Kênh truyền hình PressTV của Iran ngày 1/11 đưa tin không quân nước này sẽ tiến hành diễn tập quy mô lớn ở tỉnh miền Trung Isfahan, với sự tham gia của lực lượng từ 7 căn cứ không quân , hàng chục máy bay có người lái và máy bay không người lái.

Tin liên quan

Đọc nhiều

auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2sh4bqiReG6rOG6oMOySOG7isO54bqsw7IqSeG7m+G6rMOy4bux4bqi4buKxrDhuqzDsuG7q+G6sMOyw4zDg+G7teG6rMOy4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu63Dg8OB4bqsw7LDjMWpR8OySOG7iuG7kMOy4bqmRcOy4bqk4buA4bqsai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOzayHhu7PhuqzhuqLDssOMSeG7iuG7kOG7t+G6rMOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7LDoUl2w43DjcOjYsOy4buxS+G7m8OyKknhu5vhuqzDsuG6rOG6oOG7o+G7kMOy4buPL+G7j+G7j8Oy4buvTeG7m8Oyw4zDg+G6rMOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7JI4buKw7nhuqzDsuG6rE3hu4Dhu7HDsuG6rOG7o+G7kMOyw43DvcOyw4zDg+G7teG6rMOy4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu63Dg8OB4bqsw7LDjMWpR8OySOG7iuG7kMOy4bqmRcOy4bqk4buA4bqsw7Lhu4TDssOM4bq24bqs4bqiw7LhuqbDg+G7t+G6rMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7Iqw43DgOG7m+G6ouG7m+G6rMOtw7Lhu47hu4DDg8Oyw43Dk8Oyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG6oMOD4bubw7Lhu7FL4bubw7LhuqTDk+G7scOy4bqkTeG7guG6rOG6oMOyw4xPw7Lhu5XDsuG7sXHhuqzDsuG7sU7DssOC4bqiReG6rOG6oMOySOG7isO54bqsw7LDrcOy4bqi4buj4bqs4bqgw7Lhu7HhuqJK4buxw7Lhuqbhu53hu5DDsuG7q+G7m+G7kMOy4bux4bqqw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG6pOG7ncODw7Lhu47hu6PDsuG6puG7neG7kMOy4bur4bub4buQw7LDguG6okXhuqzhuqDDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4bqk4budw4PDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza2rDg+G6puG6oMOyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs+G7rcODw41H4bqk4bub4buQaMOy4bur4bqk4bqo4buxw4Jpw7Lhuqbhu5tJ4bqgw4Phuqwt4bqkdsOAw4xow7Lhu5vhu4rDjOG6qGnDsuG6puG7m0nhuqDDg+G6rC1Jw4PhuqDhuqLDjGjDsuG7m+G7isOM4bqoacOzw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8v4bux4but4bqsw6zhu6vhu5vhuqjDjOG6ouG7m+G6rOG6ouG6ouG6qOG7m8Os4buO4bqsL+G7rXbDjcOCw4zhuqhHL+G6rHbDlcONL8O14buN4buR4buRL+G7j+G7leG7leG7reG7j+G7jeG7l8O0w7Xhu5HGocOM4buPw7TDtcah4bqk4buPw6zhurRH4bqgw7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7Mh4bqiReG6rOG6oMOySOG7isO54bqsw7IqSeG7m+G6rMOy4bux4bqi4buKxrDhuqzDsuG7q+G6sMOyw4zDg+G7teG6rMOy4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu63Dg8OB4bqsw7LDjMWpR8OySOG7iuG7kMOy4bqmRcOy4bqk4buA4bqsw7PDsi9rai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6Phu5/Dg8Oyw4LhuqLhu4rDsuG7jsOT4buxw7LDo0nhu4rhuqzhuqDDsuG7rkXhuqzhuqAt4buqcuG7scOyw6HhuqLDg8Otw7LDo03DsuG6pOG7ueG6rOG6osOyIeG6okXhuqzhuqDDskjhu4rDueG6rMOy4buw4bq64bqs4bqgw7LhuqJC4bubw7Il4bq4w4PDsuG6oMOD4bud4bqow7IqSeG7m+G6rMOtw7Lhu7DhuqLhu4rGsOG6rMOyw4xN4buA4bqs4bqgw7Lhu5p6w4N6w7I84bubw43Dg0l64bub4butduG6osOy4bux4bqi4bqow7Lhu6vDg+G7tcOMw7Lhu7Hhu4rhurrhu7HDsuG7rcODw4HhuqzDssOMxalHw7Lhuqbhu5vhuqzhuqDDssOM4buz4bqsw7LigJw84bqi4buM4bqs4bqgw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssONxKjhuqzhuqDDsuG7q+G7ncODw7LDo+G6ouG7neG6rOG6osOy4buv4bqw4bubw7JiduG6pOG7m+G7kOG7m8OM4oCdw7Lhu47hu6PDsuG7seG7neG7scOy4bqi4bqo4bufw4zDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4bux4bqixILhuqzhuqLDssONw73DsuG7q3LDjMOy4buv4bun4buKw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6rOG6oOG7o+G7kMOyw7Uv4buP4buPw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDoeG6osODw7Lhu6/hurrDg8Oyw4LhuqJF4bqs4bqgw7JI4buKw7nhuqzDssOM4bqi4bub4bqmw7LhuqDDg+G7m8Oy4butw4PDgeG6rMOyw4zFqUfDsuG7q+G7m+G6qMOy4bqg4bq44bqmw7Lhuqbhu53hu5DDsuG7q+G7m+G7kMOy4bqsd+G6psOy4bur4bqo4bqmw7Lhu7HhuqLDg+G7teG6rMOy4bqkTeG7guG7scOy4bqj4buKw4LhuqLhuqgtw7Xhu5HDrcOy4bux4bud4buxw7LhuqThuqjhu5/Dg8Oy4bux4bqiw4Phu7XhuqzDsuG7r+G7peG7isOy4bux4bq+w7Lhu47hu6PDssOMw4Phu7PhuqbDssOCxILhu7HhuqLDsj0t4buRw63Dsj0t4buTw63Dsj0t4buVw63Dsj0t4buP4buRw7Lhu47hu6PDsikqJC3Dtcahw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2s84bqg4bqo4bujw4PDsknhu5vDrcOy4bux4bud4buxw7Lhuqbhu53hu5DDsuG7q+G7m+G7kMOyw4zDg+G7tUfDsuG6rOG6osOD4buz4bqsw7LhuqTDg+G7ueG7isOy4buq4bqodsOD4bqs4bqgLeG7leG7jeG7lcOy4buO4bujw7Lhu6rhuqh2w4PhuqzhuqAt4buV4buR4buVw63DsuG6puG7neG7kMOy4bur4bub4buQw7Lhu47FqeG6rMOyw4zhu6HDg8OySOG7isO54bqsw7LDjcOTw7Lhu7At4buPw7Thu43DrcOy4buxxKjhuqzhuqDDsuG6rOG6osOD4bu34buKw7Lhuqbhu53hu5DDsuG7q+G7m+G7kMOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG6pOG7ncODw7Lhu63huqjDsipJ4bub4bqsw7LDjeG7oeG6rMOyw5Thu4rhu6XDjMOy4buvTeG7guG7scOyw4xJ4bub4bqs4bqgw7Lhu6vhurDDsuG7q+G6qOG6psOyw4zhu6fhuqbDssOU4bubw7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG6psOD4bqs4bqiw63DssOM4buz4bqsw7LhuqTDkuG7m8Oy4but4bup4bqsw7Lhu69N4buG4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOyw5Thu53hu7HDsuG7juG7o8Oyw4zhuqLDg+G7tcOMw7Lhu6vhurDDsuG6oMO54buQw7LhuqzhuqLDg8OB4buKw7JJ4bub4but4bubScOy4buxTOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG6oMOD4bubw7Lhu63Dg8OB4bqsw7LDjMWpR8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6NN4buA4bqs4bqgw7I84bubw43Dg0l64bub4butduG6osOyw4LhuqJ14bqs4bqgw7Lhu6/hurDhuqzhuqLDsuG7seG7iuG6uuG7scOy4butw4PDgeG6rMOyw4zFqUfDsuG6rOG6onPhuqbDsuG6pkrhu7HDsuG7r8SC4bux4bqiw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLhu6PhuqzhuqLDsuG7seG7neG7scOyw4Lhu7XDsuG6ouG6qOG7n+G7seG6osOyw4zhu53hu7HDsuG7seG6osOD4bu14bqsw7Lhu47hu6PDssOUw7nhu5DDsuG7rcOT4bqs4bqgw7LhuqZFw7LhuqLhuq7huqzhuqLDsuG7seG6osOD4bu14bqsw7Lhu6/hu6Xhu4rDskfhuqLEqMOy4bqi4buCR8Oy4buO4buAw4PDssOM4bqu4bqs4bqiw7LhuqLhuq7huqzhuqLDssOM4bqiw5Phu7HDssOM4bu1w6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2sg4bqs4bqgw7I84bubw43Dg0l64bub4butduG6osOy4buxTOG6rOG6oMOy4bux4bubw7LhuqzhuqDhu4LDg8Oyw4zDg+G7t+G6psOy4bqkw5Phu7HDskjhu4rDueG6rMOyw43Dk8Oy4buxS+G7m8Oy4bqsTeG7gOG7scOy4buw4bq64bqs4bqgw7LhuqJC4bubw7Il4bq4w4PDsuG6oMOD4bud4bqow7Lhu6vhu6XDjMOy4bux4bqi4bulR8Oy4bqk4bu54bqs4bqiw7Lhu7Hhu6XhuqbDsuG7jsWp4bqsw7Lhu45Mw7LDguG6osSCw7Lhuqbhu6PDskjhu4rDieG7scOy4bqgw4Phu5vDsuG6rOG7o+G7kMOyR+G6ouG7ocODw7Lhu7HhuqLhurDhu4rDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG6rHHhuqbDskjhu4rhu5vDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza2Lhuq7DsuG7jsWp4buQw63DsuG6rHHhuqzhuqDDsuG6pMOT4buxw7JI4buKw4nhu7HDskfhuqJC4bqs4bqgw7Lhu7FL4bubw7IqSeG7m+G6rMOy4bqi4bun4buKw7LhuqzhuqJNw7LDguG6okXhuqzhuqDDsuG7seG6qsOyw43Dk8Oyw4LhuqLhu53hu7HDsuG7q8OD4bu5w4zDsuG7seG6ouG6qMOy4butxKjDsuG6pOG7ueG6rOG6osOy4bux4bul4bqmw7Lhu47hu6XhuqzDsuG7r3DDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7rUbDsuG7q0TDrC/DrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7muG7isOM4bqi4bqoScOza+G7icOjw6NkYjwvYsODdsOM4bqs4bub4bqmK8Spai9Haw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]