(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, dự án đại đô thị Du lịch Takashi Ocean Suite đã được ra mắt, sản phẩm được  kiến thiết theo phong cách Nhật ven biển đầu tiên và vô cùng hiếm hoi tại mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Giới chuyên gia nhận định đây có thể sẽ trở thành tâm điểm giải trí mới của TP Quy Nhơn và chiếm lĩnh thị trường bởi những “sản phẩm” có tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Đ ể hiểu thêm về dự án, quý khách hàng cần cập nhật những thông tin chuẩn xác, bổ ích nhất!
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZsOaw7TDveG7i8O6w4Lhu4vhur554bu34buLdeG7gOG7i+G6oOG7t3R54buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4smdMO54buNw4Phu4s04buAw73hur7DueG7i8ODecO14buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLw4Phu6nDg+G7i3PDveG7q+G6vuG7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xm4buFw71m4bqxw43hu43hu4vhurrhu4Dhu43DquG7i3XDjOG7i+G7j8OD4buLw7rDtMO94buLw7rDguG7i+G6vnnhu7fhu4tV4buA4buL4bqg4bu3dHnhu4s14buNw4Dhu43DinnDveG7iyZ0w7nhu43Dg+G7izThu4DDveG6vsO54buLw7rhu5Phu4vDukjEkHThu4vhurzhu43hu4vhuqLhu5Xhur7DquG7i8OK4buRw4Phu4vhurh5ceG6ouG7i8O6SMSQdOG7i+G7hS/DvWbhu4XDvWbDgMO94burw4Phu4vhur55w73hu6vhur7hu4vhur55w7nEguG7i+G6uHnEgsODeOG7i3Thu490eeG7iyp5cOG6vuG7i8Sow7nDg+G7i3PDveG7r8OD4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur7DveG7qcOD4buLxKjDteG7i8Sow4Lhu4t04buCw4N44buLecO94bur4bqi4buLecSCw73hu4vhur7DtMO94buL4bqi4buRw4N54buLw7rhu5/hur7hu4t54bu1w4N54buLdHnhu4jhu4s04buLS8O9w4N54buLw7rhu6fhurjhur/hu4tYw71Dw73hu4t0eeG7gEzhu6nDg+G7i3jDveG7jeG7i8ODeXDDg+G7i8O64bu3w4N54buLw7rhu6NM4buLdOG6ruG7i+G6vnnhu6/hu4vDisaw4buL4bq+4bq8ReG7i+G6vnnDtcODeeG7i+G6vuG7o+G6ouG7i8O6w73hu6/huqLhu4t4w73hu5HDveG7i+G6vuG6vOG7s+G7i+G6okPDveG7i3RG4buN4buLNTHhu4sy4buATOG7iyp5QsOD4buLxKjDteG7i3R5w73hu6vhuqLhu4vhuqBBw4N54buL4bq+eeG7t+G7i+G6vuG6vEhEw4N44buLc0XDveG7i8ODeeG7iMODeOG7i+KAnMOK4buRw4Phu4vhurh5ceG6ouKAneG7i3Thuq7hu4vhur7DveG7seG6ouG7i8OD4buZw4N44buLw4rDvcODeeG7i+G6oETDveG7i3nhu5/hurjhu4t1csOD4bq/4buLw5rhu4Uvw71m4buFw71m4buv4buLecO94buv4buA4buL4bq+eeG7qeG6ouG7i8So4bux4buLdcOM4buL4buPw4PDquG7i+G6uuG7gE3hu4vDgHnhu490eeG7i3nDtcODeOG7i3Thu6HDg+G7hS/DvWbhu4XDvWbhu4t0cOG6uOG7i8ODeXDhur7hu4vDg3nhu4jDg3jhu4vhur55w4LDg3jhu4vhur7DvcOD4buLdHnhu4Bxw4Phu4tL4buPdMOq4buLc+G6qOG7i+G7s3R54buLw4N54buf4bq+4buB4buFL8O9ZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurjDncOD4bq+w7nhurw1w73hur7huqDDucOsZlPhu5HDg3jhu4t4w73hu4/hu4s14buNw4Dhu43DinnDveG7iyZ0w7nhu43Dg+G7izThu4DDveG6vsO54buL4bqiQ8O94buLw4N54buf4bq+4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmPXnDgsODeOG7i3R54bu54buLw7pIxJB04buLTOG7qeG7gOG7i+G6vnnhu7N0eeG7i3NFw73hu4vDg3nhu4jDg3jhu4vhur7DveG7rcOD4buL4buzdHnhu4t5xILDtcOD4buLeeG7kcSCw6rhu4tVw4zhu4vhu4/Dg+G7izXhu43DgOG7jcOKecO94buLJnTDueG7jcOD4buLNOG7gMO94bq+w7nhu4t04bqww4Phu4t04bqu4buLc+G7kcODeOG7i3jDveG7j+G7i8OKw73hu6nhu4Dhu4t54buf4bq44buLdXLDg+G7i3jDveG7huG6uOG7i+G6vnnhu4Dhu4t54buG4bq+4buL4bqi4bq2w73hu4vDg3nDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG6v+G7izV5w7nEguG7i8O64bqu4buLdOG7mcOD4buLeeG6rOG7i8SoQ8O94buLw7rhu43hu4t1w7TDg3jhu4t1w73hu63Dg+G7i+G6vuG7s3R54buLdEfDg3jhu4vDg3lI4buLw4DDveG7r+G7gOG7i3Xhu4/Dg3jhu4t4w73hu4bhurjhu4t0eUbhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4t1duG7i3XDtcODeOG7i+G6vuG7teG6ouG7i8O6SMSQdOG7i+G6oMOM4buN4buLdHnhurbDg+G7i0jDg3jhu4tN4buLxKjDteG7i+G6uHnhu4Lhu4t5xJDhurjhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhur55w7nEguG7i8ODeeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4vDs2/EqeG6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2rEqWpsL8Spw7JtdcSpxKlu4buJ4buJbG/hur7Ds2vDs2rhuqBrLeG7jcSp4bq/4bq4w4N4w6zhu4vhu43huqDhur5jw6zDmsO0w73hu4vDusOC4buL4bq+eeG7t+G7i3Xhu4Dhu4vhuqDhu7d0eeG7izXhu43DgOG7jcOKecO94buLJnTDueG7jcOD4buLNOG7gMO94bq+w7nhu4vDg3nDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i8OD4bupw4Phu4tzw73hu6vhur7DrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6zDs2/EqcOs4buLL2bhu4Xhu43hu4t54bq8w7l3Y8OseeG6vuG6vuG6uMOK4bq7Ly/DiuG6vuG6vMO54buN4bqg4bq/xKjDgy914buALeG7jcODLeG6vuG7jcOA4buNw4p5w70txIJ0w7nhu43Dgy3DiuG7gMO94bq+w7nDrOG7i+G6vuG7jeG6vHjDueG6vmPDrF9z4bqg4buNw4PDgMOs4buL4bq8w7nhuqBjw6zDg8SCxILhurjDucODw7nhurzDrGbhu4Xhu4BmU+G7kcODeOG7i3jDveG7j+G7izXhu43DgOG7jcOKecO94buLJnTDueG7jcOD4buLNOG7gMO94bq+w7nhu4Uv4buAZuG7hS/hu41m4buLdcOM4buLw4DDveG7q8OD4buLdHnhu7nhu4vhur7DjeG7i8Sp4bq/a+G7i+G6vsOTL3Thu5nDg+G6v+G7i1jDveG7j+G7i3Phu4/Dg+G7i3R54buzw4N54buLS+G7j3Thu4t04bqww4Phu4vhur7hu4JM4buL4bq+ecO5xILhu4vhur7hu6HDg3jhu4t04buNxILhu4t54buNTOG7i+G6vnnhu5/hurjDquG7i8So4bu34buL4bq+4bq84buz4buLdOG7mcOD4buLeOG6rnThu4t54buNTOG7i3Thu5nDg+G7i+G6vnlIRMODeOG7i3nhu41M4buLeUhDw4N44buLxKjDvcO5SuG6v+G6v+G6v+G7iyp4xILDtcO94buL4bq84buNw6rhu4t1w4zhu4vhu4/Dg+G7i3ThurDDg+G7i8O6SMSQdOG7i+G6uHnhu6PDg+G7i+G6vnnDtcODeeG7i2vhu4vhuqDEgsO0w73hu4t54bu1w4N54buLdHnhu7PDg3nhu4vDg3lI4bq74buLNHnEguG6uHnEguG7gMOKw7nDquG7i8OK4buRw4Phu4vhurh5ceG6ouG7i8SCd3fDvXTDueG6vsO54bqg4buLxKjDteG7i3Thu5nDg+G7i3nhuqzhur/hu4vhurHDteG7i3Phu5HDg3jhu4t4w73hu4/hu4t04buZw4Phu4t54bqs4buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4smdMO54buNw4Phu4s04buAw73hur7DueG7i8OKxrDhu4vDukjEkHThu4t0eUbhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4t0w4LDg3jhu4tz4bqk4buLxKjDtcSC4buL4bq+eUTDveG7i8O6w73hu6/huqLhu4vhuqJF4buLc+G7j8OD4buLdcOM4buL4buPw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYqeeG7tcOD4buLdHnhu4DDg3jDquG7i3jDveG7j+G7i3Phu4/Dg+G7i3Thu5nDg+G7i3nhuqzhu4s14buNw4Dhu43DinnDveG7izLhu4BM4buLKnlCw4Phu4vDisaw4buLeMO94buNxILhu4vDuuG6rMODeOG7i+G6vsON4buL4bq+4bq84bupw4Phu4trbeG7i+G6vuG6vMO94but4buAL+G6omrhur/hu4vhurFDw73hu4vDinnEguG6uHnEguG7gMOKw7nhu4vhur554bu14buLw4rGsOG7i3Thuq7hu4t4w73hu4/hu4tz4buPw4Phu4vhur7DjeG7i27hu4nhu4vhur7hurzDveG7reG7gC/huqJqw6rhu4vEqMO14buL4bqiSXThu4t4w73hu4/hu4t1w7XDg3nhu4t0ecSC4buLdOG7mcOD4buLeeG6rOG7iyZ3d8O9dMO54bq+w7nhuqDhu4s14buNw4Dhu43DinnDveG7iyZ0w7nhu43Dg+G7izThu4DDveG6vsO54buLdHnhu7nhu4tF4buLxKjDtcSC4buLw4B5xILhu5HDg3jhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i2vhu4nhu4vhur7hurzDveG7reG7gC/huqJq4bq/4buLVHlG4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLdEfDg3jhu4vDg+G7qcOD4buL4bq+eeG7jeG6ouG7i8OAeeG7kcSC4buL4bq4eUhCw4N44buL4bq+eUl04buL4bq+eeG7jcODeeG7i+G6vsSC4buPw4Phu4vDuuG7r+G7i3Thuq7hu4vDukjEkHThu4vDuuG7t8ODeeG7i3lIQ8ODeOG7i3XhurDDg3jhu4vhur7DveG7scOD4buLdHnhu7PDg3nhu4tL4buPdOG7i8ODeeG7n+G6vuG7i+G6vnnDucSC4buL4bq+w43Dg3jhu4t4w73hu43DveG7i8O6xILDtMOD4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmIOG7i8Sow7XEguG7i8O6xJDhur7hu4vEqcOq4buLdHlG4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLw4rGsOG7i+G6vsO94burw4Phu4t5w7XDg3nhu4vDgE3hu4t5xJDhurjhu4vDuuG6psODeOG7i+G6vkjhu4vEqOG7n8OD4buLc+G7n+G6vuG7i8O64bqsw4N44buLw4rhu5HDg+G7i8Sow7Xhu4vhur554buNw4N54buL4bq+xILhu4/Dg+G7i8Sp4buJxJHhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i+G6vuG6qMODeOG7i3jDveG7j+G7i+G6vuG6vOG7t+G7i3nEkOG6uOG7i8O64bqmw4N44bq/4buLw5rEkOG6vuG7i2rDquG7i+G6uuG7gE3hu4vDgHnhu490eeG7i+G6vnnhu43Dg3nhu4vhur7EguG7j8OD4buLbcSR4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vEqOG6sMODeOG7i2rhu4vhur554buPw4N44buLw4Dhu6/hu4vhur7DjeG7i8ODeMO1TOG7i8OATeG7i3nEkOG6uOG7i8O64bqmw4N44buL4bq+SOG7i8So4bufw4Phu4tz4buf4bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4vDiuG7kcOD4bq/4buL4bqxw7Xhu4vDusSQ4bq+4buLa+G7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i+G6vnnhu43Dg3nhu4vhur7EguG7j8OD4buLbcSR4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vEqOG6sMODeOG7i2zhu4vhur554buPw4N44buLw4Dhu6/hu4vhur7DjeG7i8ODeMO1TOG7i8OATeG7i3nEkOG6uOG7i8O64bqmw4N44buL4bq+SOG7i8So4bufw4Phu4tTw5o04bq/4buLw5rEkOG6vuG7i2zDquG7i8ODeOG7o8OD4buLecO1w4N44buLw4rGsOG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i3jDveG7kcO94buLw4N44bujw4Phu4vDs+G7icSRw6rhu4vhuqLDvXbDg+G7i+G6oOG7k8O94buLw4rhu4Dhu5/hur7hu4vDuuG6psODeOG7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43hu4t5w7TDg+G7i8ODxJDhu4t44bqkdOG7i8O64burw4Phu4vDgHnDveG7i3PDtcOD4buLeMO94buNxILhu4vDg3nDtcOq4buLxKjDteG7i8OAecO94buLw7rhuq7hu4t0eUbhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4vDisaw4buL4bq+eeG7jcODeeG7i+G6vsSC4buPw4Phu4vDg+G6pOG6vuG7i8Oz4buJxJHhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i+G6vuG6qMODeOG7i3jDveG7j+G7i+G6vuG6vOG7t+G7i3nEkOG6uOG7i8O64bqmw4N44bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uMOdw4Phur7DueG6vDXDveG6vuG6oMO5w6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbcOza+G6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2rEqWpsL8Spw7JtdcSpxKlu4buJxKnEqW7hur5rw7JvbOG6oG0t4buNauG6v+G6uMODeMOs4buL4buN4bqg4bq+Y8Osw5rDtMO94buLw7rDguG7i+G6vnnhu7fhu4t14buA4buL4bqg4bu3dHnhu4s14buNw4Dhu43DinnDveG7iyZ0w7nhu43Dg+G7izThu4DDveG6vsO54buLw4N5w7Xhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4vDg+G7qcOD4buLc8O94bur4bq+w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbcOza8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4w53Dg+G6vsO54bq8NcO94bq+4bqgw7nDrGY1ecO94bur4bq+4buLw4Dhu6vhu4tVw4zhu4vhu4/Dg+G7izXhu43DgOG7jcOKecO94buLJnTDueG7jcOD4buLNOG7gMO94bq+w7nhu4st4buLw7rDveG7r+G6ouG7i8ODeeG7n8OD4buLw7rhuqx04buLw7rhu4/EguG7i+G6vnnhu4Dhu4t54buG4bq+4buL4bqi4bq2w73hu4vDg3nDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlXDjOG7i+G7j8OD4buLNeG7jcOA4buNw4p5xILhu4smdMO54buNw4Phu4s04buAw73hur7DueG7iz1O4buLVMSC4buL4bq+eeG7gOG6rHThu4vhur7huqjhu4t5xJDhurjhu4s9eeG7gOG7i8OAw73Dg3nhu4vhur7hu6vhu4sqeULDg+G7i1nhuqzDveG7i8O64buT4buLdHnhu7PDg3nhu4vhur55SXThu4vhurzhu43hu4vhuqLhu5Xhur7hu4vhur554bu34buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vhur7DjeG7i+G6vnnhu4/Dg3jhu4tuLWrhu4nEqcOy4bq/4buLNXnDucSC4buLw7rhuq7hu4t1w4zhu4vhu4/Dg+G7i8OAecOCw4N44buLdHnhu7nhu4t4ecO94buLw7rDveG7r+G6ouG7i3ThuqzDg3jhu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6ouG7leG6vuG7i8O64bqkw73hu4vhur7hu4904buLw4B54buPdHnhu4t5w7XDg3jhu4vDg3lE4buLxKjDtcSC4buL4bq+w73hu6vDg+G7i8O64bqs4buL4bq+ecO94buLdMOCw4N44buLdEfDg3jhu4vDg3lI4buLc8O1w4Phu4t4w73hu43EguG7i8OK4bqo4buLw7rhurLhu4vEqMOC4buLdOG7gsODeOG7i8ODeeG7jcODeeG7i3R54bquw4N44bq/4buLJcO14buLdOG6sMOD4buLdHnhu7PDg3nhu4tzRcO94buLTeG7i+G6vkhFw4N44buL4bq+ecO94bur4bq+4buLw4Dhu6vhu4vEqMOC4buLdOG7gsODeOG7i8O64bubw4N44buLdOG7n+G6uOG7i3jDveG7huG6uOG7i+G6vnnhu4Dhu4t54buG4bq+4buL4bqi4bq2w73hu4vDg3nDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i+G6vnnDgsODeOG7i+G6osO9w4N54buLw4N44buNTOG7i+G6vsON4buLdOG7j8O94buLw4N54bu1w4Phu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vsO94bupw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tu4buJxKnhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qxKlqbC/EqcOybXXEqcSpbuG7icSpbcSp4bq+xKnDsm9r4bqgbS3hu41r4bq/4bq4w4N4w6zhu4vhu43huqDhur5jw6zDmsO0w73hu4vDusOC4buL4bq+eeG7t+G7i3Xhu4Dhu4vhuqDhu7d0eeG7izXhu43DgOG7jcOKecO94buLJnTDueG7jcOD4buLNOG7gMO94bq+w7nhu4vDg3nDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i8OD4bupw4Phu4tzw73hu6vhur7DrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xu4buJxKnDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmw5pIxJB04buLc8O94bur4bq+w6rhu4t14bqww4N44buLw4rhu5HDg+G7i+G6uHlx4bqi4buLdOG7mcOD4buLeeG6rOG7i3Thu43EguG7i3Thu5/hurjhu4vhuqLhu43Dg3jhu4vEqMO9w7lK4buLc8O94buvw4Phu4vEqEPDveG7i3Thu4/DveG7i+G6vuG7qcOD4buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4smdMO54buNw4Phu4s04buAw73hur7DueG7i8O6SMSQdOG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLxKhDw73hu4vhurh54bujw4Phu4vDgHnhu4Dhu4t04buNxILhu4vhur7hu6HDg3jhu4vDunDhuqLhu4t14buf4buA4buL4bufw4Phu4vhur55w7XDg3nhu4vhurh54bqk4buLKnlw4bq+4bq/4buLVcOM4buL4buPw4Phu4t04bqu4buLdcO94butw4Phu4vhur7hu7N0eeG7i8O64buf4bq+4buL4bq84bqsw4N44buLw7Ns4bq/bMOy4buJ4buL4bqiauG7i8Sow7Xhu4tz4buNxILhu4t44bqm4bqi4buLxKlv4buLc+G6oMSCdMOA4buLxKhDw73hu4trw7Lhu4vhur7hu6HDg3jhur/hu4s1w43hu4vDuuG6ruG7i3Thuq7hu4vhur554buv4buLdOG7gMODeOG7i3Thu5/hurjhu4vhurzhu43hu4vhur554bu34buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t5w7XDg3jhu4vDg3jDtcOD4buLw4rhu5HDg+G7i+G6uHlx4bqi4buLw7rhu43hu4t1w7TDg3jhu4t4w73hu4bhurjhu4vDuuG7j+G6uOG7i0nDg3jhu4vhur7huqTDveG7i8O64buN4buL4bqi4bq2w73hu4vDg3nhu4Dhu4t04buh4buA4buL4buNw4Phu4t0SOG7i8O64bqmw4N44buL4bq+eUTDveG7i+G6uHnhu4Lhu4t5xJDhurjhu4vEqEPDveG7i+G6vsO1w73hu4t0eeG7s8ODeeG7i3RG4buN4buLw4B54buPdHnhu4t5w7XDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tsbcSp4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovasSpamwvxKnDsm11xKnEqW7hu4lq4buJb+G6vmvhu4nDs2zhuqDEqeG7iS3hu41s4bq/4bq4w4N4w6zhu4vhu43huqDhur5jw6zDmsO0w73hu4vDusOC4buL4bq+eeG7t+G7i3Xhu4Dhu4vhuqDhu7d0eeG7izXhu43DgOG7jcOKecO94buLJnTDueG7jcOD4buLNOG7gMO94bq+w7nhu4vDg3nDteG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i8OD4bupw4Phu4tzw73hu6vhur7DrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xsbcSpw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZip4xILDtcO94buL4bq84buNw6rhu4s14buNw4Dhu43DinnDveG7iyZ0w7nhu43Dg+G7izThu4DDveG6vsO54buLdOG6sMOD4buLw7pIxJB04buL4bq64buATOG7i3nEgsO0dHnhu4vEqMOC4buLdOG7gsODeOG7i3PDtcO94buLc+G7kcODw6rhu4vhuqLhuqrDveG7i3PhuqDEgnTDgOG7i8O64bux4buA4buLdOG6ruG7i8OKw4zhu4vDgOG7q+G6vuG7i8OD4bqkw73hu4vDgHnDgsODeOG7i3R54bu54buLxKjhu7Hhu4vhur55w73hu6vhur7hu4vDgOG7q+G7i+G6osO14buLdOG6sMOD4buL4bqgw7Xhu4tL4buA4buLeUhDw4N44buLw4B5w4LDg3jhu4t4w73hu43Dg+G7i0vhu43Dg3nDquG7i3Thu4904buLdMOCw4N44buL4bq+4bq84bu1w4N54buL4bq+w73hu63Dg+G7i+G7s3R54buLeeG7jUzhu4vDiuG7o8OD4buL4bq+eeG7r+G7i+G6vnnhu43EguG6v+G6v+G6v+G7izXDjeG7i+G6uHnhu6PDg+G7i8OAecO94buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4smw4rhu43DgOG7jeG7i3R5xILhu4vhur5Dw73hu4vhurh54bujw4Phu4vDgHnDveG7izXhu43DgOG7jcOKecO94buLNOG7jeG6uOG6uMSC4bq8xILDquG7i3nhu41M4buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4s9TMSC4bq+xILhu4vEqMO14buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4s1xILDgEzEguG6v+G7izXhu4BM4but4bq+4buLxKhEw73hu4t5QsOD4buLdOG7keG7i+G6oMO14buLeeG7oeG7gOG7i3nhu6vhur7hu4t5SEPDg3jhu4vEqMO9w7lK4buLdEbhu43hu4vhur7hu5/hur7hu4t04buR4buLdOG7j3Thu4vDiuG7kcOD4buL4bq4eXHhuqLhu4vhur7DtMO94buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4sy4buATOG7iyp5QsOD4buLw7rhu7Hhu4Dhu4vDikXhu4t54buI4buA4buLxKjDvcO5SuG7i3PDveG7r8ODw6rhu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94bupw4Phu4vhurrhu4BM4buL4bqiw4Lhu4tt4buLeeG7jeG7i3nhu41M4buL4bq64buA4buRw4N44buL4bq+4bq8SETDg3jhur/hur/hur/hu4s14buf4bq+4buLdOG7keG7i8O64bux4buA4buLeOG6ruG6uOG7i+G6uHnhu6HDg+G7i+G6ouG7jcODeOG7i+G6vkPDveG7i3Phu6Hhu4Dhu4vDgHnDgsODeOG7i8OAeeG7s+G7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bqgw7XDg3nDquG7i+G6ouG7j+G6vuG7i+G6osWp4buLxKjDteG7i3Thu5Hhu4vhuqLDgsO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vDiuG6pMODeOG7i0jhu4Dhu4vEqMO94but4bq+4buLw4Dhu6vhur7hu4t5xJDhurjhu4t5xILDtcOD4buLeeG7kcSC4buLxKhDw73hu4vhur55w73hu6nDg+G7i8ODecO94bupw4Phu4vhur5IQsO94buL4bqi4buP4bq+4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbG1t4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovasSpamwvxKnDsm11xKnEqW1tw7Nsb+G6vmzDssOyw7LhuqBtLeG7jW3hur/hurjDg3jDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrMOaw7TDveG7i8O6w4Lhu4vhur554bu34buLdeG7gOG7i+G6oOG7t3R54buLNeG7jcOA4buNw4p5w73hu4smdMO54buNw4Phu4s04buAw73hur7DueG7i8ODecO14buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLw4Phu6nDg+G7i3PDveG7q+G6vsOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrGxtbcOs4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbDmuG7r+G7i3Thuq7hu4vhur554buv4buL4bq+4bu14bqi4buLecO94buv4buA4buLdHnDveG7i+G6vsO94bur4bq+4buLeULDg+G7i8So4bux4buLdcOM4buL4buPw4PDquG7i3nEgsahdOG7i8O6SMSQdOG7i+G6vkjhu4vEqOG7n8OD4buLdHnhu7PDg3nhu4tL4buPdOG7i8Sow7Xhu4vDg3nhu43Dg3nhu4vDg3nhu5/hur7DquG7i+G6vuG6pOG6vuG7i8ODeeG7n+G6vuG7i+G6uuG7gE3hu4t0eUbhu4vDuuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4t54buTTOG7i+G6vuG7teG6ouG7i3R5xILhu4vhuqLhu7XDg3nhu4vhuqLhuqzhur7hu4t0w4LDg3jhu4vhur5M4buL4bqiw4LDveG7i3jDvUPDveG7i3Phu5/hur7hu4vDuuG6rMODeOG7i8OK4buRw4Phu4vhu4BM4buL4bq+4buzw4Phur/hu4vhurHDteG7izQ14buLM8O54buN4bqg4buLdHnhu7PDg3nhu4vhuqDDteG7i+G6vnlIQsODeOG7i3nDveG7reG7gOG7i+G6osO14buLc8O0w4Phu4vDgHnDgsODeOG7i8OD4bupw4Phu4tz4bqy4buL4bq64buA4buN4buLw4Phu6vhu4Dhu4vDuuG7jcODeOG7i+G6vuG7teG6ouG7i3nDveG7r+G7gOG7i8So4bux4buLdcOM4buL4buPw4Phu4s14buNw4Dhu43DinnDveG7iyZ0w7nhu43Dg+G7izThu4DDveG6vsO54bq/4buLw5pIxJB04buLc8O94bur4bq+4buLw7pCw4Phu4vEqOG7t+G7i8O64buNw4N44buLw7rhu7fDg3nhu4t5SEPDg3jhu4vDuuG7r+G7i+G6vuG6vEXhu4vhur55w7XDg3nhu4vhuqLhuqzhur7hu4vhur7hurzEgsODeOG7i8ODeeG7iMODeOG7i8O64bu34buN4buLdHnhu7nhu4vhu4BM4buL4bq+4buzw4Phu4t0eeG7gEzhu6nDg+G7i3Thu4DDg3jhu4t04buf4bq44buLdOG7j3Thu4vDiuG7kcOD4buL4bq4eXHhuqLhu4tTw5o04buL4bq+4bq84bupw4Phu4vhur7EgsO1w4Phu4vhurrhu4DhuqR04bq/4buLPXnDgsODeOG7i3R54bu54buLxKhwTOG7izQ14buLM8O54buN4bqg4buLdOG6sMOD4buLw4pF4buLeeG7iOG7gOG7i8O64bqsw73hu4vDg3hH4buLdHnhu4BM4bupw4Phu4vEqMO94bupw4Phu4vhur5I4buLxKjhu5/Dg+G7i3XDtUzhu4t1w7TDg+G7i8OAw73Dg3nhu4vDg3h5w73hu63huqLhu4t04buCw4N44buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+eeG7j8O94buL4bqgw7XhuqLhu4vEqMO94butdOG7i3R54buATOG7qcOD4buLw4N4ecO94but4bq44buLxKjDteG7i+G6vsOM4buL4bq+w73Dg+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq+4buNc+G6oMO54buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6x04buN4bqiw4N54buN4bq+w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLbm5u4bq4S+G6veG7i+G6ouG7jeG6vHjDvcODLeG6oMO5d+G6vuG6u+G7i+G7jeG7gOG6vsSC4bq94buL4bqi4buN4bq8eMO9w4Mt4bq8w714eeG6vuG6u+G7i+G7jeG7gOG6vsSC4bq9w6xm4buF4bq+c8SCdUxm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjLhu4BN4buLdHlG4buLw7rhu6Hhu4Dhu4vhur5I4buLdOG6ruG7i8ODeeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhu4vhuqDDveG7qcOD4buLeeG7rcOq4buL4bq+4buf4bq+4buLdOG7keG7i+G6ouG6tsO94buLTOG7qeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhu4t0RuG7jeG7i+G6uuG7gE3hu4vDgHnhu490eeG7i8O64bux4buA4buLw4rGsOG7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG6vMSQ4buLeMO94buG4bq44buL4bq+cMOD4buL4bq+4bu1w4N54bq/4buLw5rhu6/hu4tzw73hu6vhur7hu4vhur554bup4bqi4buL4bq+ecOCw4N44buL4bq+w73Dg+G7i3R5w73hu4vhur7DveG7q+G6vsOq4buL4bq64buATeG7i3R5RuG7i8O64buh4buA4buL4bq+SOG7i8So4buAw73hu4vhuqDhurDDg3jhu4vhur554buN4bqi4buLw4B54buRxILhu4vhur55w7nEguG7i0rDuXPDisO94bq+w7nhu4vhu4Xhu43hu4t54bq8w7l3Y8OseeG6vuG6vuG6uMOK4bq7Ly/DiuG6vuG6vMO54buN4bqg4bq/xKjDgy914buALeG7jcODLeG6vuG7jcOA4buNw4p5w70txIJ0w7nhu43Dgy3DiuG7gMO94bq+w7nDrOG7i+G6vuG7jeG6vHjDueG6vmPDrF9z4bqg4buNw4PDgMOs4buL4bq8w7nhuqBjw6zDg8SCxILhurjDucODw7nhurzDrGbhu4Xhu4BmeeG6vuG6vuG6uMOK4bq7Ly/DiuG6vuG6vMO54buN4bqg4bq/xKjDgy914buALeG7jcODLeG6vuG7jcOA4buNw4p5w70txIJ0w7nhu43Dgy3DiuG7gMO94bq+w7nhu4Uv4buAZuG7hS/hu41m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmVCEqWOG7izXhurXhu4tUMeG7iz3DnSpZ4buLVSbhu4wqWeG7i1Phu5414buLw5o8Kljhu4s04buQKuG7izQ14buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmw5rhu7fhu43hu4t0eeG7ueG6u+G7i2rDs2vDquG7i8OaSETDg3jhu4tZ4buCw4N44buL4bqxSELDg3jDquG7izF5SETDg3jhu4vDssOq4buLMuG7gHDDg+G7i23DquG7izUx4buLWeG6puG7i1R54buz4buLJcO9w4N54buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmWcSC4bq+4bqgw73Dg8O54bq74buL4buJw7Lhu4nhu4vDs8OzbuG7i+G7ieG7ieG7ieG7ieG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZsOZ4bqi4buNw73huqDhurvhu4t54bq84bq/w4rhur7hurzDueG7jeG6oOG6q3jhuqLhu43DveG6oOG6v3TEguG6ouG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG6t8O5c8OKw73hur7DueG6u+G7i8OK4bq+4bq8w7nhu43huqDhur/EqMOD4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmJTQ14bq74buL4buJa8SpbW3EqcOzw7Jqb+G7hS/hurhm4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+c8SCdUxm4buFL+G6vuG7jXPhuqDDuWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uOG7jOG7gOG6vnnEguG6vMOsZiQq4buFL+G6uGY=

LN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]