Ngày 28/2, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã thông báo rằng họ sẽ đình chỉ vô thời hạn sự tham gia của Nga vào các giải đấu quốc tế, trục xuất Nga khỏi vòng loại trực tiếp World Cup 2022, một tháng trước các trận đấu cuối cùng vòng loại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jDimPhurPhu4Eq4bqj4buHfeG7gSrDgeG7g+G7geG6qyrhuqN7KsOVYuG6tSrhuqtja2Mqw7ViaeG7geG6qyrDoXvhu4cqw6rhu4dbYyrhu4Dhuqs+KuG6vWJnYypR4buH4buNw6rhuqEqw4DDtMOz4bu2L2I/4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu7Zj4bq/4bqrKsOgw6o+4buP4buPxq8lw6Dhur/hu48tw7Ni4buHw7Xhu4clKsO1Y8O1w6rDo8avJcOKY+G6s+G7gSrhuqPhu4d94buBKsOB4buD4buB4bqrKuG6o3sqw5Vi4bq1KuG6q2NrYyrDtWJp4buB4bqrKsOhe+G7hyrDquG7h1tjKuG7gOG6qz4q4bq9YmdjKlHhu4fhu43DquG6oSrDgMO0w7MqYsSR4buBYipd4buBYio/JSrhu4/hu43DoMavJS8vY1nDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4buBw6Nx4buPLzo6JjwvPygo4bqhOiY8JikmJsO1ISYhO8OqP1nhurvDs+G6qyUqPsOqw7XGryXDimPhurPhu4Eq4bqj4buHfeG7gSrDgeG7g+G7geG6qyrhuqN7KsOVYuG6tSrhuqtja2Mqw7ViaeG7geG6qyrDoXvhu4cqw6rhu4dbYyrhu4Dhuqs+KuG6vWJnYypR4buH4buNw6rhuqEqw4DDtMOzJSrhuqE+w7U+LcOzYuG7h8O14buHLeG7h+G7jWPhuqtj4buBPsOqLeG7j+G7jcOgxq8lYsO1w7XDs+G7j1YvL8Og4bqh4buBY+G6v+G6q1lwY8Ojw7Xhu4E+4bq/w7PDqsO04buPWXDhu4Evw7UhOiYvw7TDs8Oq4buHPuG6ocOj4bqhL+G6qeG7j+G6v+G7j3MvOiY6Ol8mO18mPy/huqlj4bqpPlnhurvDs+G6qyUqL+G7uMOAYuG7lSrDtWXDoGIq4bqoQ+G6qOG7pyrhuqpjPuG7geG7gWMqQ+G7geG6qT7hu4HDtWPhu4Hhu4cqcH0qw5Xhu4nhu4Hhuqsqw7Viw63hu4Hhuqsq4buA4bqrPipQw6o+4bqhY+G6v2Phu40qw5PDtMO1Y+G7gSrhu4Eg4bq/KjomPylZKuG7suG7gOG6q8O0w6zhu4FWKuG7p8OT4bu04bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs0LDoz7huqEl4bu44buA4bqrfXMqOikvOlgqw4pj4bqz4buBKuG6o+G7h33hu4Eqw4Hhu4Phu4Hhuqsq4bqjeyrDlWLhurUq4bqrY2tjKuG7suG6qEPhuqjhu6fhu7Qq4bqjIirDtWJp4buB4bqrKsOhe+G7hyrhu40x4buB4bqrKmJmKuG7j+G6tyrhuqPEkeG7gWIqw6Biw6kqcGkqw7VibGMqYlvhu4Eq4buP4bujKsO1Yj7hur8q4bqrYz4qw6Dhu5U+KuG7gOG6qz4qcH3hu4cqw6B7w6Aq4bqrY11jKuG6ozbDtCrDssO0w63DoCrDteG6tVgqw7Xhu43hu5nDoCpyw7Q2w7Uq4buA4bqrPirhur1iZ2MqcOG7heG7geG6qyrDquG7h1tjKsO14buN4bujw6Aqw7Vj4bq1w7MqUeG7h+G7jcOq4bqhKsOAw7TDsyo6Jjo6WCrhur/hu4vDtSrDtWJ74buB4bqrKsO14buNxqFrw6Aqw6B7w6Aqw7Xhu4044buBKuG6ozbDtCrDoMO0w61jKsOg4buT4buB4bqrKnDhu4Xhu4Hhuqsqw6rhu4dbY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOV4buN4buH4buB4bqrKuG6v+G7i8O1KsO1w7Rz4bqz4buBKsOhw60qw6Biw7Thu4HhuqsqcGtjKsOKY+G6s+G7gSrhuqPhu4d94buBKsOB4buD4buB4bqrKuG6o3sqw6BiNcO0KsO9w7Qq4buyw5TDg+G6qOG7p+G7tFgq4bqoQ+G6qOG7pyrDoGLhu4cqw6Fj4bq1w7VWKuKAnEJp4bq/KuG7gT5zKuG6qEPhuqjhu6cqcH0qw5TDg+G6qOG7pyrhuqMiKsOg4buT4buB4bqrKuG7gWI+w7Qqw7LDtHPhurXDtSrhuqNl4buBYirhu40x4buB4bqrKsO1NsO1KsOgXSrDoHvDoCrhuqPhu4tjKsOh4buD4buB4bqrKsOg4buVPirhu4Dhuqs+WCrhuqHhu5Mqw6p9KuG6o+G7i2Mq4bqjW2Mq4bqhY+G6peG7gSrDssO0w63DoCrhuqtjPipiPnMq4bqj4buLYyrDoDXDtCrDqlvDoCrDoeG7i1gq4buP4bq3KsOhZSrhuqPEkeG7gWIqw6Biw6kqw7ViPuG6vyrhuqtjPirDoF0qYj5jKuG6q2NdYyrhuqM2w7Qqw6Dhu5U+KuG6qEPhuqjhu6cqcH0qw5TDg+G6qOG7pyrDoGLhu4cq4bqj4bq14buBKuG6vWJjKsOg4buDKsO1Ymnhu4Hhuqsqw6F74buHKuG6v2tjWSXhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uFB94buHKsO1w61jKjooLzpYKuG6qEPhuqjhu6cq4bqjIirDoWUqw6Biw6kqw7Xhu41kw6BiKnDEkSrDoHvDoCrDoWPhuqXhu4Eqw7Nie8OzKsO14buN4bud4buB4bqrKsOzYlvDtSrhuqPGoW3DoCrhuqPDoipyw7Q2w7Uqw6E+4buBKuG6ozfDtCrhuqPDrWMqcGtjKuG7gOG6qz5YKnDDreG7gSrDoGLDqSrhuqPDoipyw7Q2w7Uqw6rhuqXhu4FiKsOgNuG6vyrDtVvhur8qw7VibGMq4bqjw61jKnBrYyrDteG6s+G7gVgqw7LDtMOtw6Aq4bq9dSpwfSrDssO0w63DoCrDoD4qw6Dhu5fhu4Hhuqsq4buBYsahKsOq4bql4buBYirDoDbhur8q4bqjIOG7geG6qyrDoD5jKsOge8OgKsO14buNOOG7gSrhuqM2w7Qqw7LDtMOtw6Aqw7XhurVZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgT4qw4o+4buBWCrhuqPhu4tjKuG7j+G6tyrhuqPDrWMq4bqjN8O0KnBrYyrhu4Dhuqs+KsO1W2Mq4bq+4buH4buP4bq9cD4qw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7Xhu4044buBKsOhe+G7gSrhur3hurXDtSrDs8OqPnPhu4fhuqnhuqlYKsOg4buT4buB4bqrKsOVYuG7mXMq4bqiY+G6p+G7gSpwfSrDgOG7i+G7geG6qypi4buFPirhu47Eg8OgWCrhuqMiKuG7geG7g2Mq4buNMeG7geG6qypiZirhu4/hurcqw7Xhu50qw6Biw61jKsO1YmMq4bqjNsO0KnBrYyrhu4Dhuqs+WCrhu4Hhuqs+cyrDoF0qw7VbYyrhur/hu4vDtSrhuqNlPirhuqNj4bqn4bq/KsO14buNw7Thu4Hhuqsqw6o4w7NZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu44+w7Qq4bqj4buDWCrhur/hu4vDtSrDquG7h1vDtSrDoHvDoCrDqmPhurPhu4Eq4bqj4buHfeG7gSrDoeG7g+G7geG6qyrhuqN7KsOyw7TDrcOgKuG6q2M+KsOg4buVPirhu4FiY8Oiw7Qq4buBxqFrw6Aqw7Xhu43hurPhu4Eqw7Vi4bq1KuG6q2NrYyrDoGLhu4cqw6Fj4bq1w7UqYmYq4buP4bq3KsO14budKsOgYsOtYyrDtWJjKuG6ozbDtCpwa2Mqw6B7w6Aq4bqj4buLYyrDtcO0c+G6p+G7gSrDssO0w63DoCrhuqtjPirhu4Dhuqs+KsOgYuG7hyrhuqPhurXhu4Eq4bq9YmMqw6Dhu4Mqw7ViaeG7geG6qyrDoXvhu4cq4bq/a2NZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDleG7jcaha8OgKuG6o+G7g1gq4buUcyrDoT7hu4Eq4buGw6pz4bq/w7Njw6Aqw5LDtMOtw6Aqw7XhurUq4bqjIirhur1iw7Rz4bq14buBKuG7geG6q2JlKnB94buHKuG7geG6q31zKjopLzoq4buNMeG7geG6qyrDtTbDtSrDoF0qw6B7w6AqcDjhu4Eq4bqj4buL4buB4bqrKnBj4bqz4buBKuG7gOG6qz4qcH0qw4HDo8OqPuG7jcO04buPKuG7geG6s+G7gSrDoWUqw7Xhu43hu5nDoCpyw7Q2w7Uq4bq9YmdjKsOge8OgKsOgw7Thu4vDoCrDtWJjKuG6ozbDtCrDtWLhuqcqw7ViPuG7h1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uFHhu4fhu43DquG6oSrDgMO0w7MqOiY6Oirhu4/hurcq4bqhY+G6reG7gSrhu40+KsO1W2Mqw5I+w7U+4buNKnB94buHKsO1Ynvhu4HhuqsqPz8qcH0qPzpZL1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOz4bunw7TDtWLhu4fhu40l4bu44buyw5XDlVJQ4buAL1Bjw6PDteG7gT7hur8r4bu04bu2L8Oz4bu4

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]