(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/4, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng mong muốn Mỹ chỉ định một người khác làm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thay thế Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjEE4QFjDoUxBQFYsTOG6qVbDoUzhu6ZUw6FMcsSRTGHhu7jhu5LhuqlMxq8iQExhOOG6rzQs4bu2TMavLuG7lCxMxq/hu5Q7TDbhu7jhu5gsTOG7uOG7lmFMLOG7uFIsw40v4bu4TsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buV4buo4buSxahLw4xz4bu24buU4bqpTE7DlC/DkuG7hEzhu5Xhu5os4bu2TEHhu7h7LOG7tkxhUyxMYTjDoSzhu7ZM4bqvMCzhu7ZMQThAWMOhTEFAVixMSHDEqXNlSUzGr+G6r+G7kkxhQCxM4buJPSzhu7hMc+G7uOG6rzUs4bu2TDsuLOG7tkw7w6F9LExyxJFM4bum4bu4JUzGryQs4bu4TDtdYUws4bu24bqvMkBMP+G7uOG7mOG7pkw64buUO0xhOOG6rzQs4bu2TMavLuG7lCxMxq/hu5Q7TDbhu7jhu5gsTOG7uOG7lmFMLOG7uFIsTGHhu7jhu5LhuqlMYeG7uFdMc+G7ti7hu5ZATGE44bqvNCzhu7ZMckA/4buoTOG7sy47NuG7qC5Gw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2xKnhu5I2YUAuLEvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S+G7pjs5LTbhu7guYS5LTDlh4bqpOuG7qOG6uEvFqEA5Njrhu5Lhuqnhu4ZM4bukOi7hu6Y/4buCTDvhu5I44bu2QCwtOuG7qOG7tGHhu4ZM4buSw6FhLuG7gkw74buSOOG7tkAsLThA4bu24bu4YeG7hkzhu5LDoWEu4buCS0xhQGE64buo4bq4S0E4QFjDoUxBQFYsTOG6qVbDoUzhu6ZUw6FMcsSRTGHhu7jhu5LhuqlMxq8iQExhOOG6rzQs4bu2TMavLuG7lCxMxq/hu5Q7TDbhu7jhu5gsTOG7uOG7lmFMLOG7uFIsTOG7uD0s4bu4TMagLOG7uExOS0w5OOG7puG6uEsvL+G7psWoLEbhu6Thu5IuYeG7uOG7kizhu7jhu7gu4buSRuG6pSwvxajhu6g5P2EuNi8s4buo4bqnOS9O4buQTuG7jC9Ow5XDlMWow5JO4buMw5JPTuG7kGHhu5Dhu45OTzpORiY24bu2S0zhu5I6YeG6uEtBOEBYw6FMQUBWLEzhuqlWw6FM4bumVMOhTHLEkUxh4bu44buS4bqpTMavIkBMYTjhuq80LOG7tkzGry7hu5QsTMav4buUO0w24bu44buYLEzhu7jhu5ZhTCzhu7hSLEtMxajhu5Jh4buSLTbhu7guYS4tLjhA4bu2QCzhu5I6LTk44bum4bq4S+G7uGFhNjnhu4YvL+G7psWoLEA74bu2RuG6pUDhu6hhLOG7kjs2OsOhOUbhuqUsL2Hhu45PTS/DoTY6LuG7ksWo4buoxagvQHrhu7g54buSL09NTuG7kF9Nw5JfTsOUL2Fh4bqt4bqlLF8s4bu2LuG7kkBfYTjDoS4s4bu2XztAP+G7qF82Ljs24buoLl874bqpXznhu6hfYUDhu6g2X2HDoeG7pl/hu7ZA4buSX2Hhu5Is4bu2XznDoeG7pl/hu6g2X8WoLkBf4bqlLkBfQDjhu5IsX8OTw5ROw5JNTk5GJjbhu7ZLTC/DjOG6vSzhu7hMYeG6r0w6QFnDoeG7hkxz4bu2LuG7lkBMYTjhuq80LOG7tkxyxJFMckA/4buoTOG7sy47NuG7qC5MNuG7uOG7mGFM4bukQMOdw6FMYTguLOG7tkzhu6bDoV3hu6ZM4bu4KTZM4buk4buYLkxh4buWQEzhuqbhu5I54bu4QCzhu7ZhLixMakbEqUbhu4RMLOG7tuG7lOG6qUxO4buML8OTRkxIc+G7tsOhWyzhu4ZMQeG7leG6rC9BQeG6rOG6pHNJw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMxKnhu7guTDjhu54s4bu2THss4bu2TOG7sy47NuG7qC5MP+G7uHss4bu2TOG7uEDDncOhTDpVNkxhOOG6rzIs4bu2TOG7psOj4buSTOG7iT0s4bu4THPhu7jhuq81LOG7tkzhuqXhu5RMP+G7uEBXLEzhu6bhu7guTDfDoeG7mExhOD0s4bu4TMav4buUO0w24bu44buYLEw4MEBM4bql4buULkzhu6RXTGHhu6Lhu6bhu4RMNuG7uCPhu5JMQThAWMOhTEFAVixMOy4s4bu2TDvDoX0sTHLEkUxh4bu44buS4bqpTGHhu7hXTOG7pOG7nizhu7ZMO11hTCzhu7bhuq8yQExL4bumw5osTGE4KSzhu7ZM4bql4buUTOG7puG7uCMsTOG7puG7uOG7oixM4bu4MCxLTGE4Lizhu7ZM4bu2QOG7ki5MYUBXNkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xwxKlzZUzFqMOZLEw6MkBMQSIs4bu2TOG7tkDhu5g7TMavfeG7pkw24bu44bqjTGE44buY4bum4bu4TOG7puG7mOG7pkzhuqVTLEzGr1hM4bqlWExyxJFMYeG7lkBM4buJXUxz4bu2LuG7lkBM4bu2QOG7ki5MQThAWMOhTEFAVixMcOG6py4sTOG7oS4s4bu2TOG7mcOhLOG7hEzhu6Thu5ThuqlMYTxMOi5MLOG7tuG7lkBMOOG7nizhu7ZMLFfDoUx7LOG7tkzhu7MuOzbhu6guTGFAVzZMYeG6o+G7pkzFqMOZLEzFqOG7omFMxq8u4buULEzGr+G7lDtMNuG7uOG7mCxMNuG7uCPhu5JMcsSRTGHhu7g9TDfDoeG7mExhOD0s4bu4TMav4buUO0w24bu44buYLEw54buuTGFAVzZMYeG6o+G7pkw4fUBMOOG7qCzhu4RMP+G7uHss4bu2TDp9QExh4bu4LuG7mGFM4bql4buUTD/hu7h7LOG7tkxh4bu4w51Mxq/hu5ZhTD9XYUw3w6HGoEzhu7Y9TCzhu7bhu5LhuqlM4bumxqBMP+G7uEBMxq/hu5pM4bu2VCxMYTFATMavI+G7puG7uEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zhu7XDoeG7kixM4bum4bu44bqx4bumTCzhu5ThuqlM4buk4buU4bqpTGE8TDsuLOG7tkw7w6F9LEwsV8OhTOG7piFMP+G7uMagTCzhu5ws4bu2TOG7uOG7kkBM4bukVixMLH1ATDrhu5ZATMav4buUO0w24bu44buYLExh4bu4PUzGr31ATGHhu5jhu6ZMxq99QExh4bu4LuG7lkBMOeG7rkw64buUTDtdYUws4bu24bqvMkBMP+G7uOG7mOG7puG7hEw/4bu4eyzhu7ZMNuG7uMagQEw64buUTHss4bu2TOG7sy47NuG7qC5Gw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMQeG7uOG7qC5McMSpc2Xhu4RMN8Oh4buSLEzhu6bhu7jhurHhu6ZMLOG7lOG6qUzhu6bEgyzhu7ZMP+G7uFAs4bu2TMavJCzhu7hMYT0s4bu4TOG7uD0s4bu4TGE4VixM4buk4buYLEzGr8agLkxhOEBYw6FMQUBWLEw54buuTDhTYUw/4bu4IUw64bqvMizhu7ZMLFfDoUxyxJFMP+G7uHss4bu2TGHhurdM4bukPExLLOG7tsOh4bqpVixMLOG7uFIsTOG7tn3hu6ZMOOG7sktMP+G7uEBXLEzhu4k9LOG7uExz4bu44bqvNSzhu7ZMNuG7uMagQEw24bu44buYYUxhOEDDnSxM4bum4bu44bqvMCzhu7ZMYTg9LOG7uEzhu7jhu5ZhTCzhu7hSLEZMQcOh4bqpTCzhu7hAVizhu4RMcMSpc2VMP+G7uHss4bu2TMav4bqv4buSTGHhu7h7LOG7tkxhQCxM4bum4bu4QExhQFdhTOG7uDAsTOG6pVhM4bukPSzhu7hMOsOhVSxMLOG7lOG6qUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xrXSzhu7ZMYeG7uOG7mEBMYThWLEzGr+G6rzPhu6ZMxq/huq/hu5JMOOG7kkxhOC4s4bu2TOG7pH1ATOG7psagLOG7uEw54buYLOG7tkxOw5Qvw5Lhu4RMcMSpc2VMxq/huq/hu5JMYUAsTEE4QFjDoUxBQFYsTOG6peG6t+G7kkxhQFcsTOG7uOG7lCzhu7hM4bql4bqjTGHhu7jhurVMO11hTDou4buWQEzhuqXEg0w/4bu4I0zFqMOZLEzGr+G6rzIs4bu2TOG7puG7uEBXLExh4bu4w6FVYUxh4bu4V0zhu7hZTDsxQEzFqOG6rzFATDnhurNM4bu2QOG7mDtMOeG7mGFM4bumw6Phu5JMLOG7uOG7lEw64buaLOG7uEzGr+G7li5McEA7TOG7oS4s4bu2LcOhLEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xwxKlzZUxh4bu4eyzhu7ZM4buk4buYLkzhuqXhuqNMYeG7uOG6tUzFqEDhu7IsTDjhu5JMLOG7tuG7lOG6qUxOw5Uvw5JM4bql4buUTEvGr+G6rzPhu6ZMYeG7uOG6s+G7pkzhu7hAWSxM4buk4bueLOG7tkws4bu4QFjDoUw24bu44bqvMCzhu7ZMYeG7uOG6seG7pkzhu6Thu6IsTOG6peG7lC5M4bum4buY4bumTDvhuqPhu6ZMYUBWw6FMP+G7uOG7mOG7pkws4bu44buSw6FGS0xwxKlzZUws4bu4UyxMO+G7lizhu7hM4bum4buY4bumTDozQExh4bu4V0zhu6bDo+G7kkzhuqXEg0w/4bu4I0ws4buU4bqpTDrhu5RMS+G7uFlMYeG7uH0s4bu2TOG7pOG7kuG6qUzFqMOZLEzGr+G6rzIs4bu2TMav4bug4bumTOG7pEBZYUtM4bql4buUTEs74buSLOG7tkxh4bu44buoLkzGr1TDoUzGr+G7lixM4bumIUw54bqx4bumTOG7pnss4bu2TDbhu7jhu5hMOjEsS+G7hEw5Lizhu7ZMP+G7uHss4bu2TOG7puG7uC5M4bukQFdhTGHhu7hWO0zhu6bhu7hATGFAV2FGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMc+G7uOG7lEw64buaLOG7uEzGr+G7li5McEA7TOG7oS4s4bu2LcOhLEzGr+G7mkw7QFbDoUxhxqBMxq9S4bqpTDrhu5RMSztdYUw54bqzTD9AWSxM4bumIUzhuqtMLOG7tuG7uCrhu5JMOFNhTDfDoeG7kixMYTgpLOG7tkxhOC4s4bu2TOG7pnss4bu2TOG7psOhXeG7pkxh4bucLOG7tkzhu6bhuq8yLOG7tkw54bqx4bumTDvhu5Ys4bu4TGHhu5jhu6ZM4bum4bu4QFcsTOG7psOj4buSTDfDoVIsTMavXUBMQThAWMOhTEFAVixGS8ONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG6pOG6o0xh4bu44bq1TCzhu5ThuqlMxq/huq8z4bumTOG7puG7uC5MOuG7lEzhu6YhTGHhu7jDnUw64buUO0w64buoLkxh4bu44buSLOG7tkzhu6bhu5ws4bu2TGHhu7hQLOG7tuG7hEws4bu4QFjDoUxhw6FULEw54buSw6FM4bu4XUBMLOG7tuG7uCRMYeG7uOG6rzMs4bu2TMavJSzhu7hM4bu2QMOi4buSTCzhu7jhu5RMOuG7mizhu7hMxq/hu5YuTHBAO0zhu6EuLOG7ti3DoSxM4bql4buUTEEiLOG7tkxh4bu4fSzhu7ZMcsSRTGouLOG7kjrFqExBOMOhOzZM4bu4W0BMYeG7uOG7mCzhu7ZMT0zhu6RTYUws4bu2Mkw/V2FMYeG7uMOg4bumTDvhu5RMP+G7uHss4bu2TMav4buWYUxh4bu4POG7kkxh4bu4w6FVLEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xrXSzhu7ZMYeG7uOG7mEBMLOG7lOG6qUzhu6bEgyzhu7ZMxahA4buyLEw44buSTDnhu5LDoUw/4bu4QEzhu7g9LOG7uEzGoCzhu7hM4bqlWUxhQCzhu7hM4bum4bu4Lkxh4bu4U+G6qUzhu7gu4buWYUzGr10s4bu2TOG7tkDhu5JMYeG7nCzhu7ZMNEw7XWFM4buk4buaQExh4bu44bq1TOG7uOG7lmFMLOG7uFIsTOG7psOj4buSTEE4QFjDoUxBQFgsRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7uS7DoTjhu6bhu6hLw4xx4buzTEhB4bu44buoLkzhuqguLOG7uOG7kjbhu4RMZeG7s0nDjS82w4w=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]