(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 20 - CT/TU về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị

Ngày 15-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 20 - CT/TU về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị

(Ảnh minh họa)

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là: Nhằm tố chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp đối với 66 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; gắn thực hiện sắp xếp với mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị (phường, thị trấn), phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 35%, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng với việc sắp xếp 66 đơn vị hành chính cấp xã nêu trên, khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Từ năm 2022 - 2030, toàn tỉnh tiến hành tống kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và theo các quy định của Trung ương.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các ngành, các huyện, thị, thành ủy, các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc sắp xếp các đon vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3.2. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước hướng dẫn ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo xây dụng phương án sắp xếp tố chức, bộ máy, cán bộ của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập; ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn các tố chức đảng, tiếp nhận đảng viên sau khi sáp nhập các xã.

3.3. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đê tham mưu chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình tô chức thực hiện ở các địa phương.

b) Khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp 66 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải sẳp xếp, để báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

c) Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa phương mình; tổ chức lấy ý kiến cử tri và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; chỉ đạo hoàn thành các công việc liên quan đến nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trước 30/6/2019; phấn đấu việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

d) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí... của các xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định.

đ) Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, trên cơ sở đó cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xây dụng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó tại các xã sau khi sáp nhập.

Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Chậm nhất sau 5 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất, thì biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính mới bảo đảm đủng theo quy định.

e) Khẩn trươmg nghiên cứu, xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

g) Chỉ đạo các ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn chính quyền các cấp triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính.

3.4. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; phải coi kết quả thực hiện sắp xếp các đon vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong năm 2019.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch sắp xếp; thực hiện các bước, các khâu trong quy trình sắp xếp các xã theo đúng quy định, đúng lộ trình và thời gian Tỉnh đã đề ra.

Chỉ đạo tạm dừng ngay việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lành đạo, quản lý; tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp; chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí... tại các xã thuộc diện sắp xếp.

Sau sắp xếp, khẩn trương chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể của đơn vị hành chính cấp xã để điều hành giải quyết công việc, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã. Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ cấp xã, đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cừ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp.

3.5. Giao Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoản thế chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

3.6. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phố biến sâu rộng đến tất cả các chi bộ đảng, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh./.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]