(Baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 22 và 23-3, Trung tâm Dinh dưỡng (TTDD) Vinamilk đã tổ chức khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và phát quà cho khoảng 2.600 trẻ mầm non trên địa bàn huyện Hàm Yên và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là chương trình khởi động chuỗi hoạt động Tư vấn, chăm sóc và truyền thông về sức khỏe dinh dưỡng năm 2023 của Vinamilk tại nhiều tỉnh thành, với gần 15 ngàn trẻ em và người cao tuổi tham gia.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7ZY4buB4buUIMOaMCHhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThuqXhurU94buU4bu4IOG7lOG6vVXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKOG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4bua4buc4buMLyHGoOG7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3deG7uFPhu7Thu5jhu47huqThurUxMC7hu5Thu7JU4buy4buUMC5V4buB4buU4bua4bua4buU4bq9VeG7lOG7muG7nC3hu5xN4buU4bqk4bq14bqnMC7hu5ThuqXhu6wg4buU4buTKDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buUw5PhuqThuqThu5Phu5PDkuG7lOG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7bhu6Thu5ThuqXDoeG7lOG7siHEkeG7suG7lF0hVCDhu5TDosSR4buy4buUXSE14bu4TeG7lOG6pWThu5Thur3hu64w4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bq9VeG7lOG6tyFU4bql4buU4bqz4bqnVeG7lOG7siEx4buUXSExw5kwLuG7lOG7mk7hu6Dhu5bhu5bhu5ThuqXhurU94buUIFYg4buUMDEw4buU4bql4bq1JTDhu5Thu7Y+U+G7lMOdVTDhu5Qh4bqn4buBPzDhu5R1VSDhu5Thu4AlMOG7lOG6vVXhu5Qh4bqn4buBPzDhu5TDguG6oTDhu5Thu5Nk4bqhMC5N4buU4bqlezAh4buU4bqk4bqn4buBJTDhu5ThurLhuqdTMC5O4buU4buZ4bus4buB4buUIlXhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buUXSHhuq8o4buU4bu2YTAu4buU4buyIeG6p8OgKOG7lCExw5rhuqXhu5Thu7ZhMC7hu5ThuqRk4buU4bq94buuME3hu5Thu7Ih4bumIOG7lMOiMuG7suG7lOG6vVXhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmMOG7lOG6pSE3MC7hu5Thur0m4buUw6LEkeG7suG7lF0hNeG7uOG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4bua4buc4buU4buyYlPhu5ThurwoMFMgKCJd4buU4bqlw5oo4buUMCEoJuG6p+G7lOG6pXswIeG7lOG6pSFVMCFN4buU4bq94bqjKOG7lC5WMOG7lMag4bue4buUMC5VMOG7lOG6peG6tT3hu5Thu7gg4buU4bq9VeG7lDAuZMOjKOG7lOG7slMx4buU4bql4bqnw6Eo4buU4bqlIVMg4buULihTTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7oOG7luG7luG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5zGoOG7nC/GoFHhu5bhu7Thu6Lhu5ZS4bucUsag4buc4bqlxqBR4buW4bucIsag4buWLSEoMCEtxqDDnU5b4bq3LuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhurwoMFMgKCJd4buU4bu2WOG7geG7lCDDmjAh4buU4buyIWThuqEwLuG7lOG6peG6tTwwIeG7lOG7siHhu6Yg4buUw6Iy4buy4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bql4bq1PeG7lOG7uCDhu5Thur1V4buUMC5kw6Mo4buU4buyUzHhu5ThuqXhuqfDoSjhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7nOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu6Dhu5bhu5bhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG7kVThu7Lhu5TDnVThu7Lhu5TDon3hu5Thur1V4buU4buyIeG6p+G7gSUw4buULihT4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bq8KDBTICgiXeG7lOG6pWThu5Thur3hu64w4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bq9VeG7lF0hVCDhu5TDosSR4buy4buUXSE14bu44buU4buyITHhu5Thu7JU4buy4buU4bu4IOG7lDAhNeG7lOG6pcOaKOG7lCHhuqfhu4E/MOG7lHVVIOG7lOG7gCUw4buU4bq9VeG7lCHhuqfhu4E/MOG7lMOC4bqhMOG7lOG7k2ThuqEwLk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThuqfhu4ElMOG7lOG6suG6p1MwLuG7lCJV4buU4bu2PlPhu5ThurchZOG6oTAu4buU4bu2VuG6p+G7lOG6pSglMOG7lOG7tCg7MOG7lOG6tVPhu5Thu7Ih4bqnw6Ao4buUITHDmuG6peG7lOG7tmEwLuG7lDBV4buBTuG7lOG6pOG6tTEwLuG7lDAh4bq7MC7hu5Qw4bumIOG7lOG6s+G6p1NN4buU4bqlPDAh4buUITwwIeG7lMOi4bqn4buB4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bqv4buU4bql4bq1PeG7lOG7uCDhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7tj5T4buUw51VMOG7lOG6pXswIeG7lOG6vVkw4buU4buyMzDhu5RdIVThu5Thu7JTMU7hu5ThuqThurUxMC7hu5Thu7Yy4buU4bua4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5Thu61WIOG7lOG7rzEw4buU4bqkIVUwIeG7lOG7sTEwLuG7lMOTIeG6p+G7gT8w4buUdVUg4buU4buAJTDDkuG7lOG6vVXhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG7rVYg4buU4buvMTDhu5R1xIPhurfhu5R1M1Phu5TDkyHhuqfhu4E/MOG7lMOC4bqhMOG7lOG7k2ThuqEwLsOS4buUMMavIOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6veG6qTAu4buU4bu24buo4buy4buUw50oP+G6peG7lF0hMuG7lF0h4bumMOG7lOG6pSHhu7gx4buU4bqy4bqn4buBKuG6peG7lOG7tj4wIeG7lFHhu6DGoC/hurLhu5kt4bqk4bqkLuG7lOG7smJT4buU4bqkIWLhu5ThuqVk4bqjMC7hu5Thu5EhKTAh4buU4bq3IWJO4buUdSg64bqn4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqlViDhu5ThurPhuqdTMOG7lOG6peG6tTQwLuG7lOG7smJT4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bu2OCjhu5Thur3huqMo4buUw6LDqeG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buU4bqlITrhu5Thu7Ih4buu4bql4buU4bq9VeG7lOG6peG6tSnhu5Qw4bukMeG7lOG7smJT4buU4bql4bq1PU3hu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqUhw6Mo4buULihTMOG7lOG6s+G6p1NN4buU4bu2PlPhu5ThurchZOG6oTAu4buU4bu24buk4buU4bqlKeG7siHhu5Thu7LDqeG7suG7lOG7tljhu4Hhu5Qgw5owIeG7lOG7slThu7Lhu5QhMcOa4bql4buU4bu2YTAu4buU4buyIeG7piDhu5QiMeG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG6pcOaKOG7lOG7smEwLuG7lOG7tjkwLk3hu5Thu7bhu6jhu7Lhu5TDnSg/4bql4buUIlXhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4bq3ITgo4buUIcSD4bq34buU4bq94bqjKOG7lOG6pOG6teG6pzAu4buU4bql4busIOG7lOG7kygwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG6vCgwUyAoIl3hu5ThuqXhurUoOjDhu5RdIVMo4buU4buyVOG7suG7lCExw5rhuqXhu5Thu7ZhMC7hu5RdIVQg4buUw6LEkeG7suG7lF0hNeG7uOG7lC3hu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5Thu7IhMeG7lOG6peG6tT3hu5QhMVUw4buU4bqlMVUw4buUICg7MOG7lOG6tyEpTeG7lOG7tjkwLuG7lOG6pSHDoyjhu5RdKuG6peG7lCHEg+G6t+G7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buU4bqlITcwLuG7lOG6vSbhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5QhxIPhurfhu5Qi4buH4buU4buyITHhu5Thurch4bqr4buUIeG6p+G7gTAh4buU4bql4bq1JTDhu5Thu7Y+U+G7lMOdVTBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bue4buc4buc4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7nMag4bucL8agUeG7luG7tOG7ouG7llLhu5xS4bui4bua4bqlxqDGoOG7olIi4bueLSEoMCEt4bua4buyTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7ZY4buB4buUIMOaMCHhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThuqXhurU94buU4bu4IOG7lOG6vVXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKOG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4bua4buc4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7nuG7nOG7nOG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buZYSjhu5QwLmPhu5TDnVThu7Lhu5TDon3hu5ThuqThurXhuqcwLuG7lOG6peG7rCDhu5Thu5MoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThurwoMFMgKCJd4buU4bqlVzDhu5ThuqU8MCHhu5RdIVQg4buU4bqlw6EwLuG7lOG6s+G6p1ThuqVN4buUXSg6IOG7lOG6peG6tVPhu5ThuqU8MCHhu5ThuqXhurXDmjAu4buU4bqlITrhu5Thu7Ih4buu4bqlTeG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG7siEx4buU4buyVOG7suG7lOG6peG6tT3hu5Thu7gg4buU4bq9VeG7lOG6pWThu5Thur3hu64w4buU4buyITHhu5Thurch4bqr4buUIeG6p+G7gTAhTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7keG6q+G7lOG6pSE6TeG7lOG6peG6tTEwLuG7lCFTKOG7lDAuVeG7geG7lOG7muG7muG7lOG6vVXhu5Thu5rhu5wv4bucL+G7muG7luG7muG7nE3hu5ThuqXDmijhu5Thu7JU4buy4buU4bu2KDog4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5ThuqXhurUlME3hu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buUIeG6oTDhu5Thu5pO4bug4buW4buW4buU4bql4bq1PeG7lOG7uCDhu5Thu7Zh4buU4bql4bqnw6Eo4buUIFYg4buUMDEw4buU4bq9VeG7lOG6tyHhuqvhu5Qh4bqn4buBMCHhu5Thu7bhu6Thu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7ZhKOG7lDAuY+G7lOG7geG7lMOdVOG7suG7lMOifeG7lOG7smJT4buU4bqk4bq14bqnMC7hu5ThuqXhu6wg4buU4buTKDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bq8KDBTICgiXeG7lOG6pSHhu6Yg4buUXSFUIOG7lMOixJHhu7Lhu5RdITE94buU4bq9VeG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLk3hu5Thu7Y5MC7hu5ThuqUhw6Mo4buU4bqlZOG7lOG6veG7rjDhu5Thur0m4buU4buyISrhu5Thu7Zh4buU4bumMOG7lOG6pzgwLuG7lCHEg+G6t+G7lCLhu4dN4buUXSExU+G7lCE04buy4buU4bu2OuG7lOG7tsOZIOG7lMOdw5kx4buUw6LEkeG7suG7lF0hMT3hu5Thur1V4buUMOG7rDAu4buU4buyUzHhu5TDosSR4buy4buU4bu2JuG7lF0hVDAu4buU4buyITHhu5Thu7JU4buy4buU4bu4IE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6JQUuG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5zGoOG7nC/GoFHhu5bhu7Thu6Lhu5ZS4bui4buW4buWxqDhuqVR4bua4buWUCJQLSEoMCEt4bucTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7ZY4buB4buUIMOaMCHhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThuqXhurU94buU4bu4IOG7lOG6vVXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKOG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4bua4buc4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7olBS4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu68h4bq7MC7hu5ThurchVjDhu5ThurPhuqdV4buU4bqlZeG7lDAh4bukMOG7lCFVMC7hu5ThurwoMFMgKCJd4buUaOG7k+G7reG7lOG7tuG7pOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7slThu7Lhu5TDnVThu7Lhu5TDon3hu5ThuqThurXhuqcwLuG7lOG6peG7rCDhu5Thu5MoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThurwoMFMgKCJd4buULuG6uSjhu5ThuqXhu6gwLuG7lOG7tiow4buU4buyVOG7suG7lOG7uCDhu5QwITXhu5Thu7Y+U+G7lOG6tyFk4bqhMC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw7QlMOG7lOG7ssOaMCHhu5QhMcOa4bql4buU4bu2YTAu4buU4bqlIeG7piDhu5RdIVQgTeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7gg4buUMCE14buU4buyMzDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwIVcw4buU4buyVOG7suG7lOG6tyFWMOG7lOG6s+G6p1Xhu5QiVeG7lMOiw5kw4buU4bq3IVgg4buUw6LhurtT4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bqlKD/huqXhu5ThuqXhurXhuqkwLuG7lOG6vCgwUyAoIl3hu5Ro4buT4but4buU4bu2ZMSD4buy4buUw53DoeG7lMOi4bqnMC7hu5Thur0o4bqlUyAoMOG7lGhN4buU4buTTeG7lOG7slMw4bq/KOKApuG7lOG6vVXhu5QwIeG6uzAu4buU4bq9KOG7lOG7siHhu67huqXhu5ThuqUhKCrhuqXhu5Thu4Eq4bqn4buUMCHGryDhu5QuMuG6t+G7lOG6tyFWMOG7lC4o4bqt4bq34buUIT/hu5Thur9k4bqhMC7hu5ThuqXhurU94buU4bu4IOG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDowTeG7lOG6peG7pjAu4buU4buyISgm4bqn4buU4buyUzFN4buU4bql4bq1KeG7lDAh4bqj4buU4bq9VeG7lCHDoOG7lOG6peG6tcSD4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lOG6pSE+4buUIsOp4buy4buU4buyITHhu5Thu7JU4buy4buU4bu4IOG7lDAhNeG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG7tmHhu5ThuqXhuqfDoSjhu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6ME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Dhu5bhu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bucxqDhu5wvxqBR4buW4bu04bui4buWUuG7ouG7luG7nlDhuqXhu57hu6Dhu6BSIuG7ni0hKDAhLeG7osOdLcagTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7ZY4buB4buUIMOaMCHhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThuqXhurU94buU4bu4IOG7lOG6vVXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKOG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4bua4buc4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7oOG7luG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buRVOG7suG7lOG7uCDhu5QwITXhu5ThuqUhZOG6rzAu4buU4bqlIcSR4buy4buUw6LhurtT4buU4bqlKD/huqXhu5ThuqXhurXhuqkwLuG7lOG6vCgwUyAoIl3hu5Ro4buT4but4buUw53DoeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG6pcOaKOG7lOG7siFk4bqhMC7hu5ThuqXhurU8MCFO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw7RV4buUw7Thuqko4buU4bqkIT7hu5R1xq8wLuG7lOKAk+G7lOG6tiEzMC7hu5R0KFQx4buU4bu04bqr4buy4buU4oCT4buU4buZVTHhu5ThuqXDmjHhu5Qh4bqn4buBPzDhu5R1VSDhu5Thu4AlMOG7lOG7siEx4buUw50oKuG6pU3hu5ThuqXhurUxMC7hu5QwIeG6uzAu4buUMOG7piDhu5ThurPhuqdTTeG7lOG7tj5T4buU4bq3IWThuqEwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5QwISgm4bqn4buU4bu2xIPhuqXhu5ThuqXhuqfhu4ElMOG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buU4bu2KjDhu5Thurch4bqr4buUIeG6p+G7gTAh4buU4bq9JuG7lOG6vSg/4buy4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5ThuqXhurU94buU4bqlw5oo4buULihT4buU4bu2PDAhTeG7lOG6tyE4KOG7lCHEg+G6t+G7lOG6veG6oyjhu5Thu7ZhKOG7lDAuY+G7lOG7geG7lOG6pSrhu5ThuqUhZMOjMC7hu5Thur/huqfhu4ElMOG7lF0oOiDhu5ThuqXhurVT4buUw6LEkeG7suG7lF0hNeG7uOG7lOG6vVXhu5ThuqXDoeG7lOG7siHEkeG7suG7lOG7suG7rDDhu5Thu7Yx4buU4buyITHhu5ThuqXhurU9TeG7lOG6pWXhu5Thu7Yy4buU4buyMuG7lOG7slThu7Lhu5QuKMOZKOG7lOG6tyFU4bq34buU4bu2OuG7lC4ow5kg4buU4bqlZuG7lCI/4buU4bql4bq1PeG7lMOi4bqn4buB4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bu2VuG6p+G7lDDhu6Yg4buUITThu7JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buZU+G7lOG6tyFWMOG7lOG7slThu7Lhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHhu5Thu7Ym4bqn4buUIlUg4buUMDcwLuG7lDAuISg/4bq3TeG7lOG7tigm4bqn4buUXSg/MOG7lF0oMCHhu5ThuqUq4buUXSEy4buUXSHhu6Yw4buUMCUw4buU4bq9KD/hu7Lhu5Qw4bqnNyjhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5Thur1V4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5TDneG6u1Phu5Thu6Yw4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4buyITHhu5ThuqXhurU94buU4bq9WTDhu5Thu7IzMOG7lDAhKCbhuqfhu5Qhw5ow4buU4buyISpO4buU4bq2IeG6q+G7lCHhuqfhu4EwIeG7lOG7siFkU+G7lDAhVzDhu5TDnSgq4bql4buU4bu2ZMSD4buy4buUMCEoJuG6p+G7lOG6vSbhu5Thur1TKOG7lOG6peG6tTPhu5Thu7JiU+G7lF0hWOG6p+G7lOG6tyFWMOG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lCHEg+G6t+G7lCLhu4dN4buU4buyISrhu5Thu7Zh4buUMC5i4buUMC4he+G7lOG7smMwLuG7lDAhZOG7lCExw5rhuqXhu5Thu7ZhMC7hu5Qi4bqn4buBPzDhu5ThuqVX4bq3TeG7lOG6veG6pyjhu5Thu7Ih4bqhKOKApuG7lOG7tjgo4buU4bq94bqjKOG7lMOiw6nhu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6MOG7lOG6pTFVMOG7lOG7tCg/MOG7lOG6vSbhu5ThuqUhOuG7lOG7siHhu67huqXhu5Thur1V4buU4bql4bq1KeG7lDDhu6Qx4buU4buyYlPhu5ThuqXhurU9TuG7lOG7mWTEg+G7suG7lMOiw6nhu5ThurPhuqdTMOG7lOG6peG7rCDhu5Thu7JiU+G7lOG7tj5T4buU4bq3IWThuqEwLuG7lOG7smMwLuG7lDAhZOG7lMOiw6nhu5Qhw6Dhu5ThuqXhurXEg+G7lOG6pWXhu5ThurwoMFMgKCJdTeG7lOG6tyHhuqvhu5Qh4bqn4buBMCHhu5Thu7bhu6Thu5ThuqXhu6YwLuG7lOG7smTDozAu4buUXSgqMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG6vSbhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC5N4buU4buyITHhu5Thu7IxMOG7lOG7uCDhu5ThuqUhUyDhu5QuKFPhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4oCcw4LhurtT4buUITThu7Lhu5Thu7Zkw6MwLuKAneG7lOG6vVXhu5QwLlXhu4Hhu5Thu7JVMC7hu5QhKDrhuqfhu5Qh4bqhMOG7lOG6vSbhu5QixIMo4buUKeG7siHhu5Thu7JiU+G7lDAu4bqnOTDhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5TDouG6u1Phu5Thu7Y4KOG7lOG6veG6oyjhu5ThuqUhOuG7lOG6peG6tcOaMC7hu5Thu7JiU+G7lOG6peG6tT1O4buU4buZKjDhu5QwU+G7gU3hu5ThuqVm4buUIj/hu5TDouG6p+G7geG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lDAhVeG7lOG6peG6tWTDozAu4buU4bqlw5oo4buU4bqk4bqn4buBJTDhu5ThurLhuqdTMC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5Qgw6Ao4buUMOG7piDhu5QhNOG7suG7lOG7tibhuqfhu5Thurch4buuMOG7lOG7tuG7ruG6p+G7lC4ow5kg4buU4bqlZeG7lOG7mi3hu5zhu4rhu5TDojHhu5Thur3huqMo4buU4bu2VuG6p+G7lDDhu6Yg4buUITThu7JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4oCcw4LDqeG7lOG7tjkwLuG7lCFVMCHhu5Thu7JiU+G7lOG7tDFTMCHhu5QwLiEoP+G6t+G7lDAhZOG7lOG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7bhu6Thu5QuKOG6reG6t+G7lOG7slThu7Lhu5Thurch4bqr4buUIeG6p+G7gTAh4buUMCFXMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG6tTbhu5Qh4bqhMOG7lOG6vSbhu5QixIMo4buUKeG7siHhu5Thu7JiU+G7lMOi4bq7U+G7lOG7tjgo4buU4bq94bqjKOG7lMOiw6nhu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6MOG7lOG7smJT4buU4bql4bq1PU7hu5Thu5Eh4bqtMC7hu5ThuqU3KOG7lOG6teG7ruG6peG7lCAxMC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqVk4bqhMC7hu5QiUyjhu5Thu7JU4buy4buU4bu4IOG7lDAhNeG7lMOiJOG7lCLhuqc3MOG7lDAhVzDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5TDosOp4buU4bqz4bqnUzDhu5ThuqXhu6wgTeG7lCHDoOG7lOG6peG6tcSD4buU4buyYlPhu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5Thu7QxUzAh4buUMC4hKD/hurfhu5QwIWThu5ThurwoMFMgKCJd4oCdTeG7lMOdVeG7lHXGrzAu4buU4buyIShT4buUw6I94buU4bqlISUgTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nuG7nOG7ouG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5zGoOG7nC/GoFHhu5bhu7Thu6Lhu5ZS4bui4buc4bua4bua4bql4bug4buc4bue4bucIlAtXSFTIC0wLuG6pzEoLeG7slMxLeG6peG6pzEoTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7ZY4buB4buUIMOaMCHhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThuqXhurU94buU4bu4IOG7lOG6vVXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKOG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4bua4buc4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7nuG7nOG7ouG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buZYSjhu5QwLmPhu5TDnVThu7Lhu5TDon3hu5ThuqThurXhuqcwLuG7lOG6peG7rCDhu5Thu5MoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThurwoMFMgKCJd4buUXSg6IOG7lOG6peG6tVPhu5TDosSR4buy4buUXSE14bu44buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu451McOa4bql4buU4bu2YTAu4buU4bqlZOG7lOG6veG7rjBN4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thur1V4buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5ThuqUhNzAu4buU4bq9JuG7lMOixJHhu7Lhu5RdITXhu7jhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5Thu7bhu6Thu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThurwoMFMgKCJd4buU4bqlIcOp4buy4buUISg/MOG7lOG6pSFkw6MwLuG7lDAoJTDhu5ThuqXhurUxMC7hu5QwISgm4bqn4buUMOG7piDhu5ThurPhuqdTTuG7lMO0JTDhu5Thu7LDmjAh4buU4bq9KD/hu7Lhu5ThuqUh4bumIOG7lF0hVCDhu5ThuqXDmijhu5Thu7Ihw6Dhu5Thu7IhMeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5Thu7Iy4buUMCHhuqfhu5Thu7JW4bqnTeG7lOG6pOG6teG6pzAu4buU4bql4busIOG7lOG7kygwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG6pSFkw6MwLuG7lOG6v+G6p+G7gSUw4buU4bqlw6Hhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5Thu7JU4buy4buUITHDmuG6peG7lOG7tmEwLuG7lOG6pcOaKOG7lOG7tj5T4buU4bq3IWThuqEwLk3hu5ThurPhuqdT4buU4bu2MuG7lOG6pSgq4bq34buU4buyVzDhu5TDouG7rOG6p+G7lMOiVOG6peG7lCHhuqEw4buU4bq94bqjKOG7lOG6pTwwIeG7lCE8MCHhu5TDosSR4buy4buUXSE14bu44buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4buyYlPhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Thu6wwTeG7lOG7tuG7qOG7suG7lMOdKD/huqXhu5QiVeG7lOG7smJT4buU4bql4bq1PeG7lOG7uCDhu5Thur1V4buUMC5kw6Mo4buU4buyUzHhu5ThuqXhuqfDoShO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bue4bucxqDhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bucxqDhu5wvxqBR4buW4bu04bui4buWUuG7ouG7oOG7mlHhuqVR4bui4bucxqAiUi3huqXhuqct4bq9UzAtw6Lhuqfhu7ItXSEx4bu4LTDhu7LhuqVOW+G6ty7hu5jhu5RTIuG6pcON4buY4bq8KDBTICgiXeG7lOG7tljhu4Hhu5Qgw5owIeG7lOG7siFk4bqhMC7hu5ThuqXhurU8MCHhu5Thu7Ih4bumIOG7lMOiMuG7suG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG6peG6tT3hu5Thu7gg4buU4bq9VeG7lDAuZMOjKOG7lOG7slMx4buU4bql4bqnw6Eo4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bhu5rhu5zhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4bucxqDhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG7kSHhuqfhu4ElMOG7lC4oU+G7lOG6pWThu5Thur3hu64w4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lMO0VOG7suG7lMOifeG7lOG7ry7huqfhu4E7MOG7lOG6vGPhu5Thu7EoMCHhu5TigJPhu5ThuqThurVk4bqvMC7hu5ThuqThurXhuqcwLuG7lOG6peG7rCDhu5Thu5MoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThurwoMFMgKCJdS+G7lOKAnMOCU+G6p+G7lOG6pXswIeG7lOG6pOG6p+G7gSUw4buU4bqy4bqnUzAuTeG7lOG7tuG6oTDhu5Thur0+4buUw6Ik4buU4bqlw6Hhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5Thu7JU4buy4buU4buyIWThuqEwLuG7lOG6peG6tTwwIeG7lOG6pWThuqEwLuG7lOG6pcOp4buU4bqv4buUMCEoJuG6p+G7lOG6pXswIeG7lOG6pSFVMCHhu5RdIVThu7Lhu5Thu7Y64buU4bqlKCrhurfhu5ThuqXhuqvhu7Lhu5Thu7Ih4bumIOG7lMOiMuG7suG7lMOixJHhu7Lhu5RdITXhu7jhu5Thur1V4buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4buyITHhu5QwISgm4bqn4buU4bql4bq1PeG7lOG7uCDhu5Qh4bqhMOG7lOG6peG6tSUw4buU4buyw5nhu5QwZOG6o+G7sk7hu5TDtCUw4buU4buyw5owIeG7lOG7tjJN4buU4bqk4bq14bqnMC7hu5ThuqXhu6wg4buU4buTKDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4buyYzAu4buU4bu0w6nhu5RdKCow4buU4bql4bq1KDow4buUXSFTKOG7lOG7slThu7Lhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thu4Hhu5ThuqUq4buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKE3hu5ThuqVWIOG7lMOiMVThuqXhu5Thu7JU4buy4buU4bq94buuMOG7lOG7tibhu5TDosSR4buy4buUXSE14bu44buUIFXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKOG7lOG6pSFkw6MwLuG7lC7hu6jhurfhu5QwIWThu5Qh4bqn4buBKuG6peG7lFThurdN4buU4bqlKDrhuqfhu5Thu7Zkw6MwLk3hu5QiMeG7pDAu4buU4bq/ZOG6oTAu4oCmTOG7lOG6pSFkw6MwLuG7lOG6v+G6p+G7gSUw4buU4bq3IcOh4buUw50oKjDhu5Thu7JU4buy4buUXSgqMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7tjrhu5QgNCjhu5QwLmTDoyjhu5Thu7LhuqkwLuG7lDAhU+G6p+G7lOG6tcOoMOG7lCLhuqfhu4E/MOG7lOG6pSHhu6ww4buU4bqlITpN4buU4bu2w5kg4buUw53DmTHhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC5N4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lMOixJHhu7Lhu5RdITXhu7jhu5Thur1V4buU4buyIWLhu5Thu7ZhMC7hu5ThurchMzAu4buUw50/MCFO4oCd4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7lOG7tOG6pSHhuqcgw53hu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7ouG7nlLhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bucxqDhu5wvxqBR4buW4bu04bui4buWUuG7osag4buixqDhuqXhu5rGoOG7nOG7nCJQLSEoMCEt4bueTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6vCgwUyAoIl3hu5Thu7ZY4buB4buUIMOaMCHhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buU4buyIeG7piDhu5TDojLhu7Lhu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThuqXhurU94buU4bu4IOG7lOG6vVXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7JTMeG7lOG6peG6p8OhKOG7lDDhu6Yg4buU4bua4buW4bua4buc4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7ouG7nlLhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG7ryEoJuG6p+G7lOG7siFk4bqhMC7hu5ThuqXhurU8MCHhu5ThuqVk4buU4bq94buuME3hu5Thu7Ih4bumIOG7lMOiMuG7suG7lOG7tCgwIeG7lOG7tGThurEwLuG7lOG7smEwLuG7lOG7tjkwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7tmEo4buUMC5j4buUw51U4buy4buUw6J94buU4bqk4bq14bqnMC7hu5ThuqXhu6wg4buU4buTKDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4bq8KDBTICgiXeG7lOG6pcOh4buU4buyIcSR4buy4buU4bql4bq1MTAu4buUMCEoJuG6p+G7lDDhu6Yg4buU4bqz4bqnU07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThurXhuqcwLuG7lOG6peG7rCDhu5Thu5MoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThurwoMFMgKCJd4buUIlXhu5QgYeG6peG7lOG7tuG6oTDhu5Thur0+4buU4bql4bq1w6nhu7Lhu5ThuqUh4bqnYeG7suG7lOG7kTcwLuG7lOG6peG7geG7lOG7kcOh4buU4bq3IVYw4buUw4LhurtT4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIE3hu5Thu7Iy4buU4bu2YSjhu5QwLmPhu5Thu4Hhu5TDnVThu7Lhu5TDon1N4buUMCHhu6ww4buU4bq9KCUw4buU4buB4buU4bqlKuG7lOG7siHhuqfhu4ElMOG7lDAuISg/4bq34buU4bq9VeG7lDAhKCbhuqfhu5RdKDAh4buUMC4hKD8gTuG7lOG7mWTEg+G7suG7lOG6pSFVMCHhu5QiV+G6t+G7lC5WMOG7lOG7muG7luG7lDDhu6YgTeG7lOG6veG6oyjhu5QhVTAu4buU4bql4bq14bumIOG7lDAuVTDhu5QiZMSD4bql4buUXSFUIOG7lOG6vVXhu5ThuqVk4buU4bq94buuME3hu5ThuqThurXhuqcwLuG7lOG6peG7rCDhu5Thu5MoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5ThurwoMFMgKCJd4buU4bu24buk4buU4bqlZOG7lOG6veG7rjDhu5TDosSR4buy4buUXSE14bu44buU4bu0KDAh4buU4bu0ZOG6sTAu4buU4buyITHhu5QgNCjhu5QixJFT4buU4bql4bqnw6EoTeG7lC4y4bq34buU4bq3IVYw4buUMOG7rDAu4buU4buyUzHhu5ThuqUhOuG7lOG6peG6tcOaMC5N4buU4bql4bq1KeG7lOG6peG6pz/hu5Thu7IhMeG7lOG6peG6tT3hu5Thu7gg4buU4bq9VeG7lCBTMC7hu5Thu7YqMOG7lOG7suG6p2Hhu7Lhu5TDojgwLuG7lOG6veG6pyjhu5RdITXhu7jhu5Thu7IhMeG7lDAuZMOjKOG7lOG7slMx4buU4bql4bqnw6Eo4buU4bqv4buUXSHFqOG6t+G7lCA0KOG7lCAoJjDhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7ssOZ4buUMGThuqPhu7JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3aOG6p+G6pSEx4bq14buY4buO4buv4bux4buML+G6t+G7jg==

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]