Ngày 1/11, chính quyền bang Geneva đã quyết định sẽ thực hiện biện pháp bán phong tỏa từ 19 giờ ngày 2/11 đến ngày 29/11 trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 ngày càng tồi tệ hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43DouG6tMOS4buc4buZ4bq14bqqauG7mSzhu7dF4bu34buWcuG7mUpO4buc4bqiTeG7meG7teG6rEXhurThu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mXnDgsSCReG7mcSo4bq0c8So4buZeXNF4buZxKjhurTDiUXhurLhu5lNw4pyw7Iv4bq04buX4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqC7hu7dy4buz4buT4buNIOG6snThu5zhu5nhu5cv4buX4buXbOG7mcO94bq04bqkReG6tOG7mUpO4bucw4NF4buZeXJF4bqy4buZLOG7t0Xhu7fhu5Zy4buZ4bu1w7nhu5lKTuG7nOG6ok3hu5nhu7XhuqxF4bq04buZTMOA4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5l5w4LEgkXhu5nEqOG6tHPEqOG7mXlzReG7mcSo4bq0w4lF4bqy4buZTcOKcuG7mU3hu5Dhu5nhu5dx4buZ4bqyw4LDjeG7mUXhurJ04buc4buZxqEv4buX4buX4buZ4bu14bqiReG7mUXhurJ04buc4buZxqFxL+G7l+G7l+G7mU1Lw4lF4bqy4buZeeG7hsOC4buZw73DukXhurThu5lN4bqmReG6tOG7meG6tOG6pkXhurThu5nhu7V1w4Lhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mcOdMOG6uyHhu7It4buXceG7mUXhurJ04buc4buZw710ReG6suG7mU3hu4LDguG7mU3EguG7meG6tEhFbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDvcSQTC3EqOG6tMOJTcOJ4buT4buZTcOCTUThu7dp4buTw6LhurTDkuG7nOG7meG6teG6qmrhu5ks4bu3ReG7t+G7lnLhu5lKTuG7nOG6ok3hu5nhu7XhuqxF4bq04buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5l5w4LEgkXhu5nEqOG6tHPEqOG7mXlzReG7mcSo4bq0w4lF4bqy4buZTcOKcuG7meG6tOG6pkXhurThu5nDukXhurThu5nhu5fhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw4JteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL0Xhu7fGoEwvxqHhu5Xhu53hu50v4buX4buh4buh4buz4buX4buVcOG7m+G7n8ah4buhTXHGocah4budROG7l21CxKjhurLhu5Phu5lyRE1p4buTw6LhurTDkuG7nOG7meG6teG6qmrhu5ks4bu3ReG7t+G7lnLhu5lKTuG7nOG6ok3hu5nhu7XhuqxF4bq04buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5l5w4LEgkXhu5nEqOG6tHPEqOG7mXlzReG7mcSo4bq0w4lF4bqy4buZTcOKcuG7k+G7meG7s3JNci3EqOG6tMOJTcOJLcOJS8OC4bqyw4JFckQtTEvDvWnhu5PhurRNTcSoTGovL8O94buzRcOCxJDhurJt4buWw4Lhu7dNRXLEkMSoRE5MbeG7lkUvTeG7n8ah4buVL07EqETDiXLhu7Phu7fhu7MvxKjDveG6tsOJL8ah4buVxqHhu5Vf4buX4buXX+G7lcahL01N4bua4buWRV/hu5XGoeG7l+G7l1/hurLhu7dF4bu34buWcm1CxKjhurLhu5Phu5kv4buNIOG6ssOVw43DguG7meG7s+G7sUXhu5nhu7Xhu7fDieG7mUPhurR3TuG7mU1LckXhurLhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mcOdMOG6uyHhu7It4buXceG7mU11w4Lhu5ks4bu3ReG7t+G7lnLhu5ls4buZw6LhurTDkuG7nOG7meG6teG6qm3hu5lvw5pF4bq0auG7mVI74bqxL8Oiw6LDquG6uyDDs8OyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOdc8O94buZSk5zReG7mXlyS2zhu5lF4bq0dOG7meG6tHRF4bqybOG7mUt1xKjhu5nDveG6tMOC4bqiTuG7mcSo4bq0w4LEkGzhu5nhu5bDgsSCReG7mXnDusOJ4buZTXRF4bqybOG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7meG6tOG6unLhu5lF4bq0dcO9bOG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7mU12xKjhu5lN4bq04bqu4buZ4buzw5LDvWzhu5nDvXPDveG7mU3DgsSCxJDhu5lEdMSQ4buZTeG6uMO9bOG7mU3hurR3xJDhu5nEkFHhu5nhu5bDgsSCReG7meG7lnThu5nDvXPDveG7mcO94buYcuG7meG6tHRF4bqy4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5lN4bq0w4LhuqJN4buZ4buc4bqiTuG7mUzDgOG7mcSo4bq0w7rDguG7meG7teG6uEXhurLhu5nDveG7mHJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6JO4buc4buZReG6tMOC4bqgRWzhu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bq04bq8w71s4buZw71zw73hu5nhu7XDguG6rsSQ4buZeXNF4buZTeG6tOG7ksO94buZxKjhurR3xJBs4buZReG6tE7hu5nhu5zhuqJO4buZxKjhurR3xJBs4buZTMOC4bqgTuG7mU3hurThuqxs4buZw71zw73hu5nhurTDgsSCTuG7mU3hurRO4buGw71s4buZw73hu5hy4buZ4bq0dEXhurLhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7meG7lsOS4buZ4buWdOG7mUzhu5hy4buZw73hurThu5Ry4buZTeG6tMOC4bqiTeG7meG7nOG6ok7hu5lvw73hurTDguG7mUXhurRzReG6tOG7mUXhurLhu7FF4buZ4bq0dEXhurJs4buZecOVTuG7meG7tcOCxIJFbOG7meG7tcOC4bquxJDhu5l5c0Xhu5nhurR0ReG6suG7mcO94buMcuG7mcO9c8O94buZReG6tHThu5lD4bq0csOC4buZTeG6tHPDveG7meG7lsOC4bqwReG7mU3hurThu4BF4bqy4buZ4buWdOG7meG6ssOCcsOJ4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5nDveG7gEXhurLhu5nDveG7hEXhurJs4buZ4bq0w4LEgk7hu5lMc8O94bq0bOG7mUXhurLDlcONw4Lhu5l5c0Xhu5nhurTDiXJs4buZw73hu5hy4buZ4bq0dEXhurLhu5lDw4LEkOG7mUPhurThuqRs4buZ4bu14bq4ReG6suG7meG6ssOCdOG7nGzhu5lNw4LEgsSQ4buZ4bqyw4LGsE3hu5lEdGzhu5nhu5rDleG7ikXhurLhu5nEkHLhu5xs4buZTeG6tMOM4buZQ+G6tOG6uHJs4buZ4bqyckty4buZ4buATeG7gGzhu5nDveG7mHLhu5nhurR0ReG6suG7mXlzReG7meG7muG7t+G7meG7tXXEqOG7mcO94bq44buZTOG7mHLhu5nDveG6tOG7lHLDs+G7meG7lnhF4buZxJDhu4rhu5nDveG7mHLhu5nhu5Z04buZw73hurjhu5nEqOG6tMOVSEXhurLhu5lzReG7mXnDusOJ4buZ4buWxIJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw53hurThuqRF4bq04buZSk7hu5zDg0Xhu5l5ckXhurLhu5nhu7XDueG7mU3DguG6okXhu5nhurR0ReG6tOG7mUXhurThu6fDveG7mUXhurThu4rhu5nEkOG6vMOC4buZReG6ssOVw43DguG7meG7lsOD4buZ4buWw4LEgsO94buZTcOS4buZTXbEqOG7meG6tEhF4buZ4buj4buZReG6ssOVw43DguG7mU1Lw4lF4bqy4buZw71zw73hu5lD4bq04buAReG6suG7meG6ssOCckXhu5nDveG7gEXhurLhu5nDveG7hEXhurJs4buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7mUR04buZTXXDguG7mcO94buAReG6suG7meG7lsOC4bqgReG7meG7lnThu5lD4bq0TuG7meG7luG7ksO94buZ4bqy4buvReG7meG6tOG7gm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DnXPDveG7mUzhu5Lhu5lDw4LEgkXhu5nDveG7gEXhurLhu5nDveG7hEXhurLhu5nhu5Z04buZS8OC4bqgReG6suG7mU3DleG7meG6tEhF4buZ4buj4buZReG6ssOVw43Dgmzhu5nDvcO64buZeeG6oEXhu5lNS8OJReG6suG7meG7lnThu5l54bqgReG7mUXhurLDiXTDgmzhu5lD4bqu4buZw73DuuG7mU1Lw4lF4bqy4buZ4bqyw4Jy4buZ4bu14bqmReG6tGzhu5nDveG7jkXhurLhu5l54bqs4buZw73hu63EkG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DouG6pkXhurThu5nhurThuqZF4bq04buZ4buz4bqsw73hurThu5l5xIJF4bq04buZTXXDguG7mcOi4bq0w5Lhu5zhu5nhurXhuqrhu5nhu7PDguG6sEXhu5l5w4LhuqJF4buZxKjhurTDlMO94buZTXXEqOG7meG7lknDguG7mUzhu4bhu5nDvXLhu5lF4bq0w4LhurDEkOG7mcOdMOG6uyHhu7It4buXceG7mcSQScOC4buZ4bq0dEXhurLhu5lF4bqydOG7nOG7mU1L4bqgReG7mUPhurThu6fEqOG7meG7teG7rU3hu5lFw5VJw73hu5lE4bqgReG7mU1Jw4Lhu5nhurRIReG7mXFt4buV4buV4buV4buZw71y4buZ4buWdMOJ4buZw71O4buGw4Lhu5lN4bq0c0XhurLhu5nhu5fhu5Vs4buZQ+G6tMOC4bqiReG7mcO94bq04bqkReG6tOG7mcSo4bq04buM4buZxKjhurTDusOC4buZc8So4buZ4bu1xrBN4buZw71zw73hu5nhurR1ReG7mcO94bq04bqi4buZTUvhuqBF4buZTcOJdEXhu5lKTuG7hsO94buZReG6tMWpxJDhu5lDw4Lhuq7EkOG7mUzDiXNN4buZTOG7kuG7meG6ssOCcuG7mU3hu6VF4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOdc8O94buZ4bq0dUXhu5nDveG6tOG6ouG7mcSQScOCbOG7mXlyw4nhu5nhurLhu4LEkOG7meG7teG7t8OJ4buZQ+G6tHdO4buZTUtyReG6suG7mU1Lw4lF4bqy4buZTeG7rU3hu5nDvcO64buZw71zw73hu5lD4bq04buAReG6suG7meG6ssOCckXhu5lD4bqkReG7mcO94buAReG6suG7mcO94buEReG6smzhu5nDveG6uOG7meG6tMOCxIJO4buZROG7ksO94buZTUvhuqBF4buZQ+G6tOG7p8So4buZw6LhurTDkuG7nOG7meG6teG6quG7meG7lnTDieG7mUXhurJ04buc4buZxqFxL+G7l+G7lW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DnXPDveG7mXnDgsSCReG7mcSo4bq0c8So4buZQ+G6tHPDveG7mcO94bq44buZTeG6tOG6ruG7mUPhurRzw73hu5lF4bq0ck7hu5nhurLDguG7lHLhu5nDvXPDveG7mXlyReG6suG7meG7luG6puG7mcah4buf4buZeXJF4bqy4buZ4buK4buZw6LhurTDkuG7nOG7meG6teG6quG7mcO94bq44buZSk7hu5zDg0Xhu5lN4buS4buZw73hurThu4zhu5nhu5bDg+G7mcO9c8O94buZ4buW4butReG7meG7tcOD4buZ4buc4buZTeG6om3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu40s4bu3ReG7t+G7lnLhu5lEdOG7mcSQ4buETeG7mU1Lw4lF4bqy4buZReG6tOG7lEXhurLhu5l5ckXhurLhu5nDveG6tOG6rE7hu5nDukXhurThu5nhurTDleG7ikXhurLhu5lFxrBF4bqy4buZRcOD4buZReG6tOG7rU3hu5nDveG7jHLhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mXnEgkXhurRt4buZw6JLw4lF4bqy4buZ4buWdMOC4buZReG6snThu5zhu5lKTnJs4buZ4bq0dEXhurLhu5lF4bqydOG7nOG7mcO94bq44buZ4bq0SEXhu5nhu5dt4buV4buV4buV4buZReG6ssOVw43DguG7mcO94bq44buZQ+G6ok3hu5lKTsO64buZ4bua4bu5TeG7mUXhurLhurTDgsSCxJDhu5nhu7PDlUhF4bqy4buZTeG6pEXhurThu5nhu5ZJw4Lhu5nhu5bDgktOTOG7meG6tVLhurPhurUtw53DieG6uy3GoeG7mWzhu5nhu5ZJw4Lhu5nhu7XhuqhF4bq04buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mUR04buZ4buXbeG7m+G7m3Dhu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bq0w4zEqOG7meG7s8OVSEXhurLhu5lN4bqkReG6tOG7meG7lnTDieG7mUXhurJ04buc4buZ4bub4buVL+G7l+G7lW0vbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFJOTeG6tMOJS+G7k+G7jW/DosOiw6rhursgL+G6u8OC4bu3TUVyxJArw7PDsi/EqOG7jQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]