Ngày 18/11, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã bắt đầu thảo luận tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea về các cách thức nhằm thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập kinh tế khu vực, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seG6uuG7uE9M4bqn4bqr4bqt4bqpw6lh4bqnTOG6vWzhuqfDuuG7m8Oq4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqn4bqg4bub4buBw7nhuqd04bqi4buJw7rhuqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p3Xhur/hu53huqfhuqDhuqThuqdtw7nhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxw5rGocOqQ+G6p+G6qcOpL+G6qeG6qcOg4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m8Oq4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqn4bqr4bqp4bqnw7rhu5HDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnTeG7neG7lcO64bqnbsOqw7rhuqfhu5rhu7Phu7nhuqfhuqDhur1s4bqnU+G7ncO64bub4bqn4bqgw7Thuqds4bubw63huqLhuqfhurwtJOG7m+G6veG7neG6p0vhu5/DuuG7m+G6p03hurJ4w7rGoeG6p8Oj4bq64bu4T0zEg+G6p27hu4fhuqdr4buF4bqg4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG7m+G7gcO54bqndOG6ouG7icO64bqn4bqg4bq/4bud4bqn4bqg4bub4bqw4bqnbuG7q+G6p+G7uMO5w4HhuqDhuqdVw7nDgW/DgGtD4bqnbOG6sOG6u+G6p+G7uOG6u+G7ueG6ouG6u+G6p8Oab+G6quG6p8ag4bqi4budw7pv4bq74bqn4bqo4buR4bqnbOG6vWzhuqds4bq9bOG7m+G6p+G6oOG7m+G6tGzhuqfDuuG7m2Z14bqn4bqg4bubw4Ns4bqnbsSpQ+G6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7neG6p+G6oOG6pOG6p23DueG6p+G6qMOq4bqn4bub4buv4bud4bqnw7rhu5vhu4nhu7nhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRsw6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2vhu7Hhu53huqds4buBw7rhu5vhuqds4buDw7rGoeG6p+G6oOG7m2jDusah4bqn4bqg4bub4bqyeMO6xqHhuqd14bq/4bud4bqnxqHhu53huqzhurvhuqdV4bq44bqn4bqow6rhuqckw4HhuqLDusah4bqnQOG6ouG7sWzhuqd0b8O54bqn4bqg4bub4bq7w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqnDqWPEkS9jw6lt4bqt4bqpY2RjYuG6ueG6oOG6qeG6reG6ucSRdOG6qeG6reG6oXLhu7nGoeG6peG6py/hurHhuqck4bub4bqw4bqn4bqg4bqyecO6xqHhuqfDmsah4bqiQ+G7lcO64bqnfeG6osOtw7rhuqfhu7jhu5vDg2zhuqfhuqh54bud4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m8Oq4bqnVOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqn4bq64bu4T0zhuqHhuqfhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEk4bubb8O54bqn4bub4buHw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDDrMO64bqnU0PDuW3DucOg4bqn4bqow6zDuuG6p27hu5Hhuqdu4bqy4buzbOG6p2zhu5vDg+G6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqg4bq/4bud4bqn4bub4buv4bud4bqnw7rGoeG7m+G7oeG6p2zDrOG7ueG6p2zhurvDueG6p+G6uuG7uE9M4bqn4bqg4bq/4bud4bqn4bu4w7nDgeG6oOG6p1XDucOBb8OAa0Phuqd0w6rhuqd04bud4buT4bqi4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m8Oq4bqndOG7h8O64bub4bqnbuG6v8O54bqnbOG7peG6p+G6oOG7n3Xhuqdu4bqy4buzbOG6p3Thu4nhu7nhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p2zhu5vhuqLDusah4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqd04bq/4bud4bqnbOG6vWzhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfDgOG6vWzhu5vhuqdr4buBw7nhuqfhu5vhu6/huqfhu5vhurtD4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m2/DueG6p3Xhu6/huqDhuqdt4bqk4bqn4bqg4bub4buBw7nhuqfhuqDhuqJDw7XDuuG6p2vhu7Hhuqds4bub4bqiw7rGocOg4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7kcO64bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7ThuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqo4budw7XDuuG6p+G7m+G6snnDusah4bqn4bqgeeG7neG6p2zhurt14bqnc8O04bqg4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqd04bq/4bud4bqnbOG7m+G6sOG6p8O6xqHhu5tx4bq74bqna+G7gcO54bqn4bub4buv4bqnbeG6snnhu53huqd1xanhu53huqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6tGzhuqds4bq2w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqnbOG6vWzhuqdr4bud4buTw7rhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqds4buBw7rhuqfhuqDDgeG7teG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7neG6oeG6p0zhur1s4bub4bqn4bqg4bub4bq0bOG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqds4bq9bOG6p23huqThuqfhur3DuuG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqfhu5vhur/huqfhuqDhu4vDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p2zhurbDusah4bqnw4Dhu4/huqdu4bqy4buzbOG6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4buBw7nhuqfhuqDhur/hu53huqfhu5vhu6/hu53huqfDusah4bub4buh4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6scOaxqHDucOq4bud4bqnw4HhurvDoOG6p2zhur1s4bqnw7rhu5vDquG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6p+G6uuG7uE9M4bqnbOG6tsO6xqHhuqdt4bqk4bqnc+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6oOG6rmzhuqfhuqDhu5vhu4HDueG6p3ThuqLhu4nDuuG6p+G6qOG7keG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqndOG7ieG7ueG6p+G7muG7neG7k+G7ueG6p27hu6HDuuG7m+G6pyThu5vhurJ4w7rGoeG6p3Xhur/hu53huqfhuqDhuqThuqdtw7nhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m8Ot4bqi4bqn4bq8LSThu5vhur3hu53huqdL4bufw7rhu5vhuqdN4bqyeMO6xqHhuqct4bqnc+G7m+G6ouG6p+G6qOG6pGzhuqfhuqh54bud4bqnbcOtw7rhuqfDgOG7seG6p2zhu5vhu53DtHXhuqdj4bqtNuG6p23DrcO64bqnw4Dhu7HhuqfhuqDhu5vDtOG6p8ah4budeeG7ncOg4bqnbOG7m+G7ncO0deG6p3Xhu6/huqDhuqfDuuG6puG6u+G6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7neG6p+G6oMO5w6rDuuG6p2zhu4vhuqLhuqfhuqjhu5HhuqfDgOG7seG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bqow6rhuqdz4bubw7nhu4HDusah4bqnxJHhuq024bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7ThuqfhuqDhu5vDtOG6p8ah4budeeG7neG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFM4bq9bOG6p8O64bubw6rhuqd04buHw7rhu5vhuqdu4bq/w7nhuqfhurrhu7hPTOG6p8O64bub4buldeG6p+G7m8Wp4bu54bqn4bqg4bq/4bud4bqn4bu44bq74bu54bqi4bq74bqnw5pv4bqq4bqnxqDhuqLhu53Dum/hurvhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2vhu7Hhu53huqds4buBw7rhu5vhuqdV4bq4w6DhuqfDmuG7m+G7ieG6oOG6p0vhu4HDuuG6p+G6qMOq4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7kcO64bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7Thuqdz4bub4bq9bOG6p2zhu5tw4bqn4bqgw4Hhu6Ns4bub4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p0DhuqLhu7Fs4bqn4bq94bu54bqnbeG6rsO6xqHhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p8OA4bq9bOG7m+G6p3TDqnXhuqfDgOG6u+G7neG6p3Thu5Ns4bub4bqn4bqg4bub4buh4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHDoOG6p8O64bub4bqy4bqn4bqo4bud4bqn4bu54bub4bq/deG6p0HhuqJD4buRw7rhuqfDgOG7teG6p+G7m+G6rOG6ouG6p+G6oMOB4buj4bqn4bqg4bqi4buT4bqn4bqow6rhuqfhuqDDgeG7s+G6p2zDrOG7ueG6p2zhu6vDusah4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4HDucO6xqHhuqdz4bub4bud4bqnbuG7pcOg4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqn4bqlw5rhurJ5bOG6p1XhurjhuqfhuqDDgeG6snls4bqn4bqg4budw7XDuuG6peG6p2zhurDhurvhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqdB4bqiQ+G7kcO64bqnJHbDusah4bqn4bqg4bub4buxw7rGoeG6p03DucO64bq7dG3huqckw4HhuqJ14bu54bqnxqHDrUPhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfDusah4bq/4bud4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqgw7nDqsO64bqnbOG7i+G6osOg4bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqgw6114bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p8OA4bq9bOG7m+G6p8O6w6pD4bqndMOq4bqn4bqg4bubb8O54bqnbuG6onbhu53huqds4bq9bOG6p+G6oOG7m8aw4bq74bqn4bqg4bub4bqi4buJw7rhuqfDgMO5w7rGoeG6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhu4HDuuG6p27hu7Hhu53huqds4bq9bOG6p+G6oOG7m8aw4bq74bqn4bqg4bub4bqi4buJw7rhuqds4bq2w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqnbOG6vWzhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p3Xhur/hu53huqdu4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJMOBw7nDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p8ah4buLw7rhuqduw61Dw6DhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfhu5vhu5PhuqfGoeG7neG6rOG6u+G6p1XhurjhuqfhuqjDquG6pyTDgeG6osO6xqHhuqdA4bqi4buxbOG6p0LDrOG6ouG6p27hu53huqfDgOG6u+G6ouG6p3Phu5vhu53huqfhu5vhurvhu53huqdrw7XDuuG6p+G6veG7ueG6p23huq7Dusah4bqnbOG6vWzhuqdr4bud4buTw7rhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqfhuqDhu5vhuqLDtOG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOB4buh4bqnxqHhu53hur3huqfhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDDieG6pyU9TeG6p27hur3hu7nhuqfhuqDDgeG7geG6p3Rqw7rhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6oeG6p8ag4budeeG7neG6p2zhu5vhuqJDw7XDuuG6p8ah4bud4bq74bqnbOG7gcO64bub4bqna+G6vcO54bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6v8O6xqHhuqdu4bux4bud4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7neG6p8ah4bud4bqs4bq74bqn4bub4bq74bud4bqnw7rhu5HDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqn4bubw6rDusah4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG7m8O04bqnxqHhu5154bud4bqnw4Dhu4/huqdtasO64bqn4bqgeeG7neG6p+G7m+G7ieG6ouG6p0HhuqLhu4HhuqfhuqDhu5vhu4F14bqnc+G7m+G7sWzhuqdu4bux4bud4bqn4bqoeeG7neG6p8O64buRw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p+G6oMO5w6rDuuG6p2zhu4vhuqLhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bq64bu4T0zhuqdr4bq7w7nhuqfGoeG7rXXhuqfhuqvhuqnhuqfDuuG7kcO64bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7ThuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqo4budw7XDuuG6p3TDquG6p+G6uuG6osOA4bqgw4Hhurt04bud4bq7w6DhuqdLw4HhuqLDum/hu53DoOG6p0zhurvDuuG6u23hurvDoOG6p0zhu5vhu510b8Og4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p0DhuqLhu7Fsw6Dhuqfhu5rDucO6xqHhuqdTw7nDusah4bqnw6Mkw4HhuqLDusah4bqnQOG6ouG7sWzEg8Og4bqn4bucw7ptw7nDum/DgOG7neG6u8Og4bqnw5rhu5vhu4nhuqDhuqdL4buBw7rDoOG6p+G7msOqw7rhuqdA4bqi4buxbMOg4bqnVeG6u3ThurtDw4Dhu53hurvDoOG6p1VvQuG7nWzDucOg4bqnw5pv4bqq4bqnWm/hurt04bq7w7ptw6Dhuqfhu7jhurvhu7nhuqLhurvhuqfDmm/huqrhuqfGoOG6ouG7ncO6b+G6u8Og4bqn4bu4b8OB4bqiw6Dhuqfhu7jhu5vhu5104bud4bu54bu54budw7pvw4DDoOG6p8OaxqHhurvDoOG6pz3hu53Dusah4bq74bu5w7nDgW/DoOG6p07DquG7neG6p1TDueG6u8O64bqnw6Mkw4HhuqLDusah4bqnQOG6ouG7sWzEg8Og4bqnJOG7m+G6veG7neG6p1ThurvDusOg4bqnVeG6uOG6p+G6qMOq4bqnPuG7neG7k+G6oOG6p8Oa4bq7deG6oeG6ry/hu7nhurE=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]