(Baothanhhoa.vn) - Tại Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên đoạt giải quốc gia năm học 2022-2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, gửi gắm những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải, góp phần làm nên thành tích vẻ vang và rất đáng tự hào của ngành giáo dục tỉnh nhà. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4buM4bqgUOG7jC3DueG6uuG6quG6rMOKb+G7ncOJ4buOw5Lhu4zhuqrhuqZRw7Phu5vhu5NA4bqo4bur4bq84bud4bq64bq+4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjhu4jDiuG7ncOK4buiw7nhu53DgOG6tsOK4budw5Lhu5rhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHDsuG7neG7jMWp4bq+4budw4DhuqrhurLhu47hu53hurjhuqrhurTDiuG7neG7jEjhu4zhu53huqjhu4jDisOy4budw4DDvVHhu53DgOG7kuG7neG6qOG7iMOK4budQeG6qOG6vuG7neG7nuG6quG6tEHhu53huqjhu4JB4bud4buM4buzTsOy4budw5PDqMOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bue4bun4budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7nUHhu5LDueG7nUHhur7DiuG7neG6oOG6vOG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMw7nhu53DtWzDtOG7kS/huqjhu5/hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTj7huqDDucOB4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu4zhuqBQ4buMLcO54bq64bqq4bqsw4pv4budw4nhu47DkuG7jOG6quG6plHDs+G7m+G7k+G6q8Wp4bqq4budMuG6pOG7neG7jOG7jlHhurDDiuG7ncOB4buU4buIw4rhuqzhu53hu57hu6fhu53hu4zDk8O54bq+4bud4buM4bqo4buUTMOK4bqs4budQeG6qOG6vuG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqow7Lhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7ncOA4bq+xanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6quG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO54budw4rhu6vhurzhu53huqjhu4JB4bud4buh4buj4buh4buhLeG7oeG7o+G7oXDDsuG7ncOAScOK4bqs4budQeG6qELhu5094buK4bud4bqrw5Phu4LDiuG6rOG7nT7hu5TDiuG6rMOy4budZVHhu53hu57huqrhurDDiuG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53hu5Thu4jDiuG6rOG7nT3GsMOK4bqsw7Lhu53hu7hC4bud4buM4bqo4buU4bud4bqrxJDDiuG6qOG7neG7klHDsuG7nUDhuqjhu5Lhu53hu4xEQeG6qOG7nT49NCPhu53hu4zEkMOK4bqo4budw4Dhu6nhu51B4buA4bud4bu54bun4bqq4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7ueG6qsOC4buO4budT+G7jsO5w4rhu53hu4zDk+G7gsOK4bqsw7Lhu53huqzhu5zhuqrhu53huqzhu7Hhurzhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4buMQ8OK4bqo4budQcaw4bq84bud4buM4bqoeMOK4bud4buM4bqo4bqq4bq24buMw7Lhu53DiknDiuG6rOG7nXnhurzhu53hu57hu6fhu53hurpK4bqq4budQeG6qMOVQeG7neG6vMagw4rhuqzhu53hu4xI4buM4budw4DDg07hu53DiuG6qHnhu4zhu53hu4zEqOG6quG7nUHhu6VB4bud4bqg4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu57hu6fhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7nUHhu4Dhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOAxanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6qsOy4bud4bqs4buATuG7nU7huqjDvcOK4bud4bq64bun4bq84budw4rhurDDiuG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4buMQkHhuqjhu53hu57EguG7neG7nsO5w4rhuqzhu53hu57hu6fhu53Dk3nhu4zhu53DgOG7pcOK4bqs4bud4buM4bua4bud4bqo4bun4bq+4budQeG7ksO54budw4rhuqzhu6fDiuG6qOG7neG6rOG6quG7peG6vuG7ncOB4buQQeG7neG7jMSQw4rhuqjhu53DiuG6qOG7p+G7jeG7neG7uOG7peG6vuG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu51Q4bqqw4rhu53hu4zDk3jDiuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53huqzhuqrEqOG6quG7neG7jOG6qOG6quG6tOG7juG7neG7jOG6vuG7p8OK4bud4bue4burw4rhu53hu7nhu6fhuqrhu51O4bqo4bul4buM4bud4bu54bqqw4Lhu47hu51B4buSw7nhu53DgEnDiuG6rOG7nUHhuqhC4bud4bu4QuG7neG7jOG6qOG7lOG7neG6q8SQw4rhuqjhu53hu5JR4buN4buRL07hu5Phu5HDgeG6quG7nuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m8OBw5PhuqDhurrDueG7jOG6oMOB4bub4buT4buRw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4bqr4bqqw4rhu53hurrhuqrhurDDiuG7nU/hu47DucOKb+G7kS/DkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5Hhu47hurrhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhu4zhuqrhu4zhurrhuqAt4bq+w4rhurpR4bub4buT4buR4bq64bqq4buT4buRw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4buRw7nhu53hu4zhuqrhu4zhurrhuqDEqeG7m+G6q+G7jlHhurDDiuG7ncOB4buU4buIw4rhuqzDsuG7neG7jMOTw7nhur7hu53hu4zhuqjhu5RMw4rhuqzhu51B4bqo4bq+4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu57hu6fhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7nUHhu4Dhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOAxanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6quG7nU/hu45IQeG7neG7jeG7jeG7jeG7m+G7neG6qMOT4bqg4bqmxKnhu5sv4buM4buOUeG6oMOKLcOB4buO4bq+w4rhuqwt4buMw5PDueG6vi3hu4zhuqjhu47hur7DiuG6rC1B4bqo4bq+LeG6qOG6vkEtw5LhuqrDiuG6qC3hu57DuS3huqzhuqrDueG6vi3hu57huqrhuqDDii1B4bq+LeG6qOG6vkEtw5LhuqrDiuG6qC3DgcO54buMLeG6rOG6qsO54bqqLU/hu47hur5BLeG6rOG6qsO5LcOK4bu5w5JOLeG7jOG6qE7hu4wtw4rDueG6vC3huqjhur5BLeG7oeG7o+G7oeG7oS3hu6Hhu6Phu6FwLeG7n3Xhu59y4buj4buh4buN4bqo4buM4bq84bub4buT4bqr4buOUeG6sMOK4budw4Hhu5Thu4jDiuG6rMOy4bud4buMw5PDueG6vuG7neG7jOG6qOG7lEzDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG7p+G7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7nuG6quG6sMOK4budQeG7gOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4DFqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqq4budT+G7jkhB4bud4buN4buN4buN4buRL8O54buT4buRL8OS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7kS/hurrhuqrhu5Phu5Ev4buO4bq64buT4buRw4Hhuqrhu57hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tB4bq6w5Phu5vhu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m8OB4buM4bqo4buO4bq84bu54bud4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJycE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Fw4buf4bufL+G7n3F0w4Hhu6Phu5/hu6Phu59wcnDhu4x1dHFzcOG6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8Spw7pzcuG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5tA4bqo4bur4bq84bud4bq64bq+4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjhu4jDiuG7ncOK4buiw7nhu53DgOG6tsOK4budw5Lhu5rhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHDsuG7neG7jMWp4bq+4budw4DhuqrhurLhu47hu53hurjhuqrhurTDiuG7neG7jEjhu4zhu53huqjhu4jDisOy4budw4DDvVHhu53DgOG7kuG7neG6qOG7iMOK4budQeG6qOG6vuG7neG7nuG6quG6tEHhu53huqjhu4JB4bud4buM4buzTsOy4budw5PDqMOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bue4bun4budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7nUHhu5LDueG7nUHhur7DiuG7neG6oOG6vOG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMw7nhu53DtWzDtOG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t14buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tycnDhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7kz1Jw4rhuqzhu51B4bqoQuG7neG7uELhu53hu4zhuqjhu5Thu53huqvEkMOK4bqo4bud4buSUeG7nT3hu4rhu53huqvDk+G7gsOK4bqs4budPuG7lMOK4bqs4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7ueG6qsOC4buO4bud4buMxanhuqrhu53hu7nhu47DjOG6quG7neG6uuG6pOG7jeG7ncavw4rhuqhv4budM+G6qsOK4bqo4budPuG6quG6tuG7juG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhu5Phuqvhuqjhu5TDueG7nUHhu6VB4budw4BJw4rhuqzhu51B4bqoQuG7neG6uuG7qcOK4bqo4budw4DFqeG6vuG7neG7jMSQw4rhuqjhu4/hu5Ev4bqq4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG7k+G6q+G6qOG7lMO54budQeG7pUHhu53hu55E4budw4DFqeG6quG7neG7ueG6qsOC4buO4buP4bud4buRL+G6quG7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhu5Phuqvhuqjhu5TDueG7nUHhu6VB4bud4buM4bqow71R4bud4bqs4bqq4bul4bq+w7Lhu51BR+G7neG6rOG6quG7peG6vuG7j+G7nUDhu6VB4bud4bqg4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu4zhuqh4w4rhu53hurzhurbDiuG7j+G7kS/huqrhu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrw5Phur7DiuG6rOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DiuG7q+G6vOG7nU/hu47DucOy4budPcaww4rhuqzhu53hu7nDjcOy4budQeG6qELDiuG6qOG7nU/hu45R4bqyw4rDsuG7nTThuqh4w4rhu53DgXjDiuG7nUHhu6VB4budw4F4w4rhu53hu4zDjUHhu53hu4zEkMOK4bqo4bud4buMw7nhu53hurrhu45Hw4rhu53DgeG7p8OK4bqo4bud4buMQ8OK4bqo4budQcaw4bq8w7Lhu53DkuG7muG7nU/hu47DucOK4bud4buMeOG6vOG7ncOA4buvQeG7neG7ueG6quG6tOG7jOG7ncOASOG6quG7neG7nsSo4bqq4budw5Lhu5rhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53hu57hu6fhu53DgOG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+4buN4budQOG7peG7ncOK4bqoeMOK4bud4buMR+G6quG7neG7nuG7p+G7nUHhu6VB4budw4BJw4rhuqzhu51B4bqoQuG7neG6uuG7qcOK4bqo4budw4DFqeG6vuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hurrhu45Hw4rhu53DgUbhuqrhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53hu4zGoMOK4bqs4bud4bu54buUxKhB4budw4Dhuqrhu53hurrhurDDisOy4bud4buMw5N4w4rhu53hu4zDk+G7gsOK4bqs4bud4bue4bun4budQeG6qOG7jsOK4bqs4bud4bue4buO4bqq4bud4buexKjhuqrhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaww7Lhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7jEJB4bqow7Lhu51B4bqo4bqqw7nhu53DksSC4bud4buexKjhuqrhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4buMw5Phu6vDiuG7neG7jMOTTMOy4bud4bq64bq+4bud4buM4bq+w7nDiuG7neG7nuG7p+G7neG6vOG6vsOK4bqs4bud4bq84buOSMOK4budw5Lhu5rhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53hu57hu6fhu53DgOG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOK4bqo4bun4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4rhuqzGoMOK4bqs4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M+R+G6vOG7ncOKw7lRw7Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4rhuqrhurLhurzhu51O4bqoecOK4bud4bq44bqoTOG6qsOy4bud4buM4bua4bud4bqo4bun4bq+4bud4bue4bun4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7neG6uOG6qELhu53hu4zhuqjhuqrhu53DgOG7jsO54budw5JH4bqq4budw4rDjOG6quG7nUHhu5LDueG7neG6q+G6qOG7pcOK4bqs4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7ncOK4bqq4bqww4rDs+G7neG7jEfhuqrhu53Dk3nhu4zhu53hu57hu47huqrhu53hurzGoMOK4bqs4budQcOUw4rhuqzhu51B4bulQeG7ncOAScOK4bqs4budQeG6qELhu53hurrhu6nDiuG6qOG7ncOAxanhur7hu53hu4zEkMOK4bqo4bud4buMxKjhuqrhu53DgeG7muG7nTLhuqThu53hu4zhu45R4bqww4rhu53DgeG7lOG7iMOK4bqs4bud4bue4bun4bud4buMw5PDueG6vuG7neG7jOG6qOG7lEzDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qMOy4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu51B4buA4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53DgOG6vsWp4buM4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7neG7oeG7o+G7oeG7oS3hu6Hhu6Phu6Fw4buN4budPXhR4bud4bq64bun4budw5Lhu5rhu53hurjhuqrhurTDiuG7ncOTeeG7jOG7nUHhu4Dhu51S4budw4rhuqzhuqhFw7nDsuG7neG6uuG7p+G7ncOK4bur4bq84bud4buM4bqo4buW4bud4bu5w7nhu53hurrhuqrhurDDiuG7neG7jOG6quG6tk7DsuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu4zDueG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53hu7nhuqrDguG7juG7ncOB4buU4buIw4rhuqzDsuG7neG7jEfDiuG7neG7nuG6qsOK4bqo4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7neG7jOG7s07hu53hu4zhuqjDgsOy4budQeG7peG7ncOK4bqoeMOK4budQeG7gOG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4buMQkHhuqjhu51Q4buOeeG7jOG7ncOS4buxQeG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51O4bqo4bq+w4rhuqzhu53hu4zDk+G7p+G6vuG7neG7jOG6qOG6quG7ncOA4buOw7nhu53igJwjxalR4bud4buMSOG7jMOy4bud4bqo4buCQeG7neG7jEjhu4zigJ3hu53hu57EqOG6quG7nU/hu45R4bud4bq8R+G7neG6usSow4rhu53hu57hu6fhu53Dk3nhu4zhu53hurhETuG7neG7jOG6qErhuqrhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqow7lR4bud4bq84buv4buM4bud4bqrxJDDiuG6qOG7neG7jlXDsuG7nT49NCPDsuG7nWLhu7g0I8Oy4budZVHhu53hu7nDucOK4budM+G6q+G6q+G6p+G7neG7h+G6quG6tOG7jOG7nTTDueG6vOG7neG7jMSQw4rhuqjDsuG7neG7jEfhuqrhu53DiuG6qOG6quG6tOG7jOG7neG6uuG6quG6tOG7jOG7nUHhuqjhu6fhur7hu53hurzGoMOK4bqs4bud4bue4bun4bud4bqs4buc4bqq4bud4buMxKjhuqrhu51B4bulQeG7ncOAScOK4bqs4budQeG6qELhu53hurrhu6nDiuG6qOG7ncOAxanhur7hu53hu4zEkMOK4bqow7Lhu51B4bulQeG7neG7nkThu53DgMWp4bqq4bud4bu54bqqw4Lhu47hu53hurjhuqjhu6VB4bqo4budT+G7jlLDsuG7nUHhu6VB4bud4buM4bqow71R4bud4bqs4bqq4bul4bq+w7Lhu51BR+G7neG6rOG6quG7peG6vsOy4budQeG7pUHhu51B4bulw4rhu53hu7nDjeG7nU/hu47GsMOK4bud4bq6UuG7neG6rOG6quG7peG6vuG7ncOB4buQQeG7neG7nuG7p+G7nUHhu6VB4bud4bqg4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4buMQ8OK4bqo4budQcaw4bq84bud4buM4bqoeMOK4bud4buM4bqo4bqq4bq24buMw7Lhu53DiknDiuG6rOG7nXnhurzhu53hu57hu6fhu53hurpK4bqq4budQeG6qMOVQeG7neG6vMagw4rhuqzhu53hu4xI4buM4budw4DDg07hu53DiuG6qHnhu4zhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Fw4buf4bufL+G7n3F0w4Hhu6Phu5/hu6Phu59y4bufcOG7jHJ0cuG7n+G7o+G6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8Sp4bufcnPhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQOG6qOG7q+G6vOG7neG6uuG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqo4buIw4rhu53DiuG7osO54budw4DhurbDiuG7ncOS4bua4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BBw7Lhu53hu4zFqeG6vuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4bq44bqq4bq0w4rhu53hu4xI4buM4bud4bqo4buIw4rDsuG7ncOAw71R4budw4Dhu5Lhu53huqjhu4jDiuG7nUHhuqjhur7hu53hu57huqrhurRB4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG7s07DsuG7ncOTw6jDiuG7neG6uuG7jlHhurTDiuG7neG7nuG7p+G7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu51B4buSw7nhu51B4bq+w4rhu53huqDhurzhu51B4bqow5XDiuG6rOG7neG7jMO54budw7Vsw7Thu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnBw4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5NA4bulQeG7ncOAScOK4bqs4budQeG6qELhu53hurrhu6nDiuG6qOG7ncOAxanhur7hu53hu4zEkMOK4bqo4bud4bue4bun4budw4DFqeG6quG7neG7ueG6qsOC4buO4budw4Hhu5rhu53hu7nhu47DjOG6quG7neG6uuG6pOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhu5Phuqvhuqjhu5TDueG7nUHhu6VB4budw4BJw4rhuqzhu51B4bqoQuG7j+G7neG6q+G6qOG7lMO54budQeG7pUHhu53hu4zhuqjDvVHhu53huqzhuqrhu6Xhur7DsuG7nUFH4bud4bqs4bqq4bul4bq+4buP4bud4buRL+G6quG7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhu5NA4bulQeG7neG6oOG6vOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4buM4bqoeMOK4bud4bq84bq2w4rhu4/hu5Ev4bqq4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzJEQeG6qOG7ncOS4buc4budw4F4w4rhu53hu4zDjUHhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53hu57hu6vDiuG7neG6qOG6quG6tsOK4bud4bue4bun4budw7nDiuG6qOG7neG6qMOUw4rhuqzhu53DgOG7lEtB4budUHhR4budw4Dhu7FO4budw4rhurDDiuG7neG7jMag4bud4bq64buGw4rhuqzhu51R4bqw4buO4budw4rhu5TEqEHhu53hu55H4bud4bu5SuG7neG7ueG6tsOKw7Lhu53DkuG7muG7neG6qFHhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bu54bqq4bq24buM4bud4bq84bq04buM4bud4bq84buE4bqq4bud4bue4bun4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu4zhuqjDvcOK4bud4bqo4bqq4bq24buO4bud4bqo4buCQcOy4bud4bq44bqow4zhu53huqjhu4JB4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4zhu6fhuqrhu51B4buSw7nhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG7jOG6qOG6tuG7neG6qOG6tOG7jeG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu51P4buO4bqw4bud4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zhuqh4w4rhu51R4bqw4buO4budQeG7ksO54budQeG6qMOVw4rhuqzhu53hu4zDueG7neG7jOG7muG7neG6qOG7p+G6vuG7neG6uuG7p+G7neG7nsOUw4rhuqzhu53DgHnhu4zhu53igJzDgETDueG7neG6uuG6qsOK4bqow7Lhu53DiuG6qHjDiuG7neG6uOG6quG6tOG7jOKAncOy4budw4rDjOG6quG7neG7jOG6quG6tsOK4bqs4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budQeG6qMSQ4bud4bueQ+G7ncOSSOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOA4buK4budw4DFqeG7jMOy4bud4bqs4bqo4bqq4budw4HDucOK4bqo4bud4bu5xrDDiuG6rOG7neG7nuG7p8OK4bqsw7Lhu53hurzhu6fhu53DgOG7r0Hhu53hu7nhuqrhurThu4zhu53hurrhu6fhu51M4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu4zhuqjDvcOK4bud4bqo4bqq4bq24buO4bud4bqo4buCQeG7nUHhu5LDueG7ncOTeeG7jOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bu54buzQeG7neG6qOG6quG6ssOK4bud4buM4bun4bqqw7Lhu53DgOG7lkHhu51Bw7nhur7hu53DgMWp4bq+4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvhuqrhurZO4budw4pI4bqq4bud4bue4bun4budTuG6qOG7peG7jOG7neG6qOG7jlHhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG7jOG6qEjDiuG6rOG7neG6qOG6quG6tuG7juG7neG6qOG7gkHhu51B4buSw7nhu51Hw4rhuqzhu51B4bqow7nhu53hu57hu6fhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4xCQeG6qMOy4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaw4budw4DFqeG7jOG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu53hu7lJ4bqq4budw4Hhu5RNw4rhuqzhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG6rOG6quG7hOG6quG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budw4rhu6vhurzhu51P4buOw7nDs+G7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7neG7oeG7o+G7oeG7oS3hu6Hhu6Phu6Fww7Lhu53hu4zhuqrhurZO4bud4buM4buQQeG7neG6uuG7p+G7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7neG6rOG7r+G7jOG7neG6qOG7peG6quG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu51BR8OK4bqs4budw4BI4bqq4bud4buexKjhuqrhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54buN4bud4bqrw5Phur7DiuG6rOG7neG6uFPhu53hu4zhuqjhuqrhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG6rOG6quG7hOG6quG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO54bud4bqrw5Phu47DiuG6rOG7neG6qOG7gkHhu51O4bqow4zhu53hu4zhuqhHw4rhuqzhu53hu57GoMO54budT+G7jsO5w7Lhu53hu4zhu6fhuqrhu53DiuG7q8OK4bqsw7Lhu53hu7nGsMOK4bud4bq6RcOK4bqow7Lhu53hu4zDk0Lhu53hu4zhu47hurThu51B4buSw7nhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu4zDueG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zhu5BB4bud4buM4buEw7nhu53DkuG7pcOK4bqs4bud4bue4bun4bud4bqs4bqo4bqq4budw4HDucOK4bqo4bud4buMw5PhurDDiuG7neG7ucaww4rhuqzhu53hu57hu6fDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4buMQkHhuqjhu51B4buSw7nhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53DiuG7lMSoQeG7ncOK4bqo4bun4buN4bud4bqrw5Phur7DiuG6rOG7neG7jMOMw4rhuqzhu53Dkkjhu510deG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4Hhu5rhu53hu4zhuqjhuqrDsuG7nUHhu4Dhu51z4buf4bud4bqg4bq84budw4Dhur7FqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqqw7Lhu53hu57EqOG6quG7nXDhu53huqzhuqrGsOG6quG7nTThuqh54buMw7Lhu53hu59y4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu5004bqoQ8Oy4bud4buh4buh4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53hu7jDueG7neG7nuG7p+G7neG7oeG7n+G7neG6rOG6qsaw4bqq4budMeG6qOG7jlHhurbDiuG7neG6uOG6qEJB4bqo4buN4bud4bqrVeG7neG6uuG6tOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4Dhur7FqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqq4budw5Lhur7hu53hu57EqOG6quG7ncOSSOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4Hhu5rhu53hu4zhuqjhuqrhu53DgMWp4buM4buddHXDsuG7oeG7n2vDsuG7nVDhurZO4bud4buM4bqo4buW4budc+G7neG7jOG6vuG7p8OK4budT+G7jkhB4buN4budPeG7r0Hhu53hu7nhuqrhurThu4zDsuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53Dkkjhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOA4bq+xanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6quG7nUHhu4Dhu51z4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53DgOG7lEtB4bud4bue4bun4bq+4bud4bue4buGw4rhuqzhu53hu6Hhu53DgeG7muG7neG7jOG6qOG6quG7nUHhuqjhu4LDiuG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7nTXhurpR4bq8TuG6qkHhu51P4buOSEHhu53hu4zhurbhu51x4bud4bq8R8OKb+G7neG6q+G6vuG7pcOK4bud4bqo4buCQcOy4bud4buH4buz4buM4bud4bq6UsOy4bud4bqp4bqqw4rhuqjhu53huqjhu4JB4bud4bue4bun4bud4bqr4bqqw4rhu53huqjhu4JB4buN4budPXhR4bud4bq64bun4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaw4budw4Dhu6XDiuG6rOG7neG6vMagw4rhuqzDsuG7ncOS4bq+4bud4buexKjhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG6qOG7gkHhu53hu4zDk+G7lMSoQcOy4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaw4bud4buM4bqo4bqq4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53huqzhuqrhu4Thuqrhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53huqjhu4JB4budTuG6qMOM4bud4buM4bqoR8OK4bqs4budQeG7ksO54bud4buMxJDDiuG6qOG7neG7jMO54bud4buM4burw4rhuqzhu51BxrDhu53hu57hurLhu53Dkkjhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53huqzhuqrGsOG6qsOy4budw5JI4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG6qHnhu4zhu53hu57hu6fhu53Dkkjhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOA4buUS0Hhu53hu57hu6fhur7hu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG7oeG7ncOB4bua4bud4buM4bqo4bqq4budQeG6qOG7gsOK4budw4DDjeG6quG7neG7jOG7jlHDgsOK4budNeG6ulHhurxO4bqqQeG7nU/hu45IQeG7neG7jOG6tuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu4fEqOG6quG7neG7jOG6qsOK4bqo4bud4buM4bqow73DiuG7neKAnD7hu4JB4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bu54bqq4bq24buM4budQeG6qOG7pcOKw7Lhu53DgcWpUeG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7neG7ueG6quG6tuG7jOG7neG6vOG7hOG6quKAncOy4budQeG7pUHhu53huqDhurzhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOA4bup4budw4rhurDhu47hu51Bw7nhur7hu51S4budQeG6qELhu53igJzhurjhuqjDjOG7neG6qOG7gkHhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7jOG7p+G6quKAncOy4bud4bue4buUS+G7jOG7nU/hu47DueG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53hurjhuqjhu4Dhu53hurjhuqjhu6vDisOy4bud4bueeeG7jOG7neG7nsaw4budw4DDguG7nUHhuqjhuqrDiuG6qOG7nU7huqjhu5BB4budw4DEkMOK4bqo4budQcO54bq+4bud4buMw5Phuqrhu53hu4zhuqjhu5ZBw7Lhu53DgOG6oOG6vOG7neG6usWp4bqq4bud4bue4bqqw4rhuqjhu51P4buOw7nDiuG6rOG7neG7nuG6suG7nUHhuqjhur7hu53hu7nGsMOK4bud4buM4bqoeMOKw7Lhu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqow7Lhu53DiuG6qOG7p+G7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bue4bun4budT+G7juG6sOG7neG6qOG7lOG7iMOK4bqs4buN4bud4bqrR+G6quG7neG7jOG6qOG7s+G7jOG7ncOS4bua4bud4buMw5N4w4rhu53hu4zDk+G7gsOK4bqs4bud4bue4bun4budw5N54buM4budUMOVQeG7ncOAw43DiuG6rOG7ncOA4buUS0Hhu53hu7nhuqrhurbhu4zhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw5JI4budQeG7pUHhu53huqDhurzhu53DgOG6vsWp4buM4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53hu4zFqeG6quG7neG6uFPhu53hu4zhuqjhuqrhu53hu57GoMO54budT+G7jsO5w7Lhu53hurzDjeG7jOG7ncOSSOG7neG6oOG6vOG7nUHhu4Dhu53huqjhur7hu6fDiuG7nUHGsMOK4bqo4budw5N54buM4bud4bq44bqo4buA4bud4bq44bqo4burw4rDsuG7ncOK4bqo4buUb+G7nSThurzhu50y4bqw4bud4buH4bqq4bq24buM4budPuG6vuG7p8OK4bqs4budw5nDiuG6qOG7neG6vOG7r0Hhu53DgcOU4budw4Dhuqrhu53huqjhu4JB4budUMO54bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qMOy4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7neG7nuG7t8OK4budw4rhu4rhu53hurrhu5pB4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG7s07DsuG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7ncOA4buOw4zhuqrhu53DgMO54bq84bud4bq84bqw4budw4DDguG7ncOA4bq+xanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bqoeeG7jOG7neG6vEfDiuG7neG7h+G7s+G7jOG7nTJS4bud4bue4bun4budQeG7gOG7neG6vOG7r+G7jOG7neG7jMWp4bqq4bud4bue4buGw4rhuqzhu53hu6Hhu53DgeG7muG7neG7jOG6qOG6quG7nUHhuqjhu4LDiuG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7nTXhurpR4bq8TuG6qkHhu51P4buOSEHhu53hu4zhurbDs+G7neG6oOG6vOG7neG6peG6qMWp4bq84bud4bqr4buOecOK4budMeG6quG6sMOKw7Lhu53hu7lI4bud4bq64bun4bud4bq64bqq4bq04buM4budw5JFw7Lhu53huqjhur7hu6fDiuG7nUHGsMOK4bqo4bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qOG7neG6uOG6qOG7gOG7neG6uOG6qOG7q8OKw7Lhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4bud4bqg4bq84bud4bue4bu3w4rhu53hu57hu5RL4buM4bud4bq64bqww4rhu53hu4x54buM4budQcaw4budw4DDguG7neG6rOG6quG7p8OK4bqo4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53hu7jDueG7neG6vEfDiuG7nT7hu4DDueG7neG6qOG7gkHDs+G7nUHhu6VB4bud4bqg4bq84budPuG6vuG7p8OK4bqs4bud4bqr4buOecOK4budMeG6quG6tOG7jMOy4budMsWp4bqq4budM+G6qsOK4bqo4bud4bqn4buOw7nDiuG6rMOy4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hurrEqE7hu53hu5/hu5/hu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4budw4Dhu6nhu53hu57hu5RL4buM4budT+G7jsO54budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53DucOK4bqo4budQeG6qEThu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG6rOG6quG7hOG6quG7neG6usSoTuG7neG7n+G7oeG7ncOAw4Lhu53DgOG6vsWp4buM4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu51Bw7nhur7hu53hu57hu6fhu53hu57hu6fhur7hu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG7oeG7ncOB4bua4bud4buM4bqo4bqq4budQeG6qOG7gsOK4budw4DDjeG6quG7neG7jOG7jlHDgsOK4budNeG6ulHhurxO4bqqQeG7nU/hu45IQeG7neG7jOG6tuKApuG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddeG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcnBwTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oXDhu5/hu58v4bufcXTDgeG7o+G7n+G7o+G7n3JycOG7jHXhu6Hhu6Fx4buf4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlwdHDhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQOG6qOG7q+G6vOG7neG6uuG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqo4buIw4rhu53DiuG7osO54budw4DhurbDiuG7ncOS4bua4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BBw7Lhu53hu4zFqeG6vuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4bq44bqq4bq0w4rhu53hu4xI4buM4bud4bqo4buIw4rDsuG7ncOAw71R4budw4Dhu5Lhu53huqjhu4jDiuG7nUHhuqjhur7hu53hu57huqrhurRB4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG7s07DsuG7ncOTw6jDiuG7neG6uuG7jlHhurTDiuG7neG7nuG7p+G7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu51B4buSw7nhu51B4bq+w4rhu53huqDhurzhu51B4bqow5XDiuG6rOG7neG7jMO54budw7Vsw7Thu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnBw4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M9w4Lhu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7ncOA4buUS0Hhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4xCQeG6qOG7nVDhu4554buM4budw5Lhu7FB4bud4bq4w4Lhu53hu4zDk+G6sMOKw7Lhu53hu7nhurDDiuG7nUHFqcOK4bqo4budw5Lhu5rhu53DiuG7iuG7neG6uuG7mkHhu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7neG6oOG6vOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqow7Phu53DkuG7muG7nU/hu47DucOK4bud4buMeOG6vOG7neG6uuG7qcOK4bqo4budw4DFqeG6vsOy4budQeG6qMSQ4budw4DFqeG6vsOy4budw4BEw4rhuqjhu53huqjhu5TEqMOK4bqs4budw4DDlcOK4bqs4budw4Dhu7HDiuG7nUHhu5LDueG7nUHhu6VB4budQXlO4bud4buSUeG7ncOAxrDDiuG6rMOy4budQeG6qELDiuG6qOG7nU/hu45R4bqyw4rDs+G7ncOS4bua4budQeG6qOG7q+G6vOG7neG6uuG6vuG7nUHhu5LDueG7ncOK4bqs4bunw4rhuqjhu5084bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BB4bud4bue4bun4budPeG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+w7Lhu51B4buSw7nhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hu4zhuqh4w4rDsuG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjDsuG7nUHDlMOK4bqs4bud4buM4bq+4bunw4rhu51Q4bup4bud4bqow43huqrDs+G7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMw7nhu53huqzhuqjhuqrhu53DiuG6qOG7s8OK4bud4bue4bun4budw4Dhu6XDiuG6qOG7neG6rOG6quG7peG7nUHDueG6vuG7ncOS4bua4budw4Dhu4DDiuG6rOG7neG6rOG7gE7hu51P4buOw7nDiuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7ncOK4bqo4bun4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzDsuG7ncOA4buvQeG7neG7ueG6quG6tOG7jOG7neG6uuG7p+G7neG6q8OT4buUSsOK4bqs4bud4bqrPuG6peG6q+G7nUDhuqjhu45R4bqww4rhu50yw7nhurzhu53huqnhu4jDisOy4budQeG7pUHhu53hu4zhuqjDvVHhu53huqzhuqrhu6Xhur7DsuG7nUFH4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Dhu6nhu53hurrhu45Hw4rhu53hu4zhu7PDiuG7neG7jOG7kFHhu53hu57EqOG6quG7ncOK4bqs4bqo4bqyw7Lhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu51P4buOxrDDiuG7neG7nnnhu4zhu53hu57GsMOy4bud4bqs4bqqw7nDiuG7ncOKw7nDisOy4bud4buM4buzw4rhu53hu4xDw4rhuqjDsuG7ncOS4bulw4rhuqzhu53hu4zFqeG6vuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DkuG7jkjhu4zhu51P4buO4bul4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53DgcWpUeG7neG6qOG7gkHDsuG7ncOTw6jDiuG7neG6uuG7jlHhurTDisOy4budw4FD4buO4budw4Hhu7Hhu4zhu51B4bulQeG7neG6oOG6vOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DgMON4bqq4bud4buM4buOUcOCw4rhu43hu5094bulw4rhuqzhu53hurzGoMOK4bqs4bud4bq64bunw7Lhu53hu7nhurDDiuG7nUHFqcOK4bqo4budw4DDjeG6quG7ncOK4bqs4buY4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu53DgcWpUeG7nUHhuqjhu45R4bqww4rhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG6uOG6qsOK4bqo4budw4rhuqzhuqjhuqrhurThurzhu53hu57hu6fhu53huqzhuqrhu6fhu47hu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7jEJB4bqow7Lhu53DiuG6qOG7lG/hu51AR+G7nTPDueG6quG7nUDhuqh44buO4bud4bql4bqo4buU4buIw4rhuqzDsuG7neG7jOG6qMO9UeG7nT7hur7hu6fDiuG6rOG7nTThuqzhu4JB4bud4bqr4buOUeG6sMOKw7Lhu51BR+G7nTLhurDhu53huqvhuqhE4bud4bqr4bqo4buSUcOy4oCmw7Phu53hurhT4bud4buM4bqo4bqq4budw4rhu6vhurzhu53DisO5UcOy4budQeG7gOG7nXHhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7neG6q8OT4buUSsOK4bqs4bud4bqrPuG6peG6q+G7nUDhuqjhu45R4bqww4rhu50yw7nhurzhu53huqnhu4jDiuG7neG6uuG7p+G7neG7jOG6qMO9UeG7nTThuqzhu45R4bqkw4rhu50+4bq+4bunw4rhuqzhu50+4bunw7Lhu51BR+G7nTThuqzhu45R4bqkw4rhu53huqvhuqhE4bud4bqr4buOUeG6tuG7jMOy4bud4buM4bqow71R4budNOG6rOG7jlHhuqTDiuG7neG7uOG7peG7neG6q+G7lMOy4budQUfhu50y4buU4buO4bud4bqr4bqoROG7nT5Jw4rhuqzhu53huql44bq84bud4bq6w73DiuG7ncOAw73hu47hu53hu4zhuqrhurDDiuG7ncOB4bu3w4rhu53DgeG7seG7jOG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7nUHhu4Dhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOA4bq+xanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6quG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvhuqjDuVHhu53hurzhu6/hu4zhu53hurrhu6nDiuG6qOG7ncOAxanhur7hu53hu4zEkMOK4bqow7Lhu53hu4xH4bqq4bud4bu54bqqw4Lhu47hu53DgeG7lOG7iMOK4bqs4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu4zhuqjDvcOK4budw4rhu4rhu53hurrhu5pBw7Lhu51P4buOUeG6tuG7jOG7neG7jHjhurzhu53huqjhu4JB4bud4buM4buzTsOy4budw5PDqMOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bue4bun4budw4rhuqjhuqrhurThu4zhu53hurrhuqrhurThu4zhu51B4bqow5VB4bud4bq8xqDDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4buMQkHhuqjhu51Q4buOeeG7jOG7ncOS4buxQeG7nUHhu5LDueG7nUHhu6VB4bud4bqg4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjDsuG7nUHhu5LDueG7nUHhu6VB4bud4buM4bqow71R4bud4bqs4bqq4bul4bq+w7Lhu51BR+G7neG6rOG6quG7peG6vsOy4budQeG7mMOK4bqs4budw4rhuqjhu5Thu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4Dhu4DDiuG6rOG7neG6rOG7gE7hu53Dk3nhu4zhu53hu4zDk+G7pUHhuqjhu53DiuG6qOG6quG6tOG6vMOy4bud4bqo4bqq4bq04buO4budT+G7jsaw4budQeG7ksO54budQeG7pUHhu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqow7Lhu51B4buSw7nhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqoeMOKw7Lhu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53DgOG7qeG7neG6rOG7gE7hu51O4bqow73DiuG7neG6uuG7p+G6vOG7ncOK4bqww4rhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7jEJB4bqo4bud4buexILhu53hu57DucOK4bqs4bud4bue4bun4budw5N54buM4budw4Dhu6XDiuG6rOG7neG7jOG7muG7neG6qOG7p+G6vuG7neG6qEfhurzhu53DisO5UeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhu5Phuqvhuqjhu5TDueG7nUHhu6VB4budw4BJw4rhuqzhu51B4bqoQuG7j+G7neG7kS/huqrhu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buH4buO4bqq4bud4bq8xqDDiuG6rOG7neG7nsSo4bqq4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7neG6uOG6tuG7jOG7nU/hu47GsOG7ncOAxanhu4zhu53DgOG7lEtBw7Lhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4budQeG6qMOVw4rhuqzhu53hu4zDueG7nUHhu5jDiuG6rOG7nU7huqjGsOG6quG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bqw4bq84bud4buMw5VB4budw4rhuqhDw4rhu53DiuG6qOG7s8OKw7Lhu53DgOG7pcOK4bqo4bud4bqs4bqq4bulw7Lhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaw4budw4DFqeG7jOG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bq4U+G7neG7jOG6qOG6quG7neG7nsagw7nhu51P4buOw7nhu53hurrhu6fhu51B4bqo4buUw7nhu53hu4zhu5Thu4jDiuG6rOG7nVDhu5bDiuG6rOG7neG7nsSo4bqq4bud4buM4bqq4bqy4bq84budw4rhu6vDiuG6rOG7neG7jMOTQuG7neG7jOG7juG6tOG7neG7nuG7p+G7ncOK4burw4rhuqzhu53hurrhu5pB4budQeG7ksO54bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO5w7Phu51B4bqo4buUw7nhu53DgOG7pU7hu53hu5bDiuG6rOG7ncOA4buUS0Hhu53DkuG7muG7nU/hu47DucOK4bud4buMeOG6vMOy4bud4bq4U+G7neG7nuG7gsOK4bqs4budQeG7ksO54budQeG7pUHhu51BeU7hu53hurrhu6nDiuG6qOG7ncOAxanhur7hu53hu57hu6fhu5004bqoeMOK4budw4F4w4rhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4buMxJDDiuG6qOG7jeG7neG6qUjhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOA4bq+xanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOK4bunUeG7nUHhu4Dhu53hu4zhu6vDiuG6rOG7ncOS4bq+4bud4buexKjhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG6qOG7gkHhu53hu4zDk+G7lMSoQcOy4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7ncOSSOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7neG6rOG6qsaw4bqq4budQcO54bq+4budQeG6qOG6quG6tuG6vOG7neG7jFXhu53hurrhurThu53hu4zhuqh5TuG7jeG7nTThuqhDw4rhu53hu4zDjMOK4bqs4bud4buM4bqow4LDsuG7ncOSSOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4Hhu5rhu53hu4zhuqjhuqrDsuG7ncOSSOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7nUHhu6VB4bud4bq8R8OK4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7jOG6qOG6qsOy4budw5JI4bud4bq64buUS8OK4bqs4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG6qHnhu4zhu51B4buGw4rhu51C4buMw7Lhu53DgOG7lsOK4bqs4budw5LDueG7juG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nULhu4zhu53hu4zEkMOK4bqow7Lhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nU7huqhI4oCm4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q0fhuqrhu53hurzhur7DiuG6rOG7nTThuqzhu6fDiuG6qOG7neG6rOG6quG7peG6vuG7ncOB4buQQeG7neG7nuG7p+G7ncOA4bun4bq+4bud4buMxanhur7hu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budTuG6qMaw4bqq4bud4buM4bqq4bq2TuG7neG7jOG7kEHhu53DgMOM4bqq4bud4bq8xKjhuqrhu53hurzFqcOK4bqo4bud4bq84bqu4bud4bqo4buIw4rhu53DiuG7osO54budw4DDguG7ncOKeMOK4bqs4budQcO54bq+4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHDsuG7ncOA4buUw7nhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53hu4zEkMOK4bqo4bud4buMw7nhu51Q4buWw4rhuqzhu53DgOG7pcOK4bqs4bud4buexKjhuqrhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG7jOG6qEjDiuG6rOG7neKAnD154buM4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7neG6qOG6quG6tuG7juG7neG6qOG7gkHhu53hu57hu6fhu53hurjhuqjhur7DueG7neG7ucaww4rhuqzigJ3hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Fw4buf4bufL+G7n3F0w4Hhu6Phu5/hu6Phu59z4buf4buf4buMcXJy4buj4buf4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlzw7rhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQOG6qOG7q+G6vOG7neG6uuG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqo4buIw4rhu53DiuG7osO54budw4DhurbDiuG7ncOS4bua4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BBw7Lhu53hu4zFqeG6vuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4bq44bqq4bq0w4rhu53hu4xI4buM4bud4bqo4buIw4rDsuG7ncOAw71R4budw4Dhu5Lhu53huqjhu4jDiuG7nUHhuqjhur7hu53hu57huqrhurRB4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG7s07DsuG7ncOTw6jDiuG7neG6uuG7jlHhurTDiuG7neG7nuG7p+G7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu51B4buSw7nhu51B4bq+w4rhu53huqDhurzhu51B4bqow5XDiuG6rOG7neG7jMO54budw7Vsw7Thu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnBw4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5NA4bulQeG7neG6oOG6vOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4Dhur7FqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqq4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG7k+G6q+G6qOG7lMO54budQeG7pUHhu53DgEnDiuG6rOG7nUHhuqhC4buP4bud4bqr4bqo4buUw7nhu51B4bulQeG7neG7jOG6qMO9UeG7neG6rOG6quG7peG6vsOy4budQUfhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu4/hu53hu5Ev4bqq4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG7k0Dhu6VB4bud4bqg4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu4zhuqh4w4rhu53hurzhurbDiuG7j+G7kS/huqrhu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTQOG6qMOVw4rhuqzhu53hu4zDueG7ncOAw7nDiuG6rOG7ncOSSMOK4bqs4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7uUjhuqrhu51BxrDDiuG6qOG7neG7jOG6vuG7p8OK4budQcO94buO4bud4bqo4buAw7nDsuG7neG6qMON4bqq4budw4rhuqjhu7NO4budT+G7jkhB4bud4buM4bq24budw4rhuqzhu6dR4budQeG7p8OK4bqs4budw5J44buO4budw5PDjcOK4bqsw7Lhu51BxanDiuG6qOG7neG7jMOTw7nDiuG6qOG7ncOK4bqs4bunUeG7nUHhu6fDiuG6rOG7neG6rMO5UeG7neG6rOG7seG7jMOz4bud4bq44bqo4bq+w7nhu53huqjhu4JB4budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bq0w7Lhu53hurjhuqrDiuG6qOG7neG7jOG6tuG7neG7jMOT4bqq4bud4buM4bqo4buWQeG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53DiuG6qMO5w4rhuqjDsuG7neG7nuG7lEvhu4zhu53hu7nhu7NB4oCm4bud4bqreeG7jOG7nUHGsOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53hu555w4rhu53DgOG6suG7nXlR4budw4DDucOK4bqs4budw4HhuqrhuqTDiuG7ncOTw7nhu51Q4buOw4rhuqzhu51P4buOw7nDiuG6qOG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMw7nDsuG7neG6vMO5w4rhuqzhu53DgOG6tsOK4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu51B4buI4bud4bqow43huqrhu53hurrhu7fDiuG7neG7jOG6qOG7pUHhuqjhu53hu4zhuqjhu5ZB4budQeG6qOG6vuG7ncOS4bua4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7neG6qOG7gMO5w7Lhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOAxanhuqrhu53huqjhu4DDueG7nU/hu47hurDhu53huqjhu5Thu4jDiuG6rMOy4budw4B54buM4budw4rhu5TEqEHhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPcOC4budw4Dhu6VO4bud4buWw4rhuqzhu51R4bqw4buO4budQcO94buO4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDisOy4budNOG6rOG7p8OK4bqo4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BB4bud4bue4bun4budw4Dhu6fhur7hu53hu4zFqeG6vuG7nU7huqjGsOG6quG7nUHhu4Dhu53DkuG7muG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53DgMON4buM4budTuG6qOG7pcOy4budQeG6qOG7jlHDgsOK4bud4bu54bqq4bq2w4rhu53hurzFqcOK4bqo4bud4bqo4buIw4rDsuG7neG7jOG6qOG7mkHhu51B4bqoeeG7jOG7neG6qOG7iMOK4budw4DDguG7ncOKeMOK4bqs4budQcO54bq+4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53DiuG6rOG7jknDiuG7ncOK4bqoeMOK4bud4bq64buaQcOy4bud4buM4burw4rhuqzhu53DiuG7q8OK4bqs4budw5Lhu4554buM4bud4bq6w7nhur7hu53DgMONw4rhuqzDs+G7neG7jOG7s07hu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4bq44bqo4buxQeG7nU7huqjhu5BB4bud4bu54butw4rhuqzhu53DgOG7lEtB4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7neG7jEnDiuG7neG7jMWp4bqqw7Lhu53huqjFqcOK4budQeG6qOG6tuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zhuqhK4bqq4bud4bqs4bqqw7nDiuG7nU/hu47DucOy4budw4rhuqh54buM4bud4bq64bun4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zhu6VB4bud4bu5SeG6quG7ncOB4buUTcOK4bqs4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53huqzhuqrhu4Thuqrhu43hu53huqvhuqrhurZO4bud4buM4buQQeG7ncOA4bu1UeG7neG6vMWpw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DgMOM4bqq4bud4bq8xKjhuqrhu51B4burw4rhu53hu7nGsMOKw7Lhu53hu4zhur7hu6fDiuG7ncOB4bqq4bq0w4rhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53hu57hu6fhu53DgOG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+w7Phu51B4bqow5Xhu53hu4zDk+G7gsOK4bqs4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7ncOKeMOK4bqs4budQcO54bq+4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53DgMON4bqq4budw4rhuqzhu5jhu53DiuG6qOG7p+G7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7nuG7p+G7nUHhu6XDiuG7neG7ucON4budT+G7jsaww4rhu53hurpS4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BB4buN4bud4bqrw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu53huqjhuqrhurThu47hu51P4buOxrDhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4buM4bqoQuG7ncOA4bqqw4Lhurzhu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4bqo4buCQeG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53DgOG6qsOC4bq84budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu51Bw7nhur7DsuG7neG6vEfhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG7jOG6quG6sMOK4bud4buM4bqq4bq2w4rhu53hu57hu6fhu53huqjDjeG6quG7ncOK4bqo4buzTuG7nU/hu45IQeG7neG7jOG6tsOy4budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4bu5ROG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DgOG6quG6suG7juG7neG6uOG6quG6tMOK4bud4buMSOG7jOG7ncOK4bqoeeG7jOG7ncOAw4Lhu53hu4zhuqrhurZO4bud4buM4buQQeG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nUDhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BB4budTuG6qMOM4bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4bq8xKjhuqrhu53hu6Hhu6Phu5914buN4bud4bqrw5Phu5TEqEHhu53hurzhu7Hhu4zDsuG7nUHDvcOK4bud4bu54bux4buM4budw4rhuqzDuVHhu53hu57hu6fhur7hu53hu57huqrhurRB4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4bq44bq24bud4bqo4bq+xalB4bqo4bud4buM4buzTuG7neG6qOG7jnnDisOy4bud4bu5SeG6quG7ncOB4buUTcOK4bqsw7Lhu53hu4zFqeG6vuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4bq44bqq4bq0w4rhu53hu4xI4buM4budw4rhuqh54buM4budw4DDguG7nUHhu6VB4bud4bqg4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu4zhuqjDueG6vOG7ncOB4bua4bud4bue4buGw4rhuqzhu53hu6Hhu53hu4zhuqjhuqrhu51B4bqo4buCw4rhu53DgMON4bqq4bud4buM4buOUcOCw4rhu53hu57hu6fhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4bq4U+G7neG7jOG6qOG6quG7nTXhurpR4bq8TuG6qkHhu51P4buOSEHhu53hu4zhurbDsuG7ncOAxanhu4zhu53hurjhurbhu4zhu51P4buOxrDhu51Bw7nhur7hu53DiuG6qHnhu4zhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTNOG6qHjDiuG7ncOBRE7hu53DiuG7p1HDsuG7neG7jEfhuqrhu53DgOG6suG7ncOK4bqs4bqoROG7nUHhu6VB4budQXlO4bud4buSUeG7ncOAxrDDiuG6rMOy4budQeG6qELDiuG6qOG7nU/hu45R4bqyw4rDsuG7nUHhu6VB4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7nVDhu6nhu53huqjDjeG6quG7neG7nuG7p+G7neG7jOG6vuG7p8OK4bud4buM4bqow4Lhu5004bqoeMOK4budw4F4w4rhu51B4bqo4bur4bq84bud4bq64bq+4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjhu4jDiuG7ncOK4buiw7nhu53DgOG6tsOK4budw5Lhu5rhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHDsuG7neG7jMWp4bq+4budw4DhuqrhurLhu47hu53hurjhuqrhurTDiuG7neG7jEjhu4zhu53huqjhu4jDisOy4budw4DDvVHhu53DgOG7kuG7neG6qOG7iMOK4budQeG6qOG6vuG7neG7nuG6quG6tEHhu53huqjhu4JB4bud4buM4buzTsOy4budw5PDqMOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bue4bun4budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7nUHhu5LDueG7nUHhur7DiuG7neG6oOG6vOG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMw7nhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Fw4buf4bufL+G7n3F0w4Hhu6Phu5/hu6Phu59zceG7n+G7jMO6cnF04buf4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlwcHHhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQOG6qOG7q+G6vOG7neG6uuG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqo4buIw4rhu53DiuG7osO54budw4DhurbDiuG7ncOS4bua4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BBw7Lhu53hu4zFqeG6vuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4bq44bqq4bq0w4rhu53hu4xI4buM4bud4bqo4buIw4rDsuG7ncOAw71R4budw4Dhu5Lhu53huqjhu4jDiuG7nUHhuqjhur7hu53hu57huqrhurRB4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG7s07DsuG7ncOTw6jDiuG7neG6uuG7jlHhurTDiuG7neG7nuG7p+G7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu51B4buSw7nhu51B4bq+w4rhu53huqDhurzhu51B4bqow5XDiuG6rOG7neG7jMO54budw7Vsw7Thu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnBw4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5NA4bulQeG7neG6oOG6vOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4Dhur7FqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqq4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG7k0Dhu6VB4bud4bqg4bq84bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu4zhuqh4w4rhu53hurzhurbDiuG7j+G7kS/huqrhu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqo4bqg4bq+4budT+G7jsO5w4rhu53DiuG6quG6tOG6vOG7nUHhu5LDueG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7nVDhu5TDucOy4bud4oCcQOG6vsOK4bud4bqo4buIw4rhu51B4bqow7nhu53hurrhu6fhu53DiuG6qOG7p+G7nUHhu4Dhu51O4bqow5VB4oCd4buN4budPOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu53DiuG7p+G6vuG7nUHhu4Dhu51B4bq+w4rhu51B4bul4bqq4bud4bqs4bqq4buE4bqq4bud4bqs4bqqw7nDiuG6rMOy4bud4bqs4bqq4bun4buO4budUuG7nUHhuqhCw7Lhu53DiuG6rOG6qEThu53hurrhu5pBw7Lhu53hu7nhuqrhurbhu4zhu53hu57hu5Thu4jDiuG7neG6uuG6sMOK4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nUHhu47DjUHhu53DkkjDiuG6rMOy4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53DgMWp4buM4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nUFHw4rhuqzhu53DgcO5w4rhuqjhu53DkuG7muG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TsOy4budw4B5UeG7neG6uuG7p+G7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu51B4buA4budTuG6qMOVQeG7jeG7nSPhu4bDiuG6rOG7neG6qOG7guG7ncOK4bun4bq+4budQeG7gOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buMw5PEguG7neG6qOG7gkHhu53huqjhu6fDiuG6qOG7neG7jHnDiuG7neG7jMSo4bqqw7Lhu53hu4zhuqjhuqrhu51B4buc4budw4Dhu4rhu53DgMWp4buMw7Lhu53DgHlR4bud4bq64bun4budw4Hhu4bDiuG6rOG7neG6qOG7guG7neG6qEnDiuG6rOG7nU7huqjDlUHhu43hu5004bqoQ8OK4budw5PDjcOK4bqs4budw5PDucOy4budT+G7jkhB4bud4bqs4bqqw7nDsuG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budw4rhu6fhur7hu51B4buA4bud4bq8w43hu4zhu53hu4zhuqjhurbhu53huqjhurThu53hu4zDk8SC4bud4bqs4bqq4bun4buO4bud4buUxKhB4bud4bq84buIw7Lhu53huqjhur7hu6fhuqrhu53hu7nhu6nhur7DsuG7neG6uOG6qOG7peG7jOG7neG7nuG7gsOK4bqs4budw4DDg07DsuG7ncOSd8OK4budw5Lhu6fDiuG6rOG7ncOBecOK4bud4buM4bqoeMOKw7Lhu53DgOG7gMOK4bqs4bud4bqs4buATuG7ncOS4buWQeG7neG7jMOTxILDsuG7nUFIw4rhuqzhu53huqjhuqrhurbDiuG7neG7jMOTQuG7neG7jOG7juG6tMOy4bud4buM4bun4bqq4budw4rhu6vDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu51Q4bup4bud4bqow43huqrhu53hu57hu6fhu51O4bqo4buQw4rhuqzhu53DkuG7muG7nUHDjcOK4bqs4budw4BJw4rhuqzDsuG7ncOAeVHhu53hurrhu6fhu53hurzDjeG7jOG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO5w7Lhu53hurzDjeG7jOG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budw4DFqeG6quG7nU7huqjDlUHhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTNOG6qOG7osOK4bqs4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4xCQeG6qOG7neG6vOG7p+G7nUHhu6VB4bud4bqg4bq84budw4DFqeG7jOG7ncOA4buUS0Hhu53hu57GoMO54budT+G7jsO54bud4bueR+G7nUHDlMOK4bqs4budw4Dhu6XDiuG6rOG7nU/hu45S4bud4bue4bun4budw5N54buM4budw4Dhu6XDiuG6rOG7neG7jOG7muG7neG6qOG7p+G6vuG7jeG7neG6q+G7jlHhu53DiuG6qOG6quG6sMOKw7Lhu53DgHhR4bud4bq8xKjhuqrhu51B4bqoxJDhu53hurrhu6fhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bu54buUxKhB4bud4bq44bqoTOG6quG7ncOAw73hu47hu53DgMO9UeG7nVLhu53DiuG6rOG6qEXDueG7neG7jMOT4bqww4rhu53huqjhu6fDiuG6qOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4bud4buM4bqq4bq2TuG7nUHhu7PDiuG7neG6uOG6qOG6vsO54bud4bqo4buCQeG7neG7nuG7p+G7nUHhu47DjUHhu53DkkjDiuG6rOG7nUHhu5LDueG7neG6vOG7iuG6quG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7jeG7neG6q0fhuqrhu53hurzhur7DiuG6rOG7nUHhu6VB4bud4bqg4bq84bud4buexKjhuqrhu53hu4zDk+G7pUHhuqjhu53DiuG6qOG6quG6tOG6vOG7neG7jMOT4buUxKhB4bud4bu5xrDDiuG7neG7jOG6qHjDisOy4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqow7Lhu51P4buO4bqw4bud4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu57hu6fhu53DgHnhu4zhu53DiuG7lMSoQeG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zhu5BB4budw4rhu4rhu53hurrhu5pB4bud4bue4buU4buIw4rhu53hurrhurDDiuG7neG7nsSo4bqq4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7ncOAw7nhurzhu53hurzhurDDsuG7neG6uOG6qOG7peG7jOG7neG6uOG6qMO54bq+4budQeG6qOG7pVHhu53hu7nhu4TDiuG6rOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53huqjhu4JB4bud4buM4buzTuG7neG7nuG7p+G7ncOK4bqs4bqo4bqq4bqww4rhu51B4buW4buO4bud4bq44bqo4bq+w7nhu53huqjhu4JBw7Lhu53hu7lM4bqq4budw5Lhu5rhu53huqjhu4JB4budw4rhuqjhu5Thu51B4bqo4bqq4bq2QeG7neG7jOG6qMO5w4rhuqzhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53DinlB4budQeG6qOG7gOG7jOG7neG7nuG7p+G7nUHhu5jDiuG6rOG7ncOK4bqo4buU4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4Dhuqrhu53hu4zDk+G6sMOK4budQeG6vsOK4bud4buM4bqo4buOUeG6ssOK4budw4rhuqzhu5RLQeG7ncOB4buGw4rhuqzDsuG7nUHhuqjEkOG7nUHhu4Dhu53hu4zhuqrhurbDiuG7neG6uuG6sMOK4budTuG6qELDueG7neG7jMOT4buUxKhB4bud4bq84bun4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4Dhu5RLQeG7nU7huqjhuqJO4budw4HGoMOK4bqs4bud4bq6xanhuqrDs+G7ncOAw4Lhu53hurzDueG6quG7ncOK4bunUeG7neG7jMOTTOG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budQUfDiuG6rOG7ncOBeMOK4budQeG7gOG7nUJB4bqow7Lhu53DgOG7gMOK4bqs4bud4bqs4buATuG7neG7jOG6qOG7s+G7jOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budQeG6qOG6vuG7nU/hu47hurDhu53huqjhu5Thu4jDiuG6rMOy4budw4B54buM4budw4rhu5TEqEHhu53DiuG6rOG7p1Hhu51B4bunw4rhuqzhu51O4bqoScOK4bud4bue4bqqw4rhuqjDsuG7neG6qMWpw4rhuqjhu51O4bqow5VB4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7h8So4bqq4budw4rhuqrhurLhurzhu53hu4zhuqrDiuG7neG7jOG7lEzDiuG6rOG7ncOSeOG7juG7ncOS4buxQeG7ncOA4buAw7Lhu53hurzDjeG7jOG7neG6usO9w4rhu53DiuG7osO5w7Lhu53hu4xH4bqq4budQeG6qMOVQeG7nUHhu6VB4budw4BJw4rhuqzhu51B4bqoQuG7neG6uuG7qcOK4bqo4budw4DFqeG6vuG7neG7jMSQw4rhuqjDsuG7nUHhu6VB4budT+G7jlLhu53hu55E4budw4DFqeG6quG7neG7ueG6qsOC4buOw7Lhu51B4bulQeG7neG7jOG6qMO9UeG7neG6rOG6quG7peG6vsOy4budQUfhu53huqzhuqrhu6Xhur7DsuG7nUHhu6VB4budQeG7pcOK4bud4bu5w43hu51P4buOxrDDiuG7neG6ulLhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53hu57hu6fhu51B4bulQeG7neG6oOG6vOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bq8xanDiuG6qOG7neG6uOG6qOG7hOG6oMOy4bud4bqoxanDiuG6qOG7nU7huqjDlUHhu53hu57hu6fhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nUFHw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTQOG6qMOVQeG7ncOS4bua4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BB4bud4bue4bun4budw4Dhu6fhur7hu53hu4zFqeG6vuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu4zDueG7ncOAxanhu4zhu53DgOG7lEtB4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7jEJB4bqo4budUOG7jnnhu4zhu53DkuG7sUHhu53huqjhu4jDiuG7ncOK4buiw7nhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7neG7jMSo4bqq4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG7k+G7heG6qsOK4bud4buMw5N4w4rhu53hu4zDk+G7gsOK4bqs4budQcaw4bq84bud4buIw4rhu4/hu43hu5Ev4bqq4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG7k+KAlOG7kS/huqrhu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4buTw7Vsw7Thu509w73hu47hu53DgOG6suG7neG6uuG7p+G7nUHhu5LDueG7neG6q+G7hsO54budw5Lhur7FqcOK4bud4bu54bul4bq+4buN4buRL+G6quG7k+G7kS9O4buT4buRw4Hhuqrhu57hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDgcOT4bqg4bq6w7nhu4zhuqDDgeG7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G6q+G6qsOK4bud4bq64bqq4bqww4rhu51P4buOw7nDim/hu5Evw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4buR4buO4bq64budQeG6usO5w5LDksSp4bub4buM4bqq4buM4bq64bqgLeG7jOG6qOG7juG6vOG7uS3DucOKw4Etw5LDuU7hur7hu5vhu5Phu5Hhurrhuqrhu5Phu5HDueG7neG7jOG6quG7jOG6uuG6oMSp4bub4bqr4buOUeG6sMOK4budw4Hhu5Thu4jDiuG6rMOy4bud4buMw5PDueG6vuG7neG7jOG6qOG7lEzDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG7p+G7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7nuG6quG6sMOK4budQeG7gOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4DFqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqq4budT+G7jkhB4bud4buN4buN4buN4bub4bud4bqow5PhuqDhuqbEqeG7my/hu4zhu45R4bqgw4otw4Hhu47hur7DiuG6rC3hu4zDk8O54bq+LeG7jOG6qOG7juG6vsOK4bqsLUHhuqjhur4t4bqo4bq+QS3DkuG6qsOK4bqoLeG7nsO5LeG6rOG6qsO54bq+LeG7nuG6quG6oMOKLUHhur4t4bqo4bq+QS3DkuG6qsOK4bqoLcOBw7nhu4wt4bqs4bqqw7nhuqotT+G7juG6vkEt4bqs4bqqw7ktw4rhu7nDkk4t4buM4bqoTuG7jC3DisO54bq8LeG6qOG6vkEt4buh4buj4buh4buhLeG7oeG7o+G7oXAt4bufdeG7n3Lhu6Phu6Hhu43huqjhu4zhurzhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu53DksOTQcSp4bubL+G6vOG6oMOB4bqqw7kv4buf4buh4bujL8OK4bqg4bugw5Iv4buhcOG7n+G7ny/hu5/hu6Nyw4Hhu6Phu5/hu6Nwc+G7oXPhu4xxc3Thu59w4bq64buj4buNw4lO4bqs4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7m0Dhuqjhu6vhurzhu53hurrhur7hu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG6qOG7iMOK4budw4rhu6LDueG7ncOA4bq2w4rhu53DkuG7muG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7neG6rOG6quG7peG6vuG7ncOB4buQQcOy4bud4buMxanhur7hu53DgOG6quG6suG7juG7neG6uOG6quG6tMOK4bud4buMSOG7jOG7neG6qOG7iMOKw7Lhu53DgMO9UeG7ncOA4buS4bud4bqo4buIw4rhu51B4bqo4bq+4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG6qOG7gkHhu53hu4zhu7NOw7Lhu53Dk8Oow4rhu53hurrhu45R4bq0w4rhu53hu57hu6fhu51O4bqoecOK4budw4B54buO4budQeG7ksO54budQeG6vsOK4bud4bqg4bq84budQeG6qMOVw4rhuqzhu53hu4zDueG7ncO1bMO04bub4budL+G7k+G7kS/DueG7k+G7kcOB4bqq4bue4buT4buRw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4buRw7nhu53hu4zhuqrhu4zhurrhuqDEqeG7m+G6q+G7jlHhurDDiuG7ncOB4buU4buIw4rhuqzDsuG7neG7jMOTw7nhur7hu53hu4zhuqjhu5RMw4rhuqzhu51B4bqo4bq+4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu57hu6fhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7nUHhu4Dhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7ncOAxanhu4zhu53huqzhuqrGsOG6quG7nU/hu45IQeG7neG7jeG7jeG7jeG7m+G7neG6qMOT4bqg4bqmxKnhu5sv4buM4buOUeG6oMOKLcOB4buO4bq+w4rhuqwt4buMw5PDueG6vi3hu4zhuqjhu47hur7DiuG6rC1B4bqo4bq+LeG6qOG6vkEtw5LhuqrDiuG6qC3hu57DuS3huqzhuqrDueG6vi3hu57huqrhuqDDii1B4bq+LeG6qOG6vkEtw5LhuqrDiuG6qC3DgcO54buMLeG6rOG6qsO54bqqLU/hu47hur5BLeG6rOG6qsO5LcOK4bu5w5JOLeG7jOG6qE7hu4wtw4rDueG6vC3huqjhur5BLeG7oeG7o+G7oeG7oS3hu6Hhu6Phu6FwLeG7n3Xhu59y4buj4buh4buN4bqo4buM4bq84bub4buT4bqr4buOUeG6sMOK4budw4Hhu5Thu4jDiuG6rMOy4bud4buMw5PDueG6vuG7neG7jOG6qOG7lEzDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG7p+G7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7nuG6quG6sMOK4budQeG7gOG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4DFqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqq4budT+G7jkhB4bud4buN4buN4buN4buRL8O54buT4buRL8OS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqjhuqDDucOB4bub4buT4bqp4bulw4rhuqzhu53hu5/Dui1ww7Lhu53hu4zEkMOK4bqo4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu50y4bqk4bud4buM4buOUeG6sMOK4budw4Hhu5Thu4jDiuG6rMOy4bud4buMw5PDueG6vuG7neG7jOG6qOG7lEzDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu51z4buf4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53DtT7huqnDtOG7neG7nuG7p+G7neG7n3Xhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7ncO1POG7h8O04budQeG7gOG7nT7huqnhu53DgMWp4buM4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7neG6qz7huqXhuqvhu53DiuG7q+G6vOG7neG6qOG7gkHhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Et4buh4buj4buhcOG7jeG7kS9O4buT4buRL8OB4bqq4bue4buT4buRL+G6uuG6quG7k+G7keG6uuG6quG7k+G7kcO54bud4buM4bqq4buM4bq64bqgxKnhu5vhuqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budQeG7gOG7nXPhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG6uuG7guG7jOG7neG7nuG7p+G6vuG7neG7nuG7hsOK4bqs4bud4buh4budQeG6qOG7gsOK4budw4DDjeG6quG7neG7jOG7jlHDgsOK4budw4Hhu5rhu53hu4zhuqjhuqrhu5014bq6UeG6vE7huqpB4budT+G7jkhB4bud4buM4bq24bub4bud4bqow5PhuqDhuqbEqeG7my/hu4zhuqjDucOK4bqoLeG6qOG6vsO5LUHhur4tcy3huqjhur5BLcOS4bqqw4rhuqgt4bq64bq+4buMLeG7nsO54bq+LeG7nuG6vsOK4bqsLeG7oS1B4bqo4bq+w4otw4Hhur7huqot4buM4buOUeG6oMOKLcOB4buOLeG7jOG6qOG6qi3hur7hurpR4bq8TuG6qkEtT+G7juG6vkEt4buM4bqgLeG7n3Xhu5/hu5/hu6Phu6Hhu43huqjhu4zhurzhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu53DksOTQcSp4bubL+G6vOG6oMOB4bqqw7kv4buf4buh4bujL8OK4bqg4bugw5Iv4buhcOG7n+G7ny/hu6Hhu6Phu5/DgeG7oeG7n+G7o3By4bujceG7jOG7n+G7o3Lhurp1LeG7oeG7o+G7n8OB4buf4buh4bujcXFwc+G7jOG7ocO6ceG7oXXhurrhu6Phu43DiU7huqzhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQOG6qOG7q+G6vOG7neG6uuG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqo4buIw4rhu53DiuG7osO54budw4DhurbDiuG7ncOS4bua4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BBw7Lhu53hu4zFqeG6vuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4bq44bqq4bq0w4rhu53hu4xI4buM4bud4bqo4buIw4rDsuG7ncOAw71R4budw4Dhu5Lhu53huqjhu4jDiuG7nUHhuqjhur7hu53hu57huqrhurRB4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG7s07DsuG7ncOTw6jDiuG7neG6uuG7jlHhurTDiuG7neG7nuG7p+G7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu51B4buSw7nhu51B4bq+w4rhu53huqDhurzhu51B4bqow5XDiuG6rOG7neG7jMO54budw7Vsw7Thu5vhu50v4buT4buRL8O54buT4buRw4Hhuqrhu57hu5Phu5HDkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5HDueG7neG7jOG6quG7jOG6uuG6oMSp4bub4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nUHhu4Dhu51z4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hurrhu4Lhu4zhu53hu57hu6fhur7hu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG7oeG7nUHhuqjhu4LDiuG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7ncOB4bua4bud4buM4bqo4bqq4budNeG6ulHhurxO4bqqQeG7nU/hu45IQeG7neG7jOG6tuG7m+G7neG6qMOT4bqg4bqmxKnhu5sv4buM4bqow7nDiuG6qC3huqjhur7DuS1B4bq+LXMt4bqo4bq+QS3DkuG6qsOK4bqoLeG6uuG6vuG7jC3hu57DueG6vi3hu57hur7DiuG6rC3hu6EtQeG6qOG6vsOKLcOB4bq+4bqqLeG7jOG7jlHhuqDDii3DgeG7ji3hu4zhuqjhuqot4bq+4bq6UeG6vE7huqpBLU/hu47hur5BLeG7jOG6oC3hu5914buf4buf4buj4buh4buN4bqo4buM4bq84bub4buT4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7nUHhu4Dhu51z4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hurrhu4Lhu4zhu53hu57hu6fhur7hu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG7oeG7nUHhuqjhu4LDiuG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7ncOB4bua4bud4buM4bqo4bqq4budNeG6ulHhurxO4bqqQeG7nU/hu45IQeG7neG7jOG6tuG7kS/DueG7k+G7kS/DkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqo4bqgw7nDgeG7m+G7kzThuqzDuVHhu53DksO54buO4bud4bq44bqo4bqq4bud4bu4w43hu5084bqq4bul4bq+4budw4Hhu5BB4bud4bue4bun4budPeG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+4budw7U8I2094bqrw7Thu51BR8OK4bqs4bud4bu5SOG7neG6uOG6tuG7jOG7nU/hu47GsOG7neG7jOG6qOG6quG7nTFT4bud4buM4bqo4bqq4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53huqzhuqrhu4Thuqrhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDucOy4budQeG7q8OK4budQeG7luG7neG7nuG7p+G6vuG7neG6uOG6tuG7jOG7nU/hu47GsOG7nUHhuqh54bq84bud4buM4bqo4bqqw7Lhu51A4buQQeG7nU/hu47GsMOK4bud4bq6UuG7nUHhuqh54buM4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw7Xhu7jDjeG7nTwjbT3huqvDtOG7ncOA4bup4bud4buMw5PhuqrhurThu47hu53hu4zhu7NO4budQeG7pUHhu53hu4zhuqhC4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7jOG6qMO54bq84budw4Hhu5rhu50xU+G7neG7jOG6qOG6quG7nUHhuqjhu4LDiuG7ncOAw43huqrhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7nTXhurpR4bq8TuG6qkHhu53huqfhu45IQeG7neG7jOG6tuG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buhcOG7nUHhu5LDueG7nXLhu53hurxHw4rhu53huqvhur7hu6XDisOy4bud4buH4buz4buM4bud4bq6UsOy4budPuG7gMO54bud4bqo4buCQcOy4bud4bqp4bqqw4rhuqjhu53huqjhu4JB4bud4bue4bun4bud4bqr4bqqw4rhu53huqjhu4JB4buN4buRL07hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5Ev4bq64bqq4buT4buR4bq64bqq4buT4buRw7nhu53hu4zhuqrhu4zhurrhuqDEqeG7m+G6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7nXPhu5/hu53huqzhuqrGsOG6quG7neG7jMWp4bqq4budMVPhu53hu4zhuqjhuqrhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG6rOG6quG7hOG6quG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO54budw4rhu6vhurzhu53huqjhu4JB4bud4buh4buj4buh4buhLeG7oeG7o+G7oXDhu5vhu53huqjDk+G6oOG6psSp4bubL+G7jOG6qMO5w4rhuqgt4bqo4bq+w7kt4bqs4bqqw7nDiuG6qC1z4bufLeG6rOG6qsO54bqqLeG7jMO54bqqLeG6uFEt4buM4bqo4bqqLeG6qOG6vkEtw5LhuqrDiuG6qC3huqzhuqrhur7huqotT+G7juG6vkEt4bqs4bqqw7ktw4rDueG6vC3huqjhur5BLeG7oeG7o+G7oeG7oS3hu6Hhu6Phu6FwLeG7n3Xhu5/hu6Nz4buh4buN4bqo4buM4bq84bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budw5LDk0HEqeG7my/hurzhuqDDgeG6qsO5L+G7n+G7oeG7oy/DiuG6oOG7oMOSL+G7oXDhu5/hu58v4buh4buj4bufw4Hhu5/hu6Hhu6NxcXBz4buM4buhw7px4buhdeG6uuG7o+G7jcOJTuG6rOG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5tA4bqo4bur4bq84bud4bq64bq+4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjhu4jDiuG7ncOK4buiw7nhu53DgOG6tsOK4budw5Lhu5rhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHDsuG7neG7jMWp4bq+4budw4DhuqrhurLhu47hu53hurjhuqrhurTDiuG7neG7jEjhu4zhu53huqjhu4jDisOy4budw4DDvVHhu53DgOG7kuG7neG6qOG7iMOK4budQeG6qOG6vuG7neG7nuG6quG6tEHhu53huqjhu4JB4bud4buM4buzTsOy4budw5PDqMOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bue4bun4budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7nUHhu5LDueG7nUHhur7DiuG7neG6oOG6vOG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMw7nhu53DtWzDtOG7m+G7nS/hu5Phu5Evw7nhu5Phu5HDgeG6quG7nuG7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7kcO54bud4buM4bqq4buM4bq64bqgxKnhu5vhuqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu51z4buf4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53hu4zFqeG6quG7nTFT4bud4buM4bqo4bqq4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53huqzhuqrhu4Thuqrhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7neG7oeG7o+G7oeG7oS3hu6Hhu6Phu6Fw4bub4bud4bqow5PhuqDhuqbEqeG7my/hu4zhuqjDucOK4bqoLeG6qOG6vsO5LeG6rOG6qsO5w4rhuqgtc+G7ny3huqzhuqrDueG6qi3hu4zDueG6qi3hurhRLeG7jOG6qOG6qi3huqjhur5BLcOS4bqqw4rhuqgt4bqs4bqq4bq+4bqqLU/hu47hur5BLeG6rOG6qsO5LcOKw7nhurwt4bqo4bq+QS3hu6Hhu6Phu6Hhu6Et4buh4buj4buhcC3hu5914buf4bujc+G7oeG7jeG6qOG7jOG6vOG7m+G7k+G6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7nXPhu5/hu53huqzhuqrGsOG6quG7neG7jMWp4bqq4budMVPhu53hu4zhuqjhuqrhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG6rOG6quG7hOG6quG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO54budw4rhu6vhurzhu53huqjhu4JB4bud4buh4buj4buh4buhLeG7oeG7o+G7oXDhu5Evw7nhu5Phu5Evw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qOG6oMO5w4Hhu5vhu5Phu7jDjeG7nTzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53hu57hu6fhu5094bun4bq+4bud4buMxanhur7hu53DtTwjbT3huqvDtOG7neG7nsagw7nhu51B4bqoQsOK4bqo4bud4buM4bqo4buWQeG7nUFHw4rhuqzhu53hu7lI4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaw4bud4bq4U+G7neG7jOG6qOG6quG7nT7hu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG6rOG6quG7hOG6quG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO54bud4bqrPuG6peG6q+G7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7neG7oeG7o+G7oeG7oS3hu6Hhu6Phu6Fw4buN4bud4bqrxJDDiuG6qOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu51B4buA4budc+G7ny90deG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4Dhur7FqeG7jOG7neG6rOG6qsaw4bqq4buN4buRL07hu5Phu5Evw4Hhuqrhu57hu5Phu5Ev4bq64bqq4buT4buRL+G7juG6uuG7k+G7kcOB4bqq4bue4budQeG6usO5w5LDksSp4bubQeG6usOT4bub4buT4buRL8OB4bqq4bue4buT4buRL8OB4bqq4bue4buT


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]