Ngày 1/11, Văn phòng Bảo vệ dân sự của Philippines (OCD) thông báo có ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích khi siêu bão Goni đi qua khu vực phía Nam của đảo Luzon.

Tin liên quan

Đọc nhiều

beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG6r+G6sOG7uUrDteG7r3NDw7UmQ0LhurDDtcOMSuG7qULDtcSo4bquckPDteG6o+G6ruG6sOG6qOG6sMONw43hurBCeeG7iOG7icO14bq2xKjDtULhuq7GsMSow7Xhu5HDtMO1QsSCw5NG4bqww7XEqOG6ruG6sMOAxKjDteG6qnFCxIJtL+G6ruG7kW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjT954bufd+G7j259xIJw4buUw7Xhu5Ev4buR4buR4buJw7XEkXRCw7XDjeG6rsSQQsSCw7Xhu65yQ8O14buQw4DDtXfFqULDteG7iOG7jsO1dk7hu5/DteG6o+G6ruG6sOG6qOG6sMONw43hurBCeeG7iMO1a1tWV2zDtcSo4bqu4bq6QsSCw7Xhu6/hu6FDw7V2RMO14bq2xKjDtULhuq7GsMSow7Xhu5HDtMO1QsSCw5NG4bqww7XEqOG6ruG6sMOAxKjDteG6qnFCxILDteG7kHDDteG7mcO1QsSCw5NG4bqww7Xhuqzhuq7hu6F2w7XhuqrGsMSow7XEqOG6tnbhuq7DteG6rOG6ruG6sMO14buI4bqw4bu5SsO14buvc0PDtSZDQuG6sMO1eOG6sMO1w4xK4bufw7Xhuqzhuq5Kw7Xhu5Dhu452w7XDjeG6ruG6tuG7n8O1feG7n+G6qsO1dk7hu5/DtXhyQ8O1Pkp6Q0LEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4924bqq4buILcON4bquQ8SoQ+G7j8O1xKjhurDEqOG6qHnhu4Xhu4/huq/hurDhu7lKw7Xhu69zQ8O1JkNC4bqww7XDjErhu6lCw7XEqOG6rnJDw7XhuqPhuq7hurDhuqjhurDDjcON4bqwQnnhu4jhu4nDteG6tsSow7VC4bquxrDEqMO14buRw7TDtULEgsOTRuG6sMO1xKjhuq7hurDDgMSow7XhuqpxQsSCw7Xhuq7hurJC4bquw7VyQuG6rsO14buR4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy/hurDEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL0J54buS4buIL+G7k8O04buV4buVL+G7keG7m+G7m3fhu5HDtOG7neG7meG7neG7k8ahxKjhu5Hhu6Phu5Xhu5nhuqjhu5HEqeG6psONxILhu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buP4bqv4bqw4bu5SsO14buvc0PDtSZDQuG6sMO1w4xK4bupQsO1xKjhuq5yQ8O14bqj4bqu4bqw4bqo4bqww43DjeG6sEJ54buI4buJw7XhurbEqMO1QuG6rsawxKjDteG7kcO0w7VCxILDk0bhurDDtcSo4bqu4bqww4DEqMO14bqqcULEguG7j8O1d+G7n8So4bufLcON4bquQ8SoQy1D4buK4bqwxILhurBC4buf4bqoLeG7iOG7inbhu4Xhu4/huq7EqMSow43hu4jDrC8vdndC4bqw4bqqxILEqeG7kOG6sHnEqELhu5/huqrDjeG6qErhu4jEqeG7kEIvxKjGoeG7k8O0L0rDjeG6qEPhu593eXcvw412w4NDL+G7k8O04buTw7Rf4buR4buRX8O04buTL8SoxKjhu5jhu5BCX8O04buT4buR4buRX8SCQ0LhurDEqeG6psONxILhu4/DtS9uVnJC4bquw7VCxILhu6vDjcO14bqoTcSow7V3Q8O14bqqw5Phu5/DteG6qOG7hELDteG6rOG6ruG6sMO14buvc0PDtSZDQuG6sMO1eOG7gMO14buv4bq+w7Xhu5BwQ8O1xKjDgkLhuq7DteG7nuG7r+G7n+G7lOG7icO14bqj4bqu4bqw4bqo4bqww43DjeG6sEJ54buIxKnDtWtSQuG6rsOsw7Xhu54q4bqjL+G6seG6scOpxJF9bG0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhuq55Q8O1xKjhuq7hurpCxILDteG7r+G7oUPhu4nDtXZEw7Xhu6PDtULEgsOTRuG6sMO1xKjhuq7hurDDgMSow7XhuqpxQsSCw7XEqHHhurDDtcSow4JC4bquw7Xhu57huqjhu6/hu5/hu5TDteG7kHDDteG7kcO1QsSCw5NG4bqww7XEqOG6ruG6sMOAxKjDteG6qnFCxILDtUjDtcSow4JC4bquw7V4ckPDtVbhu5/EqOG7n0J3SuG7n0J54buI4buJw7VC4buC4bqww7Xhu4jhurDhu7lKw7Xhu69zQ8O1JkNC4bqww7V44buAw7Xhu6/hur7DteG7kHBDw7Xhuqzhuq5DckLEgsO14buVw7XEguG6sEbDteG7l8O0w7XDjeG6rkvEqMO14buI4buhQsSCw7XEguG6sEbDtXjhurThu5/DtcON4bquw5Phu4JCxILDtULEgnDhu5TDteG7kS/hu5Hhu5HEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhu4pDQsSCw7Xhuqzhuq7hurDDtXhE4buJw7Xhu5nDtULEgsOTRuG6sMO14bqs4bqu4buhdsO1SMO1xKjhuq7hurTDtcSo4buKxrBCw7VW4bufxKjhu59Cd0rhu59CeeG7iMO1xKjhuq5K4bq+dsO1xKjDgkLhuq7DteG7nuG6qOG7r+G7n+G7lMO1eMOTR3bDteG7r+G7oUPDtXbhu6FDw7XhuqrGsMSow7XEqOG6tnbhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhuq7hurpCxILDteG7r+G7oUPDtXZO4bufw7VbVlfDtXbhuq5Dw7Xhu6/hurBBxKjDteG7iOG6sOG7uUrDteG7r3NDw7UmQ0LhurDDtXhzw7Xhuqzhuq7hurBBQsO14buZ4bujw7TEqcO0w7TDtMO1QsSCw5NG4bqww7XDjeG6rnLhurDDtXjhurDDteG7iOG7gsO1xKjhu6FC4buJw7XEqOG7ikNCxILDtXhEw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5nhu5Xhu5fEqcO0w7TDtMO1QsSCw5NG4bqww7XEqHHhuqrDtcSo4buKS8O1xKjhu4pDQsSCw7V24buhdsO1xKjhu4pKQsSCw7XEqMWp4bqqw7Xhu4jhu4LDtcSo4buhQsO1dk7hu5/DtXbhuq7hurZC4bquw7XDjeG6rk7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24/4bqww4BCw7Xhuq5wQsSCw7VCxILhuq7hurJCw7Xhu6/hurBC4bquw7Xhu4jhu6LDteG7kHDDtXZyQuG6rsO14buI4buhxKjDtXjhu59CxILDtXjDk0d2w7V4w7nEqMO1xKjhu4pDQsSCw7XEqOG7inFCxILDtcSo4bqu4buh4bqww7Xhu4jhu6dCw7Xhu4hwQsO1eOG6oMO14bqu4buGw7XEqOG7ikfDtXbhurpCxILDtcSo4buhdsO14buI4buCw7XEqOG7oULDteG7kHDDtXbhu6F2w7VC4buGw7Xhuqjhu452w7XDkkLEgsO1dsOSSsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbj/hurJC4bquw7VyQuG6rsO14bqq4buE4bqww7V4w5NHdsO14bqx4buAw7V24bquw5J2w7VW4bquw5TDtcSo4bqu4burw43DtVjDicO14bqj4bqu4bqw4bqo4bqww43DjeG6sEJ54buIw7V24bq6QsSCw7Xhu6/hurzDtcSo4buK4bu5QsO14bqx4buS4bqwxKjEqHnhu4rDtXbhuq5Dw7XEqOG6rsaw4buUw7V24buhdsO14buv4bqwQuG6rsO14buI4buiw7V4c8O14buQw5NHxKjDtcOMSuG7n8O1QuG6rsOUQsSCw7Xhuqzhuq5Kw7Xhu5Dhu452w7Xhu6/hurTDtULEguG7q8ONw7XhuqhNxKjDtUjDtcSow4JC4bquw7Xhu67hu5/EqOG7n0LEguG7n+G7iMO1eOG6oMO1xILhurBy4bqww7V2w5JKw7VCxILDk0bhurDDtXfFqULDteG6qnV2w7Xhuqzhu7PEqMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6sXHhurDDteG6quG6vsSow7Xhu4jhurzDteG6rOG6rkrDteG7kOG7jnbDteG7r+G6tMO1ckLhuq7DteG6rsOTSELEguG7icO1duG7oXbDtULEgkrDikLDtcSo4bqwQsO1duG6rkPDteG7r+G6sEHEqMO1eOG6sMOAQsO14buv4bq0w7V2dcSow7Xhuqzhuq7hurBBQsO1w4xK4buhw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDteG6qOG6sOG7uULDteG6qHF2w7Xhu6/hurTDtcSC4bqw4buhQsO1eENxQsSpw7V9xIJDcOG6sMO14buK4buf4buJw7XEguG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bq6QsSCw7VIw7Xhuqrhur7EqMO14buI4bq8w7Xhuqzhuq5Kw7Xhu5Dhu452w7Xhu4rhu4xCxILDtUJL4bqww7V2T0LEgsO14buv4bq0w7VyQuG6rsO14bquw5NIQsSCw7V3Q8O14buIccSow7XhuqhIxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqv4bqw4bu5SsO14buvc0PDtSZDQuG6sMO14bqocMO1duG7gkLDteG7r3NDw7VC4bqu4bqww4DEqMO1eOG7hOG6sMO1xKjhuq7DksO14buR4buTw7V44buAw7Xhu6/hur7DteG7kHBDw7XhuqPhuq7hurDhuqjhurDDjcON4bqwQnnhu4jDtcSo4buKQ0LEgsO1QnThuqrDtULhu5/hu5TDteG7kHDDteG6qHDDtXbhu4JCw7Xhu69zQ8O14bqqcULhuq7DtcSo4bquw5LDteG7k8O1eOG6sMO1w4xK4bufw7XDjErhurx2w7XEguG6sOG7n8O1WOG6ukLEgsO1feG7n+G6qsO14bugw7VCcOG7lMO1xKjhu4pDQsSCw7Xhuq7hu4JCw7Xhuqrhur7EqMO1xKhK4bupQsO1w4xK4buf4buJw7Xhu4jhu59Kw7Xhu69zQ8O1e0Phuqjhu5/hu5B5w7V4c8O14bqs4bqu4bqwQULDteG7k+G7k8O1QsSCw5NG4bqww7XEqOG6ruG6sMOAxKjDteG6qnFCxILDteG7kHDDtULhuq7GsELDtXbhuq7hurLhuqrDtULhuq7hurDDgUrDtULhuq5ww7V2w5Xhu5/hu4nDteG6qHBCxILDteG6qnF2xKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqj4bqu4bqw4bqo4bqww43DjeG6sEJ54buIw7Xhuqhww7Xhuqrhur7EqMO1xKjhu4pDQsSCw7VC4bquw5RCxILDtcOMSuG6vHbDtcSC4bqw4bufw7V24bqu4bq0SsO1QuG6ruG6sMOBSsO1xKjhuq7hurDhu7lCw7XEqOG7n+G6sMO1QuG6rsawxKjDtcSo4buK4bu5QsO1xKjhuq5Bw7XEguG6sOG7hOG6sMO1d0PDtULDuuG6qsO1xKjhu4pDQsSCw7XEkXBC4bquw7V44buf4bqww7XhuqjDleG7n8O1xKjhuq7hu6HhurDDteG7ruG6skLhuq7DtVfDk+G7gkLEguG7icO1QuG7guG6sMO1xKjhuq7Dk0ZCxILDteG7mErhu5Thu7lCw7Xhu5hy4buUw7Xhu4rhu5/DtXjhur5CxILDtXjGsMSow7Xhu5Bww7VCS+G6sMO14bqow5Xhu5/DtcON4bquSkLDtcSo4buKcEPhu4nDtXZPQsSCw7VC4bquw5PDtULDuuG6qsO1xKjhu4pDQsSCw7Xhu5BwQuG6rsO1eOG7n+G6sMO14buvc0PDteG6seG6ruG7oeG6sMO14buu4bqyQuG6rsO1V8OT4buCQsSCxKkvxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bueSsSo4bquQ+G7iuG7j25r4bqx4bqxw6nEkX0vxJHhurB5xKhC4buf4bqqK2xtL8ONbg==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]