(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã sớm nhận thức và ngày càng xác định rõ hơn về nguy cơ, tác hại của tệ tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng, với chế độ và sự nghiệp xây dựng đất nước. Ngay từ những ngày đầu mới giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân và Chính phủ; là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”. Qua nhiều kỳ Đại hội, Đảng ta luôn xác định “tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXMo4bqy4buK4bun4buH4buAU+G7sOG7p+G7iMSC4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bq+4buGw73hu4rhu6fhu6LDveG7nuG7o+G7p8ON4buG4bq64buK4bun4buixKjDveG7nuG7p+G7muG7oOG7sMOJ4buI4bunw4zhu6ThuqThu6Phu6fhur5KxqDhu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bue4buAeeG7iuG7p+G7iOG7gFThu4jhur7hu6Phu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7pOG6pHIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXPhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7muG7oMO94bun4bue4buc4buE4buI4buA4bunw4zhu7nhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6pMO94bqk4buA4bun4buK4bu14buI4bq+4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4rhu6Phu6c84bu34buI4bq+4bun4bueeeG7p+G6rOG7ueG7p+G7ouG7kOG7iuG7p+G7iOG7gOG6tuG7iOG7p+G7nuG7gMOa4bqk4bunxq/hu7Phu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhuqThu7Phu4jhur7hu6fhu6rDveG6pOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhu5xO4bun4buAw5Thu4jhu6fGr8OJ4bun4buI4bq+4bug4buw4bun4bqkw5Thu6Phu6fhu57DveG6pOG7p+G7gOG7teG7huG7p+G6pFN54bun4bue4bq44bun4bue4buAeeG7iuG7p+G7iOG7gFThu4jhur7hu6Phu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7pOG6pOG7p+G6rMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6c84bu34buI4bq+4buj4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqThu4BF4bun4bqs4buM4bunxq/hu7Phu6fhu6Lhu6Thu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bqs4bqu4bue4bun4buIVeG7kOG6pOG7n+G7p+G6r+G6vnnhu7Dhu6fhu57DmeG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4bqs4bqw4bug4bun4buK4buQ4buG4bun4bq+4buG4buz4buI4buA4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7muG7oOG7sMOJ4buI4buj4bunKOG7gFPhu6fhu55G4bqk4buA4bunNsOS4bunKOG7gOG7guG7p8SD4buG4buI4buA4bun4bqs4bu54bun4bqk4buAR+G7p+G7nE7hu5vhu6fhu4fhu4B54buK4bunT+G7o+G7p8OM4bu54buI4bq+4bunxqDhu4Dhu4Lhu6fGr+G7s+G7p8OC4bq44buI4buA4bun4bua4bugeeG7iOG7p8OM4buGxJDhu6Dhu6fDjOG7s+G7p8ONQ+G7p+G7nuG7gFHhu6fhuqRTeeG7p+G6r+G7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu6fGr+G7s+G7pyjhu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fGoOG7gFPhu53hu6fDjOG7s+G7p+KAnOG6vuG7huG6oOG6pOG7p+G7lOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunw4xL4buI4bq+4oCd4buj4bun4oCc4bq+4buG4bqg4bqk4bun4buI4buM4buG4bun4buqxILhu4rigJ3hu5/hu6fDquG7oHnhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p8ON4buu4bunPOG7teG7huG7p+G7gOG7jOG7huG7o+G7pzzhu7fhu4jhur7hu6fhu5554bunw4zhu6BP4buI4bun4buqw73huqThu6fhuqxG4buI4buA4bun4oCc4bue4buAeeG7iuG7p+G7iOG7gFThu4jhur7hu6fGr+G6tOG7iOG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG7p+G6pMOU4bun4bqs4bqo4bun4bqmTHnhu6fhu6Lhu6Thu6fhu57DkuG7iOG7p8avxKjhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7pzzhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G6pOG7gEXhu6fhuqzhu4zhu6fhu5554oCd4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNt4bug4bqu4bue4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nsOZ4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4bue4buc4bu14buI4bq+4bunxq/DieG7p8av4bqu4buI4bun4bqsw4nhu6fhu57hu4B54buK4bun4buI4buAVOG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bqs4bqu4bug4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bue4buAeeG7iuG7p+G7iOG7gFThu4jhur7hu6dw4bq9KOG7h+G6r3Hhu6fhuqRTeeG7pzzhu7fhu4jhur7hu6fhu5554bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7muG7oHnhu6Phu6fhu4fhu47hu4jhur7hu6ch4buC4bun4bue4buAVeG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7p+G6veG7gFDhu6fhu4fhu5xM4buI4bq+4bunLeG7p+G7h+G7nFXhu5Thu4jhur7hu6cheeG7iOG7pyjhu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhu4fhu5zhu6Dhu4jhur7hu6dVw5Thu4jhur7hu6fGr8OJ4bun4bq9KOG7h+G6r+G7o+G7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buk4bqk4bun4bqs4bu54bunxq/hu4ZF4bue4bun4buew73huqThu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p+KAnOG6o+G7hsSQ4buI4bun4bua4bug4buwReG7nuG7o+G7p8ON4buGxJDhu4jhu6fhu57hu5zhu4Thu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fhu57hu5x54buI4buA4bun4bq9KOG7h+G6r+G7o+G7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buk4bqk4buj4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7pzzhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G6r+G7gOG7s+G7p+G7iFXhu5DhuqThu6fhu5554bun4buI4bq+4buz4buw4bun4bqk4buz4buI4bq+4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu6Lhu7XhuqThu4Dhu6Phu6fGr8Wo4buI4bq+4bun4buK4bu14buI4buA4oCd4buf4bunPMSC4buw4bunw4zhu7Phu6fhuqThu6DDk+G7iOG7p+G6pOG6suG7iuG7p+G7iHnhu4jhur7hu6fGr8OJ4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bqs4bqu4bug4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7p+G6vSjhu4fhuq/hu6Phu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7pOG6pOG7p+G6pErhu6fhur7hu4bDveG7p+G7nuG7nEbhu6fDjOG7rOG7p8OM4bug4bq24buI4bunxq/hu7Phu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu57hu4bhurzhu4jhu6fhu5rhu6B54buI4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G6rMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7pzzhu7fhu4jhur7hu6Phu6fhu4Dhurjhu6fhu57hu4DDk+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEbhu6fGr+G7s+G7p+G7ouG7pOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu4rhu7Xhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G7iFXhu5DhuqThu6fhu5554bun4buA4buG4bq44buI4bun4buIeeG7sOG7n+G7p+G7geG7pOG7p+G7nHnhu6fhuqzhu5Lhu4bhu6fhuqRTeeG7p+G6pOG7oMOT4buI4bun4buiw73huqThu4Dhu6fhuqzhu7nhu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bui4buk4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G7nsSC4buK4buj4bun4buAVeG7lOG7iOG6vuG7p8Oa4buI4bq+4bun4buixILhu6Dhu6fhu5zhu4zhu4jhur7hu6Phu6fhu6Lhu6Thu6fhuqxK4buI4bun4buI4buA4bq24buI4bun4bqkU3nhu6fhuqxP4buI4bq+4bun4bqs4bu3xKjhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG6sOG7iOG6vuG7p8OM4buQxqDhu6fhuq/hu4DEguG7iOG7p+G6psSC4buI4buj4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu53hu6fhuqzhu7nhu6fDjHnhu4jhu6fhu55NeeG7p+G7iOG7hsOJ4buK4bun4bue4buG4buI4buj4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fDjUXhu57hu6Phu6fhu57hu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p8avw4nhu6fhu55V4bun4bueVeG7lOG7iOG6vuG7o+G7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bq9KOG7h+G6r+G7o+G7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buIeeG7sOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3fFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu7Hhu63Fqcag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7scawdy/GsHbhu6nhuqbFqcawxanFqcawxanhu6nhu57hu7HFqeG7sXd4w4zFqeG7n8ag4buI4bq+xqHhu5zhu5F34bup4but4bul4bunecOM4bue4buR4bulKOG6suG7iuG7p+G7h+G7gFPhu7Dhu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6Phu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7osSow73hu57hu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7p8OM4buk4bqk4buj4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhu4jhu4BU4buI4bq+4buj4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhuqThu6ThuqThu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7seG7rcWp4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulczbhu4zhu4bhu6fhu4jhur7hu4BG4bun4bqsw5Phu4bhu6fhu57hu4DEqOG7teG7huG7p+G7nuG7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fDjeG7ruG7p+G6vuG7hsWoeeG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqzDmuG7iOG6vuG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G6pOG6rsag4bunU+G7sOG7o+G7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7muG7oOG7sMOJ4buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fEg+G7h+G7h8Oq4buj4bun4bqkw73huqThu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7pyjhurLhu4rhu6fhu4fhu4BT4buw4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuq/hu4DEguG7iOG7p+G6psSC4buI4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bup4bup4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM8w5Phu4bhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7pyjhurLhu4rhu6fhu4fhu4BT4buw4buj4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4hB4buK4bun4bua4bugeeG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6vSjhu4fhuq/hu6Phu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7pOG6pOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fhu5rhu6B54bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhur7hu4bDveG7iuG7p+G7osO94bue4buj4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu6LEqMO94bue4bun4bua4bug4buww4nhu4jhu6fDjOG7pOG6pOG7p+G6rOG7ueG7p+G6pErhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G6pOG7gOG7oOG7sOG6uuG7iOG7p8OC4buGReG7iOG7p+G7nE7hu6fhu5zhurjhu57hu6fGr+G7s+G7p+G6rOG7teG7nuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4buj4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhur7hu4bFqOG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buK4bunw41X4bunw4zhu6Dhurbhu57hu6Phu6fDjVfhu6fhuqRVw5Thu4jhur7hu6fhuqRTeeG7pzzhu7fhu4jhur7hu6Phu6fhuqzhu7nhu6fDjeG7hsOJ4buK4bun4bqk4buAReG7o+G7p+G7iOG6vkHhu4jhu6fhuqThu4DhuqDhu4jhu6Phu6fhuqzhurLhu7Dhu6fDjFHhu4bhu6fhu6Lhu6Thu6fhu6Lhu6Dhu7Dhu6fhu57hu4DEqMO94buG4bunxq/DieG7p+G7nlXhu6fhu55V4buU4buI4bq+4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bue4bucRuG7o+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bqsw5rhuqThu6Phu6fDjMOT4buG4bun4buiw5Phu4jhur7hu6Phu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8OC4buG4bq64bug4bun4buA4buG4bq44buI4bun4oCc4bue4buk4bun4bqm4buG4bq84buI4bunw4Lhu4ZF4buI4oCd4buj4bun4oCc4bue4buk4bun4bqk4buA4bug4buw4bq64buI4bun4buASnnigJ3hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7hsSQ4buI4buf4bun4bqjReG7nuG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p8ON4buG4bq64buK4bun4bue4buceeG7o+G7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6Phu6fDjVfhu6fDjOG7oOG6tuG7nuG7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p+G6rOG7ueG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p+G7muG7oMO94buI4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+KAnOG7iErhu4bhu6fhuqzhu4bhu6fhuqxP4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fDjOG7s+G7iuKAneG7o+G7p+KAnMON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pErhu6fGr1Hhu4jhur7hu6fhuqThuq7hu4rhu6Phu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqRK4bun4buI4bq+xKjhu7Xhu4bhu6fDjOG6uOG7o+G7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhuqzhuqDhuqThu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7o+G7p+G6rOG6oOG6pOG7p8OM4buY4buG4buj4bunw4Lhuq7hu57hu6fDjeG6uuG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fGr+G7huG7p8ag4buA4bu14buK4bunw4zhu7Phu6d54buG4oCd4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMo4bqy4buK4bun4buH4buAU+G7sOG7p8OM4buz4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4buK4buGw4nhu4jhu6fhu4hQ4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqbhu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4LhuqThu4Dhu6fhu57hu6Thu6fhu4jhu4Dhu4bEkOG7iOG7p+G7seG7qeG7o+G7reG7q3jhu6fhu4B54buj4bunxrDhu6/hu6fhu6rhu7nhu6fGr+G7s+G7p8aw4bun4bue4buARuG7p+G7nuG7nOG6ruG7iOG7o+G7p+G6vsOS4buK4bunxrDGsHjhu6fhu57hu4BP4buI4buj4bun4bue4buO4bun4bqmxILhu4jhu6fGoOG7gMOT4buf4bunPOG7t+G7iOG6vuG7p8OC4buM4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4bqkSuG7p+G7q3jhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G6pMOU4bun4bui4buU4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu57hu47hu4jhur7hu6fhu6LDk+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buIeeG7sOG7p8OM4buz4bun4buv4buf4but4but4buv4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7n+G7p+G7h+G7nFXhu5DhuqThu6fDjeG7gOG7huG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu4ZFxqDhu6fhu57hu4Dhu6Dhu6fhu57DveG6pOG7p8ag4buA4bqy4buK4bun4bul4bqj4buGxJDhu4jhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4buj4bunw43hu4bEkOG7iOG7p+G7nuG7nOG7hOG7p+G6rOG6ruG7oOG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6fhur0o4buH4bqv4buj4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhur5KxqDhu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bunPOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqv4buA4buz4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G7nnnhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhuqThu7Phu4jhur7hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7ouG7teG6pOG7gOG7o+G7p8avxajhu4jhur7hu6fhu4rhu7Xhu4jhu4DigJ3hu6fhuqRTeeG7p+G7h+G7juG7iOG6vuG7pyHhu4Lhu6fhu57hu4BV4bun4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4bun4bq94buAUOG7p+G7h+G7nEzhu4jhur7hu53hu6fhuqThuq7GoOG7p1Phu7Dhu6Phu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p+G6rOG7ueG7p+G7nuG6tsag4bun4bue4buc4bug4buI4bq+4bunw4zhu7nhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7XEqOG7o+G7p+G6pOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bua4bugw73hu4jhu6fhu57hu5zhu4bhurjhu57hu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buAeeG7huG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6rOG6sOG7sOG7p+G6rFPhu6Phu6fDjUbGoOG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6pMO94bqk4bun4bua4bug4buw4bun4bqsRuG7iOG7gOG7o+G7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fhuqxG4buI4buA4buj4bunw41F4bue4bunw4zhu6Dhurbhu4jhu6fhuqRTeeG7pyHhu4zhu6co4buA4buC4buI4buA4bun4bue4bucRuG7o+G7pyF54buI4bunIeG7guG7p+G7nuG7gFXhu6fGr8OJ4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bq9KOG7h+G6r+G7neG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqsSuG7p8ON4buG4bq64buK4bun4bue4buceeG7o+G7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6fGr+G7s+G7p8ONV+G7p8OM4bug4bq24bue4bun4bqs4bu34buI4bq+4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu57EguG7iuG7p+G6rOG6oOG6pOG7p8OC4buG4bq44bue4buf4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G6rOG7ueG7p8OCeeG7iOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pMO94bqk4bunxq9B4buI4bunw4Lhu7fhu4jhu5vhu6fDquG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fGoOG7gMSC4buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7o+G7p8ag4buAxILhu4jhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7muG7oOG7t+G7iOG7p8OM4bus4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fDguG7jOG7p+G7isO94buw4bunxq/hu7Phu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bud4bunw6rhu6Dhu7Dhu6fhuqThu4BF4bunw4Lhu47hu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bunxq/hu7Phu6fhur7hu4bhu5Dhu4bhu6fhu57hu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bunw5rhu4jhur7hu6fhuqThu6bhu53hu6fDquG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7gOG7oOG6suG7iOG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bqmeeG7iOG7gOG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6fDjOG7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4buj4bun4bua4bug4bu34buI4bunw4zhu6zhu6fhu57hu4Dhu6Dhu4zhuqThu6fhuqbhu4bhurjhu4jhu6cheeG7iOG7p+G7h+G7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr1Lhu6c24bug4buw4bq44buI4bunU+G7sOG7p+G7muG7oOG7t+G7iOG7p8OM4bus4bud4bunw6rhu6Dhu7Dhu6fhuqThu4BF4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6Phu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p+G6vuG7hsO94buj4bun4buqRcag4bunw4zEqOG7teG7huG7p+G7gMOA4buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G6rMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7o+G7p+G6pMOU4bun4bua4bugeeG7iOG7o+G7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4bunxq/hu7Phu6fhu57hurbGoOG7p+G7nuG7gOG6uuG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6Phu6fhu5rhu6Dhu7fhu4jhu6fDjOG7rOG7neG7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6Phu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bunw4zhu7nhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7XEqOG7o+G7p+G7muG7oOG7t+G7iOG7p8OM4bus4bud4bun4bqkUuG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gEp54bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bunw6Phu6Dhurbhu57hu6Phu6fhuq/hur7hu4BG4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p8avw4nhu6fhur0o4buH4bqv4bud4bunw6Phu6Dhurbhu57hu6Phu6fhuq/hur7hu4BG4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p8avw4nhu6fhu4fDk+G7p+G6pMO9xKjhu53hu6c2POG6rynhu6fhuqzhu47hu4bhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p+G7gFXhu5Dhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhuqThu4Dhuq7hu57hu5/hu6do4buw4bunw4J54buI4bunxIPhu4fhu4fDquG7p8av4buz4bun4bqkw73huqThu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEbhu6ct4bun4buq4bu54bun4buA4buM4buG4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fDjeG7rOG7p8ONReG7nuG7p+G6pOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p8ag4buAw5Phu4bhu6fhu4Dhu5jGoOG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6Phu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7o+G7p8ONReG7p+G7gMSo4bu14bqk4buA4bun4bq+4buGw73hu4rhu6fhu6LDveG7nuG7p8av4buz4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6o0Xhu57hu6fhu5rhu6Dhu7fhu6Phu6cheeG7iOG7p+G7h+G7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr1Lhu6c24bug4buw4bq44buI4bunU+G7sOG7pyjhurLhu4rhu6fhu4fhu4BT4buw4bun4bqs4bu54bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54buj4bun4bq+4buGw73hu4rhu6fhu6LDveG7nuG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4bqkw73huqThu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G6pMOU4bun4bui4buU4bun4bqs4bu34buI4bq+4buj4bun4bq+w4Hhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bun4bqkU3nhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqsw5rhu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhuqThuq7GoOG7p1Phu7Dhu5/hu6fhuq/hu4zhu4bhu6fhuqbhu6Dhu4jhur7hu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nHnhu6Phu6fhur7hu4bDveG7iuG7p+G7osO94bue4bun4bue4bq2xqDhu6fhu57hu5zhu6Dhu4jhur7hu6fGr+G7s8So4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhu5rhu6DDveG7iOG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7nuG7p8av4buz4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuq/hur7hu4BG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G7h+G7nOG7oOG7iOG6vuG7p1XDlOG7iOG6vuG7p+G7seG7o+G7p8ON4buASnnhu6dtN+G7o+G7p203N+G7o+G7p+G6o0Xhu57hu6fDjOG7oOG6tuG7iOG7p+G7osOT4bun4bupxrAt4bqjw6Mv4buHbOG7p+G6pFN54bunIXnhu4jhu6co4buA4bquxqDhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu4fhu5zhu6Dhu4jhur7hu6dVw5Thu4jhur7hu6fGr8OJ4bun4bqs4bqy4buw4bun4buK4bu14buI4buA4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4BH4buI4buA4bun4bqsw5Phu4jhu6c84bu34buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhu4Dhurjhu6fhu57hu4DDk+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEbhu53hu6fhuqNF4bue4bunw4zhu6Dhurbhu4jhu6fFqcawLeG6o8OjL+G7h2zhu6fGr8OJ4bun4bue4buGRcag4bun4bueUuG6pOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7pyjhu4BH4bun4bue4buARuG7p8Wp4butLSjhu4cv4buHbOG7p+G6pFN54bunIeG7jOG7pyjhu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu57hu5xG4bunw43hu4BKeeG7p203N+G7p8avw4nhu6figJw84bqy4buw4bun4buK4bu14buI4buA4bun4buATOG6pOG7p+G7nuG6tsag4bunxq/hu7Phu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4bueVeG7p+G7nlXhu5Thu4jhur7hu6Phu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6rMOa4bqk4buj4bunxqDhu4DEqOG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4buA4bunNsOS4bunKOG7gOG7guG7p8SD4buG4buI4buA4oCd4bud4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuq/hur7hu4BG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7pzzhu7fhu4jhur7hu6fDguG7jOG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4bquxqDhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fDjeG7ruG7p+G7qcWp4bupxakt4bupxanhu6nhu63hu6Phu6fhuq/hur7hu4BG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G7osOT4bun4butdy3huq/Dqi/hu4ds4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4butL3cv4bupxanhu6nFqeG7p+G6pFN54bunIeG7jOG7pyjhu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu57hu5xG4bud4bunKOG7gEfhu6fhu57hu4BG4bun4buiw5Phu6fGsMWpLSjhu4cv4buHbOG7p+G6pFN54bunIXnhu4jhu6ch4buC4bun4bue4buAVeG7neG7pzZV4buQ4buI4bq+4bun4bqm4bq04buI4bun4buiw5Phu6fFqeG7qy02KS/hu4fhu4Phu6fhuqRTeeG7pyF54buI4bun4buH4buAVeG7kuG7iOG6vuG7p8avUuG7p+G7h0fhu4jhu4Dhu6dT4buw4bunxq/DieG7p+G7iMSC4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4bqk4buA4bqu4bue4bunw4xV4buY4buI4bq+4bun4bui4buG4buI4buA4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqThu4Dhu4bhu6fDguG7jOG7neG7p+G6o0Xhu6fhu4DEqOG7teG6pOG7gOG7p+G7osOT4bunxrDFqS3huqM2Lzbhu4Phu6fhuqRTeeG7pyF54buI4bun4buH4buAVeG7kuG7iOG6vuG7p8avUuG7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4bunxq/DieG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7nlLhuqThu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G7iEHhu4jhur7hu6fDjOG7pOG6pOG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6fGr+G7s+G7p+G7osOa4bqk4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G6rOG6ruG7oOG7p+G6pFN54bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu53hu6fhuqTDveG6pOG7pyjhu4BH4bun4bue4buARuG7o+G7p+G6r+G6vuG7gEbhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bun4bqkU3nhu6c84bu34buI4bq+4bunxq/DieG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4buIT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6Phu6fGr8OJ4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bunw4Lhu7fEqOG7p8av4bq44bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu53hu6fGr8OJ4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7muG7oOG7sOG7p+G6pOG7gEXhu6fDjOG7s+G7iuG7p8av4buG4bq44bqk4buj4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu57hu5zDveG6pOG7gOG7o+G7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p8avUuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhur7hu4Z5xKjhu6Phu6fGr8OJ4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bua4bug4buw4bun4bqk4buAReG7p+G6psSC4buI4bun4bqk4buAU+G7p+G6pMOU4bun4bui4buU4bud4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bun4bqkU3nhu6c84bu34buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhuq/hu4Dhu7Phu6fhu4hV4buQ4bqk4bunxq/DieG7p8ONxJDhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fGr+G7s+G7p8ON4buG4bq64buK4bun4buixKjDveG7nuG7p8av4buG4bq44bqk4bunw43EkOG7p8ON4buAeeG7huG7p+G7nuG7s+G7huG7p+G7ouG7t+G7iOG7p+G7nuG7gOG7oOG7p+G7iOG7gOG6tsag4buf4buf4buf4bun4buH4bucxKjhu4jhur7hu6fhu6vhu6fhu4hB4buK4bun4bua4bugeeG7o+G7p+G6rOG7ueG7p+G6pErhu6fGsOG7n8aw4bup4buv4bunw4xV4buY4bue4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p8ONxJDhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhu57hu7Phu4bhu6fhu6Lhu7fhu4jhu6dw4bqs4bu14bue4bunxrDFqcWp4buZceG7neG7p+G6pOG6rsag4bunU+G7sOG7o+G7p+G7gyHhuqPhu4fhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG6rsag4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54bun4bup4bupduG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhu6vhu5/Fqcaw4bup4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7neG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6fhu6t3d+G7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhu63hu5934bup4but4bun4bqs4bu34buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7n+G7pyjhuq7GoOG7p+G6pErhu6fhu57hu4DhurLhu4rhu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G6rOG7ueG7p+G7quG6qOG7iuG7p+G7quG6quG7nuG7o+G7p+G7nuG7gOG7huG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p8ONV+G7p8OM4bug4bq24bue4bun4bqsw5Phu4bhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7sXjhu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7hsSQ4buI4bunxq/hu4bhu6fGoOG7gOG7teG7iuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzNjzhuq8p4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buew5Phu57hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhuqThu4Dhuq7hu57hu6fGr+G6ruG7iOG7p+G7nuG7teG7huG7p8ON4buu4bun4buATMag4bunxq/hu7Phu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu5/hu6fhuq/hu4zhu4bhu6fhuqbhu6Dhu4jhur7hu6fhu57hurbGoOG7p+G7nuG7nOG7oOG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4bunxq/huq7hu4jhu6fhuqzDieG7p+G7iOG7juG7huG7p+G6pOG7jOG7iuG7o+G7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bunxq/huq7hu4jhu6fhuqzDieG7p+G6pEvhu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7rOG7p8ON4buGReG7iOG7o+G7p8ON4buGReG7iOG7p+G7iOG6vuG7gEbhu6fhuqRTeeG7p+G6pOG7puG7p+G7nuG7nOG7huG7p+G7iOG7gFXhu6fhu5rhu6Dhu7fhu4jhu6fDjOG7rOG7p+G6rOG6ruG7nuG7p+G6rHnhu4bhu6Phu6fhu4jhu5jhu6fhuqxM4buI4bq+4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fhuqTDlOG7p8OC4bu34buI4buj4bunxq/DieG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G7nkXhu6ct4bun4buq4bu54bun4buA4buM4buG4buj4bun4bua4bugw5PhuqThu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6ct4buneeG7iOG7p+G7iOG7huG7iOG7gOG7n+G7n+G7n+G7p8SD4buH4buHw6rhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhurrhu6fhuqzhu7nhu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7nsOT4bue4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4bun4bq+4buGw73hu4rhu6fhu6LDveG7nuG7p8av4buz4bunxqDhu4Dhu7fhu4jhu6fDguG7huG6uOG7iOG7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7n+G7p+G7h8OZ4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bupxanhu6fhuqxF4buI4bun4buIeeG7sOG7o+G7p8SD4buH4buHw6rhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhurrhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu57hu5xG4bunLeG7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7p+G6rOG7ueG7p+G6pOG7gFPhu6fhu57hu5zhu4Thu6fhur7hu4bDveG7iuG7p+G7osO94bue4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7r3bhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu5/hu6fhuq/hu4zhu4bhu6fhuqbhu6Dhu4jhur7hu6fhur7hu4bDveG7iuG7p+G7osO94bue4bun4bqk4buAU+G7p+G7sEXhu6Dhu6fDjUXhu57hu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6co4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bunxINS4bqk4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fDquG7oMOT4bqk4bun4bq+4buGeeG7p23EguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p+G6r0/hu4jhur7hu6fhu57hu4BP4buI4bun4buK4buQ4buG4buj4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fDo+G7oOG6tuG7nuG7p+G7h+G7hkXGoOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhuqbEguG7iOG7o+G7p8Oj4bug4bq24bue4bun4bqj4buA4buGReG7oOG7p+G7iOG7teG7huG7o+G7p8Oj4bug4bq24bue4bun4buHw5Phu6fhuqTDvcSo4buj4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fDquG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhu6LDk+G7p8aw4bup4buxLcOqPC/hu4ds4bunxq/DieG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6fhuqRTeeG7p8SD4buH4buHw6rhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7o+G7p+G6pMO94bqk4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu57hu5xG4bunLeG7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7p8av4buz4bun4bqv4buAxILhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6rMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7nuG7oOG7p+G6plXhu5bhu4jhur7hu6Phu6fhu5zDqOG7iOG7p8OM4bug4buw4bq44buI4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqzDmuG6pOG7o+G7p8OMw5Phu4bhu6fhu6LDk+G7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6rMOa4buI4bq+4bun4bqs4bqw4bug4buj4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7p+G6pOG7gFPhu6fhuqThu4DDk+G7nuG7p8av4buz4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu53hu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7osO94bqk4buA4bunKOG6sWs3KS3GsHjhu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p+G6r+G6vuG7gEbhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bun4buvdy3huq/Dqi8o4bq94bun4bqkU3nhu6co4buA4buC4buI4buA4bunxqDhu4BT4buf4buf4buf4bunKE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G7nuG7gHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54buj4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54buj4bun4bq+4buG4bu34buG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p8ON4buA4buGReG7oOG7p+G7iOG7teG7huG7p+G7nsOT4bun4bqkw73EqOG7o+G7p+G6vSjhu4fhuq/hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buDIeG6rynhu6fhu57DmeG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G6rEXhu4jhu6fhu6rhu7nhu6fhu55B4buI4bq+4bun4bqkVeG7kuG7iOG6vuG7neG7p+G6pOG7gFV54bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu4Dhu5jGoOG7p+G7iOG7s8So4bunxq/hu4bhu6fGoOG7gOG7teG7iuG7p+G6pMO94bqk4bun4bua4bug4buw4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p8avw4nhu6fhur0o4buH4bqv4bud4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4buq4bu34buw4bun4buceeG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p8av4buG4bun4bue4buAeeG7iuG7p+G7iOG7gFThu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bqk4buAw5rhuqThu6Phu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fGr1Lhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4butxrDhu7HGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu7HGsHcvxrB24bup4bqmxanGsMWpxal24bupd+G7nuG7qeG7r+G7reG7seG7scOMxanhu59JxqDhur7GoeG7nOG7keG7qeG7r+G7q+G7peG7p3nDjOG7nuG7keG7pSjhurLhu4rhu6fhu4fhu4BT4buw4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6fhu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhur7hu4bDveG7iuG7p+G7osO94bue4buj4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu6LEqMO94bue4bun4bua4bug4buww4nhu4jhu6fDjOG7pOG6pOG7o+G7p+G6vkrGoOG7p8ag4buA4bqw4buI4bunxqDhu4BL4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6fhu57hu4B54buK4bun4buI4buAVOG7iOG6vuG7o+G7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buk4bqk4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu63GsOG7seG7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXM24bug4buw4bq44buI4bunKOG6suG7iuG7p+G7h+G7gFPhu7Dhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G7gOG7jOG7huG7p+G7iOG6vuG7gEbhu6fDguG7huG6uuG7oOG7p+G6plXDlOG7iOG6vuG7pyHhu4Lhu6fhu57hu4BV4bunKOG7gOG7huG7p8OC4buM4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fDguG7huG6uuG7oOG7p+G6vuG7hnnhu4bhu6fhuqzEqOG7teG7iOG7p+G7qcWp4bupxanhu6ct4bun4bupxanhu6nhu6vhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulcyHEkOG7iOG7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7p+G6rErhu6Phu6fhuqzhurrhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqRK4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4bqk4buAU+G7p+G7nuG7nFXDlOG7iOG6vuG7p8OCw5Phu6fhu57hu5zhu4Lhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu6LDk+G7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bqmeeG7iOG7gOG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6fDjOG7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4bun4bqk4bquxqDhu6fhu6rhu7nhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p8OM4buz4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6Phu6fhur5KxqDhu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vsOZeeG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhu4jhu4BU4buI4bq+4buj4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhu57Dk+G7nuG7p+G7gMOU4buI4buj4bunIXnhu4jhu6fhu4fhu4BV4buS4buI4bq+4bunxq9S4bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6co4bqy4buK4bun4buH4buAU+G7sOG7p+G6rOG7ueG7p8OM4bugxILhu4jhu6fhuqThu4Dhu6Dhu7Dhurrhu4jhu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bunw4zhu7nhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6pOG6rsag4bunxqDhu4BL4buI4bq+4buj4bunw4J54buI4bun4bqkU3nhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fGr8OJ4bun4bqs4bu34buK4bun4buI4buA4bq24buI4bunxq/hu4Lhu6fhu57hu5zhu4Lhu6fhuqThu4BT4bun4bqk4buAw5Phu57hu6fhuqThuq7GoOG7p+G7quG7ueG7neG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bunw4zhu6DEguG7iOG7p+G6pOG7gOG7oOG7sOG6uuG7iOG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqThu4BT4bun4bqk4buAw5Phu57hu6fhur7hu4bFqHnhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7quG7ueG7o+G7p+G7nuG7gEbhu6fhu57hu5zhuq7hu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7iOG7gHnhu6Dhu5/hu6fhuqNF4bue4bun4bua4bug4bu34bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu6vhu6fhu4hB4buK4bun4bqs4bu54bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6Phu6fDjOG7oMSC4buI4bun4bqk4buA4bug4buw4bq64buI4bunxrDhu6kvxrB24bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu6fDguG7guG7p+G7nuG7gFXhu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6dT4buw4bud4bunxrDhu7EvxrB24bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu6fhuqThu4BT4bun4bueRuG6pOG7gOG7p+G7gyHhuq8p4bud4bunxrDFqS/GsHbhu6fGoOG7gErhu6fDguG7guG7p+G7nuG7gFXhu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6dT4buw4bud4bun4bupL+G7q+G7seG7p8ag4buASuG7p+G6pOG7gFPhu6fhu55G4bqk4buA4bun4buDIeG6rynhu6fhu6rhu7nhu53hu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G7nuG7oOG7sOG6uuG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhuqZ54buI4buA4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6Phu6fhu5rhu6Dhu7fhu4jhu6fDjOG7rOG7n+G7pzzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7o+G7pyF54buI4bun4buH4buAVeG7kuG7iOG6vuG7p8avUuG7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4bun4bqs4bu54bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4jhur7hu4Dhu4bEkOG7iuG7p8av4buG4bq44bqk4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6Phu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p+G6vuG7hsO94bun4buqRcag4bunw4zEqOG7teG7huG7p+G7nuG6tsag4bun4bue4buA4bq64buj4bun4bqkw73hu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6r+G7gFXhu6fGr+G6tuG7sOG7o+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7muG7oHnhu6fGr+G7kOG7huG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bqk4buAR+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bueQeG7iOG6vuG7p+G6pFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fhu57hu5x54buI4buA4bun4bq9KOG7h+G6r+G7o+G7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buk4bqk4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7muG7oHnhu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6Phu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7osSow73hu57hu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7p8OM4buk4bqk4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pMOU4bun4bua4bugeeG7iOG7pzzhu7fhu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7o+G7p+G6pMO94bun4buI4buAxILhu4jhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqsw5rhu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu5/hu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bqs4bqu4bug4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7p+G6vSjhu4fhuq/hu6fhur7DgeG7iOG7p8av4buQ4buG4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhuqzhurLhu7Dhu6fhu4rhu7Xhu4jhu4Dhu6fhu4BM4bqk4bun4bue4bq2xqDhu6fGr+G7s+G7p8OM4buz4buK4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhu55V4bun4bueVeG7lOG7iOG6vuG7o+G7p+G6rOG7tcSo4bun4bqsw5rhuqThu6Phu6fGoOG7gMSo4buI4bq+4bun4bqkw73huqThu4Dhu6c2KMSD4bud4bun4bqv4bq+4buARuG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fhuqRTeeG7p+G7h+G7nOG7oOG7iOG6vuG7p1XDlOG7iOG6vuG7o+G7p+G6pFN54bun4bueR+G7iOG7gOG7p8avw4nhu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqk4buAR+G7iOG7gOG7p+G6rMOT4buI4bunPOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqkw73huqThu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4bunxq/DieG7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bun4buIxJDhu6Dhu6fhur5Vw5Thu4jhur7hu6fhuqzhu7nhu6fhu4jhur5B4buI4bun4buI4bq+w5l54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhu4jhu4BU4buI4bq+4buj4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu53hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6pOG7gMOa4buI4bq+4bun4buK4buG4buI4buA4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bunw4zhu6zhu6fDjOG7oOG6tuG7iOG7p8av4buz4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4bue4buG4bq84buI4bun4bqkU3nhu6fhu57DveG6pOG7p8ag4buA4bqy4buK4bun4oCc4bqj4buGxJDhu4jhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4buj4bunw43hu4bEkOG7iOG7p+G7nuG7nOG7hOG7p+G6rOG6ruG7oOG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6fhur0o4buH4bqv4buj4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhur5KxqDhu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bunPOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqv4buA4buz4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G7nnnhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhuqThu7Phu4jhur7hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7ouG7teG6pOG7gOG7o+G7p8avxajhu4jhur7hu6fhu4rhu7Xhu4jhu4DigJ3hu6fhuqRTeeG7p+G7h+G7juG7iOG6vuG7pyHhu4Lhu6fhu57hu4BV4bun4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4bun4bq94buAUOG7p+G7h+G7nEzhu4jhur7hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc8SD4bqg4bqk4bun4bqmUeG7p+G6rOG7ueG7p+G6rOG7teG7nuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G7nuG7guG6pOG7gOG7p+G6pOG7pOG6pOG7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6Phu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7osSow73hu57hu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7p8OM4buk4bqk4buj4bun4bqs4bqu4bug4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7p+G6vSjhu4fhuq/hu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6co4bqy4buK4bun4buH4buAU+G7sOG7p8av4bq04buI4bun4bqkS+G7iOG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buA4bu14buI4bun4bqk4buAReG7o+G7p+G7iOG7gFXhu5vhu6fEg+G7jOG7nuG7p+G7osOT4bun4bqk4bquxqDhu6dT4buw4buj4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhuqzhu7fhu4jhur7hu6Phu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqsw5rhu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fGr+G6tOG7iOG7p+G6pOG7gFV54bun4bqkxKjhu4bhu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4bqsUOG7iOG6vuG7p+G7isOa4bqk4bunxq954buG4bun4bue4bucS+G7p+G6pFN54bun4bq+4buGw73hu4rhu6fhu6LDveG7nuG7o+G7p8ON4buG4bq64buK4bun4buixKjDveG7nuG7p+G7muG7oOG7sMOJ4buI4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu5/hu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bue4bug4buwxJDhu4jhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7o+G7p8ag4buA4buO4bunw4Lhu4ZF4buI4buj4bun4bq+4buGw73EqOG7p+G6plLhuqThu6fGr8OJ4bun4bq9KOG7h+G6r+G7o+G7p8OM4bu54buI4bq+4bunxqDhu4Dhu4Lhu6fhuqThu4BVeeG7p+G7nuG7tcSo4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7ouG7pOG7p+G6pOG7gOG7oOG7sOG6uuG7iOG7p8OC4buGReG7iOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6Phu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bqk4buAw5rhuqThu6Phu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4jEkOG7iOG7p+G6pOG7gFV54bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7gOG7oOG7sOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fGr3nhu4bhu6fhu57hu5xL4bun4bqs4bqu4bug4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4bueReG7n+G7pyhP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhuqThu7fhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p8av4bq04buI4bun4bqkS+G7iOG7p+G6pOG7gOG6tuG7iuG7neG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G7nuG7gHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54buj4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8avUuG7p+G6rMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pMOU4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G6r+G7gOG7s+G7p+G7iFXhu5DhuqThu6fhuqThu4BVeeG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu4ZF4buI4bun4buA4buz4buI4buA4bun4bue4buAVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7quG7oOG7sMSQ4buI4bud4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu57hu6Thu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nHnhu6Phu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6fhu4jhur7DmXnhu6fhu6J54buG4bunxqDhu4Dhu7Xhu4rhu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pMOU4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4bun4buA4buz4buI4buA4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bqv4buA4buz4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6pOG7gFV54bun4bqkecSo4buf4bunKE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6vuG7hsO94buK4bun4buiw73hu57hu6Phu6fGoOG7gOG7t+G7iOG7p8OC4buG4bq44buI4bun4buq4bu54bun4buA4buM4buG4buj4bun4bue4buAeeG7iuG7p+G6vuG7hnnhu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7pzzhu7fhu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu5rhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G6pEvhu4jhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buHw5nhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu55F4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bunw4zhu7nhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7XEqOG7o+G7p+G6pOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7p+G6pFN54bunNuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p1Phu7Dhu6co4bqy4buK4bun4buH4buAU+G7sOG7p8avw4nhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhur0o4buH4bqv4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7muG7oHnhu6fhuqRK4bun4bue4buA4bq64bun4bqk4buAxKjhu6fhu57hu4Dhuq7hu7Dhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqRTeeG7p+G7h+G7juG7iOG6vuG7pyHhu4Lhu6fhu57hu4BV4bunxq/DieG7p+G6rOG6ruG7oOG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6fhur0o4buH4bqv4buj4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fDjOG7s+G7p+G7ouG7pOG7p+G7nuG7juG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7nuG7huG6vOG7iOG7p+G7gEXhu57hu6fhu6LDmuG6pOG7p8ag4buAxKjhu4jhur7hu6fGoOG7gFDhu6Phu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8av4bqu4buI4bun4bqsw4nhu6fDjOG7rOG7p8OM4bug4bq24buI4bun4buKeeG7iOG6vuG7p+G7nuG7guG7iOG7gOG7p8ON4buAw73hu4bhu6fhu5rhu6DDveG7nuG7p+G6pHnEqOG7n+G7p23hu6Dhuq7hu57hu6fGoOG7gMO94bue4bun4buew5nhu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7p8avw4nhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7gOG7teG7iOG7p+G6pOG7gEXhu6fhuqzhu7nhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buIxJDhu6Dhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7o+G7p+G7nsOZ4bunw4Lhu7Phu4bhu6fhu4BM4bqk4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjhu4rhu6fhu5xQ4bue4bun4buceeG7p+G7nsOZ4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4bue4buG4bq84buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4bqs4bqu4bug4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7p+G6vSjhu4fhuq/hu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu53hu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6pMOU4bun4bui4buU4bun4bue4buGRcag4bun4bue4buA4bug4bun4buew73huqThu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p+G6pFN54bun4buH4buO4buI4bq+4bunIeG7guG7p+G7nuG7gFXhu6Phu6cheeG7iOG7p+G7h+G7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr1Lhu6c24bug4buw4bq44buI4bunU+G7sOG7pyjhurLhu4rhu6fhu4fhu4BT4buw4bun4bue4buGRcag4bun4bueUuG6pOG7p+G6pOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7pzzhu7fhu4jhur7hu6fDguG7jOG7o+G7p+G6pOG7gOG7huG7p8OC4buM4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bqsVXnhu6fhu57DveG6pOG7p8ag4buA4bqy4buK4bunxq/hu7PEqOG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G7gMSo4bu14bue4bunxq/hu7Phu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7n+G7p+G7h+G7guG6pOG7gOG7p+G6pOG7pOG6pOG7p+G7nuG7oOG7sMSQ4buI4bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6Phu6fhuqThu4Dhu4Z54bun4buiQ+G7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buI4buM4buG4bun4bqm4bug4buI4bq+4bun4bqkw5Phu57hu6fDjE7hu4bhu6Phu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8OC4buz4buG4bun4buATOG6pOG7p8ON4buG4buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq44buK4bunxq/DieG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6vSjhu4fhuq/hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqsUOG6pOG7p+G7nFDhu57hu6fhu5x54bun4buew5nhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu57hu4bhurzhu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhur0o4buH4bqv4bun4bqkU3nhu6fhu4fhu47hu4jhur7hu6ch4buC4bun4bue4buAVeG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7p+G6veG7gFDhu6fhu4fhu5xM4buI4bq+4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu4bhu4jhu57huqjhu5zhu4jhuqjhu57hu6Phu6fhu4rhu7Xhu4jhur7hu6fhu6rhu7nhu6fhu4Dhu4zhu4bhu6fDinnhuqThuqjDgsSoxKjDjeG7o+G7p3p5w4zEqOG7n+G7p+G7h0Hhu4jhur7hu6fhuqRV4buS4buI4bq+4bunxqDhu4Dhu7fhu4jhu6fDgsO94bqk4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fDjOG7oOG6tuG7iOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bunxqDhu4DDveG7p+G6pFN54bun4bqkw73huqThu6fhu57hu4BF4bunw4zhu6ThuqThu6fhu57hu4BR4bun4bqsRuG6pOG7gOG7p+G6rMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6c84bu34buI4bq+4buj4bun4bqv4buA4buz4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G7nnnhu6fGr8OJ4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7p+G6vSjhu4fhuq/hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6o0Xhu57hu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhuqzhu7Xhu57hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqkU3nhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6co4bqy4buK4bun4buH4buAU+G7sOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7muG7oHnhu6fDjOG7s+G7p+G6pMOU4bun4bui4buU4bunw43hu4DhuqLhu4jhur7hu6fhuqxG4buI4buA4bun4bucTuG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fhu57EguG7iuG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEbhu6Phu6fhu57hu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p+G6vuG7hsWoeeG7p+G7iErhu4bhu6fGr+G7s+G7p8OM4buz4buK4buj4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqkSuG7p8avUeG7iOG6vuG7p+G6pOG6ruG7iuG7o+G7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhu4jhur7EqOG7teG7huG7p8OM4bq44bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fhu57hu5x54buI4buA4bun4bq9KOG7h+G6r+G7o+G7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buk4bqk4buf4buf4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoFnhu6Dhu57hu4DEqOG7nOG7pXMhUeG7huG7p+G6veG7gFXDlOG7iOG6vuG7p8Oj4buGxJDhu4hyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagWeG7oOG7nuG7gMSo4buc4bulc+G7h+G7nFXhu5Thu4jhur7hu6cheeG7iOG7p+G7h+G7oOG7sMSQ4buI4bun4bq+4buGw73EqOG7pzbhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dT4buw4bunKOG6suG7iuG7p+G7h+G7gFPhu7ByL8agcw==

Bùi Phương Liên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]