(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-12, tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 14-12, tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; các ban, bộ ngành Trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trình bày báo cáo thành tựu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy và nâng tầm được cả thế và lực, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, đã tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển.

Cùng với đó, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ổn định chính trị - xã hội được đảm bảo trên cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường vững chắc. Đất nước hội nhập sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội quốc tế, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt là, 5 năm qua mặc dù bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hoá giải được thách thức, tiếp tục tạo ra những kết quả toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo của đối ngoại thời kỳ Đổi mới là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng.

Mục tiêu của đối ngoại được xác định là: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Phương hướng đối ngoại của Việt Nam là: Chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương.

Nhiệm vụ cơ bản của đối ngoại là: Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII đã đề ra, báo cáo đã nêu lên 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành ủy trong cả nước đã tập trung nêu bật lên những thành tựu và đề xuất những phương hướng để thực hiện có hiệu quả về công tác đối ngoại, như: Công tác đối ngoại Nhân dân; Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trong hoạt động kinh tế đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa đã gửi bài tham luận với chủ đề: “Thanh Hóa với triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII: Cơ hội, thách thức và phương hướng nhiệm vụ”. Trong đó nêu rõ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua; bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác đối ngoại, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại đã đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khoá XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu xây dựng Thanh Hoá đến năm 2025 trong nhóm phát triển dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và của cả hệ thống chính trị.

“Đây cũng là dịp các cấp, các ngành, các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại cả trong nước và nước ngoài nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, cho các cấp, các ngành trong hoạt động đối ngoại”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Phân tích những kết quả công tác đối ngoại của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc đến công cuộc đổi mới hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác đối ngoại có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cũng như góp phần nâng cao vị thế đất nước. Đất nước ta đã mở rộng và nâng tầm quan hệ ngoại giao với các nước lớn, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với sự nghiệp đổi mới của Nhân dân ta. Việt Nam đã thực sự “là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được về công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng đó là: Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, đặt sự phát triển của đất nước vào dòng chảy của thời đại; Kiên định trong nguyên tắc chiến lược, linh hoạt về phương pháp sách lược, “dĩ bất biến ứng vạn biến”; Xây dựng tinh thần đoàn kết đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; Sự lãnh đạo thống nhất tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước; Xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Về nhiệm vụ công tác đối ngoại thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, các cấp cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời đổi mới tư duy, không ngừng sáng tạo trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc và xu thế thời đại. Nhạy bén, dám nghĩ, dám làm để có suy nghĩ, hành động vượt tầm quốc gia, đạt đến tầm khu vực và quốc tế.

Nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, hướng đi mới trên cơ sở kiên định mục tiêu, tiếp tục quán triệt đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn, đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế; đa phương hoá, đa dạng hoá và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẳng giữa các quốc gia. Phát huy vai trò tiên phong trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hoà bình, tranh thủ điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và đổi mới đất nước cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam.

Đề cao xây dựng đoàn kết, đồng thuận trong nước; kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; phát huy tối đa mọi yếu tố thuận lợi của đất nước để định hình cơ chế đa phương. Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, sáng tạo hơn nữa đối ngoại đa phương, chủ động, tích cực phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự kinh tế - chính trị quốc tế; đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác liên nghị viện quốc tế và khu vực...

Tiếp tục tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình. Xây dựng chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm 2030. Mở rộng và nâng cao hoạt động đối ngoại nhất là hợp tác kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh. Đưa các mối quan hệ đã có đi vào chiều sâu ổn định, hiệu quả; tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác các lĩnh vực. Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hoá truyền thống của dân tộc, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khoa học, lý luận ngoại giao Việt Nam.

Nâng cao công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, nhận thức rõ điểm mạnh, điểm yếu để hoạch định chính sách chiến lược phù hợp. Nâng cao công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương có liên quan trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước.

Sắp xếp kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Đối ngoại Trung ương và các địa phương, cơ quan, đơn vị có chức năng làm công tác đối ngoại ở nước ngoài và trong nước theo phương châm hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ quyết tâm xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau hội nghị này các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần quát triệt sâu sắc về phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày tại hội nghị. Đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện về công tác đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ đó cần cụ thể hoá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung và công tác đối ngoại nói riêng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

MINH HIẾU - NGUYỄN MAI


MINH HIẾU - NGUYỄN MAI

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]