(Baothanhhoa.vn) - Vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 9-3, Đội CC và CNCH khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin từ nhận được tin báo từ Công an huyện Ngọc Lặc có nam thanh niên đu bám trên vách núi đá cách mặt đất khoảng 100 m tại khu phố Tân Thành, thị trấn Ngọc Lặc.
4bq04bugREJQw5Lhu7fhuqrhuqJ6w5LhuqpCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiRwUD/hu6Thu47huqpCP+G7gE9QxajDkuG7jiDhu7fhuqotROG6qkLDkuG7gD/hu4AtP+G7oCrhu47hu4DDki0k4buOKuG7pi1Qw5Lhu7fhuqo/4bugKuG7juG7gMOSLeG7ouG6okThurzEkOG6uuG6vkPhurpEROG6vuG6vkThurzEkOG6uOG6uOG6uuG6vkThuqpCw5Lhu4A/4buALeG7pOG7juG7nuG7gMOTMC0/4bugKuG7juG7gMOSLVDDkuG7t+G6qkThurzhu6LhurxFReG7ouG6vOG6uuG7jkTDkk/Dk0NP4bqqw4Jw4bugOjDhu5Q/QiThu6Auw5NC4buMKeG7gEI/4bug4buAxajhu6BCxahQ4buYxahCPyrhu5jFqEJd4buGw5Phu6BC4buM4buGQsOT4buAxq9CRENDQuG7pkIgOlfFqOG7nkLDkinhu7ZQQuG7gMWoQj/Gr+G7gsWo4bq0L+G7oETDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThu4Phu47hu4DDkuG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDguG7q+G7gsavQsOZ4bugxq9Gxajhu55CROG6vELhu55Q4bu4QkRDQiThu6A7P0LFqOG7nuG7gjBC4bq+LUXEgkLhuqtZUELhuq3huq1CXeG7gkLhuq1q4bqt4buDQsOZ4bugOkJde8OTQuG6usSCQuG7neG7oOG7qsWo4bueQuG6rUbFqOG7oEIm4buGP0Lhu53huq3huq3huq1CXeG7gkLhuq1q4bqt4buDxIJC4bqtVsWo4bueQuG7gMWoQj9Uxajhu6BCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7g8av4buGQsWo4bugTMWoQuG7jClAw5NCP1DFqEI/PkLFqOG7oEzFqELhu4wpQMOTQj9QxahCT+G7hsavQj8+QuG6rVbFqOG7nkLhu4DFqELhu6A6MMagxahCauG7nuG7sMOTQuG7icOMw5NCw5Phu6hCxajhu4Dhu6ZCP+G7oOG7gMWo4bugQsWoUOG7mMWoQuG7jDpCT+G7huG7pkI/KuG7mMWoQl3hu4bDk+G7oELFqDtQQuG7jOG7hkLDk+G7hsOT4bugQuG7psOMP0Lhu4xKP0LDmeG7oMavRsWo4bueQkRDQ0Lhu6ZCP+G7hFBCw5nhu6A6QiThu6BXQnDEqMWoQnDhu6Dhu4LFqOG7oMSCQj/hu6BTQj8qSsWoQmrhu57hu7DDk0Lhu4nDjMOT4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qsOSP+G7oDrhu6ZPQlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQkRD4bq64bq8JCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQREMvROG6vOG6vMOS4bq4Q+G6vkREw4nhurg/RMOK4bq6Q+G7pMOKLUThuq7DmiThu57huqpC4buA4bukP+G7t+G6qnDhu6A6MOG7lD9CJOG7oC7Dk0Lhu4wp4buAQj/hu6Dhu4DFqOG7oELFqFDhu5jFqEI/KuG7mMWoQl3hu4bDk+G7oELhu4zhu4ZCw5Phu4DGr0JEQ0NC4bumQiA6V8Wo4bueQsOSKeG7tlBC4buAxahCP8av4buCxajhuqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqqREPhurrhurzhuqpCL8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDgmrhu57hu4AwQsOZ4bugUELFqOG7oEzFqELhu4wpQMOTQj9QxahCT+G7hsavxIJC4bqrWVBC4bqt4bqtQl3hu4JC4bqtauG6reG7g0LDmeG7oDpCXXvDk0LhurpC4buM4buoxajhu55CJTrEqMWoQj8q4buYxahC4buMU+G7gEJP4buCxahC4bugOjDGoMWoQmrhu57hu7DDk0Lhu4nDjMOTQuG7jEdCxajhu6Dhu4DFqOG7oELDk+G7oOG7qMWo4bueQuG7jFDhu5Y6QuG7jFnFqOG7nkJEQiDhu45CT+G7hsWoQj9GUELDkyzFqOG7nkLhur5Cw5Phu4bFqEJPWULDk+G7oFDhu5TFqEImNULFqOG7oOG7gMWo4bugQsOT4bug4buoxajhu55C4buM4buUxahC4bugUMagxahCPyop4bu4xajhu55CP8OdQsOT4bugPMOTQiThu6Ap4bu0xajhu55C4buGxahCP1Dhu5QkQsOTTMWoxIJCP+G7oDow4buUP0Ik4bugLsOTQuG7jOG7mkLhu4wp4buAQj/hu6Dhu4DFqOG7oELFqFDhu5jFqEIgOlfFqOG7nkLDkinhu7ZQQuG7gMWoQj/Gr+G7gsWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDgnDhu4RQQuG7oFDGoMWoQj8qKeG7uMWo4buexIJCxajhu4Dhu6ZCP+G7oOG7gMWo4bugQsWoUOG7mMWoQuG7jOG7gMWo4bueQuG7jDpCT+G7huG7pkI/KuG7mMWoQl3hu4bDk+G7oELFqDtQQuG7jOG7hkLDk+G7hsOT4bugQuG7psOMP0Lhu4xKP0LDmeG7oMavRsWo4bueQkRDQ0Lhu6bEgkLDk+G7oFRCw5NLxahCJkYwQj/hu4AwQibhu5JC4buexKgwQsWo4bueOjBC4bugUOG7muG7pkLhu4zhu5TFqEI/UcWo4bugQuG7puG7hMWo4buexIJCPyrGr8Wo4bueQsOZ4bugUEI/KuG7uFBCP1dQxIJCXVNCPypRQsWo4buExahCxajhu6DEqMWoQiNCPyrhu5jFqELDk+G7gMavxIJCxag7UELhu4zhu4ZC4bueTCRC4bue4buWxajhu6BCw5J7xajhu55C4buMPMWo4bueQsOZ4bugUOG7lMWoQl1QxqDDk0I/UOG7lCRCw5NMxahC4buew4wkQsOZ4bugVsWo4bueQlE/QsOZ4bug4buoQsOZ4bugSMWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDguG7iXvDk0Lhu6QpQMWo4bueQuG6rUbFqOG7oEIm4buGP0Lhu53huq3huq3huq1C4buMR0LFqOG7oOG7gMWo4bugQsOT4bug4buoxajhu55CPypQ4buaxahCw5nhu6Dhu4BQQuG7jFjFqOG7nkI/4bug4bu4UELEkEIk4bugKeG7tMWo4bueQuG7hsWoxIJCXT7hu4BCP8OdQsOT4bugPMOTQsOSUELDk+G7oDow4buaxahC4buk4buYxahCJOG7oFHhu4BCPyrhu5jFqELhu4zhu5pCP1Dhu5QkQsOTTMWoQuG7nkvFqELhu6Dhu7TFqEJdU0I/KlFCxajhu4TFqELFqOG7oMSoxajEgkJdPuG7gEIk4bugV1BC4bugQCRCXeG7tlBCw5NWxajhu55C4buAxahCP+G7oFNCPypKxahCauG7nuG7sMOTQuG7icOMw5PEgkLDk+G7oFHFqOG7oEIlOjDhu5bFqELhu4xT4buAQiThu6Ap4bu0xajhu55CJn1Cw5Iuxajhu55Cw5Phu4bDk0JPUMagxahCJOG7oOG7hiRCxajhu57hu6BQxqAkQl0uQl1MxahC4buMWcWo4buexIJCP+G7oDow4buUP0Ik4bugLsOTQsWo4buA4bumQj/hu6Dhu4DFqOG7oELFqFDhu5jFqELDklBCw5Phu6A6MOG7msWoQiA6V8Wo4bueQsOSKeG7tlDhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqQj/hu4BPUMWow5Lhu44g4bu34bqqLUThuqpCw5Lhu4A/4buALT/hu6Aq4buO4buAw5ItJOG7jirhu6YtUMOS4bu34bqqP+G7oCrhu47hu4DDki3hu6LhuqJE4bq8xJDhurrhur5D4bq6REThur7hur5E4bq8xJDhurjhurjhurrhur5E4bqqQsOS4buAP+G7gC3hu6Thu47hu57hu4DDkzAtP+G7oCrhu47hu4DDki1Qw5Lhu7fhuqpE4bq84bui4bq8RUXhu6Lhurzhurrhu45Ew5JPw5NDT+G6qsOC4buh4buAOkLhu55LxahCw4lC4bueUOG7uELFqOG7skLhu6R7w5NCP+G7oDow4buUP0Ik4bugLsOTQl3hu4JC4bueUEZQQsOTPDrEgkLhu6R7w5NC4bukKUDFqOG7nkLDkzw6QsWo4buExahCw5M8OkLhu6BZQuG7jEdC4buMKeG7gELhu4wpQMOTQsWo4buA4bumQj/hu6Dhu4DFqOG7oELFqFDhu5jFqEIgOlfFqOG7nkLDkinhu7ZQQuG7gMWoQj/Gr+G7gsWoxIJCP1LFqOG7oELhu6BSxajhu6BCJjzDk0LDmeG7oMav4buQQsOdxahC4buMU8Wo4bug4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDguG6qylAw5NCT1Dhu5Q/xIJCxajhu4Dhu6ZCP+G7oOG7gMWo4bugQsWoUOG7mMWoQj8q4buYxahCP+G7mMWoQuG7n1Dhu4bhu6BCNkJq4bugUcOT4bugxIJCJlDFqOG7oELFqEjhu6ZCROG6vuG6vuG6uMSCQiU64buYQiU64buGxahCI0Jw4bugVsWoQuG7nTw/xIJCIEdC4buHUOG7gELhu59QxIJC4bugOjDGoMWoQnDEqDBC4buHUOG7gMWo4buexIJCP1TFqOG7oELhu6M6RsWo4bueQmrhu4Dhu6bEgkJd4buWQsWo4bug4buCQuG7gMWo4bugQirhu5pC4buk4buCQuG7neG7oOG7hOG7pkLhu6tIxahCcOG7oOG7hMOT4bugQiZQxajhu6BCxahI4bumQkThur7hur5EQiNCw5nhu6A6QiThu6BXQuG6reG7gMavQnDhu6ApQMWo4buexIJCP+G7oFNCPypKxahCauG7nuG7sMOTQuG7icOMw5NCw5Phu6Dhu7RQQj8+QsWo4bue4buCMELDiS1FLcSQQ8SQxJBCP+G7oFJCIEYwQirhu4BCJntCXVDGoMOT4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDgmrhu4Dhu6ZCP+G7oOG7gMWo4bugQsWoUOG7mMWoQuG7jEdC4buMKUDDk0Lhu4wp4buAQl3hu5ZCw5NWxajhu55C4buAxahCP+G7oFNCPypKxahCauG7nuG7sMOTQuG7icOMw5NC4buM4buaQsWo4bue4bugVELFqOG7nuG7tFBCXeG7gkLhu4xQ4buWOkI/KuG7gEIme0JdUMagw5Phuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJDY6P+G7oMavKuG6qkI/4buAT1DFqMOS4buOIOG7t+G6qi1E4bqqQsOS4buAP+G7gC0/4bugKuG7juG7gMOSLSThu44q4bumLVDDkuG7t+G6qj/hu6Aq4buO4buAw5It4bui4bqiROG6vMSQ4bq64bq+Q+G6ukRE4bq+4bq+ROG6vMSQ4bq44bq44bq64bq+ROG6qkLDkuG7gD/hu4At4buk4buO4bue4buAw5MwLT/hu6Aq4buO4buAw5ItUMOS4bu34bqqROG6vOG7ouG6vEVF4bui4bq84bq64buORMOST8OTQ0/huqrDguG6reG7gMavQuG7gynhu7jFqOG7nuG6tC8kw4I=

Cao Hường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]