Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm hạn chế khả năng trao đổi thương mại tài chính quốc tế của Caracas sẽ khiến quốc gia này trở nên mạnh mẽ hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqgMSgjT+G6oT0iKCNPdeG7luG7quG6o8OhKUZPdOG7tCg9T+G6ocOhw6IoI085PeG7nOG6oU/hu6jhurHhu5ZPdeG6uU8sPSTDnShP4bqo4busKOG7rHrhuqPhu6wu4buWTyHhu5woPU8hWE89Myjhu4gvPcOSxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG7m+G7rOG7luG7qk7EqOG6oDEoI0/huqE9IigjT+G6qOG7rCjhu6x64bqj4busLuG7lk/DuiThu6gpLuG7lsOgT3Xhu5bhu6rhuqPDoSlPLD1TKCNP4buwJig9T+G7qMag4buoTy7hu7QoPU/huqHDocOiKCNPOT3hu5zhuqFPITQkT+G7qOG6seG7lk914bq5Tyg9USFPPeG7nChP4buoPcOdTyw94buiTyjhu6AoI0/huqHDoeG7lilP4buwMSRP4bqhPeG6szMoI08h4bucJE/huqHhu5okT+G7qD0lKD1PYeG6oyLhu6hP4bqhw51P4buo4bqx4buWT2zhu5bDoeG7luG7qOG7lsOgT8OgWE8sPSTDnShPYeG6oyLhu6hPIyThu5ZPKOG7mmNP4bqhw6E3TyhZKE8h4bucKD1PIVhPPTMoSeG7iC85xKjhu4jhuqHhu5bGry7hu6xPw6DhuqFjLuG7rMOKTiHhu5bDoSMkKEZP4buMOWJP4buW4bqj4bqhKUdOxKjhu4jhuqHGrynhu6pjxKjhu4jhuqHDocSo4buI4bqh4buqxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik7hu6ghw6AtOT0p4bqhKU5P4bqhJOG6oS7hu6zDik7huqExKCNP4bqhPSIoI08h4buW4buq4bqjw6EpRk8u4bu0KD1P4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhT+G7qOG6seG7lk8h4bq5Tyw9JMOdKE/huqnhu6wo4buseuG6o+G7rC7hu5ZPIeG7nCg9TyFYTz0zKE89Kig9T8OSTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL8OS4buUw5LDlC/DkuG7kuG7mOG7qsOVw5LDlMOUw5PDk+G7lOG6ocOV4buSw5Xhu44uw5JJOzkjTk/hu5Yu4bqhw4pO4bqgMSgjT+G6oT0iKCNPdeG7luG7quG6o8OhKUZPdOG7tCg9T+G6ocOhw6IoI085PeG7nOG6oU/hu6jhurHhu5ZPdeG6uU8sPSTDnShP4bqo4busKOG7rHrhuqPhu6wu4buWTyHhu5woPU8hWE89MyhOT+G7quG7luG6oeG7li05PSnhuqEpLSnDoSQjJCjhu5YuLcOgw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS/huqM5Linhu5bhu6rhu6zhu6ovw5XGrznhu6pj4buOYywpLmEv4buMw5PDkuG7lF/Dk8OVX8OS4buYL+G6oSkoI+G6oT0pKCMh4buW4buq4bqjw6EpX+G7quG7rOG7rOG6oUk7OSNOT+G7quG7luG6oeG7li3hu6rhu6zDoOG7qMOKTuG6oDEoI0/huqE9IigjT+G6qOG7rCjhu6x64bqj4busLuG7lk/DuiThu6gpLuG7lsOgT3Xhu5bhu6rhuqPDoSlJT+G7gSg9Rk/DgDnhuqPhuqEoJCxOTy/EqOG7iC/huqHhu6rEqOG7iC/huqHDocSo4buI4bqhw6HEqOG7iOG6oeG7qsSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqOG6oDEoI0/huqE9IigjT+G6qOG7rCjhu6x64bqj4busLuG7lk/DuiThu6gpLuG7lsOgT3Xhu5bhu6rhuqPDoSlJT+G7gSg9Rk/DgDnhuqPhuqEoJCzhu4gvOcSo4buIL+G6oeG7qsSo4buIL+G6ocOhxKjhu4gv4bqhxq8p4buqY8So4buIL+G6oeG7lsavLuG7rMSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhObMag4buoTy7hu7QoPU/huqHDocOiKCNPOT3hu5zhuqFPKOG7mmNPPSnhu5ooT+G6oSnhu5ooT+G6qV1PLmRJT2zGoOG7qE8oI1UoTz3hu5ooI0/huqDDoeG6oygjT+G6szMoI08u4buaT+G6qV1P4buoxIMoI09h4bqj4buWKE/huqHDoXsoI0lP4bqgXSRPIeG6oyIoTyw9UygjT+G7sCYoPU/DoVEoI0/hu6jGoOG7qE8u4bu0KD1P4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhT+G7sDxPw6BYTyw9JMOdKE/hu6g9w6MoI0/huqFdJE/huqHDoTdPKFkoTyHhu5woPU8hWE89MyhOSE/huqAxKCNP4bqhPSIoI0914buW4buq4bqjw6EpT+G6oeG6o2NZKE/GryJP4bqhw6EpKCNPITDhuqFPxq/hu5okTzk9xqDhuqFPxq8k4bu24bqjT+G6ocOhWShP4bqhw6HhuqNj4buyKE89Kig9SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oD3hu6wpTyg94buaTy7hu54oPU/hu7Dhu5wpT+G6qOG7rCjhu6x64bqj4busLuG7lkhPw7ojVShPPeG7migjT+G6oMOh4bqjKCNP4bqzMygjT+G7qOG6seG7lk8o4bqzNOG7qE8o4buaY0/hu7DhurFPLD3hu6JPKOG7oCgjT+G6qeG6szbhuqFPYeG6o+G7lk/hu6jGoOG7qE8u4bu0KD1P4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhTyjhu5pjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqMO6I+G7mmNPw5Lhu5Ivw5VIT3XhurlP4buw4bueT8agOU/hu6jGoOG7qE8u4bu0KD1P4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhTyE0JE8uWShP4bqo4busKOG7rHrhuqPhu6wu4buWSE/huqHDoSkoI0/hu7A8Tyg9UCFP4bqp4buaKU/DuiNVKE894buaKCNP4bqgw6HhuqMoI0/hurMzKCNP4bqo4busKOG7rHrhuqPhu6wu4buWT+G6qeG7mk8jJMagIU/hu7Ai4buoTygjVShPPeG7migjTyjhu5pjSU9sIk/huqnDmihP4bq7KE8oJCg9T0HhuqMi4buoTyMk4buWT3XhurlPcik9KE9rKS7huqEpKE/hu6g9KU/GryTDneG6oU/hu7AwKCNP4bqhPcagJE8o4buaY0/DoFhPI+G6pyRP4buwJE8uNSRP4buo4buiKD1Pxq/GoClPIeG7nCg9TyFYT+G6qTQkT+G7qMag4buoTyg9VShP4bqhIk/Gr1koTygjKeG7miRIT+G7qOG6tygjTyg94bqzTygj4bugKE/hu6jhu6IoT+G7qMag4buoTyg9VShP4bqhIk8o4buaY0/huqHDoSThu7YoTyw94buWJE/hu6jGoOG7qE8sPSVP4bqh4buaJE9h4bqjVShPw6DhuqVP4bqhNCRP4bqo4busKOG7rHrhuqPhu6wu4buWT+G7sOG7tk/hurEoI089ME/huqAxKCNP4bqhPSIoI0914buW4buq4bqjw6EpSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGzhuqMw4buoTyw94bqxKCNPPSnhu6IoI08sJCg9T+G6ocOdTzdP4bqo4busKOG7rHrhuqPhu6wu4buWT+G6ocOhN08oWShP4bqhICRP4bqh4bu0Tz0zKE8sPSRPdeG6uU/GoDlP4buwUuG6oU/hu6jGoOG7qE/huqk+KCNP4bqhw6HDoigjTzk94buc4bqhTy5ZKE8o4bqzNOG7qE8o4buaY0/DoOG7luG6o08sPSRPLuG7nig9T+G7sOG7nClPOT3hu6xP4buwIiRPLuG7pDlPcuG6o+G7lihPxqHhuqPhu5Yk4buqKU/huqHhuqVPYuG6sygjTy7hu5pP4bqgMSgjT+G6oT0iKCNPLlUhT+G6oT01JE89ICRP4buo4bqjIiRP4bqhPcagKCNPw5Iv4buMw5PDkuG7lEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqAxKCNP4bqhPSIoI0914buW4buq4bqjw6EpT+G7qMagKU/Gr+G6ozDhu6hPdeG6uU/hu7Dhu5YoI08oMk8u4bql4buoTywl4buoPU/hu7AwKCNPITDhuqFP4buo4bqjMOG7qE/hu7Dhu6IpT+G7qD0lKD1P4buw4bu2T8Og4bqnT+G7quG6rygjT10oI0/GoeG6o+G7liThu6opTyg94bqzTyEw4bqhT07hu6gpKE/DoSIkTk8oPVEhTywk4bu2IU/DoCnGoOG6oU8oI+G6oyAoT+G7qsOZ4bqjTyF9T+G7qOG6seG7lk/huqjhu6wo4buseuG6o+G7rC7hu5ZJT8O6I+G7lkhP4bqgw6HhuqMoI09B4bqjIuG7qEhPbOG6o8av4buWSE9rKS4k4bqpJOG7lkhP4bqgPTFPw7o9Ok9zxJFP4bqp4buaTyEw4bqhT8OgIk9h4bqjIuG7qE8jJOG7lk8sPcag4buoT+G7sOG7nk8uWShP4bqhJMOdKCNP4bqxKCNPPTBPXSgjT3Xhu5bhu6rhuqPDoSlPLuG7mk/huqAxKCNP4bqhPSIoI089NjlPOT3GoDlP4buq4bqjY08oPcOa4bqhT+G7qOG6seG7lk/huqjhu6wo4buseuG6o+G7rC7hu5ZJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45w4Ap4bqjw6Hhu6jhu6xOxKh04bu5T8OM4bqgPeG7rClPw4Hhu6zhuqPhuqHhu6zDocOg4buK4buILznEqA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]