Ngày 20/6, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã trở thành người tiếp theo rời khỏi cuộc đua vào "ghế nóng" lãnh đạo đảng Bảo thủ, đồng thời là Thủ tướng Anh thay bà Theresa May. Ông Javid là người giành được ít phiếu bầu nhất trong vòng bốn bỏ phiếu chọn lãnh đạo đảng Bảo thủ tại Hạ viện Anh, khi chỉ có 34 nghị sỹ ủng hộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOeG7t+G7r+G6sGvhurBD4buEa+G7iOG6tuG7tWvhu6VLa03hu7nhu6/hurZr4buG4bq44bu5a+G7pUZD4bula8WpRuG7kWtN4buZ4bqya+G7teG7t3ZrOeG7t8ONa+G7hOG7isOJ4bq24bu1a+G7kOG6tuG7t2kv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDrTvhu7Xhu5nDk2tubC/hu43hu4Nrw5lDa+G7hOG7huG7iuG6vOG6tuG7tWs7Q+G7uWtNSWvhu5Dhurbhu7drOOG7kcOD4bu54bunayrhu5FN4bu54buna8WpxqFr4buE4buG4bq8a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buE4bu5duG6vmvhu4Thu7fGsOG6smvhu4bhurjhu7lrxILhu7fhuqbhu7lr4bulRkPhu6VrxalG4buRa03hu5nhurJrauG7teG7t3Zr4bq24bq04bq24bu1amvhuq7GoeG6tuG7t2vFqeG7leG6smvFqeG7l+G6tuG7tWvDmeG7l+G6smvhu4Thu7fDjeG7g2vFqULhurbhu7Vr4buE4bu34bq44bu5a+G6ruG7mWs54bu3w41r4buE4buKw4nhurbhu7Vr4buQ4bq24bu3a+G7hOG7t+G7kcOTa8O54buZaznhu7fGsOG7hsaw4buC4buRazrhu5HDk+G7hWs+4bq24bu1ayrhu5FN4bu54buna+G6ruG7mWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bu14bu54buZ4bq24bu3a8Wp4buK4bq64bula0Hhu4Rr4bq+4bu34bu5dkZrw7lzRmvhurbhu7dy4buEa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWtNw4Lhurbhu7Vrw7nhuqrhurZrw7nhuqZr4bq+4bu34bu5dkZr4bul4bu34bqk4bq2a+G6rsah4bq24bu3a8Wp4buV4bqya8Wp4buX4bq24bu1a8OZ4buX4bqya+G7hOG7t8ONa+G7hOG7leG7uWvhu7bhu5VrTeG7uXjhurZr4buQ4bq24bu34buDa8SC4bu34bu5a+G7peG7t+G6oGvhu6XhurRrb8Oza+G6tuG7teG7t8OAa+G7gsOUa8ON4bq24bu1a+G7t0Phu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu6XhurDhu4It4bq+4bu34bqy4buE4bqyamvhu4Thu7nhu4Thuq7GsMOpajnhu7fhu6/hurBr4bqwQ+G7hGvhu4jhurbhu7Vr4bulS2tN4bu54buv4bq2a+G7huG6uOG7uWvhu6VGQ+G7pWvFqUbhu5FrTeG7meG6smvhu7Xhu7d2aznhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhu5Dhurbhu7dr4bu3w4Hhurbhu7dr4buX4bq24bu3a21qa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL23DtG7Dsy9t4buP4buP4bunw7Jsw7VsbG3DtOG7hG9sw7LDtOG6rm3hu4XDg+G6vuG7tWpr4buR4bqu4buEw6lqOeG7t+G7r+G6sGvhurBD4buEa+G7iOG6tuG7tWvhu6VLa03hu7nhu6/hurZr4buG4bq44bu5a+G7pUZD4bula8WpRuG7kWtN4buZ4bqya+G7teG7t3ZrOeG7t8ONa+G7hOG7isOJ4bq24bu1a+G7kOG6tuG7t2pr4bun4buR4buE4buRLeG6vuG7t+G6suG7hOG6si3hurLhu4bhu7nhu7Xhu7nhurbhu5Hhuq4t4buC4buG4bulw6lq4bu34buE4buE4bq+4buC4buBLy/hu6Xhu6fhurbhu7nhurDhu7Xhu4VN4bu5xrDhu4Thurbhu5HhurDhur7huq5G4buC4buFTeG6ti/hu4Thu41ubC9G4bq+4bqu4bqy4buR4bunxrDhu6cv4bu34bqy4buE4bq24bq2ei9ubG3DtF9s4buNX25sL8OD4buRTeG7ueG7p+G7hcOD4bq+4bu1amsvw63DmUNr4buE4buG4buK4bq84bq24bu1aztD4bu5a01Ja+G7kOG6tuG7t2s44buRw4Phu7nhu6drKuG7kU3hu7nhu6dr4buFa2c74bu1RkLhurbhu4FrN8awRuG7hMaw4buG4buCaGkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054buG4bqy4bq24bu1a8SC4bu34bu5a8Wp4bq04buDa+G7iOG6tuG7tWvhu6VLa03hu7nhu6/hurZrw5nhurLhu4bhu7nhu4JrKuG6suG7t+G6tuG7guG6suG6tmtNw7rhurZrTUzhurbhu7Vr4bul4bu34bud4bula+G6vGtNw4Br4buE4buGQWvhu6fDuuG6tmvFqXNGa03DieG7uWttw7Lhu49r4bq+4bu34bu5dkbhu4Nrw7nhuqZrT+G7kWvhu6Xhu5Phu6Vr4buI4bq24bu1a+G7pUtrTeG7ueG7r+G6tmvhu6XDguG6tmvhuq7hu5Xhu7lr4bqu4buZa8OZQ2vhu4Thu4bhu4rhurzhurbhu7VrOuG6qOG7uWvhu4Thu4bhu4rhurjhurbhu7VrOuG7ueG7peG7t+G7kcaw4bqua+G7tOG6sk3GsGtn4buNbWvhur7hu7fhu7l2RmhrTeG7mWs74bu14bqy4buV4bu5a+G7hOG7huG7iuG6vOG6tuG7tWsqxrDhu4bGsOG6sMOTa+G7tkbhurbhu4RrZ8Oyw7Rr4bq+4bu34bu5dkZo4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTvhu7fhu4prTXTDk+G7g2vhu6fhu5Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7hkfhu4Rr4bu14bqk4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu6VGQ+G7pWvFqUbhu5FrTeG7meG6smvhu7Xhu7d2aznhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhu5Dhurbhu7dr4bu34bu5eOG6tmvhu6Xhu7fhuqBr4bulw4LhurZr4bqu4buV4bu5a8O54buRa+G7peG7k+G7uWvhu4Thu6/hurZrTeG7mWvhu7fhuqRr4buC4buta+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvhu4Thu4bhu5dr4buARuG7kWvhurBD4buEa03DguG6tuG7tWvDueG6pmvhur7hu7fhu7l2RmvhurZM4buRa8WpeWvhuq5K4buRa+G7peG7t+G6pOG6tmvhu7fhu5Hhu7lr4buI4bq24bu1a+G7pUtrTeG7ueG7r+G6tmvhu6VG4bqq4bu5a+G7pUjhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4bu24buR4bu5a+G7iOG6tuG7tWvhu6VLa03hu7nhu6/hurZr4bq24buZw5Nr4buC4buta+G7peG6tGvhurBD4buEa+G7hOG7t+G7k+G6tuG7tWvFqXlrTXThurZrxalD4bq24bu1a03hu5lr4buE4bu3RsOTduG7hGvhur7hu7dJ4bula23hu41s4buFbGxsa+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2tN4bu54buv4bq2a8Wp4buX4bq24bu1a8OZ4buX4bqya+G7hOG7t8ONa+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4BG4buRa+G7peG7k+G7pWvhu6VGQ+G7pWvhu4Thu4bhu5Hhurbhu7dr4bquRnThurZrTeG7mWvhu6Xhu7dy4buEa01y4bq2a+G7hOG7huG7r+G6tmvhu4ThurLhu5nhurZr4buARuG6quG7peG7g2vhu4Thu4bhu4rDieG7pWvEguG7t+G7uWvhu6VGQ+G7pWvDueG6pmvhur7hu7fhu7l2RmvEgkHhurZr4bulw43hu5Fr4buE4bqy4buZ4bq2a+G7hOG7t3lr4buE4bu34buZ4bq24bu3a03hu7nhu6/hurZrxanhu5fhurbhu7Vr4bq24buZw5Nrxanhu4rhurrhu6Vr4buE4bu5duG6tmvhu7fhu5nhurbhu7dr4buARuG7kWvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvDueG7ikZrxanhu7l44bq2a03hu5lr4bul4bqo4bq24bu1a8O54bqqa8SCduG7hGvhu4BG4buXa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4RGc+G6tmvhu4Lhu5FGa+G6tuG7teG7mcOTa25uL+G7j2vhu4TDieG7ueG7hS/hu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvhu4bhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4dqw61nOTnhuqfDojsvw6Lhu7nGsOG7hOG6tuG7keG6sCtoaS/hur7DrQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]