(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-6, tại xã Đồng Lương, gần 500 cán bộ, nhân dân, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lang Chánh đã tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbEkOG6s+G6teG6o23hu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfhu7ThurPhu4/DrMSR4bq34bu0w7XEkeG6t+G7tMSQ4bq3LOG7m+G7tEThur/hurXhu7RsauG7j2nEkeG6t+G7tGzhurPhuqHhu7ThurfhurVo4bq14bu0JC0l4buuL+G6s+G7uFbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4nhurI3OjXhu7JW4bu0SzvEkeG6t+G7tCQtJcav4bu0bC7hurXhu7TGoSjhu7Thu7Phu4fEkeG6t+G7tEPhu49nxJHhurfGr+G7tOG6tyDEkeG7tCThu7bhu7bhu7Q0O8SR4bu0M+G7g8av4bu0xJHhurNdxJHhu7Q1XcSRxq/hu7ThurPhurs04bu0a+G6tcSR4bqzxq/hu7Q04bqz4bq14bqhxJHhu7Rr4bqp4bu0Y+G7kTThu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tOG7leG7jeG7tGxqOsSR4bq34bu04bqzbeG7m8OjxJHhu7RDOsSR4bq34bu0eeG6szvEkeG6s+G7tDYo4bu0bOG6szpk4bu04bq34bq1OuG7tGPhuq/hu7Rkw6Js4bu0bOG6tcSR4bqz4bu04bqz4buPw6zEkeG6t+G7tMO1xJHhurfhu7TEkOG6tyzhu5vhu7RE4bq/4bq14bu0bGrhu49pxJHhurfhu7Rs4bqz4bqh4bu04bq34bq1aOG6teG7tEDhu7bhu7gm4bu04buVaOG6teG7tDThurPDsuG7tDbhuqPhu7TigJzhurbhurUh4bq14bu0xKlt4bub4bqhbOG7tOG6v+G7tMSR4bqz4bq14bqvZOG7tMSR4bqz4buROuG7tOG7lSzhu7RsbuG6teG7tMSR4bq1Y2XEkeKAneG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7ThurVsN2Thu4lqZeG7iVPhu7LhurVkOuG6tzfhu7Lhu7RrajRT4buy4buyL1bhu7Thu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWQ+G6r+G7tGTDomzhu7Rs4bq1xJHhurfhu7TEkeG6sz5k4bu0NCHEkeG6s+G7tDM7ZeG7tGw7NOG7tOG6sy7hurXhu7Q0w7I64bu04bq/4bu0xJHhurPhurXhuq9k4bu0xJHhurPhu5E64bu04buVLOG7tMSR4bq1Y2XEkeG7tDbhu4HhurXhu7Thu5Vo4bq14bu0NG3hu4M04bu0a+G7gcSR4bq3xq/hu7TEkV3EkeG6t+G7tDQ6ZeG7tMSR4bqzMMSR4bu0bOG6s8O1NOG7tOG7leG6o+G7tOG7leG6p+G7tGxqw6LGr+G7tOG7lTrhurXhu7RsauG6ueG7tDTDsjrhu7Rk4bq/4bq14bu0bGrhu49pxJHhurfhu7Thu5Vo4bq14bu0NmnhurXhu7Rr4buBxJHhurfhu7Q0w7I64bu0NGXEkeG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tMSR4bqzImzhu7RjLOG7tGLhurNt4bu04buV4buRNOG7tGThurXhuqPEkeG7tMSRbuG6teG7qOG7tOG7s+G7h8SR4bq34bu0bOG6s2nhurXGr+G7tGLDoG3hu7ThurfhurvhurXhu7Q0OzThu7Q0IuG7icav4bu0NDs04bu0xJHhurcsxJHhurPGr+G7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu04buVLOG7tDbhur/EkeG6t+G7tDYhZeG7tMSR4bqzXcSR4bu0NV3EkeG7tGzhurM6ZOG7tOG6t+G6tTrhu7Thu4nhurNlxJHhurfhu7Rsaixl4bu04bqzLsSR4bu0NOG6s+G6oeG7tGzhurMh4bq14bu0NOG6syJs4bu0bOG6syHhurXhu7TEkeG6s+G7kTrhu7Thu5Us4bu0bG7hurXhu7TEkeG6tWNlxJHhu7Ri4bqzw6nhu7Thu4nhurNdxJHhu7ThurPDsuG7m+G7tGo64bu0ZOG6v+G6teG7tGxq4buPacSR4bq34bu0bC7hurXhu7Q0OzThu7Q04bq/xJHhurfhu7Rrw6zGr+G7tDRn4bu0xKltOsSRxq/hu7Q1ZTrEkeG6s+G7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nGr+G7tGxq4buPacSR4bq34bu04bqz4bq7NMav4bu0NDs04bu0YuG6s23hu7Q04bq/xJHhurfhu7Q04buDxJHhurfhu6jhu7TEkOG6s13EkeG7tDXhuqfhu4nhu7TEkSzhu5vGr+G7tDQ7NOG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu04buJ4bqzO2zhu7Q24buDxJHhurfhu7RsbeG7m8OgxJHhu7Rsam3hu5vhuqPEkeG7tGxqZcSR4bq34bu0NOG7g8SR4bq34bu0NuG7h8SR4bq34bu0NV3EkeG7tDThu4/hu7Q04bqzw7Lhu7Q24bqj4bu04oCcxJDDqeG6teG7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tOG7lWjhurXhu7RrIcSR4bu04buJ4bqzMWThu7TEkeG6s+G7kTrhu7Q1b8SR4bq34bu0ZOG7g2zhu7RjIMSR4oCdxq/hu7RqOuG7tMSpbV3EkeG7tOG7lcOj4bu0a+G6tcSR4bqz4bu0ZOG6v+G6teG7tGxq4buPacSR4bq3xq/hu7Q1beG7m+G7tGxq4bql4bu0bOG7gWzhu7Thu4nhurNlxJHhurfhu7Rsaixl4bu04buVw6Phu7Rr4bq1xJHhurPhu7Rk4bq/4bq14bu0bGrhu49pxJHhurfhu7RrO8SR4bq34bu0bOG6s8O14bu0MyHhu5vhu7ThurM+xJHhurfhu7RsbSDEkcav4bu0bOG6s23hu7ThurdlZOG7tMah4buT4bu0Y+G7neG7tDThurMibOG7tGzhurMh4bq1xq/hu7Ri4bqzZ+G6teG7tGzhurPhur/EkeG6t+G7tDXhurnEkeG6t+G7tDThurMh4bubxq/hu7TEkS5l4bu04buVOGzhu7Riw6DEkeG6s+G7tGThu49nxJHhurfGr+G7tDplxq/hu7ThurPhu4fGr+G7tOG6s8Oj4bu0bOG6s+G7gcSR4bq34bu0bOG6s2U7bOG7tMSR4buPaDTFqOG7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0NDs04bu04bqzZS5s4bu0NuG7g8SR4bq34bu0bOG6s23hu7ThurdlZOG7tDThurMibOG7tGzhurMh4bq14bu0xJHhurPhu5E6xq/hu7RsbuG6teG7tMSR4bq1Y2XEkeG7tGwu4bq14bu0NOG6s8Otxq/hu7Rr4bq1w6Bt4bu0bOG6s+G6p8av4bu0bGptxJHhurfhu7RsXWThu7Rs4bqz4buPZ8SR4bq34bu0ZC7hurXGr+G7tGLhurNt4bu0NV3EkeG7tDThu4/hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZLOm3hu7Rj4bqv4bu0ZMOibOG7tGzhurXEkeG6s+G7tDbhur/EkeG6t+G7tDYhZeG7tDQ7xJHhu7Qz4buDxq/hu7TEkeG6s13EkeG7tDVdxJHGr+G7tOG6s+G6uzThu7Rr4bq1xJHhurPGr+G7tDThurPhurXhuqHEkeG7tGvhuqnhu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu04buV4buN4bu0bGo6xJHhurfhu7RsasOgxJHhu7Q24bqnOuG7tDMsxJHhu7ThurNt4bubw6PEkeG7tDYo4bu0ajrhu7TEqW1dxJHhu7Rs4bqzbeG7tOG6t2Vkxq/hu7TGoeG7k+G7tGPhu53hu7Q24buPw6004bu04bq3IMSR4bu0QOG7tGwixJHhu7RqOzThu7Rs4bqzIeG6teG7tMOs4bu0NDs04bu0YuG6s23hu7Q1XcSR4bu0NOG7j8av4bu0NuG7j2nEkeG6t+G7tGMsxJHhurfGr+G7tMSR4bq3w6rhu7TGocOpZOG7qOG7qOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVks7xJHhurfhu7Q0b8SR4bq34bu0xJHhurcs4bubxq/hu7RsLuG6teG7tMahKOG7tMSQ4bq3OuG7tOG7msOgxJHhu7Thu7DEkOG6tzrhu7RLZ8SR4bus4bu0NOG7jcSR4bq34bu0NeG6teG6r8SR4bu0ajrhu7Rj4bqv4bu0ZMOibOG7tGzhurXEkeG6s+G7tOG6s+G7j8OsxJHhurfhu7TDtcSR4bq34bu0xJDhurcs4bub4bu0ROG6v+G6teG7tGxq4buPacSR4bq34bu0bOG6s+G6oeG7tOG6t+G6tWjhurXhu7QkLSXhu7Thu5Vo4bq14bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu04bqzZS5s4bu0NuG7g8SR4bq34bu0xJHhurPhu4/hu7Rs4buFxJHhurfhu7Thu5XDo+G7tGvhurXEkeG6s+G7tDbhu49pxJHhurfhu7RjLMSR4bq3xq/hu7TEkeG6t8Oq4bu0xqHDqWTGr+G7tGzhurNt4bu04bq3ZWThu7RqOzThu7Rs4bqzIeG6tcav4bu0YuG6s2fhurXhu7Rs4bqz4bq/xJHhurfhu7Q04buBxJHhurfhu7RqKMSR4bqzxq/hu7RsauG7h8SR4bq34bu04bqzZTrhu7Thu5U3xJHhu7Q24buPacSR4bq34buo4buo4buo4bu0TC7hurXhu7Q0OzThu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGxqw6DEkeG7tDbhuqc64bu0MyzEkeG7tDQ7NOG7tOG6s23hu5vDo8SR4bu0TGrhurXDo23hu7RLZ8SRxq/hu7Thu5ThuqnEkeG6s+G7tEPhu4M0xq/hu7RM4bqz4bq74bu0xqBtXcSR4buo4buo4buo4bu0Nijhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tOG6s2UubOG7tDbhu4PEkeG6t+G7tGLDoG3hu7ThurfhurvhurXhu7Q0O8SR4bu0M+G7g+G7tDQ7NOG7tDQi4buJ4bu0w7Lhu5vhu7Q2IcSR4bq3xq/hu7Q04bqzw6LEkeG6s+G7tMSpbeG7m+G6o8SRxq/hu7Q0OzThu7TEkeG6tyzEkeG6s8av4bu0NmUsxJHhu7Rs4bqzxIPGr+G7tDQ7NOG7tGwgxJHhurfhu7RjaOG7ieG7tMSR4bqzXcSR4bu0NV3EkeG7tGzhurM6ZOG7tOG6t+G6tTrhu7QzIWXhu7Thu5XDo+G7tGThur/hurXhu7RsauG7j2nEkeG6t+G7tDPhuqPEkeG7tOG7leG7mcSR4bq3xajhu7Ri4bqzbeG7m+G6ocSR4bu0YuG6s8OiNOG6s+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tDVdxJHhu7Rr4buT4bu0NcOzxJHhurfhu7RrIcSR4bu04buJ4bqzMWThu7Rs4bqzXcSR4bu0bOG6s+G6tcOjxJHhu7Thu5Vo4bq14bu0ZOG6v+G6teG7tGxq4buPacSR4bq3xq/hu7ThurMuxJHhu7Q04bqz4bqh4bu0a+G7k+G7tDXDs8SR4bq34bu0NDs04bu0xJHhurdt4buHxJHhu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu0xJHhurPhurXDoMSR4bu0Y+G6tcOjbeG7tDTDqeG7tOG7ieG6szts4bu0a+G6tcSR4bqz4bu0YuG6s8Oi4bu0bOG6syHhurXhu7Thurdd4bub4bu04bq/4bu0xJHhurPhurXhuq9k4bu0ZOG6v+G6teG7tGxq4buPacSR4bq3xajhu7Thu4nhurM7bOG7tDbhu4PEkeG6t+G7tGo64bu0xKltXcSR4bu0NeG6u8SR4bu04buVw6Phu7Rr4bq1xJHhurPhu7Rk4bq/4bq14bu0bGrhu49pxJHhurfGr+G7tGxq4buHxJHhurfGr+G7tDThurMpZOG7tGvDqTTGr+G7tDMhZeG7tOG7lcOj4bu0NF3hu5vhu7TGoTrEkeG6s+G7qOG7qOG7qOG7ri/hu4lW

Lê Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]