(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò là bệnh viện đầu ngành về nhi khoa của tỉnh, những năm qua Bệnh viện Nhi Thanh Hóa luôn chú trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh (KCB), đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, trở thành địa chỉ KCB tin cậy của người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7ouG7p+G7ueG7sWZI4but4bun4bu5ZuG7uOG7seG7rWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxjZuG7uOG6tGbhu7Xhu4Thu59mSHZm4bufbeG7n2bhu6Phu6fhu7nhu7Fm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7ueG7seG7reG6vS/hu7Fow6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6rDoOG6pOG7rWZIbOG7rWZFRMOAZuG7tW5m4buj4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lmcOG7l8OJZuG7ueG7q27hu7nhu7FmSOG7pWbhu7nhu7Hhu61m4buz4buxQWxm4bufw4psZkV44bu54buxxJFm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7nhu43hu7dmQ8OJbGbhu6Lhu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWbhu7jhu7Hhu61mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7tcOJxILhu7lm4buf4bux4bq4ZkVE4bqg4bu54burZuG7ueG7meG7ueG7q2bhu59sQWbhu7nhu43hu7nhu6tm4bu14buE4bufZuG7s+G7sW3hu7fEkWbhu5/hu7FHbGbhu6Phu6fhu7nhu7Fm4bq54buy4bue4bui4bq7xJFmcOG7l8OJZkXhu4BmRURs4bu54burZkXhu7Hhu63DuUVm4bujd2bhu7Hhu63hu6fhu7lmcG/hu63EkWZwbUJm4buG4bu54burZuG7ueG7scOJZuG7n+G7l8OJZuG7n+G7seG7jeG7t2bEkMOB4bufxJFm4bujw7NBZkjhu6dmxJDhu4bhu59m4buz4bux4bqicWbhu5/hu7FBZkVEdGZx4bu3xJFmRUThuqhmReG7sW7hu7nhu7FmcHdsZuG7n+G7sXhm4buy4bue4buiZkXhu63hu7lm4bufxqHDjGbhu5/Dimxm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZFREHhu7nhu6tmRXjhu7nhu7FmSG5m4bufbeG7n2Zwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZuG7teG7meG7uWbhu5/GoeG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu6FF4buxw4nhu7fhu6Nm4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmxKlnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i+G7i2pCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2nDrWdpL2jEqcSp4buhZ2jDrGfDrWlrRWtna+G7ieG7ieG7tWdlw71C4burYkThuqVpacOs4buFZmzhu7VF4bql4buF4bui4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lm4bu44bux4butZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGNm4bu44bq0ZuG7teG7hOG7n2ZIdmbhu59t4bufZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4bu54bux4but4buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFxKlnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i+G7i2rhu4VmL8Oq4bui4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lm4bu44bux4butZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZC4bux4bqu4butZuG7seG6rEJmSOG6pOG7rWbhu59t4bufZnDDguG7uWZId2ZFbuG7rWZFROG6rGZFw7Thu7nhu6tmQ8OJbmbhu5/hu7FBZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4bufw4Fm4buxQW7hu7lm4bufw7Phu7nhu7Fm4buz4buxw4Fm4buz4bux4buN4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sW7hu7nhu7Fm4bu1xqFCZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2doZkXhu7FxQWZbw4nDjMO5RWZwd+G7ueG7sWbEkOG6rmZow63DrGovW1AtMOG7ouG7uOG7oMSRZuG7ueG7q27DjGZoLeG7iS1pZ2doZuG7n8OKbGbhu57hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZkV44bu54buxZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZIbmbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmReG7seG7huG7n2ZF4butw7lCZuG7ueG7scah4bu5ZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmReG7gmZF4buxbeG7ueG7q2ZrLWlnZ8SpxJFmcMO54bu5ZuG7uWzDjGbhu6Lhu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWbhu7jhu7Hhu61mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7n8OBZuG7n8OCZsSQ4bqoZkjGoUVm4buf4bux4buVRWbhu7Phu7Fs4bu54burZkVEbOG7ueG7q8SRZkVEbOG7ueG7q2ZF4bux4butw7lFZuG7o3dmw4xmRcO5ZnDhu4Dhuqzhu59mcOG7l8OJZkXhu4Bm4bux4but4bun4bu5ZnBv4butxJFm4buj4bquZkVE4buvZkLhu7Hhurpm4bux4bqsQmZI4bqk4butZnDhuq7hu61mReG7gOG6rOG7ueG7q2bhu7VuZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu7nhu7Hhu61kZnDhurbhu61m4bu54bur4bq+ZuG7o23hu59mxJB5xJFm4bu54bux4buZ4bu5Zkjhu63DuuG7uWbDjGZFw7lm4bu54bux4but4bunRWZFduG7ueG7scSRZuG7n8OBZuG7n+G7scOJw4zDuuG7uWbhu7fEguG7uWbhu6PDs0FmcMOz4bu3ZnBtQmbhu4bhu7nhu6tm4bu54buxw4lm4buf4buXw4lm4buy4bue4buiZuG7ueG7q27DjGbhu59u4bu54burZuG7n2xBZuG7n+G7sUFm4buj4bun4bu54buxZuG7ueG7seG7rWZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZWbhu7jhu43hu7dmaWdpacSRZuG7sUFvRWZw4bq24bu54burZuG7suG7nuG7ombhu5/Dimxm4buj4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lmcOG7gOG6rOG7n2bhu6HDicOMZkVEdmbhurLhu7lmcHfhu7nhu7HEkWZww7JmRUThu63FqeG7uWbhu7Phu7Fs4butZmhqZuG7s0tmReG7scOJxqFFZuG7t+G6pOG7rcSRZnDhu63FqeG7uWbhu7F24bu54buxZuG7ueG7seG7gGNmQuG7seG7ncOJZkXhu7HDicahRWbDiWbhu7nDskHEkWZC4bux4budw4lmReG7scOJxqFFZkXhu63hu7dm4bux4bqoZuG7q+G7rWzhu61mcEFv4bu5ZsSQw4JmxJDhu63hu7nhu7HEkWZwd+G7ueG7sWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tmSOG7rWbhu5/hu7Hhu5VFZuG7oeG7reG7ueG7sWbhu6Hhu4Dhuqrhu7nhu6vEkWZwd+G7ueG7sWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tmw6Dhu61FbOG7t+G7reG7uWbhu6BlZWVmIkHhu7nhu6tmxJBB4bu54burZkjhuqThu61m4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tm4buy4bue4buixJFm4bufbeG7n2bhu7Phu7FBbMSRZkLhu7HDgOG7ueG7q2bhu6HDicOMZkVEdmbhu7FBb0VmcOG6tuG7ueG7q2bhu4siZuG7q+G7j+G7uWZI4bqk4butZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7n8OCZsSQ4bqoZsOMZkXDuWbigJzhuqNs4bu54buxZi1mxJBv4buf4buxZi1mcHNC4oCdxJFm4bur4butw7Phu7dmReG7scOz4butZuG7ueG7seG7hGzEkWZw4bqy4butZuG7t+G6pOG7rWZC4buxQeG7ueG7q2bhu59t4buf4buxxJFmReG7sW3hu61mcOG6tmZC4bux4bq84bufZkjhurxm4bufw4psZuG7n23hu7lm4buj4bq2ZsOMZkXDuWbhu7Hhu4DhuqThu7nhu6tmReG6pOG7rWbEkOG7hGbhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZuG7n8OKbGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buj4bun4bu54buxZWbhu6Lhu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWZw4bqw4bu54burZuG7tUFvRWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mSG5mcOG7m8OMZuG7t2/hu7nhu7Fm4buG4bu54burZuG7oeG6vOG7ueG7q2bhu5/EguG7ueG7q2bhu7nhu6vhu7Hhu6dmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7nEkWZDw4nDs+G7uWbhu7Xhu4pm4buf4bux4buVRWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tmw41yRWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6fhu7dmReG7sXFBZkXhu63DusOJZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZuG7rCJAZGbhu7fDiWxmxJDhu4/hu7dmReG7scOJ4bqu4bufxJFmSMahRWZF4buAZsOMZkXDuWZF4buxcUFmReG7scSC4bu54burZkXhu4DEkWbhu7Hhu4DhuqThu7nhu6tm4buh4bud4bu5ZGZF4buxw4lmcOG6uOG7ueG7q8SRZkXhu7HDiWZww4pmReG7sXFBZuG7n23hu59mQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fm4bux4but4bun4bu5ZuG7sW7hu7nhu7Fm4bu34bqk4butZuG7ueG7seG7lUVmcOG6ruG7rWZI4bqk4butZuG7o+G7p+G7ueG7sWZI4but4bun4bu5ZkXhu4Rm4buf4buxw4pl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu6Jt4bufZsSQeWbhu7TDumZQ4buN4bu54burZuG7suG7sUFsxJFm4buq4butbeG7t2Zw4bqu4bufZuG7ouG7p+G7ueG7sWZI4but4bun4bu5ZuG7uOG7seG7rWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4buf4buxQWbhu6Phu63DuUXEkWZwxalm4bu54buZ4bu54burZuG7n2xBZuG7n+G7seG7lUVm4bu14buA4bqs4bu54burZuG7suG7nuG7osSRZkVvQWbhu7nhu63hu6Xhu7dmReG7reG7uWZIbmbEkOG7hGbhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZuG7n8OKbGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buj4bun4bu54buxxJFm4bujbOG7uWbhu6vhu61t4bu3ZnDhuq7hu59m4buj4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lmw41t4bufZnB34bu54buxZuG7n+G7l+G7uWZC4buxw7Phu61mcOG6suG7rWbhu7fhuqThu61mReG7gGbhu6HDicOMxJFmcOG6suG7rWbhu7fhuqThu61mQuG7seG7gMOC4bu54burZkXhu7Hhu4bhu59m4bufw4nhu7nhu6tm4buf4buVQmbhu6F34buf4buxZkjhurzEkWbhu7nhu5nhu7nhu6tm4bufbEFm4buf4bux4buVRWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tm4buhd+G7n+G7sWZI4bq8ZuG7n+G7seG7jeG7t2bEkMOB4bufZsOMZkXDucSRZnDDtOG7n2bhu6Phu63hu6dFZuG7tW5mReG7sWzDjGZw4bqy4butZuG7ueG7scah4bu5ZkXhu7Hhu4bhu5/EkWZF4buxbeG7rWZw4bq2xJFm4bux4buA4bqk4bu54burZkXhuqThu61mQuG7sUHhu7nhu6tm4bufbeG7n+G7sWZC4bux4bq84bufZkjhurxm4buf4buxw4nDjMO64bu5ZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0Jm4bufw4psZuG7n23hu7lm4buj4bq2ZsOMZkXDuWVmUOG6sOG7ueG7q2ZF4bux4bqm4butZuG7q+G7rUdm4burduG7uWbhu7fEguG7rWZFROG7gOG6puG7ueG7q2bhu6Phu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWbDjWzhu7nhu7HEkWbEkG/hu5/hu7HEkWZwc0JkZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZkLhu7FB4bu54burZkVEbkFmReG7seG7rWZww4lsZuG7q+G7rUdsZuG7n23hu59m4buj4bq2ZkLhu7HGoeG7uWbhu5/DgWZwbeG7ueG7sWbhu6vhu61txJFmcOG6tuG7ueG7q2ZI4butw7rhu7nEkWbhu5/hu7Hhu5Xhu7lm4buf4buxeOG7ueG7sWbhu7N3QmZF4bux4bqm4butZnDFqWbhu6vhu61HZnDhu4Dhuqzhu59m4bu3xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tmSOG7jeG7uWbhu7HDgWxmRURB4bu54burZuG7o+G7p+G7ueG7sWZI4but4bun4bu5ZWbhu7Bu4bu54burZuG7ueG7jeG7t8SRZuG7o8O64bu5ZuG7n2/hu7nhu7FmSOG7reG7p+G7n2ZDw4ls4bu5ZkXhu5nhu7dmcOG7l8OJZkXhu4Bmw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6tm4bufw4JmxJDhuqhm4buxb2ZF4buX4bu54burxJFmRURs4bu54burZkXhu7Hhu63DuUVm4bujd2bhu7Hhu63hu6fhu7lmcG/hu63EkWbhu7XDsuG7ueG7sWZwb0Fm4buj4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lm4bufw4Dhu7lm4buf4bux4bq4ZkVE4bqg4bu54burZnDDueG7uWbhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2ZwbkFmRW9BZnDhurbhu61m4bu54bur4bq+ZuG7ueG7seG7meG7uWZI4butw7rhu7lmReG7scSC4bu54burZkPDiWxmQuG7seG6ruG7rWbhu7HhuqxCZkjhuqThu61m4bufbeG7n2ZI4but4bun4bu5xJFmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tkZuG7n23hu59m4bux4bq24butZkXhu7HDs0Fm4bu54bur4buP4bu5ZuG7sW/hu7nEkWbhu7Hhurbhu61mReG7scOzQWZFROG7hOG7n2ZFw4nDjMO54bu5xJFmcG5BZkVvQWZFROG7hOG7n2ZFw4nDjMO54bu5xJFmcG5BZkVvQWbhu7nhu6vhu4/hu7lm4buxb+G7uWVlZWbhu7jhu7HhuqZmcMOBxJFm4buj4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lmcMOyZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZkhuZuG7huG7ueG7q2bhu6Hhurzhu7nhu6tm4bu54bux4but4bulw4lm4buhd+G7n+G7sWZI4bq8ZuG7s0tmReG7scOJxqFFZuG7t+G6pOG7rcSRZuG7s0tmReG7scOJxqFFZuG7n2xBxJFm4buf4buxw4nDjMO64bu5ZsSQ4buZw4lmRURB4bu54burZuG7n+G7seG7m+G7uWZwQW3hu7nEkWZw4but4bulw4lmRUR3xJFm4bu34bqoZkThurbhu7nhu6tm4bufbeG7n2bhu7VBb+G7rWbhu7F24bu54buxZuG7oXfhu5/hu7FmSOG6vGZFREHhu7nhu6tm4buy4bue4buiZkXhu7FxQWbDjMO6w4lm4buf4buXw4nEkWbhu7nhu7HDteG7t2ZwbUJm4buG4bu54burZuG7ueG7scOJZuG7n+G7l8OJZuG7suG7nuG7ombhu7nhu6tuw4xm4bufbuG7ueG7q2bhu59sQWbhu5/Dimxm4bu44bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7uWVm4buiw7rhu7lm4bufb+G7ueG7sWZww4HEkWbhu6Phu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bEkOG7j0Jmw43DuUJm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7teG7hOG7n2ZC4bux4bq6ZuG7seG6rEJmSOG6pOG7rWZDw4nDjGbhu7fEgmbhu6Phu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7ucSRZuG7ueG7meG7ueG7q2bhu59sQWbhu5/hu7Hhu5VFZuG7teG7gOG6rOG7ueG7q2ZF4buCZuG7s+G7seG7mcOJZnDDgeG7uWZF4butw7lCZnDDueG7uWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7Lhu57hu6LEkWZw4but4bulw4lmRUR3ZuG7ueG6tuG7rWbhu7nhu6tBb+G7rWZFROG6uGbhu5/hu7FBZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmcOG7gOG6rOG7n2ZF4buxw4nGoeG7uWbhu7Xhuqzhu63EkWZww7Phu7dm4bujw7NBZuG7n+G7seG7lUVm4bu14buA4bqs4bu54burZkXhuq5FZWZQ4bq24butZuG7ueG7q+G6vmbDjMSRZuG7o23hu59mxJB5ZuG7n8OBZkXhu7Ft4butZnDhurZmQuG7seG6vOG7n2ZI4bq8ZkXGoeG7uWZFduG7ueG7scSRZuG7n+G7scOJZnBtQWZw4buA4bqs4bufZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmSG5m4bu54bur4buA4bqm4butZuG7ueG7sW5m4buj4bun4bu54buxZuG7ueG7seG7meG7uWZwbeG7ueG7sWbhu6vhu61tZuG7n2xBZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bui4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lm4buf4bq+4bu54burZnDDsmZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7nhu7Hhu63hu6XDiWbhu6PDieG6suG7rWZFxqFCZuG7scOJ4buV4bu5xJFm4bux4bq24butZkXhu7HDs0Fm4bu34bqm4butZuG7n+G7scOJw4zDuuG7uWbhu6vhu61sZnDhu5fDiWbhu7nhu6tu4bu54buxZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxm4bur4butw7Phu7nhu6tm4buhb8OMZuG7ueG7scO14bu3ZuG7ueG7meG7ueG7q2bhu59sQWbhu7NLZuG7ueG7jeG7ueG7q2bhu6vhu61sQWZF4butw7lCxJFm4buG4bu54burZsONRmbhu5/hu7FBZkVBbuG7uWZF4buxxalm4bufbeG7uWbhu6PhurZmw4xmRcO5ZWYgREHhu7nhu6tmcMOBxJFm4buf4bux4bq4ZkVE4bqg4bu54burZkXGoUJm4buxw4nhu5Xhu7lm4buf4buxQWbhu59t4bu5ZuG7o+G6tmZFb+G7rWbhu59t4bufZuG7o+G6tmZC4buxxqHhu7lmReG7rcO5QmZww4Hhu7lm4bujbOG7uWZw4buXw4lm4bu54bux4buAZuG7suG7sUFsZuG7nuG7lUJm4buf4buGw4nEkWbhu7Lhu7FBbGbhu7Lhu7Ft4bu3ZuG7o+G7p+G7ueG7scSRZkXhurJm4buf4bux4buN4bu3ZsSQw4Hhu59m4buz4buxbeG7n+G7sWbhu7Fu4bu54burxJFm4buj4bq2ZkLhu7HGoeG7uWbhu6vhu63Ds+G7rWZDw4nDjMO5RWbhu59t4bufZkXhu7HDimZF4bq84bufZuG7sW7hu7nhu7Fm4buf4bux4buv4bu54buxxJFmReG7sWzhu7nhu7FmRUFt4bu5Zkjhu63hu6fhu7lmQuG7seG7r2VlZWbhu7jhu6tBbuG7rWZEbMSRZnDFqWbhu7nhu5nhu7nhu6tm4bufbEFm4buf4bux4buVRWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tmQuG7seG6vOG7n2ZI4bq8ZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Phu6fhu7nhu7HEkWbhu6Phu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWZww7JmReG7sW7hu7nhu7Fm4bu1xqFCZkLhu7HDgOG7ueG7q2bhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2bDjcOyZuG7seG6tuG7rcSRZuG7o+G6tmZC4buxxqHhu7lm4buf4bux4buN4bu3ZsSQw4Hhu59m4buz4buxbeG7n+G7sWbhu7Fu4bu54burZuG7ueG7scO14bu3ZuG7seG6tGZFROG6rGZIbmbhu6vhu63Ds+G7rWZDw4nDjMO5RWbhu7nhu7FH4bu54burZkXhu7Hhu4/hu59m4bu34buP4bufZuG7n8OKbGbhu6Phu6fhu7nhu7Fm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7ueG7q2zDjGZF4buCZuG7o+G7gOG6pOG7n2bhu6Ns4bu5ZnDhu5fDiWZF4butw7lCZnDDgeG7uWVm4buy4buxxILhu7nhu6tm4buf4buxeGbhu7Hhu4DhuqThu7nhu6tm4buh4bud4bu5xJFm4buf4bux4buN4bu3ZsSQw4Hhu59m4buj4bun4bu54buxZuG7ueG7seG7meG7uWZFxqHhu7lmRXbhu7nhu7HEkWZC4buxw4Dhu7nhu6tm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mw43Dsmbhu7Hhurbhu61m4bufw4Dhu7lmReG7seG7gOG6puG7ueG7q2bDjcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7lmReG7scSC4bu54burxJFm4bufw4nhu7nhu6tm4buf4buVQmZFduG7ueG7sWbhu7F24bu54buxZuG7oXfhu5/hu7Fm4buj4bun4bu54buxZkhuZuG7seG7gOG6pOG7ueG7q2bhu6Hhu53hu7lm4buj4bun4bu54buxZuG7ueG7seG7meG7ucSRZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu7nhu7FuZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4bufbeG7n+G7sWbhu7nhu7HGoeG7uWbhu6Phu63DuUXEkWZC4buxw4Dhu7nhu6tmRURt4bu54buxZuG7oXfhu5/hu7Fm4buj4bun4bu54buxxJFm4buzw7rDiWbhu6vhuqDhu61m4bufbeG7n2bhu7nhu7FuZkVu4butZkVE4bqsZuG7seG6tGZFROG6rGbhu6Phu6fhu7nhu7Fm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7n8OBZuG7sUFu4bu5ZuG7n8Oz4bu54buxZuG7s+G7scOBZuG7s+G7seG7jeG7ucSRZkXDtOG7ueG7q2ZDw4luxJFm4bufw4nhu7nhu6tm4buf4buVQmbhu59t4bufZsSQw4nhu5VFZuG7jeG7uWbhu7fhu63GsOG7uWZC4bux4buvZuG7n+G7sUFm4buj4bun4bu54buxZuG7ueG7seG7meG7uWZIbmbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4bu54buxbmVm4bu44burQW7hu61mRGzEkWbhu6Phu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWZF4bux4buA4bqm4bu54burZsONw4nDjMO64bu5ZkLhu7Hhuq7hu61m4bux4bqsQmZI4bqk4butZuG7n23hu59mcMOC4bu5Zkh3ZkXhu7Hhu63hu6fhu7lm4bu54burw4nDjOG7p+G7uWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu59t4bufZuG7n+G7seG7gMOC4bu54burZkVEduG7ueG7sWZIw4nhu61m4buf4buxw4Lhu63EkWbhu6vhu63Ds+G7rWZFROG7r2bhu7nhu7Hhu5nhu7lm4bufbeG7n2bhu7nhu6tuw4xm4bu1xrBmcMWpZuG7n23hu59m4buj4bun4bu54buxZuG7ueG7seG7meG7uWbhu7nhu7Hhu61m4bufw4FmReG7scO64bu3ZkXhu63hu7nhu7FmReG7seG7l+G7ucSRZnDhurbhu7nhu6tm4bu14buE4bufxJFm4bur4but4bq4QmZI4but4bun4bufZnDhu63hu6XDiWZFRHdmcG9FZuG7s8O5RWZDw4nDs2ZF4bquRWbhu7HDguG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqsOg4bqk4butZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4buzw7lFZkPDicOzZnDDsmZwb0VmcOG7gOG6rOG7n2ZFREHhu7nhu6tm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7nhu43hu7dmQ8OJbGbhu5/hurrhu7nhu6tmSOG6pOG7rWbEkOG7hGbhu7nhurRm4bu14buE4bufxJFm4buf4bquZuG7q+G7j+G7ueG7q2bhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu7nhu6vhu4Lhu7nhu6tm4bufw4psZnDhurbhu61m4bu54bur4bq+ZsOMxJFm4bujbeG7n2bEkHnEkWbhu6Lhu6fhu7nhu7FmSOG7reG7p+G7uWbhu7jhu7Hhu61mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZnDDsmZww4Hhu7nhu6tm4burw4FCZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7ueG7seG6omZIbkFmxJDhu4Rm4bu54bur4bux4but4bunQmbhu5/hu7Hhu43hu7dmxJDDgeG7n2ZIbmbhu6PDs0FmSOG7p2bEkOG7huG7n2bhu7Phu7HhuqJxZuG7n+G7sUFm4bu44bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7ucSRZsON4buG4bu54burZnBt4bu54burZuG7tW5m4buj4bun4bu54buxZkjhu63hu6fhu7lmcOG7l8OJZuG7ueG7q27hu7nhu7FmSOG7pWbhu7nhu7Hhu61m4buz4buxQWxm4bufw4psZkV44bu54buxZkhuZkVEQeG7ueG7q2bhu7Phu7HDiWZI4buE4bufZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VFccONRS1s4bu14but4bur4bu5Y2ZE4but4bur4buxRWThu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu6Ju4butZkhuZsOz4bu54buxY2YgxIJm4buwbuG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L0LDqg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]