Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca Plc (trụ sở tại Anh) ngày 1/11 cho biết các nhà quản lý y tế của Vương quốc Anh đã bắt đầu một tiến trình đánh giá đối với vắcxin tiềm năng của hãng này ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b+G7oEPhurDDtHbDukrDtHnhu6tLw7R5cEPhurDDtOG6ruG6tnDDtOG7ksOAw7Thu5LDunfhu5ThurZDw7RD4bqu4buO4buhw7RXXWU7WC3hu5Phu5/DtHdP4buhw7Thu6DEqErhu4jhu6Faw71Dw7134buhbi/hurDhu5NvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMOsO94buheMO1b+G6t+G7scOMw7R5RHFDw7R4w5JId8O0w4zhurDhu61Cw7Thu6DEqErhu4jhu6Faw71Dw7134buhw7TDo+G6qnfDtGxK4buITsO0xKhJw7RKcuG6tsO04bugQ+G6sG3DtEPhuq5x4buWw7Thu5Mv4buT4buTw7R34bqwRMO0duG6tsOBSsO0d3B3w7RD4bqwccO04buKS3NDw7ThuqrGoMO04buWw7RKw4HDtHdP4buhw7Rlw5Lhu4RD4bquw7Thu4pLw4p3w7Thu6BD4bqww7R5dMO0dsO6SsO0eeG7q0vDtELhu4BKw7RK4bq2w4FDw7RK4buI4bq0Q+G6sMO0eXBD4bqww7Thuq7hurZww7R5w4rhurbDtOG7kkbhurbDtOG7ksO6d+G7lOG6tkPDtErhurbDgELDtEN1Q+G6rsO0d0/hu6HDtOG6sHRD4bquw7RDceG7lsO0Q+G6ruG7juG7ocO0duG6oEPhurDDtOG7kuG6tkFCw7R5w5JHQ+G6rsO04bqw4bq8w7ThurDhu6nDjMO0d+G7qcOMw7RXXWU7WC3hu5Phu59qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7V3QsSoLcOM4bqwREpEw7XDtErhurZK4bqqw71mw7Xhu6BD4bqww7R2w7pKw7R54burS8O0eXBD4bqww7Thuq7hurZww7Thu5LDgMO04buSw7p34buU4bq2Q8O0Q+G6ruG7juG7ocO0V11lO1gt4buT4bufw7R3T+G7ocO04bugxKhK4buI4buhWsO9Q8O9d+G7ocO04bqw4bq0Q+G6sMO0c0PhurDDtOG7k8O1w7TEqOG7iHdmw7UvL3d4Q2p24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5nhu5Hhu5fhu5cv4buT4bud4budeOG7k+G7keG7o+G7l+G7k8ah4budSuG7leG7k+G7l+G7k+G6quG7k2rhuqzDjOG6rsO1w7Thu6HhuqpKZsO14bugQ+G6sMO0dsO6SsO0eeG7q0vDtHlwQ+G6sMO04bqu4bq2cMO04buSw4DDtOG7ksO6d+G7lOG6tkPDtEPhuq7hu47hu6HDtFddZTtYLeG7k+G7n8O0d0/hu6HDtOG7oMSoSuG7iOG7oVrDvUPDvXfhu6HDtcO0eOG7oUrhu6Etw4zhurBESkQtROG7iOG6tuG6ruG6tkPhu6HhuqotxKjhu4h3ZsO14bqwSkrDjMSo4buLLy93eEPhurZC4bquauG7kuG6tsO9SkPhu6FCw4zhuqpLxKhq4buSQy9K4bub4buZ4buRL0vDjOG6qkThu6F4w714L+G6sERKQ0N6L+G7meG7keG7meG7kV/hu5Phu5Nf4buR4buTL0pK4buU4buSQ+G7kuG7oXdf4buU4bq2Q8ah4bubauG6rMOM4bquw7XDtC9vV+G6sEvhu5ZBQ8O04bqu4bq24buhw7RD4bqu4bqw4bq2QUPDtHfhu4xLw7Thu5LDunfhu5ThurZDw7TDjOG6sEVD4bquw7RXXWU7WC3hu5Phu5/DtErhu4hEQ+G6rsO0w4zhurBFQ+G6rsO0SuG6sOG6ssO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELDtEpy4bq2w7RWS+G7iOG6rsO9xKjEqMO0OuG6tuG6quG6qsSpw7Thu6BD4bqwasO0bFND4bqw4buLw7Thu6Amw6Mv4bq34bq34bq5ZVttbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurfhurDDvUTDtELhu4BKw7RD4bquw5JH4bq2w7TDjOG6sHBKw7RD4bqu4bq8Q8O0d0/hu6HDtOG7oMSoSuG7iOG7oVrDvUPDvXfhu6HDtMSpw7RX4buEw7Thu4pL4buhQ8O0xINLc0PDtOG6qsagw7RYw5JId8O0w4zhurDhu61Cw7R3T+G7ocO04bugQ+G6sMO0bH064bqv4bugbcO0eeG7oUPhuq7DtHlwQ+G6sMO04bqu4bq2cMO04buSw4DDtOG7ksO6d+G7lOG6tkPDtErhu4hBQ8Spw7Thu5TDvULDtOG7lOG7s0rDtHdwd8O0eOG7kMO04bqq4bq24bqgS8O04bqqxrBCw7TEqHFD4bquxKnDtErhu4jhu6FEw7R54buG4bq2w7Thu5JG4bq2w7ThurB0Q+G6rsO0eMOSSHfDtMOM4bqw4butQsO04buSw4DDtErhurbDgUPDtErhu4jhurRD4bqww7TEqHNDw7Thu5RL4bupSsO04buSccO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtErhurDDlMO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELDtHnhuqLDtHnhu63hu5bDtEPhurDhu6FD4bqww7RK4bq2w4FDw7RK4buI4bq0Q+G6sMO0SuG6sOG6vEPhuq7DtOG7ikvhu6Fqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9lw7p34buU4bq2Q8O0SuG6tsOAQsO0Q3VD4bquw7RD4bqu4buO4buhw7RXXWU7WC3hu5Phu5/DtHdP4buhw7Thu6DEqErhu4jhu6Faw71Dw7134buhw7R5w5JId8O0w4zhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtHdNQ+G6rsO04buSRuG6tsO0WXLhurbDtOG6sMOJd8O0XeG7lMSCROG7iHhqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bquceG7lsO04buV4buRL+G7k+G7kcSpw7ThurB0Q+G6rsO0SuG6tkPDtFbhuqpEREJ2w73hu4jhuq7DtHnDkuG7ocO0SuG6tkPDtOG7iMO5Q+G6rsO0fTrhuq/hu6DDtHfDk0Phuq7DtHl0w7R2w7pKw7R54burS8O0eXBD4bqww7Thuq7hurZww7Thu5LDgMO04buSw7p34buU4bq2Q8O0Q+G6ruG7juG7ocO0V11lO1gt4buT4bufw7R3T+G7ocO0w6PEguG6tnrDveG7iMO0O0N3w7Rqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hu6DEqErhu4jhu6Faw71Dw7134buhw7R3TUPhuq7DtOG7kkbhurbDtMOjxILhurZ6w73hu4jDtEPDuULDtErhu4hEQ+G6rsO0xKjDisO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtErhu7HDjMO0eURxQ8O0eMOSSHfDtMOM4bqw4butQsO0eeG7oUPhuq7DtHjhu69Dw7R54burS8O0d0vhu4B3w7R5S+G7ocO0w4zhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtELhu4BKw7ThuqpEcuG6tsO04buSw7p34buU4bq2Q8O0Q+G6ruG7juG7ocO0V11lO1gt4buT4bufw7TEqcO0dkFDw7R3ckPhurDDtEPhurDhu5BD4bquw7RKQUPDtEpL4buG4bq2w7ThuqpGQ8O04bqo4bqwcHfDtEPhurDDksO0PEThurBDxKhEQ8O0w63DtDxE4bqwQ8SoREPDtOG7knHDtH1EeMO94buIQ+G7oWpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1dwd8O04buSw7p34buU4bq2Q8O0SuG6tsOAQsO0Q3VD4bquw7RDceG7lsO0eeG7oUPhuq7DtErhu4hEQ+G6rsO04bqu4bq24buh4bq2w7R5RHJDw7RK4bqww5TDtEPhuq7hurDhurbhuqBCw7R3S8OK4bq2w7Thu5Jxw7R44buQw7ThuqrhurbhuqBLw7TEqOG7hMO0duG7gMO0xKjhu7nDtHfEkMO0SuG7iERD4bquw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0Skvhu6tDw7RKRuG6tmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6t0vhu6tDw7RK4buIw5JGd8Spw7Thu6DEqErhu4jhu6Faw71Dw7134buhw7R34bqwRMO0duG6tsOBSsO0SuG7iERD4bquw7Thu4pLcMO0SuG7iOG6tEPhurDDtErhurDDlMO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELEqcO04buSw7p34buU4bq2Q8O0d0/hu6HDtOG6sHRD4bquw7RKckTDtOG7iOG7ocO0ecOSSHfDtMOM4bqwc0PDtOG7jEPhuq7DtELhurbDg0PDtHjDgnfhurDDtEnDtHdzw7RD4bquw5JH4bq2w7Thuq7hurZxw7Thu5Jxw7RD4bquw5JH4bq2w7RK4buIw5JJQ+G6rsO0SuG6sHFD4bqwxKnDtHfDk0Phuq7DtEPhurDDksO04bquxrDhu5bDtOG7iOG7ocO04bqySsO0w4zhurBzQ8O04buMQ+G6rsO0w4zhurBOw7R3xJDDtOG6sHLhurbDtEnDtEPhuq7DkkfhurbDtHfhu6FEw7RKS+G7huG6tmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1vhuq5x4buWw7Thu5Mv4buT4buTxKnDtDvEqOG7iOG7ocO94bqqw7R2w7pKw7R54burS8O0Q+G6sOG7kEPhuq7DtErhurDDlMO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELDtOG6qsawQsO0xKhxQ+G6rsO0QuG7gErDtOG6qkRy4bq2w7Thu5LDunfhu5ThurZDw7RK4bq2w4BCw7RDdUPhuq7DtEPhuq7hu47hu6HDtFddZTtYLeG7k+G7n8Spw7RK4buIREPhuq7DtHbDiuG6tsO0d3ND4bqww7R34bqw4bqyQ+G6sMO0w4zhurBPw7RDw5JGd8O0Q3Hhu5bDtENG4bq2w7ThuqrhurhD4bquw7RK4bq0Q+G6sMO0SuG7iHJD4bquw7TDjOG6sERD4bquw7RK4bq44buhw7R5w5JId8O0cMOMw7R54bulSsO0Q+G6sMO5QsO0Q+G6rnVDw7R34bqw4bulQ8O04bqqcUPDtMSoxJBD4bquw7ThuqrGsOG7lsO0Q+G6sOG6tsODQsO0eMOCd+G6sMO0duG6oEPhurBqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8+4bqw4bq2w7R4w4J34bqww7RXXWU7WC3hu5Phu5/DtHbDukrDtHnhu6tLw7R2TUPhuq7DtMOM4bqwcErDtEnDtDvEqOG7iOG7ocO94bqqxKnDtOG6t+G6sE/DtErDkkZD4bquw7RDw5JGd8O0Q3Hhu5bDtFbDvUPhuqzhu6FC4bq2Q8O0W8O9SuG7oUPhu5bhu6HhurBLw7R5dMO04bqu4bq24buhRMO0Q+G6sOG6tuG6oELDtOG7kk7DtHfhurBEw7Rl4bq24bqgQ8O0W+G6ruG6sOG6tkFDw7R34buMS8O0xKjhurZD4bqww7ThurDDiXfDtDvEqOG7iOG7ocO94bqqw7RsOztW4bqvbcO0w4zhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtELhu4BKw7ThuqpEcuG6tsO04buSw7p34buU4bq2Q8O04buSccO0Q+G6rnHhu5bDtOG7ky/hu5Phu5PDtHfhurDhu4xD4bquw7ThuqjhurbDgUPDtHfhurxD4bquw7Thu5LhurbhuqB3w7RDceG7lsO0dsOSRnfDtOG7knFEw7Thuq7hurbhu6HhurbDtHlEckPDtEJG4bq2w7ThuqjhurDhurbDtOG6sOG7oeG6tsO0SuG6tEPhurDDtEPhuq5L4buW4bqgQ8O04buS4bq2QUPDtHnDkkh3w7RK4bqww5TDtOG7ksO6d+G7lOG6tkNqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurfhurDDvUTDtOG6qMOBw7ThurBEcnfhurDEqcO0duG7oUPDtHnhu6tLw7Q7xKjhu4jhu6HDveG6qsO0xKjhu7nDtErhurDDlMO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELDtOG7ksO6d+G7lOG6tkPDtENx4buWw7RK4buIQUPDtOG7o+G7kcO0Q+G6rsOSR+G6tsSpw7RK4buIw5JGd8O04bqo4bqw4bq2w7RCScO04buI4buAQ+G6rsO04bqqQUPDtOG7n+G7o+G7kcO0Q+G6rsOSR+G6tsO0ScO04bqu4bq24buh4bq2w7R5RHJDw7ThurDhu6HhurbDtOG7knHDtOG7mcahauG7keG7keG7kcO0Q+G6rsOSR+G6tsO0ScO04bqu4bq24buh4bq2w7R5RHJDw7R3S8OK4bq2w7R4w5XDtOG6qOG6tsOBQ8O04buScUTDtOG6ruG6tuG7kOG7ocO0Q3VCw7TEqOG7oUtqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurfhurDDvUTDtOG6t+G7hsO0d+G6sOG7jHfDtOG6u8O0SsOBw7RK4bqww4HDtOG6ruG6tkbhurbDtGzDqTpdbcSpw7Thu5LhurbhuqB3w7RK4bqww5TDtEPhuq7hurDhurbhuqBCw7Thu5LDunfhu5ThurZDw7R3T+G7ocO0O8So4buI4buhw73huqrDtOG6qnHDtELhu4BKw7RK4buIREPhuq7DtMSow4rDtOG6qOG6sERzQ+G6rsO04buX4buRw7TigJzhu4xD4bquw7Thu5LhurZBQ8O04buSw7p34buU4bq2Q+KAncO0ecOSSHfDtErhurDDlMO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELDtErhu4hBQ8O0SkRxQ8O0SuG6sMOBw7Thuq7hurZG4bq2asO04buT4buRw7RK4buIREPhuq7DtMSow4rDtHnEkMO0eeG7oUPhuq7DtEnDtOG6ruG6tuG7oeG6tsO0eURyQ8O0d+G7oUTDtEPhurDhu6lKxKnDtOG7kkbhurbDtErhurJD4bqww7ThurDhurbhuqBLw7Thu4pLc8O0ecOSSHfDtHlEw7ThuqrDkkdD4bquw7RK4buIQUPDtOG7ikvhu5bDtELhurzDtOG6sHFD4bquw7R34bqwTnfDtEPhuq7hurDhurRDw7RK4bq0Q+G6sMO0Q+G6rkvhu5bhuqBDw7Thu5LhurZBQ8O0SuG6sOG7oULDtOG6ruG6tuG7ocO0SuG6sMOUw7RD4bqu4bqw4bq24bqgQmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b2XhurbhuqB3w7R2w7pKw7R54burS8O0SuG6sMOUw7RD4bqu4bqw4bq24bqgQsO04bqqxrBCw7TEqHFD4bquw7Thu5LDunfhu5ThurZDw7R3T+G7ocO0O8So4buI4buhw73huqrDtHnDkkh3w7RK4bq2w4FDw7ThurBxQ+G6sMO04bqo4bqw4bq2w7RCccO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtOG6sHJDw7R34bqww4HDtEPhuq7hurDhurZBQsO0Q+G6ruG7pUrDtHnDkkh3w7RDRuG6tsO04bqq4bq4Q+G6rmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6seG7oUvDtOG6qOG6sOG6tsO0eXJKw7R54bqkQ+G6sMO0eMOCd+G6sMO04buSRuG6tsO04bqw4buEQ8O04buT4buRauG7keG7keG7kcO0d+G7ocO0Q+G6sOG6tsODQsO0QuG7guG6tsO0Q+G6rnHhu5bDtOG6sOG6vuG6tsO0SuG6sHBD4bquw7RX4bqw4bqyQ8O0bOG6qOG6sOG6tsO0ecSQw7Thuqpxw7RK4buiw7ThuqrhuqDDtOG6qsaw4buWw7RD4bqw4bq2w4NCw7RK4buIQUPDtHnhu6tLw7RD4bquw5JH4bq2w7R34buhRMO0Q+G6sOG7qUrDtErhurDDgcO04bqu4bq2RuG6tm3EqcO0xKjDisO0d+G7ocO0Q+G6sOG6tsODQsO0ScO0O8So4buI4buhw73huqrDtHl0w7Thuq7hurZzQsO04buUS8OKQ+G6rsO0eMOSRuG6tsO04buTauG7keG7keG7kcO0d+G7oS9D4bquceG7lsO04buScUTDtOG6qkx3w7RDceG7lmrDtOG6t+G7jsO0Q+G6rnHhu5bDtOG7ky/hu5Phu5PEqcO0d3B3w7RK4buIw5JHQ+G6rsO0SuG6tuG6okvDtOG6sMOJd8O0dsO6SsO0eeG7q0vDtEJJw7R3w5Thu6HDtErhu4hJw7Thuqpy4bq2w7R5xJBDw7ThurDDiXfDtMSo4bq2Q+G6sGpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6t+G7hkPhuq7DtHfhu4BD4bquw7R5w4FDw7RK4bqwR+G6tsO0eeG6tuG6okLDtOG6sOG6tuG6oEPDtEpy4bq2xKnDtErhurDDvUTDtMSow4rDtOG6quG6tuG6oEvDtHfhurDhurJD4bqww7RK4bqw4buMd8Spw7Q7xKjhu4jhu6HDveG6qsO04bqu4bqw4bq2w7RD4bqw4buxQ8O04bqo4bqwRHND4bquw7Thu5Xhu5Phu5dq4buR4buR4buRw7R34buhw7RCw7p3w7RXXWU7WC3hu5Phu5/EqcO0SuG7iERD4bquw7R5xJDDtHfEkMO04buZasah4buX4buTw7R34buhw7RKw5TDtOG7kkRD4bquai9qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4zhu6BLSuG6sEThu4jDtW9s4bq34bq34bq5ZVsvZeG6tsO9SkPhu6FCK21uL8OMbw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]