Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi ngày 18/4 đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm 127 nạn nhân được cho là đã chết trong vụ lật thuyền thương tâm xảy ra hồi đầu tuần trên hồ Kivu ở miền Đông nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOd4bu34bqm4bu54bu3I+G7t+G6veG6u+G6peG6vSNh4bqzI23DsmY4I8OzIeG6u+G6pSPDs+G7k2rhurvhuqUj4bq74bqt4bq34bq5IyQlOyPhurs84bq7I+G6u+G6pzHhursjw7Mh4bqtI+G6uzzhursjw6k0w7Mjw7PhuqfDsuG7oeG6seG6u1kv4bqnJMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG6psOhITlAw53Dk2nhurvhuqUjw7Phuqdm4bq74bqlI+G7t2jhurvhuqUj4bqn4bq/ISPhu7kx4bq7IzjhuqfDtCPhu7fhur3hurvhuqXhur0jw4LDocOp4bqt4bufI8OTb+G6p+G6rW/DoWXDoTnhuq0j4bq74bqlKeG7oSMkLC8mI2F7I8Ozw7Lhu6HEg+G6uyM3ZiNtw7JmOCPDsyHhurvhuqUjw7Phu5Nq4bq74bqlI+G6u+G6reG6t+G6uSMkJTsj4bq7POG6uyPhurvhuqcx4bq7I2Hhu5PEqTgjOOG6p+G6vSPDqSkjYXsjOOG6p+G6r8OzI8OzbuG6veG6u+G6pSPhu53DtSPDqTTDsyPDs+G6p8Oy4buh4bqx4bq7I8Oz4bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Mx4bq5I+G7nz7hu6EjbiEj4bqnZ+G6rSNhM8OyI8Ozw7Iz4bq7I8OzbsSD4bq7I+G6p2cjReG6reG7ncOyI2oj4bq54bqt4bqx4bq7I0Hhu4XhurvhuqUj4bq74buT4buLOCPhursp4buh4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lAOOG6uW8tbOG6p+G6vcOz4bq9QCPDs+G6rcOzw6nDocOZQOG7t+G6puG7ueG7tyPhu7fhur3hurvhuqXhur0jYeG6syNtw7JmOCPDsyHhurvhuqUjw7Phu5Nq4bq74bqlI+G6u+G6reG6t+G6uSMkJTsj4bq7POG6uyPhurvhuqcx4bq7I8OzIeG6rSPhurs84bq7I8OpNMOzI8Oz4bqnw7Lhu6HhurHhursj4bqn4bqr4bq74bqnIz7hurvhuqcjJEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJC4kPy8kOzs5Pz0sKj89P8OzJCU9LsOpJOG7rsSRbOG6pUAjIcOpw7PDmUDhu7fhuqbhu7nhu7cj4bu34bq94bq74bql4bq9I2HhurMjbcOyZjgjw7Mh4bq74bqlI8Oz4buTauG6u+G6pSPhurvhuq3hurfhurkjJCU7I+G6uzzhursj4bq74bqnMeG6uyPDsyHhuq0j4bq7POG6uyPDqTTDsyPDs+G6p8Oy4buh4bqx4bq7QCM5IcOzIS1s4bqn4bq9w7Phur0t4bq9buG6reG6peG6reG6uyHDqS1vbjjDmUDhuqfDs8OzbG/hu6ovLzg54bq74bqt4bq54bql4buu4bud4bqtw6HDs+G6uyHhurlsw6nDsm/hu67hu53hursvw7M6JT0vw7Jsw6nhur0hOcOhOS/huq164bqnbyEvJT0kLl89Jl8kLi8kLj0mJDs9LiY/JirDqSFlw6Fl4bqt4budw7I44bq94bq74bql4bq9w6Lhuq3DqcOhbsOhb8OzbuG6rTjDs8OhOcOh4bufw6khbuG6pcOhJDou4buuxJFs4bqlQCMvw51F4bqnw7Ij4bud4buXOCPhuqdnI0Xhuq3hu53DsuG7rCPhurvDrOG6rSPhu58+4buhI24hI+G7ncO1I8OzIeG6rSPhurs84bq7I8Oz4bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Mx4bq54buuI1fhurrhuqXDsmfhurvhu6oj4bqkw6HDs8Oz4buhI+G6rOG6uSHhuqXDoW9YWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOT4bqn4buF4bq74bqlIzco4bq9IzjDtCEj4bucfeG6uyNs4bqn4bq/4bq74bqlI8OTaeG6u+G6pSPDs+G6p2bhurvhuqUj4bq7xIPDsiNu4buD4buqI0DDk2nhurvhuqUjw7Phuqdm4bq74bqlI2F7I8Ozw7Lhu6HEg+G6uyM3ZiPhurvhuqUp4buhI8OT4bqn4buZI08ow7IjVyQuLyZYI2/DoyPDqSkj4bq74bqlKeG7oSNh4bqzI8OzIeG6u+G6pSPDs27Eg+G6uyPDs+G6vSnhursjbcOyZjjhu65AWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOT4bqnw6Hhur0jb2Yjw6nhuq3hurfDsiPDs+G6p2bhurvhuqUjZcSDIzjDtCEj4bql4bqt4buL4bqtIzjhuqfhu5k4I+G7t2jhurvhuqUj4bqn4bq/ISPhu7kx4bq7IzjhuqfDtCPhu7fhur3hurvhuqXhur0j4busI+G7ncO1I8OzIeG6rSPhurs84bq7I2Xhuqfhuq3huq/hursjJCoj4bq74bql4buT4buJ4bqtI8Oz4bqn4bqt4bq3w7Mj4bq5POG6u+G6peG7rCPDs27hur3hurvhuqUjZeG6p+G6rSMkJCYj4bq74bql4buT4buJ4bqtI+G6uTLDsyPDs+G6qTjhuqcjYeG7k8SpOCM44bqn4bq9I8OpKSNheyM44bqn4bqvw7Phu64jTyHDsiNl4bqn4bqtI+G7nz7hu6EjbiEj4budw7Ujw7Mh4bqtI+G6uzzhurvhu6wjw6nhu5c4I8Op4buTxKnhurvhuqUjOOG7mcOyI+G6p2gjYXsjw6k0bCPDs+G7mTgjOMOqI+G6uSLDsyPDszzhuq0j4bqn4bqt4bq34bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peG7rCPhurvhuqfhu5PhurvhuqUjOOG6p2Mj4bql4bqtPuG6rSM44buZw7IjYeG7k8SpOCMqOyPhurvhuqXhu5Phu4nhuq3hu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bu34bqn4bqt4bqvOCPDs+G6p8Oy4buh4bqx4bq7I+G6u8Oq4bqtI8OzbsSD4bq7I+G6pSJsI+G6uzzhursjZeG6p+G6rSNhIeG6u+G6pSPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I+G6pynhurvhuqcjw7Nu4bqr4bq74bqnI8Oz4buVI8Oz4bqnKeG6u+G6pyNs4bqnZiPhuqThur3hurkh4busI2ojbOG6p+G6qSEj4bu1Wzgj4bqnZyNF4bqt4budw7Ij4busI2Hhuq/hursjw7PhuqdiI8OzbjLhursjRSHDqcOh4bqnw6EjaiNs4bqn4bqpISPDkzHhu6Hhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5Mh4bqtI+G6uzzhursjw7Mpw7Ijw7PhuqfDsuG7oeG6seG6uyPDs+G6p+G7k+G7ieG6u+G6pSPhu58+4buhI24hI8OzbsSD4bq7I+G6p2cj4budKSNv4buF4bq74bqlI2oj4bu3aOG6u+G6pSPhuqfhur8hI+G7uTHhursjOOG6p8O0I+G7t+G6veG6u+G6peG6vSPhu53hu4vhuq0j4bq74bqlw7Lhu6HEg+G6uyPhurvhuqcx4bq7IzjhuqfDtCPhu6Hhuq/DsiPDqSkjOeG6vSM44bqnaiNtw7IoI8OzPuG6rSNv4bq9I+G7neG7i+G6rSNtw7Lhu6EjYWLhurvhuqcj4budKSM44bqnMsOzI8Op4buTxKnhurvhuqUjw7Mpw7Ijw7PhuqfDsuG7oeG6seG6uyPhu5/DsmbhurvhuqUjODJs4buuI+G7tcSD4bq7Izg84bq74bqnI2HDquG7rCPhu53huq3hurc4IzgoOCPDsynDsiNl4bqn4buF4bq74bqlI8OzbiHhurvhuqUjN2IjYcO0Iyjhur0jbOG6pyHhur0j4budKSPhurvhuqfhuq3hurHDsiPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jZeG6p+G7heG6u+G6pSM34bqt4bqvw7MjN8Os4bqtIzjhu5HhurvhuqUjw6kpI+G6u+G6pcOy4buhxIPhursj4bq74bqnMeG6uyNl4bqn4bqt4bqv4bq7I29mI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDs+G6p+G6reG6t8OzI+G6uTzhurvhuqUjw7Nu4bq94bq74bqlIzgoOCPhu53DtSPDqTTDsyPDs+G6p8Oy4buh4bqx4bq7I8Oz4bqn4buT4buJ4bq74bqlI24yw7MjOCHhur3hu64v4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBsdcOyw7Phuqfhur1uQMOdw5PhuqfDoeG6vSPDk8OT4bue4buc4bq6WS9sw50=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]