Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người trong danh sách chờ xin tị nạn vào Australia đã tăng gấp đôi trong vòng hai năm qua và trở thành danh sách dài nhất trong lịch sử nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7nmvhu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7hUnhu7Hhu7fhu4XEkHbhu4Xhu7du4bu34buFR23hu7nhu4VLRUTEkENr4buz4buxa+G7heG7n23hu7Hhu4Xhu7fhu6vhu5nEkOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7s3bhu6Phu6vhu4VE4buE4bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq9IuG7q3Dhu7nhu4Xhu6Jr4bu54buF4bq8w43hu4Xhu7Lhu7F14bu34buF4bur4bqm4bqq4buFQkXEguG7o+G7hUfDueG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQduG7heG7t27hu7fhu4XDqSDhu7bhu6rhu6Jb4bq5ZOG7hUTEguG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7n2vhu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7o+G7q+G6pOG7hUnhu7Hhu7fhu4XEkHbhu4Xhu7du4bu34buFR23hu7nhu4VLRUTEkENr4buz4buxa+G7heG7ocOz4buFxJDDsuG7t+G7qeG7heG7qeG7meG6quG7heG7ocOD4bux4buFxJBD4bu54bu34bup4buFR8OB4bu34bup4buF4bura+G7seG7heG7t8Oy4bu14buFQkVr4buFR23hu4XEkEPhuqzhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu59r4bu34bur4buFRGzhu6Phu6vhu4Xhu59t4bux4buF4bu34bur4buZxJDhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7N24buj4bur4buFROG7hOG7heG7t+G6vsOC4buj4buF4bu3bcONxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4buj4bu1RC3huqrhu6vhu7nEkOG7ueG7g+G7hcSQ4buxxJDhu7Nww6Lhu4Phu55r4bu34bur4buFRGzhu6Phu6vhu4VJ4bux4bu34buFxJB24buF4bu3buG7t+G7hUdt4bu54buFS0VExJBDa+G7s+G7sWvhu4Xhu59t4bux4buF4bu34bur4buZxJDhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7N24buj4bur4buFROG7hOG7heG7q+G7r+G7t+G7q+G7hW/hu7fhu6vhu4Vn4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2dqaMOtL2fhu4nhu4nhu5/DrGbhu4nDrGZoaMSQacOsambhu7NnxJF54bqq4bup4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4Phu55r4bu34bur4buFRGzhu6Phu6vhu4VJ4bux4bu34buFxJB24buF4bu3buG7t+G7hUdt4bu54buFS0VExJBDa+G7s+G7sWvhu4Xhu59t4bux4buF4bu34bur4buZxJDhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7N24buj4bur4buFROG7hOG7g+G7heG7n2vEkGst4bqq4bur4bu5xJDhu7kt4bu5Q+G7seG7qeG7seG7t2vhu7MtREPhu6PDouG7g+G7q8SQxJDhuqpEYi8v4buj4buf4bu34bux4bu14bupxJFH4buxcMSQ4bu3a+G7teG6quG7s0VExJFH4bu3L8SQ4buLaGYvReG6quG7s+G7uWvhu59w4bufL0LGsERCw40vaGZnal9m4buLX2hmL2hmZuG7i1/EkOG7sV/hu7dr4bu3xJF54bqq4bup4buD4buFL+G6veG7tuG7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4VJ4bux4bu34buFxJB24buF4bu3buG7t+G7hUR04buF4buzbeG7heG7teG6sMSQ4buFR+G7meG7t+G7heG7ocO54buF4buzw4Lhu7fhu4Xhuqzhu4VLRUTEkENr4buz4buxa8SR4buFw6nhu7bhu6lF4bqu4bu3YuG7hVtwRcSQcENE4bq54bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur1dxILhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buF4buj4bq8a+G7hSDhu7bhu6rhu6Jb4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu53EguG7heG7t+G7qW3DjeG7hWhmL+G7i+G7heG7o+G7q+G7ueG7hcSQ4bur4buZw43hu4XEkOG7reG7t+G7q+G7heG7ocO64bu34buF4bujRcSC4bux4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmfEqWThu4Xhu6NB4buF4buLZsSRZmZm4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4buhw7Phu4Xhu7fhurDhuqrhu4Xhu6HhurThu7fhu4VJ4bux4bu34buFxJB24buF4bu3buG7t+G7hUdt4buF4buha+G7t+G7qeG7heG7o+G7q+G6pOG7heG7ouG7q+G7reG7t+G7q+G7heG6quG7q+G6vOG7hUtFRMSQQ2vhu7Phu7Fr4buF4bqq4burdeG7heG7n0XDjeG7pcSQZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcO94bur4bux4buF4buhw7rhu7fhu4Xhu6NFxILhu7Hhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmZ+G7i+G7heG7o+G7ueG7t+G7hUTEguG7heG7t23DjeG7heG7o+G7q3fhu4Xhu7Nt4buF4bup4buV4bu34buFaWbEkWZmZuG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7scSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur1d4buC4buFxJDDsuG7t+G7qeG7heG7tW7hu7fhu6vhu4Xhu7dtw43hu4Xhu7Nt4buFw73DusSQ4buFQkVv4buF4buj4bq8a+G7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VExILhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu6HDuuG7t+G7hUtFRMSQQ2vhu7Phu7Fr4buF4bud4buP4bu34bup4buFxJDhu6t24buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu59F4buF4buzduG7o+G7q+G7heG7q+G6puG6quG7heG6quG7q2zhuqrhu4VHbeG7hURrReG7heG7oUHhu4VJ4bux4bu34buFxJB24buF4bu3buG7t8SR4buF4buiQeG7hcSpZ8SRZmZm4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bqs4buF4buf4bux4bul4bu34buF4bu3bcON4buFxJBD4bu54bu34bup4buFw63hu4Xhu7fDsuG7teG7hUJFa8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3DneG7q+G7uW/hu7fhu6nhu4VqZuG6p+G7heG7oeG6tOG7t+G7hcSQduG7heG7t27hu7fhu4Xhu5124buFxJDhu4bhu4Xhu6Phu6vEguG7sWThu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4VExILhu4Xhu7dtw43hu4Xhu6HDs+G7hcSQ4but4bu34bur4buF4bujb+G7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4VJ4bux4bu34buFxJB24buF4bu3buG7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7o+G7meG6quG7hcSQ4burduG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bud4buN4buj4buF4buj4buVRWThu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhuqrhu6tx4bqq4buF4burw4Dhu4Xhu7Nt4bu14buFR+G7seG7peG7o+G7hcSQbuG7seG7hUtFRMSQQ2vhu7Phu7FrxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vV3EguG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hUTEguG7t+G7qeG7hcSQbuG7seG7hUtFRMSQQ2vhu7Phu7Fr4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hUJFa+G7hcSQ4burduG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bud4buN4buj4buF4buj4buVReG7heG7t23DjeG7heG7ocOz4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQ4buG4buFZ2bhu4nEkWZmZuG7heG7s3Xhu7fhu4VoaWbEkWZmZuG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7hWhmZ8OtLWhmZ2rEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu24bur4bq+4buFR+G7l8ONZOG7hUtFRMSQQ2vhu7Phu7Fr4buF4buzbeG7heG7oeG7seG7p+G7teG7heG7ocO64bu34buF4bu14bu54bu34bup4buF4bu1RcSC4bu34buF4buj4bq8a+G7hWdk4buJ4bqn4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFSeG7seG7t+G7hcSQduG7heG7t27hu7fhu4XEkEN14bu34buFxJDhu6vDuuG7heG7qeG7scOC4buxZOG7heG7t+G7q+G6vuG7t+G7qeG7heG7o+G7q3fhu4XEkEPhuqzhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu4Phu7fhu6tt4buD4buF4buhxILhu7Hhu4VHw4Lhu7Hhu4VmZGfhuqfhu4VExILhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkHbhu4Xhu7du4bu3xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7nOG6sOG7hcSQQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7nuG7seG7heG7o+G6vuG7hUtFRMSQQ2vhu7Phu7Fr4buF4buea0fhu7Hhu5/hu4Xhu6Lhu7nhu7Nw4bu1a+G7t+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7neG7scO6xJDhu4VExILhu4Xhu6HhurThu7fhu4VJ4bux4bu34buFxJB24buF4bu3buG7t+G7heG7qeG7sWvhu4XEkMOy4bu34bup4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q3hr4buFR8OC4bux4buFR+G7seG7peG7o+G7heG7o0Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4XEkHbhu4Xhu7du4bu34buF4bur4bq04bu3xJEvxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDxJBwScSQLWvhu7Phu7Hhu6nhu7di4buFQ+G7seG7qeG7q8SQY+G7g+G6vcOpIiLhuqHDoeG7ti/DoeG7sXDEkOG7t2vhu7Ur4bq54bq7L+G6quG6vQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]