(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng: Quyết tâm giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá; Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023; 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên TP Thanh Hóa được tập huấn về chuyển đổi số; VĐV Karate Thanh Hoá giành HCV tại giải Vô địch Đông Nam Á… là những tin tức nổi bật mà Báo Thanh Hóa đã gửi tới bạn đọc trong ngày 19-3.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+KZpnjhu4nhu4jhu4x44buk4buuw4l44buM4buc4buIeEVD4bukeOG7jMOMxILhu7Z4w73huqAt4bu14bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34bur4buJ4buK4buqeOG7pOG7rOG7oOG7jMOMdXjDreG7puG7tuG7hOG7pHjhu6ThuqjDknjDjOG7iOG6sMOSeMOJ4buK4buIeFThu4rEqHjDieG7iuG7jnjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHhP4buK4buU4buMw4x4w4nhu4rhuqpUeOG7jOG7ikPhu4x44buk4bqy4buMw4x44bukw5rhu6xS4buMw4x4RcOC4buMw4x4w5Lhu5Dhu4h4w4zhu4jDg8O6eOG7ieG7puG7tuG7guG7jHjhurjhu6zhu57hu4zDjMO5eOG7pMOa4bqi4buOeOG7pOG7iuG7rFLhu4zDjHjDieG7iuG7jnjhu4rhu5DDiXjDmeG7iOG7jOG7injDncSCeMOM4buIw4Phu454w53hu4jhu4Lhu4x4w4nDlXjhu4rhu5DDiXjDmeG7iOG7jOG7injhurrhu47huq7hu6R4w4zhu4jhurDhu4h4VeG7puG7lsOJeMOM4buI4bqieOG7icSDaeG7iXjhu4zhurLDknjhu4rhu5DDiXjhu7N54buz4buzLeG7s3nhu7Phu7XDunjhu7l5eXjDicOD4buMeEXhu5rDuXjhurrhu47EguG7jHjDneG7iOG7guG7jMO5eOG7pOG7iuG6ouG7jOG7injhu4zhu4jhu4Lhu4x44buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjhurrhu6xRw4l44bukQ1R44buK4bum4bqq4buMeMOdRnjDieG7iuG7puG7tkjhu4x44bq64buc4buIeMOZ4buWw7p4w7Qyw7R44bqn4bqiw5rhuqLhu6Thurx44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSD4buOw4N4w4zhu4jEguG7jOG7injEgzDDtHjhu6Thuq7hu4h4w4zhu4jhurDhu4h4w7Thu5R44bq6S8OJ4buKeDLhu5Thu4zDjHjhuqvhuqLDkngq4oCmeMOTxIJ44buM4buKWeG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjhu6Thu67DiXjhu4zhu5zhu4h4RUPhu6R4w5LEgnggw4Phu4544buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eMOMWOG7iHjhu6Thu6Dhu4h4ReG6ruG7jHjhurrhu5DDiXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jMOMxILhu7Z4w73huqAt4bu14bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3eOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhurjhu4jDmVTDk+G6ouG7tnV4RcOT4buOw4lPw7p4w5LhuqLDmsOM4buI4buMLcOT4bq8w43hu6R1eOG6ouG7puG7pOG7jsO6eMOS4bqiw5rDjOG7iOG7jC3DmuG7iMOM4buK4bukdXjhuqLhu6bhu6Thu47Dunjhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXfhu4rhu6Thu6RUw5l1Ly/DieG6uOG7jOG7pUXhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/hurjhurzDmU/hu6Thu45UL+G7jOG6vOG7ssOZL+G7s+G7tcO9w70v4buzeeG7ueG6uHnDveG7t+G7t8O94buzw73hu6Thu7nhuqDhu7PhuqDDk8OALcOB4bulTlThurzDjHd44bqiw5Phu6Thu6F34pmmeOG7ieG7iOG7jHjhu6Thu67DiXjhu4zhu5zhu4h4RUPhu6R44buMw4zEguG7tnjDveG6oC3hu7V3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vhu6nhu4h44buI4bq44buhd+G7iMOSw4zDieG6olThu6Thu4jhu47hu4xBd3jDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vhu4nhu4rhu6p44buk4bus4bug4buMw4x4aeG7iuG6rsOSeOG6qeG7iOG7jOG7ingw4buKxKjhu4zhu4p4w53EgnjDicODw4l44bq64bqu4buIeEXhu4hI4bumeOG6uFd4MeG7iEnhu4x44bq6xILhu4x4MeG7juG6ouG7jOG7injhu4zDjOG7iuG7iEdUeMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDknjhu6Thu4rhu6xQ4buMw4x44buM4buI4buC4buMeC14OuG7jOG7inV4w7TDo2nhu6Xhu6kv4buI4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG6vMOS4bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4burcnjhu4nhu4rhu6p44buk4bus4bug4buMw4x4aeG7iuG6rsOSeOG6qeG7iOG7jOG7ingw4buKxKjhu4zhu4p44bq4V3hU4buK4buI4buC4buMeMOJ4bqqVHjDieG6ouG7jngx4buISeG7jHjhurrEguG7jHgx4buO4bqi4buM4buKeOG7jMOM4buK4buIR1R4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu4zhu4jhu4Lhu4zhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL+G6vMOS4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7i8OD4buMw4x4w73huqAv4bu1w7l44buk4bqu4buIeMSDxIJ44bqr4bua4buIw7nhu6nhuqJ44buKw5rhurzDjeG7oXfhu4rhu6Thu6RUw5l1Ly9F4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4buk4buK4bumLeG7pOG7puG7juG7jMOMLVXhu6bhu7bhurzhu6Qt4buk4bqiw5Itw4zhu4jhuqLDki3DieG7iuG7iC1U4buK4buILcOJ4buK4buOLeG6uOG7juG6ouG7jOG7ii3hu4zDjOG7iuG7iOG6vFQt4buM4buK4bum4buMw4wtT+G7iuG7juG7jMOMLcOJ4buK4bqiVC3hu4zhu4rhuqLhu4wt4buk4bqi4buMw4wt4bukw5rhu6bhu47hu4zDjC1F4bqi4buMw4wtw5Lhu47hu4gtw4zhu4jhuqItw73DgMO94bu34bqgQeG7peG7iuG7pMOSd+G7q3jhu4nhu4rhu6p44buk4bus4bug4buMw4x4aeG7iuG6rsOSeOG6qeG7iOG7jOG7ingw4buKxKjhu4zhu4p44bq4V3hU4buK4buI4buC4buMeMOJ4bqqVHjDieG6ouG7jngx4buISeG7jHjhurrEguG7jHgx4buO4bqi4buM4buKeOG7jMOM4buK4buIR1R4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu4zhu4jhu4Lhu4zhu6kv4bqi4bureMOd4bug4buIeMOJ4buK4buqeOG6ukZ44oCcMOG7muG7jMOMeOG6usag4buMw4x44bq44buO4bqi4buM4buKeOG7jMOM4buK4buIR1R44bq6xqDhu4zDjHjhu4rEguG7jOG7injDicav4buMw4x4MOG7isSo4buM4buKeFThu4rhu6p4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOG7pMOa4buO4buMw4x44buk4buKxajDiXjhurpE4bu2eOG7pOG6suG7jMOMeOG7pMOa4busUuG7jMOMeOG7tOG6ouG7jOG7iuKAneG7pXgx4buISeG7jHjhurrEguG7jHjhurjhu454IOG7mnjhuqfhu4R44buK4buO4bquw4nhu4p4w53EgngyQuG7pnjhu6Thu6x4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSw7l44bqrw4zhuqjhu4x44buKxILhu4zDjHjhu4nhu4rhu4R4w4zhu4jhu6Dhu4h4xanhu5EgxrDDuXjhu4nhu5x4w4nhu4rhu67DiXjhu4nEguG7iHjDieG7isSo4buM4buKeFXhu6bhu5bDiXjhu6Thu4R4xanhuq/huqMwxrB44buk4buK4bum4buaw4l44bqr4buKw5XDknjhu5EgeMOdxIJ44bqt4buI4buC4buMeMOS4buI4buM4buKeDHhu4hJ4buMeOG6usSC4buMeDHhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjDtOG7iEfhu6R44bqr4bqiw5J4xanDtCDhuqPGsHhU4buK4buW4buIeOG7ilFUeOG7pOG7nHjDieG7iuG7rsOJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG6vMOS4bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4burcnjhu4nhu6bhu7bhu4Lhu4x44bq44bus4bue4buMw4zDuXjhu6TDmuG6ouG7jnjhu6Thu4rhu6xS4buMw4x4w4nhu4rhu4544buK4buQw4l4w5nhu4jhu4zhu4p4w53EgnjDjOG7iMOD4buOeMOd4buI4buC4buMeMOJw5V44buK4buQw4l4w5nhu4jhu4zhu4p44bq64buO4bqu4bukeMOM4buI4bqw4buIeFXhu6bhu5bDiXjDjOG7iOG6onjhu4nEg2nhu4l44buM4bqyw5J44buK4buQw4l44buzeeG7s+G7sy3hu7N54buz4bu14bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS/hurzDkuG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3eOG6uOG7pOG7iuG7psOSRXjhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDgeG7t8OBVOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7fhuqDDgFThu7TDund4w5nDmsOJ4buhd+G7iuG7pOG7pFTDmXUvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4bu1w73DvS/DvXnhu7nhurh5w7154bu1QeG7s0Hhu6Thu7dBw4HDveG7tcOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6Hhu7nhu7fhu7V3eOG6osOT4buk4buhd+KZpnjhu4nhu4jhu4x44buk4buuw4l44buM4buc4buIeEVD4bukeOG7jMOMxILhu7Z4w73huqAt4bu1d3gv4bur4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS/hurzDkuG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4vDg+G7jMOMeMO94bqgLeG7tcO5eOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44buk4buceMOJ4buK4buuw4l44bup4bqieOG7isOa4bq8w43hu6F34buK4buk4bukVMOZdS8vReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G7pOG7puG7tuG6vOG7jC3hurjhu6bhu47hu4zDjC3hu6TDmuG6ouG7ji3hu6Thu4rhu6bhu47hu4zDjC3DieG7iuG7ji3hu4rhu47DiS3DmeG7iOG7jOG7ii3DneG6oi3DjOG7iOG6ouG7ji3DneG7iOG6vOG7jC3DieG7ji3hu4rhu47DiS3DmeG7iOG7jOG7ii3hurjhu47huqLhu6Qtw4zhu4jhuqLhu4gtVeG7puG7jsOJLcOM4buI4bqiLeG7pOG7ilThu6Qt4buM4bqiw5It4buK4buOw4kt4buzeeG7s+G7sy3hu7N54buz4bu1LcO9w4DDveG7uXnhu7Phu6Xhu4rhu6TDknfhu6vhuq1JeOG7pOG7puG7tuG7guG7jHjhurjhu6zhu57hu4zDjMO5eOG7pMOa4bqi4buOeOG7pOG7iuG7rFLhu4zDjHjDieG7iuG7jnhBw7144buK4buQw4l4w5nhu4jhu4zhu4p4xanEg+G7i8aweMOdxIJ4w73DgHjDjOG7iMOD4buOeMOd4buI4buC4buMeMWpw6PDtMaweMOJw5V4xIPhu4t44bq64buQ4bqi4bukeMOM4buI4bqw4buIeFXhu6bhu5bDiXjDjOG7iOG6onjhu4nEg2nhu4l44buM4bqyw5J44buK4buQw4l44buzeeG7s+G7sy3hu7N54buz4bu14bupL+G6ouG7q+G7pXjhu4nhu4rhuqLhu7Z4w5LhuqThu6R4w4nDg8OJeOG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqHjDk+G6tuG7jOG7injhurrhuq7hu4544bukTOG7jOG7isO5eOG7qeG6onjhu4rDmuG6vMON4buhd+G7iuG7pOG7pFTDmXUvL0XhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/DieG7iuG6osOSLcOT4buOLeG7jOG7iuG7iOG6vOG7pi3hu4rhu47hu4wt4buM4bum4bqiLeG6uOG6vOG7jC3DmeG7pi3hu4zDjOG7iuG7iOG6vFQtw4zhu4jhuqLhu44t4bq44bumw4kt4buk4bqi4buOLeG6uOG7iOG6vOG7pi1P4buI4bq84buMLeG7pOG7juG7pC3hu4rhu47hu4wt4bq44bqi4bu2LeG6uOG7pi3hu4rhu47hu4wtw4nhu4rhu44tw53hu4jhurzDiS3hu4rhu47DiS3hu6ThuqJULcOa4bq84buMLcOT4bum4bu24bq84buMLcOd4bqiLVThu4rhuqLhu4wt4bq44bqi4bumLcOJ4bum4bqiLcOJ4buO4buMLeG6vMOSLcOJ4buK4bum4buMw4wt4buk4bqiLcO9w4DDveG7uXnhu7Xhu6Xhu4rhu6TDknfhu6tU4buKw4Phu6R4ReG7iEjhu6Z44buk4bqu4buIeEXhu6bhu5zhu4h4w5NJw7nhu6kv4bqi4bureOG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqHgy4buieOG7icOa4buQ4buMw4x4xIPhu6zhu4zDjMO5eG3hu7Z4w53hu4jhu4Lhu4x44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHgy4bqw4buMw4zDuXggxKh44buk4buK4buseOG7iUzhu4zhu4p44buq4bu2w7l4MOG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4p4xIMy4bqrMXjhu6RM4buM4buKeOG6uuG6tnjDicOVeEXEguG7iHhU4buKw4Phu6R4ReG7iEjhu6Z4VeG7puG6ouG7jHjhu6TDmuG7kOG7jMOMw7l4w4xY4buIeMOM4bq0w5J44buM4buKWeG7jMOMeOG7pErhu4zhu4p4w4nhurDDknjhu6Thu4rhuqjhu4x44buk4buK4buI4buE4bukw7l44buMxqDhu4zDjHjhuqrDknjDncSCeMOTUOG7iHjDieG7isWow4l4w5JW4buMw4x44buk4buW4bukeOG6uuG6vlR44buM4buK4bqq4bukeOG7pOG7oOG7iHjDicODw4l44bq8w5J44buK4buQw4l4w5nhu4jhu4zhu4p4w53EgnjDjOG7iMOD4buOeMOd4buI4buC4buMeMOJw5V44buK4buQw4l4w5nhu4jhu4zhu4p44bq64bqu4bukeMOM4buI4bqw4buIw7l4w4zDlVR4VOG7ikLhu4x4w5PEgsOSeOG7jOG7guG7jHjhu6Thu4rEguG7jOG7injhu6TEqMOJ4buKeMOd4buAeMOd4bqi4buMw4x4w53EgnjDmuG6quG7pHjhurrDg+G7jMOMeOG7pFd44buKxILhu454w4nhu6rhuqJ44buMw4zEguG7jOG7injDjOG7iMOD4buOeOG6uOG7qMOJeOG7pEzhu4zhu4p44buM4buKxILhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4bq8w5Lhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6tyeMSD4bua4buIeMSDWeG7pnjhu4zDjOG7ikt4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOKAk3jhu4nhu4rDg+G7iHjhuq3huqLhu4x44bukTOG7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onhPPXjhu4zhu4hHw5J4w73hu7l44buM4bqyw5J44buk4buKxILhu4zhu4p4w5NDVOG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kv4bq8w5Lhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buLw4Phu4zDjHjDveG6oC3hu7XDuXjhu6nhuqJ44buKw5rhurzDjeG7oXfhu4rhu6Thu6RUw5l1Ly9F4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4buK4buO4buILeG7iuG7puG7pi3hu4zDjOG7iuG7iC3DneG7iOG6vOG7pC3hu4zhuqLDki0t4buk4buK4bqi4buILcOT4bqi4buMLeG7pOG7iOG7jOG7ii3hu6Thu4rhuqLhu4zhu4ot4buK4buO4bqiLU/hu7Yt4buM4buI4bq8w5Itw73hu7kt4buM4bqiw5It4buk4buK4bqi4buM4buKLcOT4bqiVC3DvcOAw73hu7l5w4Hhu6Xhu4rhu6TDknfhu6vEg+G7muG7iHjEg1nhu6Z44buMw4zhu4pLeMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDkngteOG7ieG7isOD4buIeOG6reG6ouG7jHjhu6RM4buM4buKeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG7pOG7nHjDieG7iuG7rsOJeOG6rUl4Tz144buM4buIR8OSeMO94bu5eOG7jOG6ssOSeOG7pOG7isSC4buM4buKeMOTQ1Thu6kv4bqi4bur4buleDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDmVd4T+G7iEfhu4x4w4nDlXjhu7h44buMw4zhu4pN4bqieFXhu6bhuqLhu4x44bukw5rhu5Dhu4zDjMO5eOG7pOG7iOG7hFR44buk4buow4l4T+G7iuG6puG7jMOMeOG6ukvhu4zhu4p4w5Lhu5bhu4h4VeG7puG6ouG7jHjhu4pHeOG7ilFUeOG7pMODw4nDuXjDjOG6tOG7jHhFw5V4w4nGr+G7jMOMeFThu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4x4w4zhu4hZ4bqieMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDknjDncSCeOG7ieG7isOD4buIeOG6reG6ouG7jOG7pXjDo+G7iuG7iHjDk+G6ruG7iHjhurjhuqrhu6Z4w5Lhu5bDiXjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJ4buK4bqk4buMw4x44bq64busUOG7jMOMeFThu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4x4w4nhu6rhuqJ4xIPhu5rhu4h4xINZ4bumeOG7jMOM4buKS3jDtOG7iEfhu6R44bqr4bqiw5J4LXjhu4nhu4rDg+G7iHjhuq3huqLhu4x44bukTOG7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osO5eMOMw5VUeFThu4pC4buMeMOTxILDknhP4buK4bqy4buMw4x4T+G7isSo4bukeOG7pOG7iuG7gsOSeMOS4buW4buIeFXhu6bhuqLhu4x44buKR3jDjOG6tOG7jHhFw5XDuXjhurrhu47EguG7jHhP4buE4bukeMOM4buIWeG6onjhuqvhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4w53Egnjhuqvhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeOG7ieG7isOD4buIeOG6reG6ouG7jOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q3J44bu5eXl4w4nDg+G7jHhF4buaw7l44bq64buOxILhu4x4w53hu4jhu4Lhu4zDuXjhu6Thu4rhuqLhu4zhu4p44buM4buI4buC4buMeOG7iWl44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64busUcOJeOG7pENUeOG7iuG7puG6quG7jHjDnUZ4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG6uuG7nOG7iHjDmeG7luG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kv4bq8w5Lhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buLw4Phu4zDjHjDveG6oC3hu7XDuXjhu6nhuqJ44buKw5rhurzDjeG7oXfhu4rhu6Thu6RUw5l1Ly9F4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bu5eXktw4nhuqLhu4wtReG7ji3hurjhu47huqLhu4wtw53hu4jhurzhu4wt4buk4buK4bqi4buM4buKLeG7jOG7iOG6vOG7jC3hu6RULeG7pOG7iuG6ouG7jOG7ii3hu4rhu47huqIt4bq44bum4buOw4kt4buk4bqiVC3hu4rhu6bhuqLhu4wtw53hurwtw4nhu4rhu6bhu7bhurzhu4wt4bq44buO4buILcOZ4buOLcO9w4DDveG7uXnDveG7peG7iuG7pMOSd+G7q+G7ieG7isSC4buM4buKeOG6uuG7jsSC4buMeOG7iWl44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44buk4buceMOJ4buK4buuw4l44buK4bua4buIeOG7jMOM4buKS3jhu6RDVHjhu4rhu6bhuqrhu4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHjhurrhu5zhu4h4w5nhu5Z44bukw5rhu47hu4zDjHjhurrhu47EguG7jHjDneG7iOG7guG7jMO5eOG7pOG7iuG6ouG7jOG7injhu4zhu4jhu4Lhu4x44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7teG7peG7qS/huqLhu6t4MVd44buK4bua4buIeOG7jMOM4buKS3jDicOVeOG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqHjhuq3hu4J4w7ThurLhu4x4MOG7iuG6qOG7psO5eOG7iUzhu4zhu4p44buq4bu2eMOd4buI4buC4buMw7l4IMSoeOG7pOG7iuG7rHjhu4lM4buM4buKeOG6uuG7jsSC4buMw7p4w5Phurbhu4zhu4p44bq64bqu4buOeOG7ieG7isSC4buM4buKeOG7quG7tsO5eMSDMuG6qzHDuXjhu4nDmuG7rFLhu4zDjHjDicODw4l4IOG6ouG7jHjDieG7quG6onjhu4nhu4rEguG7jOG7injhu6rhu7bDuXjhuqnhu4nhu4nDrXjDncSCeMOJw4PDiXjhurrhu47EguG7jHjhu6Thu4pIeOG7pOG7isSC4buM4buKeFThu4rhu5Z4w4nGr+G7jMOMeOG7uXl5eMOJw4Phu4x4ReG7msO5eOG6uuG7jsSC4buMeMOd4buI4buC4buMw7l44buk4buK4bqi4buM4buKeOG7jOG7iOG7guG7jOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhurzDkuG7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q3J4w7Qyw7R44bqn4bqiw5rhuqLhu6Thurx44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSD4buOw4N4w4zhu4jEguG7jOG7injEgzDDtHjhu6Thuq7hu4h4w4zhu4jhurDhu4h4w7Thu5R44bq6S8OJ4buKeDLhu5Thu4zDjHjhuqvhuqLDkngq4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS/hurzDkuG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhuqJ44buKw5rhurzDjeG7oXfhu4rhu6Thu6RUw5l1Ly/DneG7iuG6uMOZ4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G7pOG7iuG6ouG7jOG7ii3hu4rhu47huqItw4zhu45ULeG7tS3DneG6uMOdLeG7ji3hurjhu47hu4gt4buk4bum4bu24bq84buMLU/huqLDmuG6ouG7pOG6vC3DneG7iOG6vOG7pC3hu4zhuqLDki3hu6Thu4rhuqLDki3hurjhu6Ytw4zhu4jhuqLhu4gtw53hu44t4bq44buIw4nhu4ot4bq44buO4buMw4wt4buM4bqiw5It4bqiLeG7s0FBeeG7s+G7peG7iuG7pMOSd+G7q+G7ieG7iuG6osOSeMOM4buI4bqieMOM4buI4bqw4buIeOG6p+G6osOa4bqi4buk4bq8eMOd4buUeOG6ukvDieG7ingy4buU4buMw4x44bqr4bqiw5J4KuG7qS/huqLhu6t44bukVnjhu4zDjMSC4bu2eMO9w4F4LXjhu7XDuXjDieG6sHjhu7V4w7Qyw7R44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSD4buOw4N4w4zDlVR4w5LhuqThu6R4Unjhurrhu5rhu4h44buk4bum4bu2SOG7jHjDk0Lhu4x44buMxILhu7Z4w5PEgnjhu4nDmuG7rOG7nuG7jMOMeOG7ieG7ikt44buJ4buK4bus4bue4buMw4zDuXjhuqvDjOG7puG7tknhu4x44buJ4buKS3gx4bum4buMw4x4w53EgnjhuqvDjOG7puG7tknhu4x4w7ThurLhu4x4xINRVHjhurpG4bumeMOS4bqi4buMw4x4w51GeOG7pOG7isSC4buM4buKeOG7pMSow4nhu4p4w4nhu4rhu4544bqn4bqiw5rhuqLhu6Thurx4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOS4buleOG7qeG6onjhu4rDmuG6vMON4buhd+G7iuG7pOG7pFTDmXUvL0XhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/DneG6uMOdLU/huqLDmuG6ouG7pOG6vC3hu6Thu4rhuqLhu4zhu4ot4buK4buO4bqiLcOM4buI4bqi4buM4buKLeG7isOJw50t4buk4bqi4buILcOM4buI4bqi4buILcOd4buOLeG6uOG7iMOJ4buKLeG6uOG7juG7jMOMLeG7jOG6osOSLeG6oi3DvcOAw73hu7nhu7Phu7nhu6Xhu4rhu6TDknfhu6sww4PDiXjDtDLDtHjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPhu47Dg3jhurrhurZ4w4zDlVR4w4nhu5Thu4zDjHjDncSC4buOeOG7pOG7isSC4buM4buKeOG7pMSow4nhu4p4w4zhu4jEguG7jOG7injDnUt44bukw5rEqHjhuqvhu4rhuqrhu6R44buk4buOxILhu4x44bq64buOxILhu4x4w4nhu6rhuqJ44bqn4bqiw5rhuqLhu6Thurx4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOG7pOG6ruG7iHjDjOG7iOG6sOG7iHjhurrhuqrhu6Z4w5NC4buMeOG7jMSC4bu24bul4bupL+G6ouG7q3jhu4nEqOG7jOG7injhu6Thu5zhu4zDjHjDmeG6tFR4w4nhu4rhu6bhu4zDjMO5eOG6uuG7muG7iHjhu6Thu6bhu7ZI4buMeMOJ4buq4bqieMOJ4buKxajhu4zDjHjhu6ThuqJ4w4zhu4jEguG7jOG7injhurrhu6xRw4l44buz4bu1eMSDMMO0w7l44buzeXjEgzAgeMOdxIJ44buz4buzeMSDMDLhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4bq8w5Lhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6tyeOG6rUl44buK4bua4buIeMOa4bus4bugw4l44buM4bus4bugw4l4w4nhu4rGr+G6onggw4Phu454PuG7jOG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kv4bq8w5Lhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqrw4zEguG7tnjDveG6oC3hu7V4xal44buk4buuw4l44buzw4At4buzeOG6qMOSeMOTS8OJ4buKxrDDuXjhu6Thuq7hu4h4MeG7iHjhu6TEqMOJ4buKeMOTS8OJ4buKeMOZWHjDneG6suG7jHjhu4rDleG6onjDieG7isav4bqieOKAk3hU4buK4buqeCDDg+G7jng+4buMeMWp4bu04bq2eMO0TeG7jOG7injEg8av4buMw4zDuXjDtE3hu4zhu4p44bqt4buaw4l4xrDDuXjEqSDhuqsxeOG7tOG6tnjDtE3hu4zhu4p4xIPGr+G7jMOMeMOT4buO4buMw4x44bukw5rhu5Dhu4zDjHjhu6Thu5x4w4nhu4rhu67DiXjhu6nhuqJ44buKw5rhurzDjeG7oXfhu4rhu6Thu6RUw5l1Ly9F4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wvLeG7iuG7juG7iC3DmuG7puG7jsOJLeG7jOG7puG7jsOJLcOJ4buK4bum4bqiLUXhuqLhu44t4bqi4buMLcO9w4DDveG7ueG7tcO94bul4buK4bukw5J34bur4bqtSXjhu4rhu5rhu4h4w5rhu6zhu6DDiXjhu4zhu6zhu6DDiXjDieG7nHjhu6TDmuG7puG7tkbhu4x4w4nhu4rGr+G6ongteFThu4rhu6p4IMOD4buOeD7hu4zhu6kv4bqi4bur4buleDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDk0l44buK4bua4buIeOG6uuG7msOJeOG6usOD4buOeMOS4bqi4buMw4x44bq6Q8OSeOG7jMOK4bukeMOd4bqy4buMeOG7iuG7jsODeMOdxq/hu4zDjHjDneG6vOG7jHjDmeG7lOG7jMOMeOG6qeG6tsO5eOG7pOG7iuG7pnjhu4rFqOG7pHjhurrhu5Thu4zDjHjhurrhurDhu4544bq44bumeE/hu4rDg8OJ4buKeOG7pMOa4buO4buMw4x4w53Egnjhu4zDjOG7jsSC4buIeOG7iuG7puG7tkfhu4x44bq64buE4buMeOG7pOG7iuG6osOSeOG6uFfhu6V44bqtSXjhu4rhu5rhu4h44buM4bqyw5J44buM4bqi4bu2eOG6uOG7iEnhu4x4w5rhuqJ44bukVnjhu7PDgXjhurrhu4Thu4x44buzw4B4LXjhu7N44bqow5J4w5NLw4nhu4rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4bq8w5Lhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6tyeDDhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6TDmkrhu4zhu4p44buk4bum4bu2SOG7jHjDmeG7iOG7jOG7isO5eOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG7jMOM4buK4buIR1R44buk4bum4bu2SOG7jHjDmeG7iOG7jOG7inhV4bum4bqo4buMeMOZV3jDncSC4buOeMSD4buQw4l4w53hu4hH4buMeMOt4bum4bqo4buMeOG7tnjhu4zhurLDknjhu7N54buz4bu14bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS/hurzDkuG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sw4buK4buIRuG7pnjDveG6oC3hu7XDuXjhu6Thuq7hu4h44buJw5rhu6xQ4buMw4x44buJxINp4buJeDDhu4rhu6bhu7bhu4Lhu4x44bqt4bqiw5J44buL4bue4buMeMWp4buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osaww7l4xIPhu5DDiXjDneG7iEfhu4x4w63hu6bhuqjhu4x44bu2eFThu4rhu5bhu4h44buKUVR4w53hu6Dhu4h4IOG7mngw4buKTHjhu4rhu6bhu7Z4w63hu6bhuqjhu4x4w5lXeMWpMMSDw63hu4vGsHjhu6RM4buM4buKw7l44buLUnjDo+G7iMOD4buOeOG6uOG7qMOJeMOdxIJ4MsSC4buOeOG7pOG6ruG7jnjFqcOjMXMy4buJxrB44bukTOG7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osO5eOG7pOG7nHjDieG7iuG7rsOJeOG7qeG6onjhu4rDmuG6vMON4buhd+G7iuG7pOG7pFTDmXUvL0XhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/DieG7iuG7puG7juG7jMOMLeG7pMOa4buI4buM4buKLeG7pOG7puG7tuG6vOG7jC3DmeG7iOG7jOG7ii3hu4rhu6bhu47hu4zDjC3hu4zDjOG7iuG7iOG6vFQt4buk4bum4bu24bq84buMLcOZ4buI4buM4buKLVXhu6bhuqLhu4wtw5nhu6Ytw53huqLhu44t4buK4buOw4ktw53hu4jhurzhu4wtVeG7puG6ouG7jC3hu7Yt4buM4bqiw5It4buzeeG7s+G7tS3DvcOAw73hu7nhu7Xhu7nhu6Xhu4rhu6TDknfhu6sw4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeOG7pOG7puG7tkjhu4x4w5nhu4jhu4zhu4rDuXjhu4rhu6zhu6Dhu4zDjHjhu4zDjOG7iuG7iEdUeOG7pOG7puG7tkjhu4x4w5nhu4jhu4zhu4p4VeG7puG6qOG7jHjDmVd4w53EguG7jnjEg+G7kMOJeMOd4buIR+G7jHjDreG7puG6qOG7jHjhu7Z44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7teG7qS/huqLhu6vhu6V44buJ4bqu4buIeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKw7l4w4nDg8OJeOG6vMOSeOG7iuG7kMOJeMOZ4buI4buM4buKeOG6uuG6tnjhurrhu6xRw4l4w4zhu4jhu6Dhu4h44buk4buK4buIR+G7pnjDnUZ44bukw5rhu6bhu7ZG4buMeOG7pOG7iuG7luG7jMOMeMOdxIJ4w4nDg8OJeOG7pOG7isSC4buM4buKeOG7pFfhu6Z44buM4buc4buIeEVD4bukeMOJ4buq4bqieMSD4buQw4l4w53hu4hH4buMeMOt4bum4bqo4buMeOG7tsO6eDDhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6TDmkrhu4zhu4p44bq6xILhu4544buk4bqu4buOw7l4w4nhu4rhu6ZE4buMeOG6ukLhu6Z4w5rhuqLDuXjDnUt44bukw5rEqHjDmeG6ouG7pnjhu6Thu5bhu6R44buMw4zhu4rhu4hHVMO6eMOJw4PDiXjhurrhu4hG4bumeE/hu4hH4buMeEXhurDDknjhurrhurDDknjFqeG6uuG7muG7iHjhu4zDjOG7sHjDjOG7iOG6sOG7jMOMeMOd4buI4buC4buMw7l4w4nhu554w5lSeMOdQ+G7pHjDieG7iuG6quG7pMO5eMOJw4PDiXjhu4rhu47huq7hu6R44bq64bua4buMw4x44buMw4zhu47huq7hu4h4T+G7isOV4bqi4bul4bul4bulxrDDunjDicODw4l44buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buMeFXhu6bhuqLhu4x44bukw5rhu5Dhu4zDjHjDnUZ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeOG7pOG7puG7tkjhu4x4w5nhu4jhu4zhu4p4w4nhu6rhuqJ4xIPhu5DDiXjDneG7iEfhu4zigKbhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCXhu6bhu6Thu4rhu47Dmnfhu6vhuq3huqLhu4x4aeG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMWp4buk4buc4buMw4x44buKUVTGsOG7qS9U4bur

Lan Phương (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]