Ngày 7/2, Hạ viện Argentina đã tổ chức lễ ra mắt nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina-Việt Nam tại trụ sở cơ quan lập pháp Argentina với mong muốn thúc đẩy hơn nữa mỗi quan hệ truyền thống giữa hai nước.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG7gmPFqCk34buLKcWo4buBw53FqOG6rz3hu4PFqOG6sTfhurPhuq/FqOG6sDY3w6HFqOG7h8O1xajhu7Vr4buFxajhurE2N8OhxajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdLUw4MuG7g8Wo4bqww53huq9TLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumKeG6r+G7hy3Dqjfhurfhu4PhurfFqDzhu4M34buF4bqvKMWoOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahW4buqxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu6xW4buuw6pu4bui4bumxajhu4M44buDxIN74buS4bum4buCY8WoKTfhu4spxajhu4HDncWo4bqvPeG7g8Wo4bqxN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqOG7tWvhu4XFqOG6sTY3w6HFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw50tTDgy4buDxajhurDDneG6r8WoN2HhurE3xajhu7jhurE3xajhu6jhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7sMavVi/hu6hXVzzhu7DGr1jhu6rhu6jhu6xY4buD4buu4buu4bus4buqxIPhu6jhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4JjxagpN+G7iynFqOG7gcOdxajhuq894buDxajhurE34bqz4bqvxajhurA2N8Ohxajhu4fDtcWo4bu1a+G7hcWo4bqxNjfDocWow7Thu4E2e+G6seG7gzjhurHDnS1MODLhu4PFqOG6sMOd4bqv4bumxag8w53hu4PDnS3Dqjfhurfhu4Phurct4bq34buBODY44bqxw53Egy3hu4fhu4Ep4buS4bumN+G7g+G7g8Oq4buH4bucLy8pPOG6sTjhuq824bugbDh74buD4bqxw53huq/DqsSD4buF4buH4bugbOG6sS/hu4NW4buqxq8v4buFw6rEg+G6t8OdPHs8L+G6r3o8OCkv4buqxq/hu6rhu7Bfxq/hu6pfxq9YL+G7g+G7g25s4bqxX+G6sTfhurfhuq9f4bqxNjc4X+G7h29fN+G7heG7hV/hurE2Nzhfw53hu4E2e+G6seG7gzjhurHDnWw4e+G7g1/hurHDneG6r1/hu6jhu6DhuqPDqjbhu6bFqC9U4bun4bu2OMWo4buH4buLxajhu6XDrMSR4bqxNsWo4bq+4buF4bqpKcWo4buCN8Od4bqxN8Wow6o34buy4buDxagoODPhu4XFqOG7g+G7tjjFqCjhu4VjOMWo4buBw53FqOG6rz3hu4PFqOG6sTfhurPhuq/FqOG6sDY3w6HFqOG7h8O1xajhu7Vr4buFxajhurE2N8OhxajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdLUw4MuG7g8Wo4bqww53huq/hu6DFqFHhu5XhurE34bucxajhu7Xhurfhu7Q4xajhurDDneG6ry/hu4Lhu4JOTOG6sFJTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDquG7tXvDnTzhu6ZU4bqwNuG7tG/FqFcv4buq4buexajhu7Xhu7bFqGw4MuG6scWow7Thu4E2e+G6seG7gzjhurHDncWoPkDFqOG7g2PFqCk34buLKcWoxIM0xajhu4HDncWo4bqvPeG7g8Wo4bqxN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqOG7tWvhu4XFqOG6sTY3w6HFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw50tTDgy4buDxajhurDDneG6r8Wo4buD4bu2OMWo4buD4buBaMWo4buH4bq7xagpxJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxajEgyzDqsWow6o34buyw6rFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw53FqGxlOMWo4bqv4bq34bqxNsWo4bqv4buF4bqp4bqxxajhu4M3ZinFqD4ub8WoN8SR4bqxxajhurFrw53FqOG6r2Q4xajhur/hu4XDneG6scWoNzLFqOG7g+G7geG7hW8x4bqxxajhu4M34bqp4bqxNsWoNjhrw53FqDfDnTjFqOG6scOsZSnhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buCN8Od4bqvxag8xKnFqCjhu4VjOMWoxIM0xagp4bqzxajhu6fhu7Y4xajhu4fhu4vFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/FqOG7g+G7tjjFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw53FqOG7pcOsxJHhurE2xajhur7hu4Xhuqkpxajhu4I3w53hurE34buexagp4buyKcWo4buDN+G7tOG6sTfFqGw4IOG6scWo4bqwN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqDdr4buFxajhurE2N8OhxajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdLUw4MuG7g8Wo4bqww53huq/hu57FqD44MeG7hcWow6o34bqpOMWobDgg4bqxxagp4buyKcWo4bqwN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqDdr4buFxajhurE2N8Ohxajhu4Phu7Y4xajhu7Xhu7bFqGw4MuG6seG7nsWoPuG7tjjFqDw4MuG6scWoSW/FqCjDneG6scWo4bun4bqpOMWo4bqxNuG6t+G7tjjFqOG7teG7tsWobDgy4bqx4buexahs4bu0xag+4bqt4bqxNsWoPuG7uOG6t8Wow6o34bqz4bqxNsWobDgg4bqxxago4buy4bq3xagpNznFqOG7h+G6u8Wo4buD4bu2OOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurA34bqz4bqvxajhurA2N8Ohxajhu4fDtcWo4bu1a+G7hcWo4bqxNjfDocWow7Thu4E2e+G6seG7gzjhurHDnS1MODLhu4PFqOG6sMOd4bqvxahsZTjFqFnFqOG7gzfhu7ThurE3xahsOCDhurHFqMSD4bu0xagp4buyKcWoN+G7tsWo4bqxNjfDocWo4buHw7XFqOG7gzfhu4ViKcWoKeG7uMWoN8OdOMWoxIM4IOG6scWo4bqvOOG6sTfFqCk74bqvxajhur/hu4VvMeG6scWow73hu4F74bqx4buDe8WoPHvFqOG7guG6tzzhurfhu4fFqGzhu7TFqD7huqk4xajEgyzDqsWo4bqi4buF4bqx4buD4bq34buHxajDquG6t+G7gcWoe8SDxajDucOd4bqvKDjhurfFqGzhu7TFqD4x4buFxajEg+G7tMWo4bqxN2vhurE2xajhurE2w6zDqTjFqCnhurPFqOG6sTc4MeG7hcWo4buDYeG6sTfFqCnhu7jhuq/FqGxlOMWoxIPDoSk3xajhu4dqxag+OuG7hcWo4buD4buBw53hurE3xag2OOG7tOG6sTfFqD5iKcWoxIMsw6rFqDw/4bqxxajhu4NiKcWo4buD4buBw6xlKcWoPj9v4buexagpw63hurE2xajhurE3w6zFqCnhuq3hurE2xagp4buFYinFqG4/b8WoPMSp4bqxNsWobOG7tMWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWoPjrhu4PFqOG6scOsZSnFqOG6sTbhu7RvxajhurHDnW/FqClpw53FqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUw4o34buy4buDxagoODPhu4XFqOG7g+G7tjjFqCjhu4VjOMWoxIM04buexajDuTdpxajhu4PDoSk3xajhurE34bqz4bqvxajhurA2N8Ohxajhu4fDtcWo4bu1a+G7hcWo4bqxNjfDocWow7Thu4E2e+G6seG7gzjhurHDnS1MODLhu4PFqOG6sMOd4bqvxajhuq7DneG7gTjDncWo4buA4bq34buHw53FqOG6rsOd4buB4buDOOG6sXt6xag+QMWoKOG7tG/FqOG7g+G6pcWo4buDYeG6sTfFqCnhu7jhuq/FqOG7g+G6qeG7g8WoPlvDqsWobGU4xahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqv4buexajhu4M3M8WoNzgy4bqxxajEg+G6teG6sTbFqCnhu7jhuq/FqMOqN2gpxag+4bqpOMWobGU4xajhurE3P+G6scWoPD/hurHFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/FqGwxxajhu4M44bqxN8Wo4buDNzvhurHFqOG6v+G7hSzhu4PFqCnDrMOp4bqxNsWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bq/4buF4buyxajDozfhu4vFqGzhu7TFqDc4MuG6scWo4buD4bu2OOG7nsWoKcOt4bqxNsWo4bqxN8Osxajhu4fEqcWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWo4bqxI+G6sTbFqD5i4bqxNsWoKWnDncWoPjrhu4PFqOG6scOsZSnFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/FqOG7g8OsxJE4xag+W8Oqxajhu4Phu4HhurfhurE2xajhurE3a+G6sTbFqOG6sSPhuq/FqDY74bqxxag+P2/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUw7rhu7TFqOG6rsOd4buB4buDOOG6sXt6xajDozcq4bqxNsWoPsOh4bqxN+G7nsWo4bqxN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqOG7tWvhu4XFqOG6sTY3w6HFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw50tTDgy4buDxajhurDDneG6r8Wo4buD4bu2OMWo4bu14bu2xahsODLhurHFqOG7hyLFqOG7gzkpN8WoKcSpKcWoNuG6s8OqxajDqjc74bqxxahs4bu04bq3xahsODIpxajhu4Mj4bqxNsWoKcOsw6nhurE2xajhur/hu4XDneG6scWoNzLFqCk3OeG6sTfFqOG7g+G7gcOh4buexajDozjhurE3xajhu4Mwxahs4bu0xajhu4M3w6zEkeG6sTbFqOG6r+G7tjjhu57FqCnDreG6sTbFqOG6sTfDrMWo4buHxKnFqDfhurnDqsWo4buD4buyKcWobOG7tMWoPuG6t+G7tOG6scWow6Mw4buDxag2OGvDncWoN8OdOMWoKcSRxajhur/hu4XDneG6scWoxIMsw6rFqMOqN+G7ssOqxagpacOdxahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqvxahs4bu0xajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdxajhurHhurM4xajhu4E4IOG6sTbFqGzhu7TFqOG6sTc/4bqxxag8P+G6scWoN8OdOMWo4bqxw6xlKcWo4bqx4bqzOMWoKTfhu4XhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVEwxxajDqjc74bqxxajhuq9h4bqxN+G7nsWo4bun4bu2OMWo4buH4buLxahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqvxajhu6XDrMSR4bqxNsWo4bq+4buF4bqpKcWo4buCN8Od4bqxN8WoKTfhurfFqOG7gSThurE2xahsODIpxajhu4Phu7I4xajEgyzDqsWo4bqwN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqDdr4buFxajhurE2N8OhxajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdLUw4MuG7g8Wo4bqww53huq/FqOG7gzczxag3ODLhurHFqOG7h8Spxajhur/hu4XDneG6scWo4buDP+G6r8WoKWnDncWo4bq+4buF4bqpKcWoN2I4xajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdxajhu4Phu4HhurfhurE2xahsODIpxajhu4M3ZinFqD4ub8Wo4bq/4buFw53hurHFqDcyxag34bq5w6rFqOG7g+G7sinFqDY4a8Odxag3w504xajhurHDrGUp4buexag+4bqr4bqxNsWo4buDN8OpOMWo4bqxNzrhurHFqOG6r+G7tuG6sTfFqMOzxajhurE2N+G6ocOdxajhur/hu4XDneG6scWo4buD4buBw6LhurE2xagpacOdxajhu4fEqcWow6M4MuG6scWo4bqx4bu0b8WoPmbhurE2xahs4bu04bq3xajhurEj4bqvxag3w504xajhurHDrGUpxajDo+G7j8Wo4bqxODLhuq/FqOG7rsavxajhurEj4bqvxajhurE24bu0b8Wo4buDNzgw4buDxajEgyzDqsWo4bq/4buFw53hurHFqDcyxajhurE24bq34bu2OMWoNjjDneG6t8Wo4buH4bq34bqxNsWow6o3w6zEkeG6sTbFqOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumKeG6r+G7hy3Dqjfhurfhu4PhurfFqDjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoVuG7qsavw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4bus4buqV8OqbuG7ouG7psWo4buDOOG7g8SDe+G7kuG7puG7gmPFqCk34buLKcWo4buBw53FqOG6rz3hu4PFqOG6sTfhurPhuq/FqOG6sDY3w6HFqOG7h8O1xajhu7Vr4buFxajhurE2N8OhxajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdLUw4MuG7g8Wo4bqww53huq/FqDdh4bqxN8Wo4bu44bqxN8Wo4buq4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu7DGr1Yv4buoV1c84buwxq9Y4buq4buo4busWOG7g1jhu6hW4buuxIPhu6rhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4JjxagpN+G7iynFqOG7gcOdxajhuq894buDxajhurE34bqz4bqvxajhurA2N8Ohxajhu4fDtcWo4bu1a+G7hcWo4bqxNjfDocWow7Thu4E2e+G6seG7gzjhurHDnS1MODLhu4PFqOG6sMOd4bqv4bumxag8w53hu4PDnS3Dqjfhurfhu4Phurct4bq34buBODY44bqxw53Egy3hu4fhu4Ep4buS4bumN+G7g+G7g8Oq4buH4bucLy8pPOG6sTjhuq824bugbDh74buD4bqxw53huq/DqsSD4buF4buH4bugbOG6sS/hu4NW4buqxq8v4buFw6rEg+G6t8OdPHs8L+G6r3o8OCkv4buqxq/hu6rhu7Bfxq/hu6pfxq9YL+G7g+G7g25s4bqxX+G6sTfhurfhuq9f4bqxNjc4X+G7h29fN+G7heG7hV/hurE2Nzhfw53hu4E2e+G6seG7gzjhurHDnWw4e+G7g1/hurHDneG6r1/hu6rhu6DhuqPDqjbhu6bFqC9Uxajhu6fhu7Y4xajhu4fhu4vFqOG7pcOsxJHhurE2xajhur7hu4Xhuqkpxajhu4I3w53hurE3xahRNjhrw51Sxahs4bu0xagp4buyKcWo4buDN+G7tOG6sTfFqGw4IOG6scWo4bqxN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqOG7tWvhu4XFqOG6sTY3w6HFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw50tTDgy4buDxajhurDDneG6r+G7oMWoUeG7leG6sTfhu5zFqOG7teG6t+G7tDjFqOG6sMOd4bqvL+G7guG7gk5M4bqwUlMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6fhu7Y4xajhu4fhu4vFqCnDneG6r8Wow6Mw4buDxajhu4cixag34bq5w6rFqOG7g+G7sinFqCk3JeG7g8WoKTcixahsZTjFqOG6sTfhurPhuq/FqOG6sDY3w6HFqOG7h8O1xajhu7Vr4buFxajhurE2N8OhxajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdLUw4MuG7g8Wo4bqww53huq/hu57FqCnDreG6sTbFqOG6sTfDrMWo4bq+4buF4bqpKcWoN2I4xajDtOG7gTZ74bqx4buDOOG6scOdxajhurE3JOG6r8Wo4buDN2Ypxag+Lm/FqOG6sTc4MeG7hcWoN8SR4bqxxajhurFrw53FqCnhu7Ipxag34bq34bu24buDxag+YuG6sTbFqMOzxajhurE2N+G6ocOdxag+M8WoPsOsw53FqOG6r+G6qTjFqOG6v+G7hcOd4bqxxag3MsWoN+G6ucOqxajhu4Phu7Ipxag2OGvDncWoN8OdOMWo4bqxw6xlKcWoxIMg4bqxxajhuq9i4buDxajhu4M74bqvxagpw53hurfFqOG6r2U44bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7guG7tjjFqMOqNzgg4bqxxag3w6LDqsWoxIM74bqxxajhu4M34buLxajhurE3OuG7g8WoKWnDncWo4bqxN+G6s+G6r8Wo4bqwNjfDocWo4buHw7XFqOG7tWvhu4XFqOG6sTY3w6HFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw50tTDgy4buDxajhurDDneG6r+G7nsWow7k3acWo4buDw6EpN8Wo4bquw53hu4Hhu4M44bqxe3rFqCnDreG6sTbFqD5Axajhu4Phu4Fh4bqxN8WoKOG7tG/FqOG6sTdr4bqxNsWoPsOh4bqxN8WoN8OsZeG6sTbFqDfhu7ThurE3xag+YuG6sTbFqClpw53FqOG6sTfhurPhuq/FqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7gzfDqTjFqDY4w53hurHFqOG7g2U4xag+M8WoxIPhu7Thuq/FqOG7g+G6qeG7g8WobMOdOMWo4buD4buB4bq1xajhu4M4MMOqxajhu4NoKcWoxIPhu7TFqCk74buFxajhurHhuqk4xag24bqzw6rFqMOqNzvhurHFqMSD4bu04bqvxajhu4c/4buFxajhu4c9KcWoN8SR4bqxxajhuq/huqk4xajhur/hu4XDneG6scWoNzLFqD7hurfhu7ThurHFqMOjMOG7g+G7nsWoN2vhu4XFqOG6sTY3w6HFqGzhu7TFqDfhurnDqsWo4buD4buyKcWoNjhrw53FqDfDnTjFqCnEkcWo4bq/4buFw53hurHFqMSDLMOqxajDqjfhu7LDqsWoKWnDncWoN8OdOMWo4bqxw6xlKeG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDuiDhurHFqCnhu7bhurE3xag+4bqz4buexagp4buyKcWo4buDN+G7tOG6sTfFqGw4IOG6scWoKcOt4bqxNsWoPuG6s+G6sTbFqDbhurPDqsWow7PFqMOjODDhurHhu57FqDbhurk4xajhuq/hurvFqOG6sTdr4bqxNsWoN8OsZeG6sTbFqD44xajhu4M3ODDhu4PFqOG7gzfEqSnFqD4zxagp4bqzxajhu4M3M8WoPsOsw53FqDfDnTjFqOG6scOsZSnFqG45KTfFqMSD4bu2OMWoNjvhurHFqOG6sTfDneG7hcWoN8SR4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMO54buyKcWo4bqxNjfDocWo4buHw7XFqMO04buBNnvhurHhu4M44bqxw53FqCnDreG6sTbFqCnDreG6sTbFqCjhu7Rvxajhu4PhuqXFqOG6r+G6t+G6sTbFqOG6r+G7heG6qeG6scWo4buD4buBw53hurfFqD5jOMWow6M44bqxN8Wo4bqxNjc4MuG6r8WobGU4xahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqvxajhu4Phu4HhurfhurE2xahsODIpxajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajDozjhurE3xajhu4MwLW5Axag3Yjjhu57FqG7hurPDncWoPuG6szjFqDY44bu44bqvxajhurE2N8Oo4bq34buexajhu4Mj4bqxNsWo4buD4buBw6zhurvhurE2xajDozjhurE3xajhu4MwxagoMeG6scWobGvhurE24buexagpw63hurE2xajhurE3w6zFqOG6sTdr4bqxNsWoxIPhuqHhurE3xahsxKkpxag3w504xagoIOG6scWoKeG6s8Wo4buDNzPFqChjxajhu4fhu4XhurE2xagpN+G6t8Wo4bqxN8Od4buFxag+M8WoKWfhurE2xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajhu4M3w6HhurE3xahsw6zhurnhurE24bugL+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7Thu4Xhu4M34bq34buB4bumVOG7gjd74bq3xajhu4Lhu4JOTOG6sFMvw6pU

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]