(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo (CTTG), với vai trò “đi trước dự báo, định hướng, đi cùng nắm chắc tình hình, đi sau giải quyết vướng mắc, đúc rút kinh nghiệm”, những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt CTTG, nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung. Đặc biệt, để tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của CTTG, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quy định số 1206-QĐ/TU, ngày 23-12-2004 về việc thành lập ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Đây là sự đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở trong lãnh đạo CTTG của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác tuyên giáo xã, phường phát huy vai trò “đi trước dự báo, định hướng”

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo (CTTG), với vai trò “đi trước dự báo, định hướng, đi cùng nắm chắc tình hình, đi sau giải quyết vướng mắc, đúc rút kinh nghiệm”, những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt CTTG, nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung. Đặc biệt, để tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của CTTG, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quy định số 1206-QĐ/TU, ngày 23-12-2004 về việc thành lập ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Đây là sự đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở trong lãnh đạo CTTG của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác tuyên giáo xã, phường phát huy vai trò “đi trước dự báo, định hướng”

Những thành tựu kinh tế – xã hội của TP Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 được tuyên truyền bằng hình ảnh. Ảnh: Thụy Châu

Những kết quả đạt được

Thực hiện Quyết định số 1206-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay 559/559 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập ban tuyên giáo và đi vào hoạt động nền nếp. Trong tổng số 3.895 cán bộ tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có 3.494 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, chiếm 89,7%; 104 đồng chí có trình độ chuyên môn cao đẳng, chiếm 2,7%; 238 đồng chí có trình độ chuyên môn trung cấp, chiếm 6,1%; 59 đồng chí có trình độ chuyên môn sơ cấp và chưa được đào tạo, chiếm 1,5%. Về trình độ lý luận chính trị, có 136 đồng chí có trình độ cao cấp và cử nhân lý luận chính trị, chiếm 4%; 3.582 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, chiếm 91%; 100 đồng chí sơ cấp lý luận chính trị 3% và 75 đồng chí chưa được đào tạo, chiếm 2%. Từ những con số “biết nói” trên cho thấy, phần lớn đội ngũ cán bộ tuyên giáo xã, phường, thị trấn trong tỉnh không chỉ có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, mà còn giàu kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và gần gũi với Nhân dân.

Với đội ngũ cán bộ tuyên giáo chất lượng, những năm qua, ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong CTTG ở cơ sở. Nhiều lĩnh vực của CTTG như giáo dục lý luận chính trị, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được triển khai sớm và có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đội ngũ cán bộ tuyên giáo xã, phường, thị trấn còn chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết, xử lý kịp thời những bức xúc ở cơ sở, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, chính trị của Đảng, tinh thần của xã hội và sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương.

Trong đó, điểm nổi bật trong hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn là thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục giữ vững và mở rộng “trận địa” tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ban tuyên giáo các xã, phường, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy cơ sở chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các đảng bộ xã, phường, thị trấn đã gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, tổ chức các buổi thảo luận, lấy ý kiến xây dựng và thi hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, thông qua các hoạt động về nguồn, ngoại khóa để giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ. Bám sát Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn đã phát huy vai trò “cầu nối” quan trọng trong chỉ đạo, thực hiện việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Theo đó, đội ngũ cộng tác viên và phụ trách dư luận xã hội tại các xã, phường, thị trấn đã chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những vướng mắc nảy sinh, hạn chế hình thành điểm nóng ở cơ sở. Đặc biệt là các thông tin liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, an ninh trật tự... tại các xã có công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đi liền với những đổi mới hình thức tuyên truyền, cổ động ở cơ sở, nhằm khích lệ tinh thần các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thì công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng của tỉnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, các cấp ủy đảng cơ sở đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương. Từ năm 2005 đến nay, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các xã, phường, thị trấn đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 462/559 xã, phường, thị trấn tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ. Số lượng các ấn phẩm được xuất bản ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính thống nhất với lịch sử toàn Đảng, song cũng thể hiện được những nét đặc thù riêng của từng địa phương. Các ấn phẩm đã góp phần tái hiện một cách đầy đủ, toàn diện, chân thực, sinh động lịch sử chung toàn đảng bộ và lịch sử truyền thống của từng địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của từng đảng bộ nói riêng và của toàn Đảng bộ tỉnh nói chung trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy thành lập đội ngũ cộng tác viên đấu tranh, phản bác để thông tin, tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các bài viết chính thống trên báo, đài, tạp chí về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, huyện trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền những điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa cái hay, cái đẹp trong xã hội.

Dấu ấn đậm nét trong hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn của tỉnh chính là việc tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc, sâu rộng nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Theo đó, 100% đảng bộ xã, phường, thị trấn và các chi bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị cho hơn 95% cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cấp ủy đã tổ chức hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc thi tìm hiểu “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”. Bên cạnh đó, hằng năm, hướng dẫn các chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo, cũng như tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động, việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, là cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội, với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn

Bên cạnh những kết quả đạt được, CTTG xã, phường, thị trấn trong tỉnh thời gian qua vẫn bộc lộ những hạn chế. Trong đó, phải kể đến tổ chức, bộ máy của ban tuyên giáo một số xã, phường, thị trấn chưa thống nhất thành viên ban tuyên giáo theo Quy định số 1206-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều nơi còn mang tính hình thức, hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, công tác tham mưu cho các cấp ủy trên một số lĩnh vực chưa chủ động, kịp thời; sự phối hợp giữa các lực lượng trong khối tuyên giáo cơ sở có lúc, có việc chưa nhịp nhàng. Cùng với chưa kịp thời, thiếu chiều sâu trong theo dõi, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, thì việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, theo lối mòn, hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, công tác tham mưu của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên lĩnh vực khoa giáo còn hạn chế, dẫn đến nhiều vấn đề tồn tại lâu năm không được giải quyết dứt điểm, như: vấn đề bảo vệ môi trường, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định gây bức xúc trong Nhân dân. Chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cấp xã, các vùng miền trong tỉnh không đồng đều; hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người xứ Thanh đến bạn bè trong nước, quốc tế chưa nhiều. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ở một số nơi chưa được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, coi trọng đúng mức. Đáng chú ý, trình độ, năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ ban tuyên giáo ở nhiều xã, phường, thị trấn còn hạn chế, nhất là khả năng nắm bắt tình hình, truyền đạt, thuyết giảng chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) ở một số địa phương, cơ sở chưa đi vào thực chất nên chưa tạo được sức lan tỏa...

Công tác tuyên giáo xã, phường phát huy vai trò “đi trước dự báo, định hướng”

Thị trấn Yên Cát (Như Xuân) rực rỡ cờ hoa tuyên truyền về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Từ thực tiễn và những tồn tại, hạn chế được nhận diện, chỉ ra, thì việc đổi mới toàn diện cả chất và lượng CTTG xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Muốn vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với CTTG xã, phường, thị trấn và xác định CTTG là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, bằng việc ban hành chủ trương lãnh đạo CTTG. Bên cạnh việc thường xuyên gắn kết chặt chẽ CTTG với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, CTTG xã, phường, thị trấn phải “bám chắc”, “bám sát” thực tiễn ở cơ sở, để đi trước dự báo, định hướng, đi cùng các sự việc để nắm chắc tình hình, đi sau sự việc, sự kiện để giải quyết từ sớm, tận gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và rút kinh nghiệm, nhất là những vấn đề tồn tại kéo dài. Triển khai và thực hiện quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân một cách đồng bộ, hiệu quả. Đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và những chính sách lớn của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc, phân tầng nội dung, phân loại đối tượng, nâng cao tính định hướng thực chất và thuyết phục. Song song với đó, các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, đặc biệt là khai thác, sử dụng và phát huy mặt tích cực của mạng xã hội; coi đó như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ tiện dụng, để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; là công cụ cần thiết trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. CTTG xã, phường, thị trấn phải tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng; công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tham mưu về công tác khoa giáo; triển khai hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả 3 nội dung: học tập - làm theo và nêu gương, bằng những phần việc cụ thể, dễ làm, dễ thực hiện. Song song với xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ CTTG, các cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín làm CTTG; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy về CTTG xã, phường, thị trấn.

Bài và ảnh: Thụy Châu


Bài và ảnh: Thụy Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]