(Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên đã không tham dự cuộc họp hàng tuần người đứng đầu văn phòng liên lạc liên Triều tuần thứ 8 liên tiếp dự kiến diễn ra ngày 19/4, làm gia tăng mối lo ngại về trao đổi giữa hai miền trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

fcOsNDJlb+G6ocO6w7oqMXPDmeG7i8O5b+G6uzFbw5l14buL4buF4bulMsOZ4buL4buHw7IybsOs4buZw7LDrTLDqXYyw6zDtHMyw7l14buxccOyw60yeeG6t8OyMnPDrMO1w7LDrTJv4buL4buHw7Iyb8SDZTLDoTLDueG7peG6q8OyMm/hu4vhu4fDsjLDueG7i+G7g3N9L8OsNFt9czJlb+G6ocO6w7oqMXPDjOG6u+G6ocOpMVvDmXXhu4vhu4Xhu6Uyw5nhu4vhu4fDsjLhurnhurEybsOs4buZw7LDrTLDucOs4bqhw7Myw6l2MmXhu6XGoWUyw6zDtHMyw6zDo8Oyw60yw7nhu6XhuqvDsjLDssOt4bux4buh4buLMuG6ueG7rcOyw60y4bq54bqr4bulMnnhurfDsjJzw6zDtcOyw60yb+G7i+G7h8OyMm/Eg2Uyb+G7i+G7h8OyMsOZdeG7i+G7heG7pTLDueG7peG6q8OyMsO5w6zhu60yw6Eyb+G7i+G7h8OyMsO54buL4buDczLDqXYybuG7i+G7g8OyMsOp4buLaMOyMnXhuqEyw7LDrcOj4bu1MjTDoC83KDJvw6PDszLDreG7i+G6oTLDueG6t8Oyw60yw7Phu5Xhu4syb+G7jTLDssOtxIPhu4syeeG7hTLDuXXhuqHhu40y4bq54bub4buLMsOt4buLeOG6oTLDrOG6oeG7izLDs+G7i+G7hcOyMsO5deG7jcOyw60yxJHhu5Xhu4syZeG6r8Oyw6wyZeG6o2UyZeG7pcahZTLhurnDo8OzMnPDrOG6o8OyMnPDrOG7izLDrMSDw7kyw7LDrOG6rcOyMsOs4buP4bqhMsSRajLhurnEqcOyw6wyw7l1ZjLDreG7i3jhuqEyw5PDgDJ5w6Myw5l14buL4buF4bulMsOZ4buL4buHw7IpfS9zW31zMmVv4bqhw7rDuioxc0XhuqFzw7nhu4vhu43DsjFbfeG7i8Ozw60yZW/huqHDusO6KjFlw7PDui1zw6zhu43DueG7jTEyw7rDueG7tW/hursqMcOp4buLw7pzb+G6oeG7tS4yxJFv4buNZW4hMsOz4bqhdcOt4buLw7Itb+G6u2nDuS4y4bqh4bulw7nhu40hMsOz4bqhdcOt4buLw7ItdeG7i8Otw6zDuS4y4bqh4bulw7nhu40hMTLDueG7i8O5b+G6uyoxw5l14buL4buF4bulMsOZ4buL4buHw7IybsOs4buZw7LDrTLDqXYyw6zDtHMyw7l14buxccOyw60yeeG6t8OyMnPDrMO1w7LDrTJv4buL4buHw7Iyb8SDZTLDoTLDueG7peG6q8OyMm/hu4vhu4fDsjLDueG7i+G7g3Myw6zEqcOyw6wy4bqvw7LDrDI0MTLDunVlKjEvL2XDqcOyKcSR4bqh4buNw7nDrOG6ocOyw6zDrOG7jeG6oSl5w7Ivw6nhurvDum7DueG7jXMvw7LhurvDvcO6LzTDoDQ4LzRhw6HDqTg0OTUzNzjDuTQ0OTVvNCltc8OtMTLhuqFvw7kqMcOZdeG7i+G7heG7pTLDmeG7i+G7h8OyMm7DrOG7mcOyw60yw6l2MsOsw7RzMsO5deG7sXHDssOtMnnhurfDsjJzw6zDtcOyw60yb+G7i+G7h8OyMm/Eg2Uyw6Eyw7nhu6XhuqvDsjJv4buL4buHw7Iyw7nhu4vhu4NzMTLDqeG6ocO54bqhLXPDrOG7jcO54buNLeG7jXXhu4vDreG7i8Oy4bqhby3DunVlKjHDrMO5w7lzw7ouLy9lw6nDsuG7i8Ozw60peeG7i+G6u8O5w7LhuqHDs3Nv4bulw7opecOyL8O5OTUzL+G7pXNv4buN4bqhw6nhurvDqS/hu4t6w6zDuuG6oS81MzTDoF8zN180w6AvNDg3MzTDoDk1OWE4OF81MzTDoTQzNTYpbXPDrTEyL1tZ4bq3w7Iyc8Osw7XDssOtMm/hu4vhu4fDsjJvxINlMm/hu4vhu4fDsjLDmXXhu4vhu4Xhu6UpMj7DksOt4bul4buXw7IuMsOM4bqhw7Ju4bu14buNdeG6u8Ose30vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVtTw6zhuqPDuTLEkeG7i2fhu6Uyw7l14buNw7LDrTLDs8ahw7kyZeG7pcahZTLDrMO0czLEkeG6o+G7jTLDucOs4bux4buhw7LDrTJu4bu5KDJzw6zhuqPDuTLDssOt4buZw7IyeeG7i+G7h8OyMsSQxqEyw5nDrOG7lcOyw60yw7LDrOG6qcO5MsOMw6PDsjJU4bul4buVZTJP4bq74bq7MsOa4bqhw7LDrS3Ds+G7i8OyMsOy4buP4buLLjIxw5l14buL4buF4bulMsOZ4buL4buHw7Iyw7nDrOG7mcOyw60yxJHhuqPhu40yw7l14bux4bufZTJ54buf4buLMmXDrOG7p8Oyw60yw7nhu5nhu4sydeG6tcOyw60yw7LDreG7seG7oeG7izLhurnhu63DssOtMuG6ueG6q+G7pTJ54bq3w7Iyc8Osw7XDssOtMmXhu6nhuqEyw5l14buL4buF4bulMsOZ4buL4buHw7IybsOs4buZw7LDrTLDucOsZzLDucOs4bqhw7Myw6l2MmXhu6XGoWUyw6zDtHMyw7nhu6XhuqvDsjLDssOj4bu1KTJF4bulxqFlMsOsw7RzMsO64buBMm7DrOG7mcOyw60y4bq54buxcGUyw7nhu5syZcOs4butZTI+w7l14buNw7LDrTLDueG7peG6q8OyMsOyw6Phu7V7KDLDuuG7jcOyw60yw6zhuqHhu4syw7Phu4vhu4XDsjLDmXXhu4vhu4Xhu6Uyw5nhu4vhu4fDsjLDueG7i+G7g3Myw7nGsGUyw7nDrOG6r+G7jTJv4bulYsOyMmXhuqNlMnnhuqnDsjLhurnhu4UyZeG6q8OyMsO5w6zhu4vhu4PDuTLDucOs4bq74buNMmXhuqNlw6wyw7nDrOG7mcOyw60yw7nDrOG7seG7ocOyw60pMX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVtOw6zhu4syw6zhuqHhu4syw7Phu4vhu4XDsjLDmXXhu4vhu4Xhu6Uyw5nhu4vhu4fDsjJuw6zhuqHhu4syw7l14bux4bujw7LDrTJ54bq3w7Iyc8Osw7XDssOtMm/hu4vhu4fDsjJvxINlMsOs4buX4buLMsO5w6zhuqPDssOtMsOgMsOy4bq3w7Myw7LDreG7jeG6o+G7izLDucSD4buLMsO5w6xqMsO5deG6qcOyMsSR4buL4buHw7Iyw63hu4vhu5/hu4syTuG6oeG6u8O64buNw7LDrTJxMsOZdeG7i+G7heG7pTLDmeG7i+G7h8OyKDLDrOG6oeG7izLEkeG7h8OyMuG6ueG6sTJl4bqhw7MybuG7g8O5MsO64buBMsO54bubMmXDrOG7rWUyw6zDtHMyw7LDreG7seG7oeG7izLhurnhu63DssOtMuG6ueG6q+G7pTJ54bq3w7Iyc8Osw7XDssOtMmXhu6nhuqEyw7Phu53hu4syxJHhu4fDsigyw63hu4t44bqhMsOZw6zhu60yw7l14buxccOyw60yxJDGoTLDmcOs4buVw7LDrTLDssOs4bqpw7kyw4zDo8OyMlThu6Xhu5VlMkXDrOG7pcOyMsOM4bqh4bq7LcO64bulw7LDrTJ5w6Myw7LDreG7seG7oeG7izLhurnhu5fDssOtMmXhuqlzMsOZdeG7i+G7heG7pTLDmeG7i+G7h8OyMk3hu43DsjJN4buNw7LDrS0yw7rhu6Uyw7Phu53hu4syw7nhu6XhuqvDsjLDs8ahw7kyb+G6q8OyKDJlw6zhu6ky4bu14buD4bulMnnDo+G7jTLDucOs4butMsOa4bqj4bulKDLhurlnMsO5w6zhuq/hu40yb+G7pWLDsjJl4bqjZTJ54bqpw7Iy4bq54buFMm/hu4vhu4fDsjLDmXXhu4vhu4Xhu6UpfS9zW31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxW8OZ4bul4bu1MsOyw6zhu4vhu4fDsigyZeG7pcahZTLDrMO0czLDrMOjw7LDrTLDueG7peG6q8OyMuG6ueG6sTJuw6zhu5nDssOtMsOp4buLaMOyMnXhuqEybmcyw7nhu68yw7l14bux4bufZTJuw6zhu4syw6nhu4tow7IydeG6oTLDjMah4buLMsOyw63DrGoyw7nDrOG7sXDDssOtMuG6uWvDssOsMsOTw4Atw5l14buL4buF4bulMsO5xIPhu4syWeG7i2bDuTLDkuG6ocOzMmXhu6Xhu5Xhu4syw7nDrOG6o8Oyw60yNTJ54buv4bqhMnThu6XhuqEyw7PDozJuw6zhu5nDssOtMuG6ucSDw7ky4bq54buxcGUyw7nDrOG7keG6oTLDucOs4bulYsOyMsOyw6Phu40yw6nhu40ybsOs4buN4bqvw7LDrTJl4bqjZcOsMsOt4buLeOG6oTLDrOG6oeG7izLEkeG7h8OyMm/hu4vhu4fDsjJ04bul4bqhw7IyZeG6o2UyxJHhu7Hhu59lMnPDrOG7izLDrMSDw7kyw7LDrOG6rcOyMsOs4buP4bqhMmXhu6nhuqEyxJDEqcOyw6wyw5LDrOG7sXLDssOtMnnDozJ54buLZmUyw7Lhu5/hu4syb+G7kcOyw60yw7l14buvw7LDrTJzw6zEg8O5MmXhu6nhuqEyw53huqHDusOs4buLw7LDrcO54buNw7IpMkXhu6XGoWUyw6zDtHMyb+G6q8OyMsOt4bqrw7Iyw7LDrOG6qcO5MsOp4buLaMOyMnXhuqEyecOj4buNMsOyw63Do+G7tTI1NS81KX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVvDksOtw6Phu7UyNTUvNigyw5l14buL4buF4bulMsOZ4buL4buHw7IyxJHhuqnDuTLDssOt4buhMsO5w6zhu5nDssOtMsSR4bqj4buNMnXhu6fDuTLDssOs4bqtw7IyeeG7i+G7h8OyMm7DrOG7keG7izJZ4bq3w7Iyc8Osw7XDssOtMm/hu4vhu4fDsjJvxINlKTLDk8OiZTLDqcWpMsOyw63Do+G7tTI1OC82KDLEkMSpw7LDrDLDksOs4buxcsOyw60y4bq54bqxMnThu6Xhu7Xhu4PDuTLhurlqw7LDrDLhurnhu4vhu4Xhu6Uyw7LDrOG6rcOyMsO6djLDuXVxMm/Eg+G7iygyZeG6o2UyZcOs4bul4bu14buHw7Iyw63hu4vhuqEyZcOs4buNMnXhurXDssOtMnnhu5/hu4syeeG7i2ZlMnXhu6fDuTJuw6zhu5Hhu4syWeG6t8OyMnPDrMO1w7LDrTJv4buL4buHw7Iyb8SDZTJv4buL4buHw7Iyw5l14buL4buF4bulKDLEkMSpw7LDrDLDksOs4buxcsOyw60yw6nhu7Hhu6HDssOtMsOyw6zhu7Ey4bq54bqhw7LDrTLDueG6t8Oyw60yw7rhu61lMuG6vXMy4bq5ZzLDmuG6u+G7jeG7pW8y4bq54buPw7LDrTJ54bqh4buLMsO5dcO1Mm/hu5/DsjLDrOG7o8OyMsO5deG7jcOyw60yeeG7i2ZlMsO5w6zhu6Xhu7Xhu4PDuTJzw6zGsGUyw5PDgDLDssOs4buxcMOyw60yxJHGoTLDuXXhu43DssOtMmXhuqNlMmXhu6XGoWUy4bq5w6PDszJzw6zhuqPDsjJzw6zhu4syw6zEg8O5MsOyw6zhuq3DsjLDrOG7j+G6oTLhurnhuqHDssOtMuG6ucSpw7LDrDLDuXVmKX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVtU4bul4bqhw7Iyw6xmMsOa4bq74buN4bulby3EkMSpw7LDrDLDksOs4buxcsOyw60y4bq54bqxMmXhu48yxJHhu7Hhu59lMsO54buL4buDw7Iy4bq54bqjw7LDrTJuZzLDueG7rzLDsuG6t8OzMsOyw63hu43huqPhu4soMnnhu5/hu4syeeG7i2ZlMsOZ4bubw7LDrTLDucOs4buVw7LDrTLDjMOjw7IyVOG7peG7lWUyw5Phu43hu43DsjJN4bqh4bq7LeG7i8OyMnnDozLDssOsw6Myb+G6scOyw6wy4bq5xIPhu40yTuG7i8OzMk3hu43DssOtLeG7pcOyMuG6ueG6sTJl4buPMjYyZeG7pcahZTLDrcOiczLDucOs4buxcMOyw60y4bq5a8Oyw6woMsOyw6zhu7HDssOtMsO54buL4buDw7Iyw7l1xKnDssOsMsO5w6zhu5XDssOtMsOyw6zhuqnDuTJ5ZMOyMsSR4buDMsO54bqzZTLDqeG7jTJl4bqjZTJl4bulxqFlMuG6ucOjw7Myc8Os4bqjw7Iyc8Os4buLMsOsxIPDuTLDssOs4bqtw7Iyw6zhu4/huqEyw63hu4t44bqhMsOZdeG7i+G7heG7pTLDmeG7i+G7h8OyMnnDozLDk8OAMuG6ucSDw7ky4bq54buxcGUy4buJw7kyw7nhu4vhu4PDsjLEkcahKX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPDmuG7jeG7pXVl4bq7MVtPUzI+w5nDrOG6u+G7jTLhu7Thu43DssOs4bqhc3t9L3Nb


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]