(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/5, Ban thiện nguyện và Nhân dân phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa đã đến thăm, trao tặng số tiền hơn 33,5 triệu đồng cho gia đình anh Lê Quang Ba, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, đang sinh sống tại đường Xuân Yên, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDiuG6vj57YVfhu5zhurDDinvhu5w5ey3hu4pXxajhu6RZ4bqm4bq+4buufT57xajDmWHhuqzDikXEkOG7lEXhurnhu4pZ4bq+e+G7psWoVFnhur5Z4bukfWFUWeG6vjfEqOG6vsO14bum4buOWeG6vsag4buOWeG6vijhu6Y94bq+QVFZ4bq+4bu1NOG7luG6vns84buKw53hur7hu6Y/WeG6vuG7hOG7hOG6qEfhur57PMWoVH3hur7hu5okWeG7pOG6vuG7luG7psOd4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+4buU4buq4bq+e+G7isWo4bq+WUpZ4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6TEkC/hu5RFxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXhu6fhu4hZ4buk4bq+SC9H4bqo4bq+4bq54buKWeG6vnvhu6bFqFRZ4bq+WeG7pH1hVFnhur43xKjhur7DteG7puG7jlnhur7GoOG7jlnhur4o4bumPeG6vkFRWeG6vuG7tTThu5bhuqjhur4o4bumMTtZ4buk4bq+xanEqMOd4bq+4bu5fWFRWeG6qOG6vsWpw7rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7mkzhur7hu5pSWeG6vnvhu6ZNWOG6qOG6vns84buKw53hur57w5NZ4buk4bq+Pj3hur57xahTWeG6vuG7pj9Z4bq+4buE4buE4bqoR+G6vns8xahUfeG6vuG7miRZ4buk4bq+4buW4bumw53hur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur7hu4pZ4bum4bq+4buNUeG6vsO5feG7ilnhu6Thur7hurnhu4rhuqjhur7hu5bhu7Lhur7hu6bDncSoWeG6vuG7lktZ4bum4bq+4buaw5Phu5bhur7hu5TFqFR74bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6qOG6vuG7lOG7quG6vnvhu4rFqOG6vllKWeG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bqo4bq+4bua4buKWeG7pOG6vj7FqFnhu6bhur4+PVnhu6Thur57SsWo4bq+4buaMTtZ4buk4bq+4bu5feG7jlnhur5BUVnhuqjhur4o4bumMTtZ4buk4bq+xanEqMOd4bq+4bu5fWFRWeG6qOG6vsWpw7rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5I4buA4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4Thu4bDjS/hu4ZIw4zGoEjhu4bhu4Dhu4RG4buESXvDjUnhu4JH4buCV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqww4xIw4zDiuG6vuG7ild74bqww4rhurnhu4pZ4bq+e+G7psWoVFnhur5Z4bukfWFUWeG6vjfEqOG6vsO14bum4buOWeG6vsag4buOWeG6vijhu6Y94bq+QVFZ4bq+4bu1NOG7luG6vns84buKw53hur7hu6Y/WeG6vuG7hOG7hOG6qEfhur57PMWoVH3hur7hu5okWeG7pOG6vuG7luG7psOd4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+4buU4buq4bq+e+G7isWo4bq+WUpZ4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6TDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKSOG7gOG7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXhurnhu4pZ4bq+e+G7psWoVFnhur5Z4bukfWFUWeG6vjfEqOG6vuG7mkrFqOG6vsagxahUWeG6vlbhu6Z94bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bq+4buaUlnhur574bumTVjhuqjhur7hu5olWeG7pOG6vjfFqFFZ4bq+4buKWeG7puG6vuG7jVHhur7DuX3hu4pZ4buk4bq+4bq54buK4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSDWeG7puG6vuG7jVHhur7DuX3hu4pZ4buk4bq+4bq54buK4bq+N8So4bq+4buW4bum4buq4bq+xKkk4bq+xanhu6bhu6rhur7EqcOd4buK4bq+WVFZ4bq+xqB9YVFZ4bq+Nyzhur7hu5bhu6YkWeG7pOG6vnsz4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buG4buG4bqq4bq+xKnEqFnhu6Thur5Z4bukxKhh4bq+4buKWeG7puG6vuG6ueG7iuG6vuG7msWo4bq+V8SoWOG6vijhu6Yi4bq+4bumJOG6qOG6vuG7luG7tFnhur7hu5bhu6bhu6rhur7EqcOd4buK4bq+V8SoWOG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7puG7jlnhur57SsWo4bq+WCV74bq+4buWI1nhu6Thur57YeG6vuG7pMWoxKhh4bq+xqDhu4rhur7hu6TDlFnhur5Z4bumxKjhuqrhur7FqeG7puG7iFnhu6Thur7DjOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7guG7huG6qOG6vns8w51Z4buk4bq+V1vhu5bhur4+NeG7iuG6vuG7luG7pjbhu4rhur5Y4buIxajhur5Z4bumxKjhur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqDhu45Z4bq+ezzDnVnhu6Thur4o4bumPeG6qOG6vuG7ilnhu6bhur7hurnhu4rhur7hu5Thu6rhur57PDEse+G6vuG7luG7puG7jlnhur5Z4bukTOG6vjl9PVnhu6Thur7hu5rDlXvhur7GoOG7mFnhur7hu5pSWeG6vuG7luG7psOVWeG6vnvhu6YxP1nhu6Thur4+4bu24bq+WUzDneG6qOG6vuG7lOG7quG6vlfFqFR74bq+ezLhur7hu5bhu6bFqOG6qOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vuG7luG7tFnhur5W4bumS+G6vllNWeG7pOG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bqo4bq+WOG7tsWo4bq+4buk4buIWeG7puG6vlnDk1nhu6Thur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur7hu5rDqOG6vldRWeG6vuG7miPFqOG6vjfhu4rFqOG6vuG7liDhu4rhur5Z4bukMTvFqOG6vjcs4bqq4bq+4bq7MFnhu6Thur57M+G6vlnhu6TEqGHhur7hu5bhu6YkWeG7pOG6vuG7lOG7quG6vnvhu4rFqOG6vllKWeG6qOG6vuG7luG7puG7quG6vsSpw53hu4rhur7hu5YwWeG7pOG6vlnhu6Thu6bhu7Dhur43xahU4buW4bq+LuG6vuG7liNZ4buk4bq+e2Hhuqjhur4u4bq+WeG7psSo4bq+4buW4bumTVjhur4+4buy4buW4bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu6YkWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDqlXhur7hu5bhu6Y24buK4bq+ezzhu6rhur7hu5bhu6bDneG6vuG7luG7piRZ4buk4bqo4bq+4buW4bum4buq4bq+xKnDneG7iuG6vuG7mkzhur434buKYeG6vlgxLFnhur7hu5Yg4buK4bq+4bum4bu24bq+4bumxKhZ4buk4bqo4bq+WSXFqOG6vlnhu6TDnUrFqOG6vjc6xajhur4+PeG6vnvFqFNZ4bq+VzpZ4bqo4bq+4buaUlnhur7hu6TFqDvhur434buYWeG6vuG7luG7pjHhu4rhur57PEvhur7hu6ZSe+G6vlks4bqq4bq+4bq74bumJFnhu6Thur7hu5Thu6rhur7hu5RUWeG7puG6qOG6vlnhu6bEqOG6vuG7luG7suG6vuG7guG6vuG7lsOdWeG6vuG7luG7tFnhur5Z4bum4bu44bq+N8So4bq+4buG4bq+WOG7nuG6vuG7pMWoxKjhur5ZUVnhur7hu6bDncSoWeG6vuG7lktZ4bum4bq+4bumUnvhur4+MuG7luG6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+R+G7hOG7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buE4buGw40v4buGSMOMxqBI4buG4buARuG7guG7hOG7hHtGRkfhu4RGV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqww43hu4LDiuG6vuG7ild74bqww4rhurnhu4pZ4bq+e+G7psWoVFnhur5Z4bukfWFUWeG6vjfEqOG6vsO14bum4buOWeG6vsag4buOWeG6vijhu6Y94bq+QVFZ4bq+4bu1NOG7luG6vns84buKw53hur7hu6Y/WeG6vuG7hOG7hOG6qEfhur57PMWoVH3hur7hu5okWeG7pOG6vuG7luG7psOd4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+4buU4buq4bq+e+G7isWo4bq+WUpZ4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6TDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKR+G7hOG7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXGoVnhu6Thur7DteG7pH1hw5pZ4bq+w7Xhu6Thu7bhu5bhur7FqeG7psSoWeG7puG6qOG6vnvhu6Yg4bq+ezPhur7hurvhu6Zd4buK4bq+4bunXVnhu6Thur7DteG7pOG7psWoUVjhur4t4bq+w6pTWeG6vlnhu6Thu6bDqOG6vkFRWeG6vuG7tTThu5bhuqjhur7hurnhu4pZ4bq+e+G7psWoVFnhur5Z4bukfWFUWeG6vjfEqOG6vuG7mkrFqOG6vsagxahUWeG6vlbhu6Z94bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bq+ezzhu4rDneG6vj494bq+e8WoU1nhur7hu5bhu6bDneG6vuG7pMWo4buK4bq+4bua4buoWeG7puG6vuG7ilnhu6bhur7hurnhu4rhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bu1OsWo4bq+e8WoWeG7puG6vnvhu6bDlFnhur57MT9Z4buk4bq+e+G7puG7jlnhur57MT9Z4buk4bq+4buIxajhuqjhur4jWeG7pOG6vsO14bukfWHDmlnhur7DteG7pOG7tuG7luG6vsWp4bumxKhZ4bum4bqo4bq+e+G7piDhur57M+G6vuG6u+G7pl3hu4rhur7hu6ddWeG7pOG6vsO14buk4bumxahRWOG6vi3hur7DqlNZ4bq+WeG7pOG7psOo4bq+QVFZ4bq+4bu1NOG7luG6vjfEqOG6vuG6ueG7ilnhur574bumxahUWeG6vlnhu6R9YVRZ4bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bqo4bq+KOG7pjE7WeG7pOG6vsWpxKjDneG6vuG7uX1hUVnhur7hu5pM4bq+VlF94bq+4buk4bu2xajhur7hu5TEqOG6vuG7lsOdWeG6vlbhu6Z94bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bq+KX1hUVnhur7hu6Thu7Io4bqo4bq+IFnhu6Thur7hu6Yl4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+4buKWeG7puG6vuG6ueG7iuG6quG6vuG7p+G7in3hur5G4bq+WeG7pMSoYeG6vijhu6bhu4h74bq+4buaJVnhu6Thuqjhur7DteG7puG7jlnhur7GoOG7jlnhur57PMOdWeG7pOG6vlbhu6Z94bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bq+4buaTOG6viBZ4buk4bq+4bumJeG6qOG6vil9YVFZ4bq+4buk4buyKOG6vuG7mjEs4buW4bq+4buW4bumw53hur7hurnhu4pZ4bq+e+G7psWoVFnhur5Z4bukfWFUWeG6vjc6xajhur4+PeG6vnvFqFNZ4bq+V8So4bq+4buE4buE4bqqR8OM4buA4bqq4buA4buA4buA4bq+4buaJFnhu6ThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+SOG7gOG7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buE4buGw40v4buGSMOMxqBI4buG4buARuG7huG7hMONe+G7gsOM4buG4buERlfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sEZHScOK4bq+4buKV3vhurDDiuG6ueG7ilnhur574bumxahUWeG6vlnhu6R9YVRZ4bq+N8So4bq+w7Xhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bq+ezzhu4rDneG6vuG7pj9Z4bq+4buE4buE4bqoR+G6vns8xahUfeG6vuG7miRZ4buk4bq+4buW4bumw53hur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur7hu5Thu6rhur574buKxajhur5ZSlnhur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pMOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pI4buA4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG7uVvhu5bhur7hu5olWeG7pOG6vns8MTrhu5bhur574buoWeG7puG6vuG7lktY4bq+4buWIOG7iuG6vuG6ueG7ilnhur574bumxahUWeG6vlnhu6R9YVRZ4bq+N8So4bq+w7Xhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bqo4bq+WeG7pDE7xajhur574bum4buOWeG6vuG7pMWo4buK4bq+4bua4buoWeG7puG6vuG7ilnhu6bhur7hurnhu4rhur5Z4buk4bum4bueWeG6vlnhu6TEqMOd4bq+4buWS1jhur4/WeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXFqTwxOuG7luG6vuG7muG7suG6qOG6vuG6u+G7pl3hu4rhur7hu6ddWeG7pOG6vsO14buk4bumxahRWOG6vuKAk+G6vsOqU1nhur5Z4buk4bumw6jhur5BUVnhur7hu7U04buW4bq+N8So4bq+4bq54buKWeG6vnvhu6bFqFRZ4bq+WeG7pH1hVFnhur4o4bumPeG6vkFRWeG6vuG7tTThu5bhur7hu5YwWeG7pOG6vuG7mkzhur7hu5pSWeG6vns84buKw53hur5G4bqo4buC4bq+ezzFqFR94bq+4buaJFnhu6Thur7hu5bhu6bDneG6viNZ4buk4bq+4bq74buKw53hur7hu7VNWeG6vsWpxahVfeG6qOG6vi7hur5W4bumfeG6vijhu6Y94bq+QVFZ4bq+4bu1NOG7luG6qOG6vlfEqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4bukxajEqOG6vlnhu5zDneG6vuG7mj9Z4bqo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4bu0WeG6vlbhu6ZL4bq+WU1Z4buk4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6Thuqrhur7DquG7jmHhur5XxKjhur43xahU4buW4bq+V8SoWOG6vjzDlXvhur574bumxahSe+G6vnvhu6Y04buW4bqo4bq+4buW4buy4bq+w6Hhur5Z4buk4bum4bus4buK4bq+4buWIOG7iuG6vuG6u+G7pl3hu4rhur7hu6ddWeG7pOG6vsO14buk4bumxahRWOG6vi3hur7DqlNZ4bq+WeG7pOG7psOo4bq+QVFZ4bq+4bu1NOG7luG6vjfEqOG6vuG6ueG7ilnhur574bumxahUWeG6vlnhu6R9YVRZ4bq+KOG7pj3hur5BUVnhur7hu7U04buW4bqo4bq+4buk4buyKOG6vijhu6bDlFnhur7hu6TFqFso4bq+4buW4buI4buW4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+4bukxahLWOG6vuG7lDp74bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6qOG6vlkm4bq+VzThu5bhur43MT9Z4bq+V1FZ4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5Z9JeG7luG6vj49WeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxIN9e+G7psOdPMOKRcSQ4buURcWpxahSWeG6vsOqSnvEkC/hu5RFxJAvKEU=

Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]