(Baothanhhoa.vn) - Để đồng bào nghèo vùng cao xứ Thanh thoát nghèo bền vững, tỉnh Thanh Hóa đã lồng ghép các nguồn lực từ Trung ương, địa phương để thực hiện nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở khu vực nông thôn miền núi mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7qzDDg8OJeOG6uFd4w4Phu4x44buM4buU4buMw4x44buk4buK4buU4buMeMOS4buIRuG7jHjhu4zFqOG7iHjDjOG7iMWoVHjhurrGoOG7jMOMeEXEguG7jnjDncav4buMw4x4w4nhuqLhu4544buk4buK4buOw4Phu6R44buMw4zhu4rDqOG7juG7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7qzJIeOG6usag4buMw4x4RcSC4buOeOG7jMOM4buKw6jhu454w53Gr+G7jMOMeMOJ4bqi4buOeOG7tOG7rnjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p44buk4buK4buOw4Phu6R44buMw4zhu4rDqOG7jnhFRuG7jHjDnVnhu4zDjMO5eOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eMOTxqDhu4zDjHjDjOG7isOKVHjDicODw4l44buMw4zhu6bGoOG7jHjDk1fDiXjhu6RWeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4zDuXjhurpL4bqieFThu4rhu6zhu57hu4zDjHjhurpIeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44bq4V3jDg+G7jHjhurpC4bumeOG7pOG7rHjDieG7nnjDmVJ44buK4bqueOG7pELhu4zDjMO5eFThu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4x4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukeFJ4T+G7iuG7pnjDnVfDiXjhu4zhu5Thu4zDjHjhu6Thu4rhu5Thu4x4w5Lhu4hG4buMeOG7jMWo4buIeMOS4bqi4buMw4x4w5Phuq7hu4h44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEw7l4w4zDlVR4VOG7ikLhu4x44buM4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu4544bq6UOG7iHjDmeG7luG7jMOMeMOdQ+G7pHjDieG7iuG6quG7pMO5eOG7pOG7iOG7jOG7injhu6Thu4pC4buMeMOJ4buK4buOeOG6q+G7iuG6qOG7jHjhurjhuqjhu4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bq44buk4buK4bumw5JFeOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7teG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7N54bu34bu3L8O9w4HDgeG6uEHDveG6oOG7t+G6oHlB4buk4bu3eUHhu7XDgcOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HDgeG7teG7uXd44bqiw5Phu6Thu6F3MMODw4l44bq4V3jDg+G7jHjhu4zhu5Thu4zDjHjhu6Thu4rhu5Thu4x4w5Lhu4hG4buMeOG7jMWo4buIeMOM4buIxahUeOG6usag4buMw4x4RcSC4buOeMOdxq/hu4zDjHjDieG6ouG7jnjhu6Thu4rhu47Dg+G7pHjhu4zDjOG7isOo4buOd3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w4B5eXd44buK4bq84buIw4zhu4rhu6Thu6F34bu54bu14bu1d3gv4bur4bqp4buUeOG7ikrhu4zhu4p44bukw5rGoOG7jMOMeMOaVuG7jMOMeMOM4buieMOT4bug4buMeFJ44bu04bq2eOG7k+G7puG6qOG7jHjEg8OU4bqieMWp4bqr4buK4buseOG7k+G7puG6qOG7jMaweOG6uuG6tsO5eOG6uuG6ouG7jMOMeMOS4bqi4buMw4x4w5Phuq7hu4h44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweE/hu4jhu4zhu4p44buk4buE4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qyDhu4Lhu4x4w4nhuq7hu4zhu4p4w53hu4hHw4l44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x4w4nDlXjhu4rhu4hH4bumeFXhu6bhurB4w4nDg8OJeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKw7l44bq4V3jDg+G7jMO5eMOJ4buKxKjhu4zhu4p4w5nDg8OJ4buKeOG6uOG6qOG7jHjhu6Thu5rDicO5eOG7pEzhu4zhu4p44buk4bqieMOJw5Thu4x4w4nhu4rFqHjhu6TDmuG7kOG7jMOMeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEw7l4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeMOM4buI4bqi4buOeOG7pOG7iOG7hOG7jHhF4buaeE8keOG7pOG7iuG7pkPhu6R4w53EguG7jnjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6TDuXjDieG7iuG7puG7tkjhu4x44bq64buc4buIeMOJ4bueeMOJ4bqq4bumeMOJ4bqo4bu2eOG7pMOaxqDhu4zDjMO5eMOdQ+G7pHjhu4zhu6bhu5Thu4jDuXjhu6RD4buMeOG6uOG7qOG7jMOMw7l4T+G7iuG6ouG7iHjhu6Thu4rDg8OJeOG7pOG7iEbDknjhu4zhurLhu4zDjHjhurrhuqrhu6R44bq64bqi4buIeOG6ukh4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R44buk4buK4bq84buOeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG7isSC4buMw4x44buKw5XhuqLhu6Xhu6Xhu6V4w6Phu4jhuqLhu4h44bq64buO4bqu4buMeOG7s3nDveG7t3gteOG7s3nDveG6oMO5eEXDguG7jMOMeOG7jMOM4bumxqDhu4x4w53hu5bhu4x44bu1eeG6osO5eDDhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6TDmkrhu4zhu4p4w73hu7Xhu7l4w53EgnjDicODw4l4w4nhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6TDmkrhu4zhu4rDuXjhurhXeMOD4buMeE/hu4rDg8OJeMOJ4buq4bqieOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4zDuXhP4buK4bumeMOdV8OJeMOS4buIRuG7jHjhu4zFqOG7iHjhurrhurZ44bq64busUcOJeOG6ukLhu6Z44buk4buseOG7iuG7nuG7jHjDgHl44buMw4zhu4pK4buMeOG7pD144bq6xqDhu4zDjHjhurpIeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x4T+G7hOG7pHjDieG6quG7pnjhu4rhuq544bukQuG7jMOMw7l4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6TDuXjhu4zhuqjhu4zDjHjDieG6ouG7jnjhurpQ4buIeMOZ4buW4buMw4x44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jOG7pXjDo+G7iOG6ouG7iHjhurrhu47huq7hu4x44buzecO9QS3hu7N54buzecO5eOG7pEzhu4zhu4p4ReG6ouG7jHjhu4rEguG7jOG7injDkuG7muG7pHjDmeG7lnjhu4zDjOG7ikt4VeG7puG7tuG7hOG7pHjDnUZ4w4zhu4jhurDDknjhu4zDjOG7isOo4buOw7l4VOG7iuG7gnjhurjhu6bhu7ZH4bukeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44bq6RnjDg+G7jHhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEeC144bu04bq2eOG7iuG7muG7iHjDncav4buMw4x44bq44bqo4buMeOG7pOG7msOJeOG7pOG7iuG7iEjhu6Z4w5nhu5Z4w53EgnjDkuG7iEbhu4x44buMxajhu4jDuXjDjMOVVHhU4buKQuG7jHjhu6Thu4rhuqLhu7Z44bq64buc4buIeEXhu5p4w5LhuqThu6R44buM4buU4buMw4x44buk4buK4buU4buMeMOS4buIRuG7jHjhu4zFqOG7iOG7pXgy4buISOG7jHjhu4pK4buM4buKeOG7jOG7iuG7rHV4MkZ4w4Phu4x44oCc4bq/4buMeOG6ukvhu4zhu4p4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukw7l44bq6UOG7iHjDmeG7luG7jMOMeMOdxIJ4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHhP4buI4buM4buKeOG7pOG7hHgteOG7tOG6tnjhu4rhu5rhu4h44bu1eEXhurDhu4x44bq44bqo4buMeOG7pOG7msOJeOG6qeG7lOG7jMOMeOG7iuG7puG7tkfhu4x4w63hu6bhuqLhu4x44buL4bue4buMw7l4w4zhu4jhuqLhu4h44bq64buO4bqu4buMeOG7s3nDvUF4LXjhu7N54buzeeKAncO6eOKAnOG6q+G6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeMOM4buIw4Phu4544bq44buow4nDuXjhurrEguG7jnjhu6Thuq7hu454w5Lhu4hG4buMeOG7jMWo4buIeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieMOM4buI4bqi4buIeOG6uuG7juG6ruG7jHjhu7N5w73hu7V44oCTeOG7s3nhu7N54oCdw7p4MkZ4w4Phu4x44buk4bum4bu24buC4buMeOG7pMOa4bum4bu2RuG7jHjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeOG7jOG7hFR4w5nhu5bhu4zDjHjDneG6suG7jHjhu4rDleG6onjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pOG6ouG7jMOMeMOTSXjDncav4buMw4x44bq6xqDhu4zDjHhFxILhu4544bqp4buU4buMw4x44bukTOG7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjhurrhu4Thu4x44buM4bqyw5J44buzeeG7s3nDungyRnjDg+G7jHjigJwg4bqw4buOeOG7pMag4buMeMOdxIJ4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjDneG6suG7jHjhu4rDleG6onjDicODw4l44bq44bqo4buMeOG7pOG7msOJeOG7pOG7iuG7iEjhu6Z4w5nhu5Z44bukTOG7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjhurrhu4Thu4x44buM4bqyw5J44buzeeG7s3nigJ3hu6Xhu6Xhu6V44bqrw4zhu47EguG7iHjDmuG6osO5eMOJw4PDiXjDmVLDuXhF4bqi4buMw7l44buMw4zEguG7jOG7injhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pEzhu4zhu4p4w4nhu7Dhu4zDjHhV4bum4bqi4buMeOG7pOG6qMOSeOG7iuG7onjhu6TDmlHDuXjhurpC4bumeOG7pOG7rHjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeOG6uFd4w4Phu4x4w4zhu4jFqFR44bq6xqDhu4zDjHhFxILhu454VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHhP4buI4buM4buKeOG7pOG7hOG7pXjhu4nhu4rhurzhu4544bq6w5XDuXjhu4tSeOG6q+G7lOG7jMOMeOG7jMOM4buK4buIR1R4w53Egnhp4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeOG7jOG7lOG7jMOMeOG7pOG7iuG7lOG7jHjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhurhXeMOD4buMeMOdRnjhu6TDmsag4buMw4x44bukw5rhu5Dhu6TDuXjDieG7iuG6suG7jHjhu4zhu6bhu5Thu4jDuXhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eEXhurDhu454w51HeMOaVuG7jMOMw7p44buK4buieOG7pMOaUXhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeMOS4buUeOG7ikrhu4zhu4p4w4nhuqjhu7Z4w5PFqOG6onjhu4zhu6zhu6DDiXjDieG7iuG7jnjhu4zhurLhu4zDjHjDmeG7puG6quG7pHjDieG6ouG7jnhSeOG7tOG6tnjhu5nhu4Lhu4x44bqn4buK4bus4bue4buMw4x4xanhuq3huqLhu4zDjHgw4buKw4Phu4zhu4rGsMO5eOG7tOG6tnjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG6reG7uHjFqeG6qeG7rFDhu4zDjHjhuq3Dg+G7pMaww7p4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjDieG6qOG7tnjDnULhu6Z4xanDreG7puG6ouG7jHjhu4vhu57hu4zGsMO6eOG7jOG7puG7lOG7iHjDicODeOG7pELDknhSeOG7tOG6tnggw4Phu6R44bqp4buQ4bukeMWp4buJ4buK4busUOG7jMOMeOG7k+G7puG6qOG7jMaw4buleMSD4bua4buIeMOJ4buKWXjhu6Thu4pDVHjhurrhu5J44bukTOG7jOG7isO5eDDhu4rhu4h44buM4buKw4Phu4zhu4p4w7Thu4jhurzhu6Thu6ThurzDk3jhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjDncSCeCDhu5p4MOG7ikx44buK4bum4bu2eCDhu5p44bq64bua4buIeCDhu4jhu4Lhu4x4VOG7isOU4buMw4x44bukTOG7jOG7injhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHgw4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeOKAnDDhu4rhu6bhu4zDjHjhu6ThuqLhu7Z4w51KeMOJ4bua4buMw4x44bq6xqDhu4zDjHgteMSD4buieOG7pMOaUXhFw5R4w4zhu4jhu5bhu4zDjHjDjOG7iMWoVHjhu4zDjOG7rFDhu4h44buMw4zhu4rDqOG7jnjhu4zhu57hu4h4ReG7iOG7guG7jHjDjOG7iOG7oOG7iOKAneG7peG7peG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4lWeOG7jOG6ssOSeOG7s3l5w7144bq64buE4buMeOG7jOG6ouG7tsO5eOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4w4nhu7Dhu4zDjHjhurrhu6xRw4l4IOG7mnjhuqfhu4rhu47huqJ44buK4buQw4l4w53Egngw4buU4buMw4x44buMw4zhu4pHeMWp4bqnxINzMOG6q8aweFThu4rhu4J44bq44bum4bu2R+G7pHjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu7N5eOG6uFd4w4Phu4x44buk4buK4bum4buaw4l4MOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pMOaSuG7jOG7injhu4zhu5Thu4zDjHjhu6Thu4rhu5Thu4x4w5Lhu4hG4buMeOG7jMWo4buI4buleDDDg8OJeOG6uFd4w4Phu4x44bukQ1R44bukw5rhu6bhu4zDjHjDncSC4buOeMOJ4bqo4bu2eOG7pMOaxqDhu4zDjMO5eMOdQ+G7pHjhu4zhu6bhu5Thu4h4w4nhu4rhu6p4w5NXw4l4w4nhu6rhuqJ44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4x44buM4buK4buseMOSxKjhuqLDuXjDk+G7psag4buMw4zDuXjDnULhu6bDuXjDicODw4l4w5Phu47huq7hu4h4w4nhuqjhu7Z44bq44busUcOJeMOT4buIR+G7pnhV4bum4bu4w7l4w4nhu4rhurLhu4x44buM4bum4buU4buIeOG6uOG7gsO5eEXDlMO5eMOTUeG7jMO5eMOMxILDuXjhurrEgnjhurrhu4hI4bum4bul4bul4buleOG7ieG7iuG7lOG7jMOMeFXhu6bhuqJ4w53hu4hHw4l44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x4w4nDg8OJeOG6uFd4w4Phu4x44buM4buU4buMw4x44buk4buK4buU4buMeMOS4buIRuG7jHjhu4zFqOG7iMO5eOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4ReG7rOG7oMOJeOG6ukLhu6Z44bq64bq2eOG7ikrhu4zhu4p44buk4buKxILhu4zhu4p44bq64busUcOJeMOJw4PDiXjDncav4buMw4x4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukeMOa4bqi4bumeOG6ouG7jHjhu6Thu47EguG7jHjDneG7oOG7iHjhurjhu4hH4buMeOG7pMSow4nhu4p4w4xC4buMeMO94buleXl5eOG7iuG6osO6eMOJ4buK4bqy4buMeOG7jOG7puG7lOG7iHhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeOG7pOG7iuG6vOG7jnjhu4rhu6zhu6Dhu4zDjHjDjOG7iOG6onjhu6TDmuG6ruG7iMO5eOG7pMOa4bqi4buMw4x44bukw5rhuq7hu4jDunjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeMOdxq/hu4zDjHjhu6Thu4rhuqjDknjDieG6ouG7jOG7injDk+G7psag4buMw4zDunjDieG6sOG7iHjhu6Thuq7hu454w53EgnhP4buK4bqi4buIeOG7pOG7isODw4l44buk4buW4bukeMOaVuG7jMOMeMOdQuG7psO5eEXhurDhu4544bq64bqww5J44buMw4zhu6bhu7bhu4Lhu4x4w5Phu4hH4bumeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R44buMw4zEguG7jOG7injhu4rEguG7jMOMeOG7pOG7iuG7qnjDieG7lOG7jMOMeMOSJHjhu4zDjOG7ikd44bu04bum4bqq4bukeE/hu4pE4bum4bul4bul4buleDDDg8OJeOG6uFd4w4Phu4x44bq64bq2eOG7pOG6ruG7jnjDmuG6onjhurrhu6xRw4l44buM4buK4buIRuG7pnjDkuG7lHjhu4pK4buM4buKeOG7ruG7jMOMeOG6uOG7qOG7jMOMeMOdxIJ4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeMOM4buI4bqi4buOeOG7pOG7iOG7hOG7jHhF4buaeOG6p8SDczDhuqt4w53EguG7jnjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R44bq64bqu4bukeOG7iuG7iEfhu6Z4VeG7puG6sHjDieG6ouG7jsO5eOG7jOG7iuG7rHjDicODw4l4w5Lhu5R44buKSuG7jOG7inV4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukeMOM4buI4buW4buMw4x4w53Egnjhu6TDmsag4buMw4x44bq44busUcOJeMOT4buIR+G7pnhSeMOJw4PDiXhF4bqw4buMeOG7i+G7juG7jHgteCDDg3gteOG6qeG7rFDhu4jDuXjhu7ThurZ44bqt4buw4buMw4x4MOG6ouG7jnjFqSDDg3jhu4nhu4rhu6zhu6DDicaww7p4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukw7l4w4nhu4rhu4R4ReG7iOG7hOG7jHjDncSCeOG7pOG7iOG7guG7pnjhu6Thu4rhu6h44buM4bqqw5J44bqy4buMw7l44buM4bqqw5J44bq44busUcOJeMOT4buIR+G7pnjhu6Thu4rhurzhu4544buK4bus4bug4buMw4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu4zDjOG7iuG7iEdUw7p44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x44buk4buI4buE4buMeEXhu5p4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHjDieG7iuG6suG7jHjhu4zhu6bhu5Thu4h4w4zhu4jhuqJ4w5nFqMOJw7l4w4zhu4jhuqJ4w4lCw5J44buk4bqu4buIeEF44bu04bq2eOG6uuG6pMOJeEXhu4hH4bukeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMeMOJ4buq4bqieOG7iuG7puG7tkfhu4x44buJ4buK4bquw4nhu4p44buJ4buKxILhu4zhu4rDungxV3jDg+G7jHjigJzDs+G7jMOMeOG6uOG7qOG7jMOMeOG7pOG7iOG7hOG7jHhF4buaeOG6p8SDczDhuqt44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjDkuG7lHjhu4pK4buM4buKeFThu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iOG7jOG7injhu6Thu4R44buk4buK4bq84buOeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeMOZ4buI4buM4buKeOG7pOG7isOD4buIeOG7pOG7nOG7jMOMeOG7ilFUeMOJ4buK4buOeOG7jMOM4busUOG7iHjhurjhuqjhu4x44buk4bqu4buIeOG6p+G7iuG7pnhF4bqw4buOeOG7pMag4buMeOG7pOG7iuG7iOG7guG7jHjhu4zhu4rhu4jhu4Lhu4x4acaveOG6reG7puG7lOG7jMOMeMWpIMODeOG7ieG7iuG7rOG7oMOJxrDhu6Xhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burMMOVeOG7pOG7ikh44buk4buK4bqq4bu2w7l44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweOG7pFZ4w4nDg8OJeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKw7l44bq4V3jDg+G7jHjhurrhurZ4w5PEgsOSeMOJ4buK4buOeEXhu5p4w5LhuqThu6R44buM4buU4buMw4x44buk4buK4buU4buMeMOS4buIRuG7jHjhu4zFqOG7iHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pEzhu4zhu4p4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeEXhu4jhu4Thu4x44buk4buOxILhu4x44bq44buIR+G7jMO5eE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEeFThu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4zDuXjhurpQ4buIeMOZ4buW4buMw4x44bq6xqDhu4zDjHhFxILhu4544bq44bqo4buMeOG7pOG7msOJeOG7pOG7iuG7iEjhu6Z4w5nhu5Z44buMw4zEguG7tnjDkuG7muG7pHjhu4zhuqjhu4zDjHjDieG6ouG7jsO5eMOMw5VUeFThu4pC4buMeOG7jOG7iuG6qOG7jHjDk+G7guG7jHjhu4zhu4hGw5J44buk4buI4buMeMOdxILhu454w5lXeMOT4bq24buM4buKeOG6uuG6ruG7jnjDieG7quG6ongy4bqw4buMw4x44bq64buW4buIeMOd4bug4buIeOG6usag4buMw4x4RcSC4buOeMOJw4PDiXjhurjhuqjhu4x44buk4buaw4l4w53Gr+G7jMOMeMOJ4bqi4buO4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7pOG6vOG7tOG7pC3huqLDk+G7iMOM4buMdXjDmuG7iMOM4buK4bukw7p34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4burIMSC4buIeMOdxIJ44bqw4buM4buKdXjDo+G7iOG6ongg4bqw4buO4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]