(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa luôn đặt mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) và dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân trên địa bàn huyện, từng bước quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, triển khai và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại, như:

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7qyBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHgy4bqieE/hu4rhu47huqJ44buK4bum4bu2R+G7jHjEg+G7jsOC4buMw4x4xIPDleG6onjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjhu6Thu4rEguG7jOG7injDieG7lOG7jMOMeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHjDkuG7oOG7iOG7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q3jDtOG7oOG7iHhU4buK4bus4bue4buMw4x4w4nhu4rhuqjDknjigJzDk+G6quG7tnjhu4zDjOG7rFDhu4h4RUfhu4zhu4p4w5PEgsOSeOG7pMOa4bum4buMw4x44buk4bqow5LigJ3DuXggR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x4MuG6onhP4buK4buO4bqieOG7iuG7puG7tkfhu4x4xIPhu47DguG7jMOMeMSDw5XhuqJ4w5Phu6bhu5Thu4x44bq64bqk4bukeMOS4buow4l44buk4buI4buC4bumeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu4zDjFbhu4zDjHjhu4zhuqjhu4zDjHjDieG6ouG7jnjDieG7iuG6quG7pHjDk+G7rFHhu4zDjHhP4buKw4PDknjDieG7ilnhuqJ4RUfhu4zhu4p4xanhuqcwIMaweMOdxIJ44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeOG7tnjhu6Thu4TDuXjhurrDg1R44buu4buMw4x44buM4buK4bumeMOJQuG7pnjhuqcwIHjDieG7quG6onjhu4zhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeOG7pMOa4buC4buMeOG6ukvhuqJ4RcSC4buMeOG7iuG7puG7tkfhu4zDuXjhu6RW4buMw4x4ReG7rOG7oMOJeFXhu6bhuqLhu4x44buk4bqow5J44bq6QuG7pnjhu6Thu6zDuXjhu4zhuqjhu4zDjHjDieG6qlR4w4nhu554w5lSeMOdQ+G7pHjDieG7iuG6quG7pMO5eOG7pMOa4buISOG7jHhP4buK4bqi4buIeMOdxIJ4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeMOJw5V44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweMOJw4PDiXjhu6TDmuG6ouG7jMOMeOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pHhFS3jhu7Z44buk4buEeOG7iuG7iEfhu4x44bq64bqu4buIw7l44buM4buK4busdeG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kvw73DgOG7s+G7tS/hu7fDgOG6uOG7s+G7s8O94buz4bu14bu3eeG7pOG7ucO9w4Hhu7XDk8O9eeG7pU5Uw4x3eC/hu6t4IMODw4l4w5lNeCBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHgy4bqieE/hu4rhu47huqJ44buK4bum4bu2R+G7jHjEg+G7jsOC4buMw4x4xIPDleG6onjhu6Thu4rhurLDknhP4buKw4PDknjDieG7iuG7jnhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4zhu6V44bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vEg0d44buk4buK4buW4buMw4x4T+G7isSoeOG7tnjhu6Thu4R44buK4buIR+G7jHjhurrhuq7hu4jDuXjhu4pHeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeMOSw4Phu7Z44buk4buKUnjhuqnhu47hu4zhu4jhu6Thu47Dmnjhu6Thu4rhurzhu4544bq44buY4buIeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu4zhuqThu4zDjMO5eMOZ4buWw4l44buk4buIw5LDuXjDieG7iuG7qFR4w4nhurThu6R4w5Phu6BUeMOd4buIeOG7pMSo4buM4buKw7l4w5nhu4jhu4Lhu6Z44bqow5J4w5LEguG7pnjhu7cxw7p44buKR3jhu6Thu4rhu5bhu4zDjHhU4buKxJDhu6Z44buk4buK4bumQ+G7pHjhu4zhu5rhu4h4w5nhu47hu4h44buceEXhu6jhu4zDjMO5eOG6ukLhu6Z44buk4buseOG7uXjhu4pHeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeMOT4buQw4l44buk4buKQ+G7jHjDksOD4bumeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHjDieG7iuG7jnhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x4w5nhu6bhu7Z44buk4buKQ+G7jMO5eOG7jMOM4buaeOG6uuG7msOJeMOJ4bqqVOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhuqnhu5rhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zhu4pZ4buMw4x4T+G7hOG7pHhV4bum4bqweE/hu4rDg3jhuqrhu4x44buk4busUeG7jMOMeMOTxIJ4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6tnjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjhu6Thu4rEguG7jOG7injDieG7lOG7jMOMeOG6uuG7nuG7jHjDnUt44buk4buKQ+G7jHjhu4zhu4rhuqjhu4x44buk4bqu4buO4buleOG6q+G7hOG7pnjhu4zhu4rhu6x44bukw5rhu6zhu6DDiXjhurrhuqjhu7Z44bq64buW4buIeMOd4bug4buIeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHhFS3jDmeG7puG7tnjhu6Thu4pD4buMeFThu4rhurDhu4h44bq6S+G7jOG7inhPQHjDieG7iuG6ruG7tnjhu6Thu4pD4buMeOG7tXjDk0Lhu4wv4buk4bumQuG7jHjhu6Thuq7hu4h4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjhu6RM4buM4buKeMOJ4buK4buIeFThu4rEqHjhurrhu4h4w5Phuq7hu4h44buk4buW4buMeE/DisOSw7l44buk4buKSnjhu4zhuqLhu7Z44buK4buQeMOJw5V44buk4buKSHjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjDieG7iuG6ruG7tnjhu6Thu4pD4buMeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu6Thuq7hu4544buMw4zhuqLhu7Z44buk4bqu4buIeCBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHgy4bqieE/hu4rhu47huqJ44buK4bum4bu2R+G7jHjEg+G7jsOC4buMw4x4xIPDleG6ouG7pXjhuqnhu5rhu6R4w5nhu5Z4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHhP4buKw4PDicO5eOG7jOG7iuG7rHV44buL4buI4buC4bumeOG6qMOSeOG7pOG7iMOSeMOS4bquw4nhu4rDuXjhu4zhu5rhu4h4w5nhu47hu4h44buk4buI4buC4bumeOG7isOV4bqiw7l4w4nhu4rhu6hUeDDhu4nDuXjDieG7iuG7qFR4xKnhuq/DtMO5eFThu4rEkOG7pnjhu6Thu4rhu6ZD4bukeOG7pOG7iuG6ouG7tnhP4buK4bugVHjhu4rDg+G7jMOMw7l4w5Lhu5x44buM4bua4buIeMOZ4buO4buIeMOM4bqo4bu2eMOS4buCeOG6uuG6ruG7iHjhu6TDmlfDiXjhu6TDmsSC4buMw4zDuXjhu6TDg+G7iHjhu6Thuq7hu4544bq44bqo4bu2eMOJ4buKw4Lhu4zDjHhP4buK4bugVHjDjOG7luG7iHjhu4zhu5bhu4h44buk4buKQuG7jHhP4buI4buM4buKeMOS4bquw4nhu4p4w5LDg+G7psO5eFThu4rEkOG7pnjhu6Thu4rhu6ZD4bukeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjDjOG7iMODVMO5eFThu4rEkOG7pnjhu6Thu4rhu6ZD4bukeOG7jOG7muG7iHjDmeG7juG7iHhP4buK4bugVHjDjOG7luG7iMO5eMOZ4buS4buIeMOSQ+G7pMO5eMOZ4buS4buIeOG7pOG7iOG7hOG7pHjhu4zhu4hH4bumw7l4VOG7iuG7qHhP4buK4buO4bqi4bul4bul4buleMOJ4buw4buMw4x44bq64busUcOJeOG7pMOa4buISOG7jHhP4buK4bqi4buIeMOJw5V44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweMOdxIJ44bukw5pSeOG7pOG7isSC4buM4buKeOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjHhV4bum4bu24bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qyBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhurZ44buk4bqu4buOeMOS4buW4buIeMOT4buI4buC4buMeE/hu4Thu6TDuXjhu4pRVHjhu6TDg8OJeMOd4bug4buIeMOJw4PDiXhFR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x44buk4bum4bu24buE4buMeOG7pMOa4buC4buMeOG7jOG7iuG7rHggR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x4MuG6onhP4buK4buO4bqieOG7pEzhu4zhu4rDuXjDtOG7iEfhu6R4MuG7rsOJw7l4IOG6rsOJ4buKeOG6qeG6ouG7iOG7peG7peG7pXjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHjDjOG7iOG6ouG7jnhPJHjhu6Thu4rhu6ZD4bukeMOS4bug4buIeOG7pOG7iuG6vOG7jnhU4buK4bus4bue4buMw4x44buk4buK4buuw4l44oCcw4lCw5J44buk4bqi4bu2eMOJ4buKTHjDneG7iEfDieKAneG7pXjDtEp4w51D4bu2eOG6uuG6onjDmeG7lnjDicOD4buMeEXhu5p4w5nhuqLhu6Z4T+G7iuG7iHjhu6Thu4jhu4RUeMOJQ+G7jHjhurpG4bumeFThu4rDg+G7pHjhu4rhu6bhu7Z44buk4buW4bukeE/hu4rhurB44buM4bqy4buMw4x4w4nhu6rhuqJ4w5JK4buM4buKeOG7pMOa4buO4buMw4x4w53hu4hHw4l44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4w53EguG7jnjhu6Thu4pXw4l44buk4buISeG7jHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4nhu6V4MuG7iEbhu6Z44bq6w4Phu4zDjHjhu6RXeOG7isSC4buOeMOTxIJ4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDieG7ikx44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buk4buW4bukeMOJw4PDiXhPJHjhu6Thu4rhu6ZD4bukeMOJ4buK4bum4bu24buC4buMeMOS4buU4buMeMOJ4buq4bqieEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhu6Thu4rhurzhu4544bq44bqi4buM4buKeMOS4buow4l4VOG7iuG6qOG7jHjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x4w4nhu6rhuqJ4IOG7mnjhu5l44buk4buEeMOSxIJ4w4nDlOG7jHjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjhu6Thu5bhu6R4w5Lhu5rhu6R4w5nhu5Z4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHjDneG7rFHhu6R44buk4bum4bu24buE4buMw7l4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHjDieG6ouG7jnjDksSCeOG7pMOa4bus4bugw4l44bq64bqo4bu2eFThu4rhurDhu4h4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG7pOG7puG7tuG7hOG7jHjhu6TDmuG7guG7jHjhurrhu4hG4bumeOG7pMOaS+G7pXgy4buISOG7jHjhu4pK4buM4buKeMOTxIJ44bukVnjDieG7puG7luG7iHjhu4zhurLDknjhu7N5w73DgcO5eEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhurrhurZ44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h44buk4buKxILhu4zhu4p4w4nhu5Thu4zDjHhU4buKxJDhu6Z44buk4buK4bumQ+G7pHjhu4zhu5rhu4h4w5nhu47hu4h44buk4buIRuG7jHjDk+G7iEfhu6R44buk4bum4bu24buE4buMeMOdxIJ44bukw4Phu4x4w5nhu5Lhu4h44buMw4zhu47EguG7iHjDieG7nnjhu6Thu4pI4bul4bul4buleDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDicODw4l4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHjhu4rhu4hH4buMeOG6uuG6ruG7iMO5eOG6usOU4buIeOG7iuG7kuG7iHjDmVd44bq6QuG7pnjhu6Thu6x4T+G7isODeMOT4bug4buMeMOdRnhP4buI4buM4buKeFThu4rEqHjDieG7sOG7jMOMeOG7jOG7iuG7rHjhu6TDmkrhu4zhu4p44bq64buaeMOJ4buK4bum4bu24buC4buMeMOS4buU4buMeMOJ4buq4bqieOG6uuG7muG7iHjhu4zDjOG7sHjDicOD4buMeEXhu5p4w53EgnjhurrhurZ4w5LhuqLhu4zDjHjDk+G6ruG7iHjhu4rhu4hH4bumeFXhu6bhurB4w4nhuqLhu4544bukw5rhu47hu4zDjHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l44bq64buIRuG7pnjhu6TDmkt4w4nhu4rhu4544buMw4zhu6xQ4buIeEVH4buM4buKeOG7pOG6ruG7iHhFR+G7jOG7injDneG7iEfhu4zDuXhFUuG7iHjhu6TDmuG7rOG7oMOJeOG6uuG6qOG7tnhP4buK4buIeMOS4buceMOSUsO5eMOd4buE4bukeMOS4buceMOa4bua4buMw4x4w5nhu4Z44bqw4buM4buKeOG7iuG7rFLhu4zDjHjhu6Thu6Dhu4h4w5nhu67DiXhP4buK4buS4bq8w7l44buMw4zhu6xQ4buIeEVH4buM4buKeMOS4bqq4bukeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHjhu4rGoOG7iHhU4buK4buow4nDuXjhu4zDjOG7puG7tnjDieG7nnjhu4zhu4rhu4hJw5J44bukw5rGr+G7jMOMeMOJ4bqi4buO4buleCDhu4Lhu4x4w4nhuq7hu4zhu4p4w4nDg8OJeE8keOG7pOG7iuG7pkPhu6R4w5PhuqjDknjDmcSC4buMw4zDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu4zhurLDknhV4bum4bqiw7l4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeMOJw5Thu4x44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44bq64busUcOJeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4TyR44buk4buK4bumQ+G7pHjDiUPhu4x4w5PhuqjDknjDmcSC4buMw4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhurrDlXjDicOVeE8keOG7pOG7iuG7pkPhu6R4w4nhu4rhu6hUeMOJ4bq04bukeMOT4bugVHjDneG7iHjhu6TEqOG7jOG7isO5eMOZ4buI4buC4bumeOG6qMOSeOG7pOG7iMOSeMOS4bquw4nhu4rDuXjhu4zhu5rhu4h4w5nhu47hu4h44buk4buI4buC4bumeOG7isOV4bqiw7l44buM4bua4buIeMOZ4buO4buIeMOM4bqo4bu2eMOS4buCeOG6uuG6ruG7iHjhu6TDmlfDiXjhu6TDmsSC4buMw4zhu6Xhu6Xhu6V44bq64bq2eOG7iuG7onjhu6TDmlF44bq64bq0w4l4w5NXw4l4w4nhu4rhu454w53hu4hHw4l4w4nhu4pE4buMeOG6uuG7jsOD4buMeEVH4buM4buKeMOJ4buq4bqieEXDg8OJeMOZTcO5eOG7pOG6ruG7jnjhurrhu4hG4bumeE/hu4hH4buMeMOJ4buK4buOeOG7jMOM4busUOG7iHjhurjhuqjhu4x44bq64busUcOJeOG7iuG7rFLhu4zDjHjhurhLw4nhu4p4w53hu6h44bu2eOG7pOG7hHjDicOVeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOSxIJ4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJQuG7jHjDieG7iuG7puG7tkjhu4x44buk4bum4bu24buE4buMeOG7pMOa4buC4buM4buleOG7icOa4bum4buMw4x4RUrhu4zhu4p4w7144buMw4zEguG7tnhFR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x4T+G7isODw5J44bukVnjhu7Xhu7l5eOG6uuG7hOG7jHjhu7d5eXjDk+G7rFHhu6R4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeOG7jMOM4buO4bqu4buIeOG7pMOaxajDuXjhurrhu4hG4bumeOG7pMOaS3jhu4zhu5rhu4h44bukw5rFqHjhu7V5eXgteOG7teG7uXl4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMw7l4w5Lhu6Lhu4h44buk4buKw4Phu4zDjHjDicOVeE/hu4rhu47hurDhu4zDjHjDveG7peG7uXl5eOG6uuG7hOG7jHjhu7Phu6V5eXl4w5Phu6xR4bukeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu4zDgsOSeMOd4buIR+G7jMO5eOG7pD14w5NHeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHhP4buK4buS4buIeEVH4buM4buKeOG7pOG6suG7jMOMeMOJ4bqi4buO4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qyDhu4Lhu4x4w4nhuq7hu4zhu4p44bq6w5XDuXhFR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x44bq6ROG7tnjDkuG6ruG7jOG7injDieG6sOG7iHjDicODw4nhu4p44buk4buK4buqeOG7pOG7qMOJeOG7isSC4buM4buKeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4w53EgnhU4buK4buO4buMw4x4w4nDg8OJ4buKw7l44buk4buKw4Phu4h44bq64buaeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4zDuXjhurrhurzDknjDk+G6ruG7iHjDmVd44buKxILhu4h4w5PDlOG7jMOMeMOJ4buK4buOeOG7jMOM4busUOG7iHhFR+G7jOG7isO6eFThu4rDg+G7pHjhurrhu5rhu4zDjHhU4buK4buO4buMw4x44bukw5rEguG7jnjhu6Thu4rhu4h44bq64bum4bqieOG7jOG6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeOG6pzAgw7l44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buk4buW4bukeMO94buzeOG6uuG7iEbhu6Z44bu2eOG6uuG7rsOJeMOdxIJ4VeG7puG7tnjhu6ThurTDiXjhu67hu4zDjHjhu7RYw7l4w4nDg8OJeFXhu6bhu7Z4w4nhu4rhu4R4w51GeMOJ4buK4bum4bu24buC4buMeMOS4buU4buMeMOM4bq04buMeMOd4bug4buIeMOd4buIR8OJeMOTxILDknjhu6Thu4rhurzhu454IMODw4nhu6V4IOG6ouG7jHjDjOG7iMODw5J44bq64buWw4l4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeMOT4bum4buU4buMeMOJ4bus4bue4buMw4x4VeG7puG7tuG7hOG7pHjDk+G7juG6ruG7iHjhu6TDmlZ44buM4buKWeG7jMOMeEXhu4hI4bumeOG7iuG7iEfhu4x44buk4buI4buC4bumeMOJV8OJw7p44bq6xqDhu4zDjHjhu6Thu4pQ4buIeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7pOG7luG7pHhP4buKROG7pnjhu4rhu4hH4bumeOKAnOG6q8OM4busUOG7iHhFR+G7jOG7injhurrhu4Thu4x44bq6w5Xhu4x44buk4buI4buEVHjhu4zhu4hGw5J44buMUsO5eFJ4w4nhu4rhurLDknjDmcOVw4l44bukQ+G7jHjhu6RK4buM4buKw7l4w5rhuqJ4w51GeOG6uOG6pOG7jHjhurjDlHjDieG7iuG7pnjhurrDg+G7juKAnXjDncSCeOG6uuG6tnjhu4zhu4pD4buMeOG6uuG7rFHDiXjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOTUOG7iHhP4buK4bq84buMeOG7jMOMUeG7iMO5eOG6usOD4buM4buKeMOM4buIw4N44buk4buW4bukeMOdRnjhu6Thu4jhu4zhu4p44buk4buKQuG7jHhU4buK4buow4l4w53hu6h4w4nhu6rhuqJ4w4nDg+G7jHhF4buaeOG7tnjhu6Thu4Thu6V4MMav4buMw4x4w53hu6Dhu4h44bq6w5XDuXhU4buK4buO4buMw4x44bukw5rEguG7jnjhu4zDjOG7iuG7iOG7guG7jHjDieG7ruG7pnhP4buK4buO4bqieOG7iuG7kMOJw7l44buu4buMw4x44bq44buo4buMw4x4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu5DDiXgteE8keOG7pOG7iuG7pkPhu6R4w53EguG7jnjhu6Thu4pXw4l44buk4buISeG7jHjhurrhu6xRw4l44bq64bua4buIeOG7jMOM4buweMOJw4Phu4x4ReG7mnjhu7Z44buk4buEeMOJ4buq4bqieOG6uuG7nuG7jHjDnUt44buK4busUuG7jMOMeOG7ruG7jMOMeOG7jOG7iuG7iEfhu6R44bukSuG7jOG7iuG7pXggR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x44buk4buK4busUOG7jMOMeOG7tOG7puG7tuG7guG7jHjhu6Thu5x4w4nhu4rhu67DiXjhu4rhu5rhu4h44buMw4zhu4pLeE/hu4rhu47huqJ44buK4buQw4nDuXjhu67hu4zDjHjhurjhu6jhu4zDjHhPJHjhu6Thu4rhu6ZD4bukeOG7pOG7iOG7guG7jHjhu6Thu4jhu4Thu4x4VOG7iuG7qMOJeMOd4buoeOG7jOG7iuG7iEfDknjDneG7qHjDieG7iuG7puG7tuG7guG7jHjDkuG7lOG7jOG7pXjhuqvhu4rhu4hG4bumeOG6ukZ44bukxILhu4h4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu5DDiXjDieG7quG6onjDicODw4l4RcODw4l4w5lNeOG6uuG7rFHDiXhFw4Phu454w4nDg+G7jnjDieG6qlR4w4nhu4rhu6bhu7bhu4Lhu4x44buMw4zEguG7jOG7injDncSCeOG7ruG7jMOMeOG6uOG7qOG7jMOMeMOJw5V44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeOG6pzAg4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7iuG6vOG7jnhFw4PDiXjDmU14MOG6p+G6r3gy4buI4buM4buKeMO04bqy4buMeDLhu5Thu4zDjMO5eOG7icOa4busUuG7jMOMeFThu4rDlOG7jMOMeOG6p+G7hHjhu4rhu47huq7DieG7injhu6Thu5zhu4zDjHjhu4pRVHjhu6Thu4pKeOKAnOG6uFbhu4zDjHjDk+G6ruG7iHjDk8SCeOG7pOG7qOG7pHjhu4pD4bum4oCdeMOdSnjDmVd4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHhP4buK4buU4buMw4x44buMw4xW4buMw4x4w4nhu6rhuqJ4T+G7iuG7juG6onjhu4rhu5DDiXgteE8keOG7pOG7iuG7pkPhu6TDuXjhurrhuqTDiXhF4buIR+G7pHjDk8SCeOG7jMOMxILhu4zhu4p44bu2eOG7jOG7guG7jHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG6ssOSeOG7s3nDvcOAw7l4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG7pOG7iOG7hFR44buk4buow4l44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h44buk4buK4buCw5J4w4nDg8OJeE8keOG7pOG7iuG7pkPhu6R4w5Lhu6Dhu4h44buM4buK4buseE8keOG7pOG7iuG7pkPhu6R44buKxqDhu4h4w5nhu67DiXjDieG6qlR4w4nhu67hu6bDuXjhurrhu4hG4bumeOG7pMOaS3jhu4zhu4rGoOG7iHjDksOD4bumeMOJ4bueeOG7pOG7iMOSw7l44bq64bua4bukeFXhu6YjeOG7jOG6tuG7juG7peG7peG7pXgg4buC4buMeMOJ4bqu4buM4buKeOG6usOVw7l44bukVnjhu4zDjOG7psag4buMeMOd4buW4buMeMOJ4buq4bqieEVH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjDncSCeOG7jMOM4bqo4buMeMOZw4PDieG7injhu4rhu6bhu7ZH4buMw7l4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6ouG7jMOMeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x4T+G7iuG7pnjhu4zhu4rEgnhPJHjhu6Thu4rhu6ZD4bukeMOJ4bqi4buOeMWp4bq4V3hP4buI4buE4buMeOG6uuG7iHjDncSC4buOeOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjHjDncSC4buOeOG7pOG7isOD4buMw4x44buzLeG7s3nDveG6oMaweOG7jOG7isOCw5J44buk4bqu4buOeOG6uuG7iEbhu6Z4T+G7iEfhu4x44buk4buW4bukeOG7jOG7iuG6quG7pHjDieG7iuG7jnjDneG7iEfDiXjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6h4w4nhu4rhu6bhu7bhu4Lhu4x4w5Lhu5Thu4zDuXjhu6RW4buMw4x4ReG7rOG7oMOJeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x44buk4buK4bus4bue4buMw4x44buK4buIR+G7pnhFR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x44bukw5rhu4Lhu4x44buKxILhu4zhu4p44bukw5pK4buM4buKeMOS4bug4buI4bul4bupL1Thu6s=

Bài và ảnh: Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]