Cựu Tổng thống Park Geun-hye , người đang bị bắt giam và xét xử vì vai trò trong vụ bê bối dùng ảnh hưởng để gây sức ép nghiêm trọng, đã xin được hoãn thi hành án.

Tin liên quan

Đọc nhiều

WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOd4bu1KSNMIW5lI+G6pMOhw7Lhurst4bqn4buhw6EjYeG6sSPhurvhuqXhuqdiI+G6p+G6vXvhursjw7Phuqfhuq0j4bqnKeG6u+G6pyMo4bq7I+G7neG6qyPDqXAjOeG6vSNv4buZOCNl4bqn4buHw6FZL+G6pyTDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhuqbDoSE5QMOd4bu34buXw7Ijw5Np4bq74bqlI8Oz4bqnZuG6u+G6pSNMIW5lI+G6pMOhw7Lhurst4bqn4buhw6Ej4busI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSNhIeG6u+G6pSM3YiM3W8OzI+G6peG6rSHhurkj4budKSPhu5/DoMOzI+G7n8ahI+G7neG6qyPhu50h4bqtI8OzbuG6vyPDs27hur3hurvhuqUj4budw7UjN8SDIzdm4bqtIznhu4/hurvhuqUjPuG6u+G6pyPhuqfhu5Nq4bq74bqlI2HhurMj4bqlMeG7oSNv4buZOCPDoGwj4bq74bql4bqn4bqtxIPhurkjw7Nu4buB4bq74bql4busI2F7I+G7n+G6reG6uyNh4buTxKk4I+G6p+G6vXvhursjw7Phuqfhuq0j4bqnKeG6u+G6pyMo4bq74buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lAOOG6uW8tbOG6p+G6vcOz4bq9QCPDs+G6rcOzw6nDocOZQOG7tSkjTCFuZSPhuqTDocOy4bq7LeG6p+G7ocOhI2HhurEj4bq74bql4bqnYiPhuqfhur174bq7I8Oz4bqn4bqtI+G6pynhurvhuqcjKOG6uyPhu53huqsjw6lwIznhur0jb+G7mTgjZeG6p+G7h8OhI+G6p+G6q+G6u+G6pyM+4bq74bqnIyRAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyQuJD8vJDs7OT89LCYkPTrDsyo7PSXDqSThu67EkWzhuqVAIyHDqcOzw5lA4bu1KSNMIW5lI+G6pMOhw7Lhurst4bqn4buhw6EjYeG6sSPhurvhuqXhuqdiI+G6p+G6vXvhursjw7Phuqfhuq0j4bqnKeG6u+G6pyMo4bq7I+G7neG6qyPDqXAjOeG6vSNv4buZOCNl4bqn4buHw6FAIzkhw7MhLWzhuqfhur3Ds+G6vS3hur1u4bqt4bql4bqt4bq7IcOpLW9uOMOZQOG6p8Ozw7Nsb+G7qi8vODnhurvhuq3hurnhuqXhu67hu53huq3DocOz4bq7IeG6uWzDqcOyb+G7ruG7neG6uy/DszolPS/DsmzDqeG6vSE5w6E5L3ohw7Phurl64buhLyU9JC5fPSZfJCwvw7PDs+G7n+G7neG6u18lPT07bCFuZeG7rsSRbOG6pUAjL8Od4bu34buXw7Ijw5Np4bq74bqlI8Oz4bqnZuG6u+G6pSPhuqYp4bq7I03DsmY4I0whbmUj4bqkw6HDsuG6uy3huqfhu6HDoSPDs+G7i+G6rSPDs+G6vyEjKOG6uyNqI0/DoeG6vcOyw6kj4bq74bqlKeG7oSMkPS8kPS8lPSQ74buuI1fhurrhuqXDsmfhurvhu6oj4bug4bq94bq74bqnIWwvw5PDk+G7nuG7nOG6uljhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdQeG6sSPhurvhuqXhuqdiIzjDtCEjNykjTCFuZSNh4buTxKk4I8Opw7I0w7Mjb+G7kyPDs27huqvhurvhuqcjw6nEg+G6uyPhu5x94bq7I2zhuqfhur/hurvhuqUjOOG7heG6u+G6pSPDs2Yj4bud4bqtxIPhursjZeG6p8OyI+G7neG7lzgjw5Nuw7LhurvhuqUjT8Oh4bq9w7LDqSPhurvhuqUp4buhIyQ7LyYj4budKSPhu53huq3hurfhursjOTbhursjOOG6p+G7meG6u+G6pSNhIcOyIzhpI+G7nSkjYSHDsiPhu50h4bqtI+G7rCNl4bqn4bqt4bqv4bq7IzcpI2Xhuqfhu4XhurvhuqUjw7PhuqfhurMj4bq74bqlw7QjYeG7k8SpOCPhu50p4bq9IzfDsmnhuq0jYcSD4bq54busI2Fn4bq74bqlI8Oz4bqn4buJ4bqtI2Xhuqcg4bq74bqlI2Fi4bq74bqnI+G6u+G6r8OyI2Xhuqfhu4XhurvhuqUjYeG7k8SpOCM44bqn4bubISPDs25iI+G7nSkjbOG6pzbDsiPDs+G6p8OyNMOzI2VibCPDs+G6p+G7ieG6rSPDs+G6p+G6qyNvw6MjYeG6syPDqTzhuq0jOeG6rSM44bqn4buZ4bq74bql4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG7nOG6reG6tzgjN1vDsyPhuqXhuq0h4bq5Izjhu5fDsiPDk2nhurvhuqUjw7Phuqdm4bq74bqlI0whbmUjw7Nu4bq94bq74bqlI8Oz4bqn4buJ4bqtI+G6peG6rSHhursjOeG6reG6teG6uyNuISNs4bqn4bqtxIPhursjw5Phur8hI2zhuqfhu404I8Oz4bqnNeG6uSNheyPhuqfhuq/DsyPhuqfhuq3hurfDsiPDqeG7lzgj4budKeG6vSPhurvhuqUp4buhIyQ6LyYj4budKSNh4bqt4bqxw7Ij4bq7KeG7oSPDqSnhurkjw7Phuqch4buhI2Fp4bqtI2FiISPhu51iIzjDtCEjNykjTCFuZSPDs+G6pynhurvhuqcjbOG6pzzhurkj4bq74bqnMeG6uyNheyM3YiM3w7JoOCPDs2jhuq3hu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5Phur8hI2zhuqfhu404I8Oz4bqnNeG6uSNheyNuISNs4bqnKOG6uyNtw7Lhu6Hhuq/DsyNu4bqtxIPhurvhuqUjbsOjI+G6pyHhuq0j4bq7feG6uSPDs+G7jyPhuqXhuq0h4bq5I2Fm4bqtI+G7neG7i+G6rSM44buXw7Ijw5Np4bq74bqlI8Oz4bqnZuG6u+G6pSNMIW5lI8Oz4bqnKOG6u+G6pSMkJCPhurt94bq5I+G6u+G6peG6vSjhuq0j4bud4bqrI8OzaOG6rSM4IeG6uyPDs+G6p+G6reG6t2wj4budKeG6vSNtw7IoI8OzbuG6q+G6u+G6pyPDs+G6reG6r+G6uyM4xqEj4buZ4bq74bqlIzjGoSPhu53huq3Eg+G6uyM4w7QhI2E+4bq74bqlI8OT4bqn4bqvI+G6peG6reG7i+G6rSPhurnhu4vhuq0jV+G6uyHhu6Ejw6kpI2E+4bq74bqlI+G6pinhursjTcOyZjgjw7Phu5cjOeG6vVjhu6wjYT7hurvhuqUjODPhurkjbcOy4buh4bqx4bq7I2Xhuqfhuq0jYcOq4busI8OzbuG7k+G7izgjw7PhuqfhurHhurkjNzPDsiM4xqEj4bq74bql4bqnYiNvZCNNw7JmOCPhuqdo4bqtI+G6u33hurkjJT0kOuG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53Dk+G6p8Oh4bq9I+G7tWgjw6nDsjTDsyPDk2Yjw7PDteG6u+G6pSPhuqfhuqvhurvhuqcjb+G7lyM4w7QhI+G6pinhursjTcOyZjjhu6wjOOG7heG6u+G6pSPDs2Yj4bud4bqtxIPhursjOMOqI23DsuG7oeG6seG6uyNtw7Lhu6Hhuq/DsyNhYuG6u+G6pyPhuqfhur174bq7I8Oz4bqn4bqtI+G6pynhurvhuqcjKOG6uyM44bqn4bq9I+G6uWjDsyNs4bqnPOG6uSPhurvhuqcx4bq74busI+G6u+G6r8OyI2Hhuq3hurHDsiNl4bqt4bq34bq7I8Oz4bqt4bq74bqnI8Oz4bqnM+G6uyM4w7QhI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSNhw6ojN2IjbyEjb+G7jcOzI+G7neG6qyPDqXAjOeG6vSNv4buZOCNl4bqn4buHw6Ej4budKSM34bq34bq74bqnI8OzNMOzI+G7neG6sSPDs+G6p+G6syM44bqnMsOzI+G6pyHhu6Ejw7Phuq3hurvhuqcjw7Phuqcz4bq74buuL+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbHXDssOz4bqn4bq9bkDDncOT4bqnw6Hhur0jw5PDk+G7nuG7nOG6ulkvbMOd

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]