Ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 với lịch trình làm việc dày đặc trong hai ngày tới những bang quan trọng nhất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b+G6t+G7hkPhuq7DtErhurDDikPhuq7DtOG6t+G7iEtCw4zDtEp1Q+G6rsO0SsOKd8O0d+G6sOG6tsOBQ8O0eMOCd+G6sMO04buS4buxQ8O0eeG7gEPhuq7DtHdLw4rhurbDtEpG4bq2w7R24buhQ+G6rsO0d+G6sOG6tsOBQ8O0ecOC4buhbi/hurDhu5NvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMOsO94buheMO1b1vhuq5x4buWw7Thu5Mv4buT4buTxKnDtOG6t+G7hkPhuq7DtErhurDDikPhuq7DtH3hu57DtFhEQ+G7oeG6qnjDtOG6t+G7iEtCw4zDtHbDukrDtHnhu6tLw7R34bqw4bq2w4FDw7R4w4J34bqww7Thu5Lhu7FDw7R54buAQ+G6rsO0d0vDiuG6tsO0d01D4bquw7RK4buIREPhuq7DtHdL4buAd8O0duG7q0vDtHfDlMO04bq34buGQ+G6rsO0SuG6sMOKQ+G6rsO0feG7nsO04buZ4buR4buZ4buRw7Thu5JG4bq2w7ThuqrDgnfhurDDtErhu4jhurRD4bqww7ThuqpxQsO04buS4bq24bqgd8O0eHHhu5bDtHnhu6V3w7RK4buIREPhuq7DtOG6sOG7oeG6tsO0Q+G6rnHhu5bDtEpG4bq2w7RD4bqw4buQQ+G6rsO0duG7oUPhuq7DtOG7ikvhu6FDw7RK4buIw4lD4bquw7RD4bqw4bupSmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDtXdCxKgtw4zhurBESkTDtcO0SuG6tkrhuqrDvWbDteG6t+G7hkPhuq7DtErhurDDikPhuq7DtOG6t+G7iEtCw4zDtEp1Q+G6rsO0SsOKd8O0d+G6sOG6tsOBQ8O0eMOCd+G6sMO04buS4buxQ8O0eeG7gEPhuq7DtHdLw4rhurbDtEpG4bq2w7R24buhQ+G6rsO0d+G6sOG6tsOBQ8O0ecOC4buhw7ThurDhurRD4bqww7RzQ+G6sMO04buTw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7keG7l+G7ly/hu5Phu53hu5144buT4buR4buj4buX4buRxqHhu5lK4buT4buX4buZ4bud4bqq4buTauG6rMOM4bquw7XDtOG7oeG6qkpmw7Xhurfhu4ZD4bquw7RK4bqww4pD4bquw7Thurfhu4hLQsOMw7RKdUPhuq7DtErDinfDtHfhurDhurbDgUPDtHjDgnfhurDDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7R3S8OK4bq2w7RKRuG6tsO0duG7oUPhuq7DtHfhurDhurbDgUPDtHnDguG7ocO1w7R44buhSuG7oS3DjOG6sERKRC1E4buI4bq24bqu4bq2Q+G7oeG6qi3EqOG7iHdmw7XhurBKSsOMxKjhu4svL3d4Q+G6tkLhuq5q4buS4bq2w71KQ+G7oULDjOG6qkvEqGrhu5JDL0rhu5vhu5nhu5EvS8OM4bqqROG7oXjDvXgv4bqwREpDQ3ov4buZ4buR4buZ4buRX+G7k+G7k1/hu5Hhu5MvSkrhu5Thu5JDSuG7iEtCw4zhu5Fq4bqsw4zhuq7DtcO0L2/hurfhu4ZD4bquw7RK4bqww4pD4bquw7R94buew7RYREPhu6Hhuqp4w7Thurfhu4hLQsOMw7TDjOG6sHBKw7R24bq24bqiS8O0SuG7iERD4bquw7R3S+G7gHfDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7RK4buI4buhQ+G6sMO0d8OUw7RJw7R24buhQ+G6rsO0w6PDvUNDxKjhu5bhuqrhu5Lhu6FD4bq24buhw7RD4bquceG7lsO04buV4buTL+G7k+G7kS/hu5nhu5Hhu5nhu5Fqw7RsU0PhurDhu4vDtOG7oCbDoy/hurfhurfhurllW21uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6t+G7iERD4bquw7R5SErDtENx4buWxKnDtOG6vEPhuq7DtOG6t+G7iEtCw4zDtMSo4bu5w7R44buOQ+G6rsO0d+G6sMawQ8O0SnLhurbDtELhu4BKw7TEqMOKw7R24buhQ+G6rsO0ecOSSHfDtHlwQ+G6sMO04bqu4bq2cMO04bqqccO0d8SQw7RzQ+G6sMO04bqww5JJQ+G6rsO04bqqRkPDtEpG4bq2w7ThuqjDgUrDtOG7iktzw7R34bqwS0Phuq7DtHdL4buAd8O0d0/hu6HDtHdL4buAd8O0duG7q0vDtHfDlMO0xKjDusOMw7RKRuG6tmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1bzrhu6tLw7ThurDDgUrDtHdwd8O0SuG6sHVCw7R4RcO0SuG7iMOSRnfDtHbhu6tLw7R3w5TDtErhu4hEQ+G6rsO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtErhurBwQ+G6rsO04bqu4burQ8O0ecaw4buWw7R5w4BLw7R34bqwRMO0SuG6sOG7qeG7lsO0SuG7osO04bqq4bqgw7R3w5TDtErhu4jhurbDtE9D4bquw7ThurDhu4DDtOG7jEPhuq7DtHfDlMO04buS4bq2QUPDtHdP4buhw7R5c0Phuq7DtFjGsEPDtHfhurBPxKnDtOG6vEPhuq7DtDxEw73DtFbhurZ4w71DxKnDtHjhu69Dw7RK4buIw5JGd8O04buSRuG6tsO04bqo4bqwRHND4bquw7R3cHfhurDDtOG6qOG6sHDDtOG7hkPDtHnDgkPhurBqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurfhurDDvUTDtOG6qMOBSsO04buKS3PDtErhurB1QsO0eEXDtEJG4bq2w7RD4bqw4bupSsO0d0/hu6HDtDvDjMSoRMSow7Thu5Jxw7ThurB0Q+G6rsO0SuG6tkPDtOG6r8O9S0rDveG7iMSow7TDjOG6sMOK4bq2w7ThurBIw4zDtErhurDDlXfDtOG6sOG6tuG6oEPDtErhu47DtEPhuq5x4buWw7Thu5nhu50t4buZ4bufL+G7k+G7kcSpw7ThurxD4bquw7RW4bq2eMO9Q8O0eOG7r0PDtErhu4jDkkZ3w7ThurxD4bquw7Thurfhu4hLQsOMw7Thu5JG4bq2w7RK4buiw7ThuqrhuqDDtErDkuG7hEPhuq7DtOG7jEPhuq7DtOG6qnHDtMah4buTaC3hu5fhu5Voam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bq3S+G7lsO0Q+G6sOG6tkFDxKnDtHdwd8O04bqow4FKw7Thu4pLc8O0SuG6sHVCw7R4RcO0ScO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtHbhu6FD4bquw7R34bqw4bq2w4FDw7R5w4Lhu6HDtHfhurBEw7RK4bqw4bup4buWw7ThuqjhurBEc0Phuq7DtHdwd+G6sMO04bqu4bq24buQ4buhw7ThurxD4bquw7Thurfhu4hLQsOMw7Thu5Jxw7R5w4rhurbDtErhurBPw7RW4bq2eMO9Q8O04buS4buvQ8O0eU/DtOG7oUPDtEpEcUPDtHnhuqLDtHly4bq2w7R44bq24bqgQ8O0d0/hu6HDtHlzQ+G6rsO0V+G7gEPhuq7DtOG6sEXhu6HDtHfEkMO0ecOSSHfDtOG7meG7neG7kcO0w4zhurDhurbDgUvDtHly4bq2w7R3w5TDtErhu4jhurbDtHfhu6tDw7RK4bqw4bq2w4FKw7Thu5Jxw7RKcOG6tsO0ecO6d8O0d8OUam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV3B3w7ThuqjhurBzRMO0xKhwSsO0d0/hu6HDtOG6r8O9S0rDveG7iMSoLzvDjMSoRMSow7R5w4BLw7R34bqwRMO0SuG6sOG7qeG7lsO04bqw4buh4bq2w7Thu4xD4bquw7R3w5TDtOG7kuG6tkFDw7Thurfhu4ZD4bquw7RK4bqww4pD4bquw7R94buew7Thu5nhu5Hhu5nhu5HDtHnhu6FD4bquw7TigJxD4bqu4buhQ+G6rsO0d+G7hOKAncO0SnLhurbDtHdwd8O0duG7oUPhuq7DtCbhuqpE4buI4bq2eOG7ocSpw7RbROG7iErhurDDtFfhu6Hhu4hE4bqq4bq2Q+G7ocO04buSccO04bug4buI4bq2ekRD4buham4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bq34buIREPhuq7DtOG6sOG7oeG6tsO0Q+G6rnHhu5bDtOG7ky3hu5kv4buT4buTxKnDtOG6vEPhuq7DtFhEQ+G7oeG6qnjDtOG6t+G7iEtCw4zDtMSo4bu5w7RK4buGw7R34bqw4buMd8O04buT4buRw7TEqMOVw7ThuqjhurbhuqBDw7Thu5Lhu7FDw7R54buAQ+G6rsO0bMahw7TEqMOVw7ThuqjhurbhuqBDL0Phuq5x4buWbcSpw7R5cEPhurDDtHjhu6lLw7R5SErDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7Thu5JG4bq2w7RC4buxSsO0eeG7gMO0eHHhu5bDtHnhu6V3w7RD4bqw4bupSsO0SuG7iERD4bquw7TEqEvDikrDtHfhurDhurbDgUPDtHjDgnfhurDDtHdP4buhw7RC4bq0Q+G6sGrDtH1Od8O0SuG6tkFLw7R3T+G7ocO04bq8Q+G6rsO04bqqccO04bqoQUvDtOG6rsOJ4bq2w7R3cUPhuq7DtEPhurDhurbDgEvDtHfDlMO0SuG7iOG6tsO0T0Phuq7DtOG6sOG7gMO0QuG6tEPhurDDtHnhurbDtHbhurjDtMOM4bqw4bq2w4FLw7Thu5JxRMO0Q+G6rnHhu5bDtOG7lS/hu5Phu5PDtHdxQ+G6rsO0SsOKSmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1vhuq5x4buWw7Thu5Mv4buT4buTxKnDtOG6vEPhuq7DtOG6t+G7iEtCw4zDtErhu4bDtHfhurDhu4x3w7R3cHfDtMSow5XDtOG6qOG6tuG6oEPDtEpy4bq2w7R94bq2d+G6sOG6tuG6ruG7oUPEqcO0O0Thu5jhu6HEqcO0W0Thu4hK4bqww7RX4buh4buIROG6quG6tkPhu6HEqcO0P8O9ROG7iOG6ruG6tuG7ocO04buSccO0JuG6qkThu4jhurZ44buhasO0W+G6rnHhu5bDtOG7mS/hu5Phu5PEqcO04bq8Q+G6rsO0xKjhu7nDtOG7lEvhu6lKw7ThurDhurbhuqBDw7RKcuG6tsO0d3B3w7TEqMOVw7ThuqjhurbhuqBDw7RJw7RbROG7iErhurDDtFfhu6Hhu4hE4bqq4bq2Q+G7ocSpw7TDo8O9Q0PEqOG7luG6quG7kuG7oUPhurbhu6HDtOG7knHDtMOp4bq2xKh3REPEqOG6tkPEqcO0d01D4bquw7ThurDhu6HhurbDtMSow5XDtOG6qOG6tuG6oEPDtEnDtH3hurZ34bqw4bq24bqu4buhQ2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1bz7hurDhu7PDjMO04bqqcuG6tsO0d+G6sOG6tsOBQ8O0eMOCd+G6sMO04buS4buxQ8O0eeG7gEPhuq7DtHdLw4rhurbDtHdNQ+G6rsO04bqo4buzRMO0eHHhurbDtOG7mcO0Q+G6rnHhu5bDtMSo4bu5w7Thuqpxw7TEqMOVw7ThuqjhurbhuqBDw7RJw7Q/4buI4buhQ3jDtOG6r+G7ocOM4bq2eMSoxKnDtH3hurZ34bqw4bq24bqu4buhQ8Spw7RD4buE4bq2w7RCccO04bq8Q+G6rsO0eXTDtOG6qMOBSsO0SuG6sEx3w7R34bqw4bq2w4FDw7R4w4J34bqww7Thu5Lhu7FDw7R54buAQ+G6rsO0Q3VCw7Thu5nhu5Hhu5Phu5tqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurfhu4hEQ+G6rsO0d0vhu4B3w7R24burS8O0d8OUw7RDdULDtOG7meG7keG7k+G7m8Spw7ThurxD4bquw7Thurfhu4hLQsOMw7Thuq7hurZxQ+G6sMO0d+G6sOG6tsOBQ8O0SuG6sMO6Q+G6rsO0SnLhurbDtH3hurZ34bqw4bq24bqu4buhQ8Spw7TDo8O9Q0PEqOG7luG6quG7kuG7oUPhurbhu6HDtOG7knHDtMOp4bq2xKh3REPEqOG6tkPEqcO0ecOAS8O04bqqccO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtHbhu6FD4bquw7R3xJDDtErhu4hL4buWw4BDw7RK4bqww4pD4bquw7RPQ+G6rsO04bqw4buAw7R5c0Phuq7DtFjGsEPDtHfhurBPw7RK4buIREPhuq7DtMSoS8OKSsO0duG7ocO0SuG6sOG7scOMw7Thuqjhu6LDtErhu4jDkkZ3w7R5xJBqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9YTcO04buMQ+G6rsO0d8OUw7Thu5LhurZBQ8O0eXND4bquw7RYxrBDw7R34bqwT8O0VuG6tnjDvUPDtOG6qkvhurxDw7R44buvQ8O0SuG7iMOSRnfDtErhu4hEQ+G6rsO0d3B3w7R3S+G7gHfDtErhurB1QsO0eEXDtEpEcUPDtOG7ikvDinfDtEPhurDDkkPhuq7DtHdwd8O04bqow4FKw7Thu4pLc8O04bqo4bqwc0TDtMSocErDtEpy4bq2w7R3cHfDtHbhu6FD4bquw7R34bqw4bq2w4FDw7R5w4Lhu6HDtHnDgEvDtHfhurBEw7RK4bqw4bup4buWw7ThurDhu6HhurbDtHZBQ8O0dnBCw7R5S+G7huG6tsO04bquw7pKw7Thuq7hu6FEam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvWeG6osO04bqu4bq2cUPhurDDtHfhurDhurbDgUPDtErhurDDukPhuq7DtErhu4hEQ+G6rsO0d0vhu4B3w7R5S+G7ocO04bqq4burQ8O0Q3Hhu5bEqcO04bq8Q+G6rsO04bq34buIS0LDjMO0d+G7q0PDtMOM4bqwc+G6tsO0Q8O6QsO0ecOSSHfDtHdwd8O0duG7oUPhuq7DtEJxw7ThurxD4bquw7RK4buOQ+G6rsO0ecOSSHfDtE9D4bquw7ThurDhu4DDtErhu4hEQ+G6rsO0d0vhu4B3w7R24burS8O0d8OUw7RDdULDtOG7meG7keG7k+G7m8O0Q+G6sMOSw7Qm4bqqROG7iOG6tnjhu6HEqcO0P8O9ROG7iOG6ruG6tuG7ocSpw7RbROG7iErhurDDtFfhu6Hhu4hE4bqq4bq2Q+G7ocSpw7Rd4bqw4bq2RMSpw7Q7ROG7mOG7ocO04buSccO04bug4buI4bq2ekRD4buhw7Thu5Jxw7ThurJKw7RD4bqw4bupSsO0QuG7gErDtErhu4hEQ+G6rsO0d3B3w7R24buhQ+G6rsO04bq34buIS0Phuq7DtOG6t8aw4buWw7RD4bqww5LDtMOjw71DQ8So4buW4bqq4buS4buhQ+G6tuG7ocSpw7R94bq2d+G6sOG6tuG6ruG7oUPDtOG6sEThu6V3w7TDqeG6tsSod0RDxKjhurZDasO0M0Phuq7DtOG6t+G7iEtCw4zDtOG7knHDtHnhu4DhurbDtEPhuq7Dk8O0d0/hu6HDtELhurRD4bqww7R5w4BLw7R34bqwRMO04buIw7lD4bquw7R3cHfDtOG6qMOBSsO04buKS3PDtErhurB1QsO0eEXDtHfhurDDkuG7ocO0w4zhurBzQ8O0cEPhurDDtHlMQ+G6rsO0QuG7jHfDtErhu6LDtOG6quG6oMO0T0Phuq7DtOG6sOG7gMO0eHFD4bqww7R34bqwRMO0eXND4bquw7RX4buAQ+G6rsO04bqwReG7oWpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b33hu4BKw7RK4buIREPhuq7DtEPhurDhu5BD4bquw7R54bq24bqiQsO0SuG7iOG7jsO0d0/hu6HDtOG6t+G7hkPhuq7DtErhurDDikPhuq7DtOG6t+G7iEtCw4zDtErhu4hEQ+G6rsO0d0vhu4B3w7R5S+G7ocO04bqq4burQ8O0Q3Hhu5bDtOG6qnHDtErhurRD4bqww7ThurDhurRD4bqww7R4w4J34bqww7R24bqgQ+G6sMO04buS4bq2QULDtHnDkkdD4bquw7ThurDhurzDtOG6sOG7qcOMw7R34bupw4zDtFddZTtYLeG7k+G7n8O0eOG6tsODQ8O0duG6tsOBQ8O04buU4bupS8O0eeG6tsO04bqo4bqw4bq2w7R94buew7Thuq7hurDhurbDtEPhurDhu7FDw7RKRuG6tsO04bqw4buEQ8O04bufw7RK4buI4bq24bqgS8O0d+G7ocO0QsO6d8O0duG6oEPhurDDtOG7knHDtOG6ruG7q0PDtOG7meG7leG7kWrhu5Hhu5Hhu5HDtHfhu6HDtErDlMO04buSREPhuq7DtHhNw7RK4buIw5JGd8O0ecSQw7ThurxD4bquw7R34bqwT8O0W+G6sHHDtOG6t+G7iMO6Q+G6rsO0SuG7jkPhuq7DtEPhurDhurbDgEvDtOG6quG7q0PDtHfhurBEw7Thu4jDuUPhuq7DtHjDgnfhurDDtHbhuqBD4bqww7TEqOG7ucO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO04buKS3DDtOG6qOG6sMO6d8O0Q+G6ruG6sOG6tuG6oEpqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9bw4FLw7ThuqjhurDhurxD4bquw7RK4bqw4bqiw7Thuq7hurZxQ+G6sMO0d+G6sOG6tsOBQ8O0SuG6sMO6Q+G6rsO0SuG7iERD4bquw7R3S+G7gHfDtHlL4buhw7RDdULDtEPhu6Hhu5bEqcO04bq8Q+G6rsO04bq34buIS0LDjMO0xKjhu7nDtOG6qnHDtErhu4ZD4bquw7RK4bqww4pD4bquw7R54burS8O0SuG6tkFDw7ThuqjhuqLDtErhu47DtErhurBH4bq2w7R3w5VLw7Thurfhu4ZD4bquw7RK4bqww4pD4bquw7Q/w71E4buI4bquw73DtDpqw6lqw7RWS8So4bqww7RDdULDtOG7k+G7n+G7n+G7mcO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0SuG6sOG6osO0d8SQw7R5w5JId8O0Q+G6sOG6tuG6oELDtOG6qOG7msO0SuG6sOG7jMO04bqw4buh4bq2w7ThuqrhurZBQ8O0SuG6tsOBw4xqL2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG7oEtK4bqwROG7iMO1b2zhurfhurfhurllWy9l4bq2w71KQ+G7oUIrbW4vw4xv

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]