Truyền thông Pakistan ngày 18/4 đưa tin các tay súng đã sát hại 14 hành khách sau khi cướp chiếc xe buýt chở họ tại Tây Nam nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bux4buY4bu24buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG6oVDhu4Thu5wgw6Mi4buEIk7hu7Dhu4Thu7Hhu5LhuqPhu4Thu5lL4bu04buExalLw53hu7BdIkvhu7ZE4buER8ON4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Qi4buq4buw4bukIuG7hOG7tE7hu7bhu6jhurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurzhu7FbIOG6o8OZ4bu24buEIuG7qirhu7bhu6jhu4TFqUvDneG7sF0iS+G7tuG7hOG7tuG7qE3huqPhu4RHxKgvw43hu4Thu6A1S+G7hCLhu7Dhu7bhu4Thu6JM4bui4buEIkvhuqPhu4RdMOG7tuG7qOG7hOG7oMOT4buEXUwi4buE4buqTuG7sOG7hEfDjeG7hOG7qk3hu7bhu6rhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4RdSyDhu4TDneG7quG7sOG7hOG7ojUhe+G7hOG7ouG7quG7sMOa4bui4buE4bqhUOG7hOG7nCDDoyLhu4Thu6Lhu6o84buE4buqPeG7hCJO4buw4buE4bux4buS4bqj4buE4buZS+G7tOG7hOG7tjUh4bui4buE4bu2TeG6o8SQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu6Lhu7RdLXvhu6rhu7gi4bu44buC4buEIuG7sCLhu7JQw4Lhu4Lhu7Hhu5jhu7bhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bqhUOG7hOG7nCDDoyLhu4QiTuG7sOG7hOG7seG7kuG6o+G7hOG7mUvhu7Thu4TFqUvDneG7sF0iS+G7tkThu4RHw43hu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hCLhu6rhu7Dhu6Qi4buE4bu0TuG7tuG7qOG7hOG7quG7ruG7tuG7quG7hE/hu7bhu6rhu4RH4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9HSkfDjC9H4buI4buI4buew41Hw41JxKhH4buKIklKw4xH4buyR8SQWXvhu6jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4bux4buY4bu24buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG6oVDhu4Thu5wgw6Mi4buEIk7hu7Dhu4Thu7Hhu5LhuqPhu4Thu5lL4bu04buExalLw53hu7BdIkvhu7ZE4buER8ON4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Qi4buq4buw4bukIuG7hOG7tE7hu7bhu6jhu4Lhu4Thu55LIkste+G7quG7uCLhu7gt4bu4W+G7sOG7qOG7sOG7tkvhu7ItXVvhu6LDguG7guG7qiIie11CLy/hu6Lhu57hu7bhu7Dhu7Thu6jEkMOh4buwUCLhu7ZL4bu0e+G7siBdxJDDoeG7ti8i4buKSEYvIHvhu7Lhu7hL4bueUOG7ni/hu7B64buqXUsvSEZHSl9Gw41fR8SoL10iS1si4buw4bu24buo4bu0S8OdW0vhu7bhu6Lhu7hLXSJL4buy4buq4buw4buo4buqw6BL4bqjxJBZe+G7qOG7guG7hC/hurzhu4M1KOG7tuG7qOG7hOG7okvhu7jhu4QiJuG7ouG7hOG7k0vDnVtL4bu24buEPOG7hMWpS8Od4buwXSJL4bu2xJDhu4TDieG7meG7qCA/4bu2QuG7hF1QS8Oh4buwUMOg4buow6BL4bueS1vEkOG7ouG7uOG7tOG6uOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7gUzhu6Lhu4TDnVXhu7bhu6rhu4QiWyDhuqPDmeG7tuG7hOG7quG7ruG7tuG7quG7hOG7oFZL4buEe+G7qjUu4bu24buo4buE4bui4buq4bu44buE4buqS+G6o+G7hOG7ouG7quG7sMOa4bui4buE4bqhUOG7hOG7nCDDoyLhu4Thu6BL4bu24buo4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu6pN4bu24buq4buEIlvhu67hu7bhu6rhu4QiN+G7hMO0S1tL4bui4buq4buw4buEIiHhu7Dhu4RsS8OgS+G7nktb4buE4bu2TeG6o+G7hOG7oMOT4buE4bu04buYIuG7hCLhu6zhu6Lhu6rhu4TDneG7puG7hCI34buEW07hu7bhu6jhu4RdTOG7tuG7qOG7hEfEqC/DjeG7hMOd4buq4buw4buE4bugS+G7tuG7qOG7hOG7oOG7sOG7hCJbVeG7tuG7hOG7oDUo4bu24buo4buE4buiS+G7uOG7hCIm4bui4buE4buTS8OdW0vhu7bhu4Thu7Ym4buw4buE4buqS+G7sOG7hCLhu6pN4bu24buq4buEe+G7qibhu4QiW1Xhu7bEkOG7hOG7meG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hF0m4bu24buo4buEXUAi4buE4bui4buq4bu44buE4buiT+G7tuG7quG7hF1MIuG7hOG7nOG7sMOaIuG7hOG7okzhu6Lhu4QiS+G6o+G7hF0w4bu24buo4buE4bugw5Phu4Thu7I4S+G7hOG7ouG7qj3hu7bhu4Thu6pN4bu24buq4buEw53hu6pM4bui4buq4buE4bug4bum4buE4buo4buww5oi4buE4buqTuG7sOG7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buE4bqhUOG7tOG7hOG7nkvhu7bhu6rhu4Qi4bus4bu24buq4buE4buiM0vhu4Thu6o9ROG7hMOhTeG7hOG7nCThu4Thu7JO4buw4buE4buiTOG7ouG7hCLhu6rhu7Dhu4Qi4buq4bumxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurxs4buwIeG7sOG7hOG7ouG7qjbhu6Lhu4TFqUvDneG7sF0iS+G7tuG7hMOd4buqw5Thu7bhu6jhu4Thu6BW4bu24buq4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hMOdU+G7hCLhu5jhu7bhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bugw5Phu4Thu7TDleG7ouG7hOG7oD/hu7bhu6jhu4R74buqMuG7ouG7hOG7ojNL4buE4buyOOG7ouG7hOG7sjUp4bu24buo4buE4bucTOG7tuG7hH0g4buS4bu24buEXTjhu4RrW+G7uOG7tiLhu7BQW+G7hOG7geG7uFt7XcSQ4buE4buB4buqMOG7tuG7qOG7hOG7oMOT4buE4bui4buqw5Xhu7bhu4ThuqFQ4buE4bucIMOjIkThu4Thu5wgOuG7ouG7hOG7qk3hu7bhu6rhu4TDneG7qkzhu6Lhu6rhu4R74buqT+G7sOG7hOG6oSAm4bu24buo4buE4bqhUOG7hMOhTeG7hOG7qk7hu4RdTCLhu4Thu6o9xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7FX4bu24buq4buE4bq/S+G7siDhu6Lhu6rhu7BdIkvhu7ZE4buE4bux4buS4bqj4buE4buZS+G7tOG7hMWpS8Od4buwXSJL4bu24buE4buyTeG7hOG7ti7hu7Dhu4QiWzDhu4TGoOG7tuG7hOG7ojNL4buE4buiTOG7ouG7hHvhu6rhu5Thu7bhu4QiOeG7hOG7suG6o+G7hMOd4buqS+G7sOG7hMOhTeG7hHvhu6rhu7DDmuG7tuG7hH0g4buS4bu24buEbT/hu7Dhu4Thu6jhu7BM4bu4xJDhu4Thu4FM4bui4buE4bu24buqQOG7tOG7hOG7suG6o+G7hMOd4buqS+G7sOG7hCLhu6o1KOG7tuG7qOG7hCLhu5jhu7bhu4Thu6Iq4bu24buo4buEw6FN4bu44buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Rd4buM4bui4buEIjrhu6Lhu4Qi4buq4buw4bumIOG7hF0mROG7hCJb4bu44bu24buo4buEw53hu6rhu7Dhu4Thu7Qy4bui4buEIuG7sFUg4buE4buiM0vhu4Thu6JM4bui4buEIkvhuqPhu4RdMOG7tuG7qOG7hG0/4buw4buE4buo4buwTOG7uOG7hOG7sk3hu4Thu6I64bu24buo4buE4bugP+G7tuG7qOG7hOG7tuG7qDUo4buw4buE4bur4buq4buw4buC4buwIlDEkC/EkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6syAi4buq4bu4W+G7guG6vOG7seG7qlDhu7jhu4Thu7Hhu7HhuqDDgeG7meG6ui974bq8

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]