrhu4TDnXnEgsOdQ8OUxIJZxJDhu57EguG7msOVQknEgklQxILhu5zDlEzhu57Eglfhu7Lhuqrhu57EgsOMTeG7nsSCw5VD4buew5XEgjrDlMSCVsOVROG7osSCw53hu6TDlMSCSUDhuqrEgsOMw5rDlMSCw5094buw4bue4buOw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQWPhuqouxILhu57hu45DLsSC4bqw4bquLcOCLeG6tuG6ruG6tuG6sHnEguG6oVXhu57hu47EguG6quG7nsSCw5Xhu7IuT+G7nsSCceG7luG7nsOVxILhur/hu6RJxILDncOUTVbEguG7nsOV4buE4buexILDjMav4buexILDnVjhu5Lhu57DlcSCSELhu6DEgklA4bqqxIJV4bue4buOxIJxI8SCw7TDlU3EgsO04bu24bue4buOecSCWcOU4buew5XEguG7nsOJ4buixILhurDhuqjhuqbhuqx5xILDnVjhu7TEgsOdRMOUxILDncOVVeG7nsSCw6DDqOG7oHnEgixFxIJx4buW4buew5XEguG6v+G7oOG7nuG7jnnEgjpOxII6w5RPScSCWEThu57hu47EgllC4bue4buOxILhuqwtw4It4bq24bqu4bq24bqwxIJI4buYxILhu5pKxILhu47DlOG6quG7nsSCw4zhu6TDncSC4buew5Xhu4RWxII6Q+G7oMSC4buew5VDxILhu5zhu4YuxILDnVjhu6Thu6LEguG6sMSCScOVw5RNScSCw4zDlE/hu57EgsOdw5Xhu6BEw5TEguG7nsOVReG7nsSCw5XDlE/hu7LEgnFkceG7g8SC4bui4buy4bqqxILDncOVQuG7nuG7jsSC4bqwLeG6tuG6ruG6tuG6sMSCOuG7qMOUxILhu47DlELEguG6ssO9w4Lhuq7huq7DveG6ruG6ruG6rsSCw4zDmeG7nuG7jnjEglXhu57hu47EgsO0WOG7mOG7nsOVxILDo+G7kuG7nsOVxILDtMOUTeG7nnnEglnDlOG7nsOVxILhu57DieG7osSC4bqw4bqow4Lhuqh5xILDnVjhu7TEgsOdRMOUxILDncOVVeG7nsSC4bqh4buC4buyxILhu4E9ecSCLEXEgnHhu5bhu57DlcSC4bq/4bug4bue4buOxIJI4buYxILhu5pKxILhu47DlOG6quG7nsSCw4zhu6TDncSC4buew5Xhu4RWxII6Q+G7oMSCw51Y4buk4buixIJJ4bq4VsSC4bqwxIJJw5XDlE1JxILDjMOUT+G7nsSCw53DleG7oETDlMSC4buew5VF4buexILDlcOUT+G7ssSCc2R74buD4buBZMSC4bue4bugw53hu4rEguG6rMSC4bui4buy4bqqxILhu57DieG7osSC4bq24bqu4bq24bquxII64buow5TEguG7jsOUQsSC4bq0w73DguG6ruG6rsO94bqu4bqu4bquxILDjMOZ4bue4buOxII6Q8SC4bq2w73huq7huq7huq7DveG6ruG6ruG6rsSCw4zDmeG7nuG7jsSCw53DlE7hu57EguG7ouG6vMOdw73EgsO14bqq4buyxILhu5rDlcOUxILhu57DleG7hOG7nsSCw4w94buwScSCw53DlVXhu57hu47EgsOdw5Thu555xILhuqFV4bue4buOxILhuqrhu57EgsOV4buyLk/hu57EgsOMRcSCSSbEgklC4buexIJI4bukxIIs4buyw5rhu57hu47EgsOVw5RP4buexILDnVg94buq4bue4buOecSCw53DleG7ssSCw53DleG7hFbEgsOdQ8OUxILhu5zDlE/hu7J5xIJJw5Uk4bue4buOxIJJJMSCOkPEgsOdWOG7si7Egizhu7Lhu4bDncSCw5VPxILDncOVw5rhu57hu47Egknhuqrhu6Lhu4pY4bqqxIJJQOG6qsSCSUJJxIJJxq/Eglfhu7Lhuqrhu555xILhu57DlUPEgsON4buA4buexILDneG7kuG7osSCw43hu4bhu7LEgjpNw53EgsOMw5rDlMSCw5094buw4bue4buOxILDjEXEgsOdw5UqScSCw5XDlE/hu57EgsOVQ+G7nsOVxII6w5TEgsOdWOG7pOG7osSCSeG6uFbEgsOdQ8OUxIJZxJDhu57DvcSCw6NN4buexILhu5rDleG7oMSQ4bue4buOxILhurDhurTEguG7jsOU4buqxIJJ4bu24bue4buOxILhu57hu45DLnnEguG7nCpJxILhu5w94buw4bue4buOxIJJVeG7nuG7jsSC4bqq4buexILDleG7si5P4buexILDjEXEgixCScSCw4zhu5jhu57DlcSCw4w94buwScSCw4zDmsOUxILDnT3hu7Dhu57hu47EguG7nuG7jsOVw5TEgjrhu4bhu57EgsOdWOG7pOG7osSCSeG6uFbEgsOdQ8OUxIJZxJDhu57EguG7nEPEgsO0WOG7mOG7nsOVxILDtMOUTeG7nsSCw7TDlUPhu57DlXnEglnDlOG7nsOVxILhu57DieG7osSC4bqw4bqo4bqow4J5xILDnVjhu7TEgsOdRMOUxILhu5rDleG7ssSC4bqyecSCLEXEgsO0w5VEScOVxILDoOG7kuG7nsOVecSCw5Xhu7IuT+G7nsSCw7TDlURJw5XEgsO0w5VD4buew5XDvcSC4bqhxq/Eglfhu7Lhuqrhu57EgsOMw5RO4buyxILDnVjhuqrEgsOV4buyLk/hu57EgnHhu5bhu57DlcSC4bq/4bukScSCw4xFxILDnVjDlE/hu7LEgsOd4buEVsSCw7RY4buY4buew5XEgsO0w5RN4buexILDtMOVQ+G7nsOVxILDjE3hu57EgsOdWOG7uMSCWeG7rMSC4bqhVeG7nuG7jsSC4bqq4buexILDleG7si5P4buexIJx4buW4buew5XEguG6v+G7pEnEgsOMw5PEguG7nEPhu6LEgjrDlE9Jw73EgsO0RMOUxIJJxq/Eglfhu7Lhuqrhu57EgsOMw5RO4buyxILDnVjhuqp5xILDtFjhu5jhu57DlcSCw7TDlE3hu57EgsO0w5VD4buew5XEgsOMRcSCw53DlUPhu57DlcSC4buaw5VG4buexILhu5rDleG6qsOUxILhu57DleG7hOG7nsSCw5VD4buew5XEgjrDlMSCw51Y4buk4buixIJJ4bq4VsSCw51Dw5TEglnEkOG7nsSCw51Ew5TEguG7nsOVQ8SCVeG7nuG7jsSCcSPEgsO0w5VNxILDtOG7tuG7nuG7jsSCOkPEglXhu57hu47EgsO0WOG7mOG7nsOVxILDo+G7kuG7nsOVxILDtMOUTeG7nsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HigJzhuqHDleG7kOG7nsOVxILDnSXEgsOVw5RP4buyxIJX4buyxJDEgklA4bqqxII6w5RPScSCw4xGLsSC4buc4bu2w5TEgsOd4bukw5TEglbDlUThu6J5xIJ74buHw7TDtMSCw4w94buwScSCSMSQ4bugxILDjMSQ4buiecSCSUJJxII64buG4buexILDjE7EgsOdWOG7hMOdxILDnSrEgklV4bue4buOxIJJ4buk4bue4buOecSCVcSC4buew5XDlMOS4buixILhu6JVw5TEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOdJeG7nuG7jsSCSD3hu6hJxILDjD3hu7BJxILhu47DlMSQw5TEglfhu7IuTcOdxILhu55M4buexILhu6Lhu6TDncSCWcOaxILDjOG7mOG6qsSCVsOVPcav4bue4buOxILDnVhM4buexILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57EgsOV4buyLk/hu55x4buW4buew5XEguG6v+G7pEnEguG7nsOVPXfEgnHhu5bhu57DlcSCw7Thu4Dhu555xIJx4buW4buew5XEgmPhu7bhu57hu47DvcO9w73EgsOMRcSCOkPEgsOM4bqq4bue4buOxII64buE4buexILDjOG7pOG7nuG7jsSC4buHw5Xhu4Dhu57EgsON4buA4buexIJJ4bu24bue4buOxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCV+G7si5O4buexILDjOG7mOG6qsSCVsOVPcav4bue4buOxILDnVjDlMOT4buexILhu5rDleG6qsOUxILhu5zhurhWxILDjOG6vMOdxIJJ4bqq4bui4buKWOG6qsSC4bqq4buexILhu57DlOG7nsOVxILhu57DleG6uuG7osSCSMSQ4bugxILDjMSQ4buixIJ74buHw7TDtMSCw53DlVXhu555xIIsUOG7onnEguG7jsOUP8SC4buO4buS4buexIJI4buS4buew5XEgi5M4buexIJJw5Xhu6DEguG7osWow5TEgsOd4buyLk3hu57EgsOMPeG7quG7nuG7jsO9xILDtMOV4buqw5TEguG7jsOU4bqq4buexILDneG7qMOUecSC4bqhVeG7nuG7jsSC4bqq4buexILDleG7si5P4buexIJx4buW4buew5XEguG6v+G7pEnEgsOdw5RNVsSCw53hu7hJxIJWw5XDmsOUxILDleG7sFbEgjrhu6jDlMSCSUJJxILhu57hu45D4buew5V5xILDjOG7oEPhu57EgsOdw5XDk3nEgsOM4buY4bqqxIJWw5U9xq/hu57hu47EgsOMRi7EguG7okThu57DlcSCSVXhu57hu47EgsOdQknEgsOd4buyLkzhu57EgsOdWOG7si5O4buexII6TsSCw5XDlE/hu7LEglfhu7LEkHnEguG7nOG7sMOUxILhu5BJw5XEgklA4bqqxILDlU/EgsOdw5XDmuG7nuG7jsSCSeG6quG7ouG7iljhuqrEguG7jsOUQuG7osSCWULDncSCSMSQ4bugxILDjMSQ4buixIJ74buHw7TDtHnEgsOdJcSCw4xQxII64buE4buexILDjOG7pOG7nuG7jsSCSUJJxILDneG7psSCScOVJEl5xIJJxq/Eglfhu7Lhuqrhu555xILDjeG7oOG6quG7nsOVxILhu57hu47DlcOUT1Z5xILDleG7pMSCw43hu4Dhu57EguG7nOG6uFbEgsOM4bq8w53EgsOMw5PEglbDlVHhu57hu47EguG7nuG7jiXhuqrEgjpDxILDnSrEgkjEkOG7oMSCOk/EgsOdQ8OUxIJZxJDhu555xILhu45QVsSCVsOV4buC4buexIJX4buy4bqq4buexILDnVhS4bue4buOxILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOdw5UqScSCw5XDlE/hu57EglbDleG7oOG7nuG7jsSCw51YQ+G7oMSCw53hu6BD4buexILDjeG7gOG7nsSCVsOVUeG7nuG7jnnEgknDlcOa4bue4buOxILDneG7pMOUxIJWw5VE4buixII6Q8SCw51PxILhu55E4buexIIsRcSCw5Xhu6TDlHnEgkjEkOG7oMSCOk/EguG6quG7nsSC4buew5Thu57DlcSCScOV4buQ4buew5XEgsOdWOG7mHnEgsOdWOG7hMOdxILDnSrEguG6quG7nsSCw53hu6BD4buexIIsRcSCw5Xhu6TDlHnEgsOdw5UqScSCw5XDlE/hu57EgsOdw5Xhurjhu57hu47EguG7nOG7sMOUxILhu57DlcOUT+G7osSCOuG7uMSCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexILhu5rDlOG7nsOVxILDnU3Egi3EgixFxILDleG7pMOUxILhu6zEgsOM4buY4bqqxIJWw5U9xq/hu57hu47igJ3EguKAk8SCw7RY4buy4bue4buOxILDnULEguG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCccOJ4buexILDtMOVPcav4bue4buOxILhu57DleG7huG7nsSC4buiROG7nsOVw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODxIJZw50u4buc4buK4bupw4PDneG7iizDnS3huqrhu5zDlOG7juG7nnfEgljDlOG7jsOVw514w4NB4bu5WcOdWOG7oOG7nuG7jkHDoEPDlMSCOkPEgsSQ4buew5V3xILhu4fhu47hu4Dhu57EgmND4bu5L1nDnVjhu6Dhu57hu45B4bu5L1ZB


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]