(Baothanhhoa.vn) - Với sự phát triển, kết nối nhanh chóng về hạ tầng, xu hướng gần gũi với thiên nhiên, giá thành hợp lý, những năm gần đây, phân khúc bất động sản ven đô đang trở thành “điểm nóng” thu hút giới đầu cơ. Đặc biệt, những phân khúc bất động sản ven đô đã hình thành dân cư với mật độ từ vừa phải đến đông đúc có sức hấp dẫn đặc biệt do phù hợp với nhu cầu an cư của giới trẻ lập nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buB4bq/w4nhurhFw4DDgeG7reG7geG7oMah4bq4aHLhurTDgeG7rWjDieG7jcOBaMONc8OBaHLhurDEkWhQ4bqmaOG7r+G6tHZocuG7m+G6umjhurjhu4Jow43Ds2huw4FocOG7gmjhu6HFqcOBaMONScOB4butaOG6vy/DieG6uEXDgMOB4but4buB4bq/L+G7r8Ot4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7rnNucWfhu4HhuqPhuqx2aMOJR2hE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBw6lo4bu34bun4bq4aMOB4bq2dmjDgeG7r27DgeG7r2hw4buv4bqgw4Hhu61ow43FqWjhu6/Dsmjhurjhu5vDgeG7rcOpaOG7iuG6umjhu6/hu4LhuqzDgeG7rWjhu63hu5vDgWjhu63hu4Z2aMON4bqsdmjhurjhu6924bulw4Fow4Hhu6924bulw4HDqWjhu612b2jhurjhu6/Ds8OB4buvaOG7r+G6qkRo4bu5xKjDqWjDgeG7r0nDgeG7rWjDgcO1QWjhu63hu5vDgWhy4buX4buIw6loROG7r+G7l8OBaOG7t+G7r+G6vHBo4buhxqHhurhocuG6tMOB4butaMOJ4buNw4Fow41zw4FocuG6sGhybsOB4butaOG6uEVCaOG6uOG7r8Ozw4Hhu69o4oCccnbhu6lBaMOB4bqgw4Hhu63igJ1o4bq44buv4bq6aOG7r+G6vOG6uGjhu6124bqsdmhy4bub4bq6aHDhuqbhurloUuG7k3Bo4buhdsaw4bq4w6low4Hhu69Jw4Hhu61oROG7r+G7l8OBaOG7t+G7r+G6vHBo4buhxqHhurhocuG6tMOB4butaMOJ4buNw4Fow41zw4FocuG6sGhy4buPaOG7r3jDgeG7r2jhurjhu6/Ds8OB4buvaHHhu5fDgWhw4buCaMON4bqsdmhB4bud4bq4aHLhurRo4bq4RmjDjUZuaEThu6/hu412aHLhu6fDgWhy4bqww4Hhu61ocuG6vHBocOG6oGjDieG7hHBo4buvxqFEaHHhu5/DgWhy4buTcGjhu6F2xrDhurhoccOAaEThu6/Dimjhu6/huqpEaMON4bqsdmjDgeG7r+G6umhw4bub4bq6aG7DgWhw4buCaHDhu4BuaOG7rXbhuqx2aOG6uEXDumjhu7nhu51EaMOB4but4buvdsawROG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhur/DieG6uEXDgMOB4but4buBaOG7oMah4bq4aHLhurTDgeG7rWjDieG7jcOBaMONc8OBaHLhurDEkWjEg+G6umjhu6/hu4LhuqzDgeG7rWjhu7nhu6XDgWjDgeG7reG6sHZo4bq/L8OJ4bq4RcOAw4Hhu63hu4Hhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBI+G7r0nDgeG7rWjDgcO1QWjhu63hu5vDgWhy4buX4buIw6lo4bq4w7J2aHBvcGgxXWjhu7nhuqzDgWjDjcOzaMOBw7XDgeG7rWhy4bq0w4Hhu61ow4Hhu6/hu4JoMV1o4buuw7NoI+G6tHbDqWgxXWjhu67hurJoUOG7r3doQHbDgeG7r8OpaFLDs2gj4buVw4Hhu61ow43Ds2hwb3Bow43DisOB4butaOG7ueG7l8OBaHDhu53DgcOp4oCm4butdm9o4buhxqHhurhocuG6tMOB4butaMOJ4buNw4Fow4Hhu63Ds+G7iGhww7PDgeG7rWjhurjDtcOB4butaHBuw4DhurloMUXDgMOB4butaHLhuqDDqWhE4buv4buXw4Fo4bu34buv4bq8cGjhu6HGoeG6uGhy4bq0w4Hhu61ow4nhu43DgWjDgeG6tHZocuG6sGhy4buPaMON4buC4bqq4bq4aOG7t+G7r+G7jWjDgcO1w4Hhu61ocOG7gG5ow4Hhu692xanhurpow4Hhu63hu4Lhuqh2aOG7t+G7r3Zow4Hhu69Jw4Hhu61ocUdob8OBaHDhuqBo4butdm9o4bq4RXlo4bq4ReG7pcOBaHHhu4Lhuqx2aMOtaOG6uExocuG6ssOB4butaHLhu49o4bu34buvbsOBaOG7r3bhu6dBaMONw7No4buv4bub4bq6aMOB4buv4buCaOG7t+G7r+G6sMOB4butaHDhuqLDgWjhurjhurLDgWjhurjDsnZo4bq4ReG7pcOBaOG6uOG7r3lo4bq4ReG7guG6qMOB4but4bq5aDFFw4DDgeG7rWjhu6HhurZ2aHDhu43DgeG7r2hxeXDhu69o4buhxrDDgeG7r2hQPeG6o1ZRLcOtbWjhu7d0w4BoccOzdsOpaMOB4buvdsWp4bq6aMOB4buvw7NocuG7m+G6umjhurjhu4Jocm7DgeG7rWjhurh4QWhy4bunw4FocG9waOG7t+G7pcOB4buvaHLhu5vhurpo4bq44buCaG7DgWjhurjDgMOzw4HhurloMUXDgMOB4butaHLhuqDDqWjDgeG7r0nDgeG7rWjhu7fhu6/DgOG7jcOBaOG6uHdw4buvaOG7ueG7huG7iGjhurjDs3ZocOG7r3fDgeG7r2hx4buC4bqsdmjDrWjhurhMaHLhurLDgeG7rWhybsOB4butaHDhuqBo4buK4bq6aOG7r+G7guG6rMOB4butaHLDgmjDjcWpaHBvcGjhurjhu695aOG6uEXhu4LhuqjDgeG7rWjDjcOKw4Hhu61ow41zw4Fow43huqx2aEHDgMOB4butaEHhurrhurbDgWjhurh4QWjhu7d24bunQWhw4bqmaOG7r+G6tHZocuG7m+G6umjhurjhu4Jow4l2w4Hhu69o4bu54bqodmjhu6HFqcOBaMONScOB4but4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7geG6v3ZB4butaHDhu7luw4nDieG6rWd2UHPDgeG6uHNFZ2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1nw4x2ceG6uOG7r8SRaGxpaUThu4plaOG7r3N24but4buv4bq4xJFoxKnhu4vhu4tE4buKZWdow4lFcOG6rWcvL3bhurnhu6Fuw4Dhurjhu69uw4Hhu6/hu6/DgG7hurnDjcOBL8OBc8OMw4kvw6zDrcOs4buJL8OtxKltccSpw63DrcOtbOG7i23hurjhu4ts4buLw6zhu7lpLcOt4bq54bu1ROG7rWdobuG7ueG6uOG6rWfhu6DGoeG6uGhy4bq0w4Hhu61ow4nhu43DgWjDjXPDgWhy4bqwxJFoUOG6pmjhu6/hurR2aHLhu5vhurpo4bq44buCaMONw7NobsOBaHDhu4Jo4buhxanDgWjDjUnDgeG7rWdow4x2ceG6uOG7r+G6rWdsaWlnaOG7r3N24but4buv4bq44bqtZ8Sp4buL4buLZ2gv4buB4bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdEUG5E4bq4dsOAw4FnaMOJ4bq44buI4bu5c+G6rWfhurhz4buK4bq4LW7hu7l24butw4HEkWhwc8OB4bq4c0VlZ+G7geG6v3NB4buB4bugxqHhurhocuG6tMOB4butaMOJ4buNw4Fow41zw4FocuG6sGhybsOB4butaHDhuqBow4nhu4RwaOG7r+G6vOG6uGjhu7nhuqzDgWjDjeG6rHZocG9waMOB4buvw7NocuG7m+G6umjhurjhu4Lhur8vc0Hhu4Hhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBMeG7r3PDgGjDgeG7r+G7ncOBaHJ5w4Hhu69ocOG7gG5oQeG6tOG6uGjDieG6tmhw4buv4bq64buI4bulw4Fo4butdm5o4buhxqHhurhocuG6tMOB4butaMOJ4buNw4HDqWjhu692xrDDgWjDgW7hu4jDqWhE4buv4buXw4Fo4bu34buv4bq8cGhyxqHhurhow4HFqcOBaMOJQmjhu69J4bq6aEThu69vRGjhu7nEqGjhu6/DgMOzw4FocOG7r8O9w4Hhu69oQmhwb3Bo4bq44buvw7PDgeG7r2hE4buv4bq2aOG6uEVHcGjhurjhu6/hurrhurRwaOG6uMO9w4Hhu69ow43huqx2aOG6uOG6tnBocuG6tGhE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBaEHDssOB4buvaEHDucOpaOG7r8OyaOG6uOG7m8OB4butaOG7r8OAw7PDgWjhurjhu692xrDDgWhybsOB4butaOG7ucOzaHJ24bupQWhy4bunw4Fo4buvw7PDgeG7rWhy4bub4bq6aHDhu4BuaOG7rXbhuqx2aHLhu5vhurpo4bq44buC4bq5aCPhu63DgMOzdmjDgeG7reG6uuG7iOG7pcOBaMOB4buv4buXw4Fo4butdm9ocuG7m+G6umjhurjhu4Jocm7DgeG7rWhCaEHhu4RwaOG7t+G7r29oQcWpQWjhurjhu694aOG6uHfDgeG7r2jhurjhu69uw4Hhu69o4bu34buvw4Dhu43DgWhw4buAbmjDgeG7r0nDgeG7rWhxR2hvw4Fow4HDs+G7iGjhu7fhu69vaOG6uOG6tuG6uMOpaEThu6/Dimjhu6/huqpEaMON4bqsdmhw4buNaMOB4buvw7NocuG7m+G6umjhurjhu4Jo4bu54buC4bqs4bq4aMOJ4bqgw4Hhu61ow43Ds2jhu7nhu5fhurpoccOzdsOpaMOB4buvxqHhurho4bu5w7Now4Hhu69Jw4Hhu61o4bu34buv4bq6aMONR3Bocm7DgeG7rWjhurhF4bulw4FocsOzaEThu69v4bq4aOG6uEV24bupw4Fow4lu4bq6aOG7t+G7r3Zo4buvw4DDs8OBaOG6uOG7r3bGsMOBaMONxalo4buvw7Jo4bq44bubw4Hhu61ow43Ds2hw4bqgaMOB4buvScOB4butaMSQ4bq64buIaOG7r8OAw7Jw4buvaMSQ4bq6bsOBaOG6uEXDg8OB4but4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gTHhu6/hu6VBaEHhurThurho4buI4bun4bq6aOG6uOG6tmjhurh24bunRGjhurjhu69zw4BocuG7guG6qnBow4Hhu69Jw4Hhu61ow4Hhu63hu4Lhuqh2aOG7rXbDs+G6umjhu7d2w4Hhu69ow4Hhu63hu692xrBBaHLhu5vhurpo4bq44buCaOG7ocah4bq4aHLhurTDgeG7rWjDieG7jcOBaMONc8OBaHLhurBocOG7r3ZuaMOJw7pocOG7r3fDgeG7r2jhu7nDs2jhu692xrDDgWjDgW7hu4jDqWjhurjhu695aOG6uEXhu4LhuqjDgeG7rWhybsOB4butaHDhu6/hu4TDgeG7rWjhu7d24bunw4Fo4buK4bq6aOG7r+G7guG6rMOB4butaHF5cOG7r2hw4buv4bq64buI4bupw4Fow43FqWhwb3Bow43DisOB4butaMONc8OB4bq5aDBHaOG7t+G7p+G6uGjhu6/huqpEaOG7rXZJbmjhurjhurZwaHLhurRoROG7r2/hurho4bq4RXbhu6nDgWhy4bqwaOG6uOG7r3low4Hhu69uw4Hhu69ocOG7r+G6oMOB4butaHDDisOB4butaMOJ4buEcGjhu6Hhu53hurho4buvw7Jo4bq44bubw4Hhu61oQcOyw4Hhu69oQcO5w6locsah4bq4aMOBxanDgWjDjcOzaMOB4buvw7NoROG7r+G6tmjDjcOKw4Hhu61ow41zw4Fo4buvdsaww4Focm7DgeG7rWjhu7nDs2hyduG7qUFocuG7p8OBaOG7r8ahRGhx4bufw4HDqWjhu6/hu4RuaOG7r3XDgWjhurjDssOAaMOB4bulw4FocOG6pmjhu6/hurR2aMOJdsOB4buvaOG7ueG6qHZocG7DgGjhurhFw4DDgeG7rWjhurjhu4LhuqbDgeG7rWjhu7luduG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhur/DieG6uEXDgMOB4but4buBXeG7r+G6vnBo4buu4buCw4Hhu61oMT3DoyNow61o4oCTaOKAnMONduG7pcOBaMOB4butw4NwaMOJb8OB4but4oCdaMONc8OBaHLhurBo4bq/L8OJ4bq4RcOAw4Hhu63hu4Hhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBUOG7r8O9aHBvcOG7r2gxXWgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5o4bu34buvw4Dhu43DgeG7rWjDrWloROG7r+G6vOG6uGjhu7lvdmjhu4pzw6locG9w4buvaMSQ4bq64bq2cGjhu7nhurRo4buJxKlo4buv4bqmw4FoamlBaMONw7NoxJDhurrhurZwaOG7ueG6tGjDrU5ocOG7r+G7gm5ocuG7m+G7iGjDrOG7t0HDqWjhurjhu6/hurrhu53DgWjhurh2xrDDgWjhu7fhu6fhurhow4HhurZ2w6lo4butdm7DgGjhurjhu6/hu4LhuqbDgeG7rWjDjeG6rHZo4bq44buveWjhurhFxqHDgWgx4buXw4FoXeG7r8OAw4Hhu61o4bq9IuG6uuG7jcOB4butaMSD4buC4bqmw4Hhu63DqmgtaHLhurBo4bq44buveWhybsOB4butaOG6uEXDgMOB4butaOG7ueG6tGjhurhFeMOB4buvaOG6uOG7r8Ozw4Hhu69o4bu54budRGjhurjhu695aOG7iuG7j2jDjcOzw4Bow4HDtUFow6xp4buLxKllaOG7t+G7r+G6umhx4buXw4FocOG7gmhd4buv4bq+cGjhu67hu4LDgeG7rWgxPcOjI2jDrcOpaOG6uMODbmjhu7nDsnBo4bq4w7J2aOG7iuG7j2gi4bq64buNw4Hhu61oMUXDsnDhu69oLWgi4bq64buNw4Hhu61oxIPhu4LhuqbDgeG7rWhxw4BoXeG7r+G6vnBo4buu4buCw4Hhu61oUD0gXWhE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBaHJuw4Hhu61ocuG7guG6qnBow413aMOB4buv4buCaOKAnMONduG7pcOBaMOB4butw4NwaMOJb8OB4but4oCdaMONc8OBaHLhurDDqWhw4bqgaMOJ4buEcGjhu6/GoURoceG7n8OBaHLhu5NwaOG7oXbGsOG6uGhy4bq2dmjDjeG6rHZo4butduG6rHZocuG7m+G6umjhurjhu4Jo4bq4RcOAw4Hhu61ow43Ds2jDgeG7rcOAw7N2aOG6uMO9w4Hhu6/hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4bqj4bqsdmjEkOG6uuG7iGhB4bqwaMOs4buvbsOpaF3hu6/hur5waOG7ruG7gsOB4butaDE9w6MjaMOtaHLhu4LhuqpwaOG6uOG7r3bhu6fhurho4bu34bunaMOtw61saMOJ4buNw4FoROG7r+G7o0Focsah4bq4aMOBxanDgcOpaHF2xrDDgWjhurh3cOG7r2jhurhGaMOtw6zEqS3DrWxpQWjDjeG6rHZoxJDhurrhu4hocOG7r+G6uuG7o8OBaOG7iuG7l+G7iGhxR8OB4butaMOsLcSpaOG6uOG7m8OB4but4bq5aFDDisOB4butaMON4bqsdmjhu6/Dsmjhurjhu5vDgeG7rWhy4bqyw4Hhu61o4buh4bq0w6loXeG7r+G6vnBo4buu4buCw4Hhu61oMT3DoyNow61o4buv4buC4bqsw4Hhu61ocuG7p8OBaHJvRGjhu4TDgeG7rWhw4buvw4Bow4Hhu6/hurpocOG7m+G6umhuw4FocOG7gmhw4buAbmjDreG6uWlpaWjDgeG7reG7guG6qHbhurlo4bu24buv4bqww4Hhu61ocOG7r8O9aOG7ucOzaEHhurThurhocUdob8OBaEThu6/Dimjhu6/huqpEaHDhu6/DgGhy4bub4bq6aOG6uOG7gsOpaF3hu6/hur5waOG7ruG7gsOB4butaDE9w6MjaMOtaHDhuqLDgWjhu7nDs2jDgeG6pnZobsOBaHDhu4Jo4bu5xKho4bq44buCQsOB4butaOG7t+G7r3Zo4but4bubw4Fo4bu34buv4bq6aHHhu5fDgWhw4buCaOG7r3bGsMOBaOG7r0nhurpow43Ds2hwb3Bo4bq4dsaww4Fod3Dhu69o4buvdsaww4Fo4bq4RcOyw4Hhu63hurloUuG7k3Bo4buhdsaw4bq4w6low4nhu43DgWhE4buv4bujQWhyxqHhurhow4HFqcOBaOG6uMOydmhd4buv4bq+cGjhu67hu4LDgeG7rWgxPcOjI2jDrWhy4buPaHLhu4LhuqpwaHLhu5vhurpo4bq44buCaOG7r8OyaOG6uOG7m8OB4butaHLhurLDgeG7rWjhu6HhurRow43Ds2hwxqFEaOG7rXbGoeG7iGhw4buv4buEw4Hhu61ow4Hhu6/hu53DgWjEkOG6uuG7iMWpw4Fow4lIaHHhur7DgeG7rWhyxqHhurho4bu54buX4bq6aHHDs3bhurloUOG7gmhx4buXw4FocOG6oGjDgeG7r+G6umhw4bub4bq6aG7DgWhw4buCaOG7ucOycGjDgeG7reG7r3bGsERocuG7guG6qnBo4bq4R2hxw4Bo4bq44buvduG7p+G6uGjhu7fhu6do4buK4buX4buIaHFHw4Hhu61ow4Hhu6/Ds2hCaOG6uEdoccOAaOG6uOG7r3PDgGjDgeG7r+G6umhw4bub4bq6aEJow43Ds2jhu7d2w4Hhu69occOAbsOB4buvaHDhu4BuaEF4w4Hhu6/hurloUuG7l+G7iGhy4buC4bqqcGjhu4pvcGhyecOB4buvaOG7ucOzaMOtaOG7guG6umjhurjhu6/hu6docMOyw4Hhu69o4bq4RW7DgeG7r2jDicOAaMON4bqsdmjDgeG7r3bFqeG6umjDieG7jcOBaEThu6/hu6NBaOG7ocah4bq4aHLhurTDgeG7rWjDieG7jcOBaOG7t+G7r29waEJo4bq44buv4bqodmhyduG7qUFo4buvdsaww4Fo4bq4w7J24bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7geG6v3ZB4butaHDhu7luw4nDieG6rWdx4bq44buv4bq6QeG7oWh2UHPDgeG6uHNFZ2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1nw4x2ceG6uOG7r8SRaGxpaUThu4plaOG7r3N24but4buv4bq4xJFoxKlp4buLROG7imVnaMOJRXDhuq1nLy924bq54buhbsOA4bq44buvbsOB4buv4buvw4Bu4bq5w43DgS/DgXPDjMOJL8Osw63DrOG7iS/DrcSpbXHEqcOtw63DrW3hu4lr4bq4w6zDrGzDreG7ucSpLcOs4bq54bu1ROG7rWdobuG7ueG6uOG6rWfhu6DGoeG6uGhy4bq0w4Hhu61ow4nhu43DgWjDjXPDgWhy4bqwxJFoUOG6pmjhu6/hurR2aHLhu5vhurpo4bq44buCaMONw7NobsOBaHDhu4Jo4buhxanDgWjDjUnDgeG7rWdow4x2ceG6uOG7r+G6rWdsaWlnaOG7r3N24but4buv4bq44bqtZ8SpaeG7i2doL+G7geG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nRFBuROG6uHbDgMOBZ2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1n4bq4c+G7iuG6uC1u4bu5duG7rcOBxJFocHPDgeG6uHNFZWfhu4Hhur/DieG6uEXDgMOB4but4buB4bq/c0Hhu4Fd4buv4bq2dmhw4buNw4Hhu69o4bu34buv4bq6aHHhu5fDgWhw4buCaF3hu6/hur5waOG7ruG7gsOB4butaDE9w6MjaMOt4bq/L3NB4buB4bq/L8OJ4bq4RcOAw4Hhu63hu4Hhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBI+G7rW7hu4hocMOyw4Hhu69oXeG7r+G6vnBo4buu4buCw4Hhu61oMT3DoyNow63DqWjhu692xrDDgWhQ4bqww4Hhu61o4bq44buIaFBdaFNQPWjhu7BWU+G7uFFo4bqjViNOaMON4bqsdmjEkOG6uuG7iGhB4bqwaOG7r8Ozw4Hhu61ow4Hhu63hu694w4FocOG6sMOB4butaMOB4buv4buXw4FocuG7j2hydmjDjcOzw4Bo4buvw4DDsuG6uGhy4bq0w4Hhu63hurloUMOKw4Hhu61ow43huqx2aMSQ4bq64buIaOG7r8OAw7Jw4buvaOG7tuG7r+G6umhw4bqww4Hhu61ow4Hhu63hu692xrBEaEThu693bmgx4buX4buIaCNuQWjhurjhu6/Ds8OB4buvaEThu6/hurbDqWjhurjhu6/huqh2aOG7rXZuw4Fo4bq44bqsdsOpaMOB4buvdsWp4bq6aOKAnOG6sMOB4butaOG7ueG6rMOB4oCdaOG6uEXDgMOB4butaOG7ueG7s8OB4buvaMONR3Bo4buhxqHhurhocuG6tMOB4butaMOJ4buNw4FocOG6sMOB4butaMOB4but4buvdsawRGjDicO5aOG6uHhBaHLhu6fDgWhy4bub4bq6aOG6uOG7gsOpaOG6uMOyw4Bow4lHaEThu69v4bq4aOG6uEV24bupw4Fo4buh4buE4bq4aEThu69vaHDhu6/DgGhE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBaOG7t3bDgeG7r2jhurjhu6dow43Ds2jhu612bmjhurjDtcOB4butaHHhu5fDgWjDieG6tmhCaOG7r+G6uuG7iMaww4FoIuG6uuG7jcOB4butaMSD4buC4bqmw4Hhu63DqWjDgeG7r8ah4bq4aOG7ucOzaMOB4buvScOB4butaOG7t+G7r+G6umjDjUdwaOG6uOG7r+G6uuG7ncOBaOG7ueG6qnZow43FqWjDjXlo4bq4RXdocnluaOG7ucSoaMONw7No4bq4d8OB4buvaHDhu6/GoeG6uGjhu612bsOAaOG6uOG7r+G7guG6psOB4butaMSQ4bq6bsOBaOG6uEXDg8OB4but4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gVLhu5NwaOG7oXbGsOG6uGjhu692xrDDgWjDgW7hu4jDqWjhu6/hurrhu4jGsMOBaCLhurrhu43DgeG7rWjEg+G7guG6psOB4butaHJuw4Hhu61ow4Hhu63hu6924bulw4FocOG7hOG6usOpaOG7ueG7nURoIuG6uuG7iGjhu6/DgMOycOG7r2hw4buvdmjhurh24bun4bq4aOG7iuG7l+G7iGhxR8OB4butaOG6uExo4bu5xrBow60vxKlpaWhxR2hvw4Fo4bu24buv4bq6aMSQ4bq64bubw4Fo4bq44buv4bupaMOB4but4buvw71oceG7gkPDgeG7rWjhu7fhu6/DgG/DgeG7rWjDgeG6oMOB4butaOG6uMOydmjhu4rhu49oIuG6uuG7jcOB4butaOG6r+G7pcOB4bq5aFLhu4LhuqpwaOG7oXbhu6fhurjDqWgx4budRGhyw4DDs8OBaDDhurrDgWjhu6xFw4DhurpEaHLhu49ocOG6oGhyxalo4buK4bq6xqHhurho4bq4RXbhu6nDgWjhu7fhu69udmhxR2hvw4Fow4HDs+G7iGjhurhF4bulw4FoxJDhurrhu4hoQeG6sGjDrGjhu612bnZocsOAw7LDgWjhu7nDs2jDrGlpaOG7r27DqWhxR2jhu7d24bunw4Fo4bu34buvQnZocOG6sMOB4butaMONw7PDgGjEkOG6usSoaOG7iS3DrGnDrMOt4bq5aOG6o+G6rHZoROG7r+G7l8OBaOG7t+G7r+G6vHBo4bu34buv4bq8cGjDgeG7reG7r8O9aHHhu4JDw4Hhu61ocuG7mcOB4butaHDGoURocOG7gG5oMOG6usOBaOG7rEXDgOG6ukRo4bu5w7NoPcOBw4lzw4HDqWhyduG7qcOBaOG7r3jDgeG7r2jDgeG7r+G7gmhxR2hvw4Fo4oCcMOG6usOBaD3DgcOJc8OBaOG6o3bhu7nhu7lu4butc2jhu7h2QXbhurhzcWhTcXbhurh2w4DDgeKAnWjhurjDsnZoIuG6um7DgeG7rWjhu65uw4Hhu6/DqWhQ4bujQWhd4buv4buNw6loIuG6uuG7jcOB4butaCN2w4Hhu6/DqWjhu7fhu692aOG7tuG7r+G6umjEkOG6uuG7m8OBaOG6uOG7r+G7qWjDgeG7reG7r8O9aHHhu4JDw4Hhu61o4bu34buvw4Bvw4Hhu61ow4HhuqDDgeG7rWjhurjDsnZo4buK4buPaCLhurrhu43DgeG7rWjhuq/hu6XDgWhy4buC4bqqcGhy4bub4bq6aOG6uOG7gsOpaMOJw7lo4bq44buv4bq8cGhy4buj4buIw6lo4bq4w7LDgGjhu7luw4Fo4bq4xIJuaHDhu6/DgGjDiUdoROG7r2/hurho4bq4RXbhu6nDgWhxeXDhu69ow43hur7DqWjhurjhu6/hu4LhuqbDgeG7rWhBw7J2aOG7t+G7r+G6umjDjUdwaHBvcGjhu4rhu49o4bu54buXw4FocOG7ncOBaMOBw7Phu4jhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4bq/dkHhu61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ3ZQc8OB4bq4c0VnaMOJ4bq44buI4bu5c+G6rWfDjHZx4bq44buvxJFoa2xqROG7imVo4buvc3bhu63hu6/hurjEkWhs4buJ4buLROG7imVnaMOJRXDhuq1nLy924bq54buhbsOA4bq44buvbsOB4buv4buvw4Bu4bq5w43DgS/DgXPDjMOJL8Osw63DrOG7iS/DrcSpbXHEqcOtw63DrGnDrWvhurjDrWxra+G7uWkt4buL4bq54bu1ROG7rWdobuG7ueG6uOG6rWfhu6DGoeG6uGhy4bq0w4Hhu61ow4nhu43DgWjDjXPDgWhy4bqwxJFoUOG6pmjhu6/hurR2aHLhu5vhurpo4bq44buCaMONw7NobsOBaHDhu4Jo4buhxanDgWjDjUnDgeG7rWdow4x2ceG6uOG7r+G6rWdrbGpnaOG7r3N24but4buv4bq44bqtZ2zhu4nhu4tnaC/hu4Hhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBOsOB4butaDFFecOB4buvaCLhurpuw4Hhu61oUuG6sMOB4butaC1oXeG7r+G6oGgxw4LDgeG7rWjhu6x2b0FocuG6tnBoXeG7r+G6vnBo4buu4buCw4Hhu61oUD0gXcOpaHDhu692bmjDicO6xJFo4bugxqHhurhocuG6tMOB4butaMOJ4buNw4Fow43DisOB4butaMONc8OBaHLhurBo4bq44buveWjhu7nDs2hE4buv4buXw4Fo4bu34buv4bq8cGjhu6/hurR2aOG6uOG6vmhwb3Bo4buI4bun4bq6aOG6uOG6tmhy4bupaOG6uEVCaOG6uOG7r8Ozw4Hhu69oQeG6tOG6uGjhu7fhu6XDgeG7r2jDiXbDgeG7r2jhu7nhuqh2aOG6uOG6tuG6uMOpaEFuw4Hhu61ocuG7p8OBaHHhuqLDgeG7rWjhurh2xanDgWjDgsOBaHJ5w4Hhu69ow43Ds2huw4Fo4bq4w4DDs8OBaHDhu6/DgGjDgeG7r8OzaHLhu5vhurpo4bq44buC4bq5aOG7oOG7pcOBaHDDssOB4buvaOG7iOG7p+G6umjhurjhurZo4bu54bqqdmjhurjhu6/hu6dow4Hhu6/huqhoxJDhurpNaHLGoeG6uGhw4bqiw4Fo4bu54bqsw4HDqWhw4bqgaOG7t+G7r+G6sMOB4butaOG7rXZuw4Fow4nhurbDgeG7rWjDjcOzaMOJdsOB4buvaOG7r8OAw7LhurhoReG6tMOB4butaEXhu492w6lo4bq44buv4buXw4Fo4bq44buvdsaww4Fow43huqx2aEHhurB2aOG6uEXhu4LhuqjDgeG7rcOpaOG7rXZvaHDhu41o4buv4bqqRGjhu7nEqGVocuG7l+G7iGhw4bqiw4Fo4bu5w7NoROG7r+G7l8OBaOG7t+G7r+G6vHBocm7DgeG7rWhy4buC4bqqcGjEkOG6um7DgWjhurjhu5dBw6locuG7m+G6umjhurjhu4Jo4buvxrBo4bq44buv4bq2w4Hhu61o4buvw7Jo4bq44bubw4Hhu61ow4Hhu63Ds+G7iGhww7PDgeG7rWjhu6HDs3Zo4buh4buNw4FoceG7n8OBaHLhu6fDgWjDjcahw4FocsWpaHF2aHDhu6/hurrhu4jhu6nDgcOpaHJ2aOG7ucOydmjhurhGaMONc8OBaHLhurBocuG7p8OBaMOB4bq0dmjhurjhu6/Ds8OB4buvaOG6uOG7guG6psOB4butaHLhurZ2aOG6uOG7r+G6uuG7ncOBaOG7ueG6qnbDqWjhu6/DssOBaHDhu6/hu6docuG7guG6qnBow412xrBwaOG6uMO04bq4aHLhu4LhuqjDgeG7rcOpaMOB4but4budRGjhurzDgeG7rWjDjcOzaOG6sGjDgeG7r3bhu6tBaOG7t+G7r+G6oHZo4buh4bq+duG6uWhS4buX4buIaOG7ucOzaOG7iuG6umjhu6/hu4LhuqzDgeG7rWhBw7NocG9waMOB4buvw7NocuG7m+G6umjhurjhu4Jo4bu54bqsw4Focm7DgeG7rWjEkOG6um7DgWjhurjhu5dBw6locuG6ssOB4butaOG6uOG7r+G6qHZo4bu5w7Now4Hhu63hurrhu4jhu6XDgWjDgeG7r+G7l8OBaHLhu4JuaHFHaG/DgWjDjXPDgWhy4bqwaEThu69v4bq4aOG6uEV24bupw4FoQcOyw4Hhu69oQcO5aOG6uEXDgMOB4butaOG6uOG7r+G6qHZo4butdm7DgWjhurjhuqx24bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdETuG6uuG6uOG7r8OARWfhu4Hhur/DieG6uEXDgMOB4but4buBTsOBaDHhu6/hu4Jo4bq/L8OJ4bq4RcOAw4Hhu63hu4Hhur8vROG7gQ==

An Thư

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]