(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi trạng thái và hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo; cắt giảm những chi tiêu không cần thiết không chỉ là việc làm của năm 2021 nhằm thực hiện nghị quyết của Chính phủ, mà cần phải trở thành hoạt động bình thường mới dù còn hay hết dịch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7HEqeG7iMOD4bu4eeG6vOG7osSoecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uOG7iE154bq8SXlV4buI4buoeeG7iFJVeeG7iMOV4bqu4buOeeG6uOG6tuG7juG7iOG7qy/hu4jhu7Phu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXhuq/DisOD4bq6eOG7sTHhu4jFqOG7uEnhu4554bq84buixKh54bumw5nhurDhu47hu4p54bum4buIxILEqHnhu7Lhuq554buIS+G7juG7iHnhu6bhu4hW4bq4eeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG7iOG7nMSoeeG7juG7iuG7iEzhu6V54buI4bucxKh54bum4buI4bq2w5XDuXnhurjDguG7pnnhu4rEqOG6tuG7jHnhu47hu4jDneG7juG7innhurjhu4jEqHnhu6bEqOG7hMWoecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uEPhu4554bum4buIxKhG4bumecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uOG7iE15w5Lhuq554buyxKhI4bq4ecOS4bqu4buMeeG6uOG7sMODeeG7juG6tOG7jHnhu7XDveG7teG7s3nhu47hu4jhuqThu4x54bum4buIWOG6uHnhu4jEqEjhu4554buO4buK4buITHnDmsWo4bu4RuG7pnnhurjhu7DDg3kx4buISuG7juG7iHlV4buI4buw4buleeG7jOG6rnnhurhD4buOeVXhu4jhurbEqHnhu6bDmVN54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7iMOV4bqw4bumeeG6vOG7nOG7juG7innDiUvhu47hu4h54bum4buI4buuUeG7juG7innhu4xQxKh54bq64buoeeG6uOG7kOG7jnnhu4jDg+G7uHnhu4hG4bumeeG6ukzhurjhu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHh54bq64bum4buIxajhu4zDiXnhurrhu4jEqOG6usOKecSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnDgcO9w71V4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG6uuG7juG7p8OJw4PDleG7puG7iMOD4buO4buI4buIw5XDg+G7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7s+G7teG7uS/hu7PDgMOA4bq64bu14bu1w73DveG6oEHDveG7psOAw4Hhu7dBw5Lhu7Phu6dPVeG7inh5w4PDkuG7pnB4xKnhu4jDg+G7uHnhurzhu6LEqHnDk+G7iOG7luG7juG7innhurjhu4hNeeG6vEl5VeG7iOG7qHnhu4hSVXnhu4jDleG6ruG7jnnhurjhurbhu47hu4h4eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjDgcO9w714eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Fi4buK4buITHnDmsWo4bu4RuG7pnlV4buIxKjhu4Thu4554buI4buSVXkx4buISuG7juG7iHlV4buI4buweeG7puG7iOG7rlHhu47hu4p5w5MjeeG7puG7iMSC4buO4buKeUEt4bu1w73hu7Xhu7N54bum4buIxqDhu47hu4p54buO4buIQuG7pnnhurjDguG7pnnhu4rEqOG6tuG7jHnhu6bGoMSoeeG7puG7iMSoScWoeUHDvXJ5w5PEqOG7juG7iHlV4buISnnhu4jhu5zEqHnhu47hu4rhu4hM4bulecOTxKjhu47hu4h5VeG7iEp54bq44buW4buO4buKeeG7psSC4bq4eeG7psOZw5Xhu47hu4p54buy4bqueeG7juG7isOV4bquxKh54buO4buuUOG6uHnhurjhu5Dhu455w5LhurDEqHnhurjhu7DDg3nhurjEguG6uHnDieG7nOG7pXnhurjhu6B5w5rFqMOD4buOecSpw5nFqOG7juG7innhu67hu6Dhu47hu4p54buy4bqueeG6uMSC4bq4eeG6vEzDg3lV4buI4buu4bug4buO4buK4buneTPhu5rhu47hu4p54bum4buIUcSoeeG7puG7iFjhurh54buIxKhI4buOeeG7psSoRuG7pnnDk8SoSOG7jHnhu6bhu4jhu4Thu4x54buzw71yeeG6uOG7iMSoeeG7puG7iOG7rlHhu47hu4p54bu2xajhu7jhu4Thu4554bq44buQ4buOecOS4bqwxKh54bq44buww4N54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14buzecOJ4buE4buOeeG6uOG6sOG7juG7iHnhu6TGoHnDk8So4buO4buIeVXhu4hKeeG7psSoRuG7pnnDk8SoSOG7jHnhurjhu4jEqHnhurzhurJ54bumw5lXeeG7psOZw5Xhu47hu4p54bq8TOG7juG7iHnhu4xW4bq4ecOTxKjhu47hu4h5VeG7iEp54buKxKjDg8OVeeG6vEPFqHnhu47hurThu4x54bq44buIw5V54bq4xILhurh54bq44bugecOaxajDg+G7juG7pXnhurzhu6Dhu4554buyTOG7pXnhurxJecOJ4buieeG7pMWo4buO4buKeeG6uOG7iMOVeeG7juG7isWo4bua4buOeVXhu4jhu5Dhu47hu4rhu6V54bq44buIxqDhu47hu4p54bq6TOG6uOG7iHkxY+G7keG6sTIt4buz4bqiw7l54bum4bq04buO4buKeeG6vEPFqHnhu6bhu655VeG7iMSC4bumeeG7psOZxKhJ4buOeeG7suG6rnnhu47hu4jEqEjhu4x54buy4buqecOaxajGoOG6uHlV4buI4buQ4buO4buKeS15w4Phu4554buOxKjhu47hu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Ez4bqq4bu4ecOS4bqueeG7ssSoSOG6uHnDkuG6ruG7jHnhurhD4buOeeG7puG7iMSoRuG7pnnhu6bDmcOV4buO4buKecOJxqDEqHnhurjhurbhu47hu4h54bq4xajhu5zhurh54bq44buIxKhG4buOeeG6uOG7iMag4buO4buKecOS4bqwxKh54oCc4buKxKjhuqbhurh54bq6TOG6uOG7iOKAnXnhurjhu7DDg3nhurjhu4jGr+G7juG7innhu6bDg3nhurpYecOJxILDlXnhu6Thu4J54bq44buQ4buOecOT4bq+w5V54bq64bquxKjhu6V54buOR+G7jnnDk8So4buO4buIeeG7pkZ54bq8QuG7pnnhu47hu65Q4bq4eeG6uOG7rOG7juG7innhurhD4buOeeG7puG7iOG7hOG7jHnhu47hu4rFqOG7muG7jnnDkljhurh54bq8SXlV4buI4buq4bq4eeG7iOG7msSoeeG7suG6rnnhu4rEqMOdeeG6vOG6rnnhu6bhurThu47hu4p54bumw5nhu65T4buO4buK4buneTBTxKh54bum4buIRuG7pXnhurjDguG7pnnhu4rEqOG6tuG7jHnhurjhu4jEqHlV4buISnnhu4jhu5zEqHnhu47hu4rhu4hM4buleeG6uOG7luG7juG7innhu6bEguG6uHlV4buISsO5eeG7psSoRuG7pnnDk8SoSOG7jHnhu6bhu4jhu4Thu4x5w5PEqOG7juG7iHlV4buISnnhu6ZXeeG7juG7isWo4bua4buOeeG6uOG7iMSoeeG7puG7iOG7rlHhu47hu4p54bu2xajhu7jhu4Thu4554bq84bua4buO4buKeeG7juG7iuG7iE7Dg3nhurjDlHnhu47hu4jDneG7juG7innhu47hu4jEqEjhu4x54buy4buqeeG6uOG7iMSoeeG6vOG6snnhu6bDmVN54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7jkZV4buleeG6vOG6snnhu47huqThu4x54bumw5nDleG7juG7innDk0Z54buIw5XhurDhurjhu4h54bq44buIxKh54bumxKjhu4TFqOG7pXnhu4zFqMODeeG7pMOC4buMeVN5w5lC4bumeeG7juG7iMSoR8WoeeG6uOG7oHnDmsWow4Phu47hu6V54bq84bug4buOeeG7skzhu6V54buKxKhReeG6vEfFqHlV4buI4bq2xKh54bq6V+G7juG7innDkuG6sMSo4buneTPGoMSoeeG7slDEqHnhurjhu5bhu47hu4p54bumxILhurh54bq44buITXnhurzhurDDleG7pXnhurzEqEfFqHnhu4jhuq7hu47hu4jhu6V54buk4bugecOTRuG7puG7pXnhu6bhu6Lhu47hu4p5w5NG4bum4bun4bun4buneeG7isSo4bq2xKh5VeG7iMSCVXnDksav4bq4eeG7juG6ruG7uHnDkuG6rnnhu6Thu4J5w5JC4bu4eeG7iEvhu47hu4h54bum4buIVuG6uHnhu6bDmVjhurh54bumxajhu7hG4buOeeG7puG7iMOD4bu4eeG6uOG7iMOVeeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG7psOZWOG6uHnhu6bEqEZV4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4buRxKhI4bq4eeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG6uMSC4bq4eeG7iOG7nMSoeeG7juG7iuG7iEzhu6V54buI4bucxKh54bum4buI4bq2w5V54bum4buIw4rDlXnhu4hL4buO4buIeeG7puG7iFbhurh54bumw5lY4bq4eeG7psWo4bu4RuG7jnnhu6bhu4hY4bq4eeG7pkZ54bq84bqyeeG6usSow43hu455w5nDg3lTeeG7juG7iMSoR8WoeeG6uOG7oHnDmsWow4Phu4554buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7iErhu47hu4h54bumw5nDleG7juG7innhu6bhu4hRxKh54buKxKjDg+G7jnnDmsWow4Phu6d5MuG7qHnhu6bhu4jDisOVeeG7jOG7nOG7pnnhu6TGoHnhu47hu4rhu65RxKh54bq44buQ4buOeeG6uMOUeeG7juG7iMOd4buO4buKecOJQuG7pnnhu6bEqEjhu47hu6V54buO4buI4buu4buO4buKeeG7puG7iFjhurh54bumRnnDkuG6rnnhurjhu5bhu47hu4p54buyxKhI4bq4eeG7skXhu4554bumw5nhu5bEqHnhurjhu4jhurbhu7jhu6V54buIxKhIxah5w5JY4bq44buleeG7iMSoSMWoecOaxajhurZ54bq44buITXnhurzhurDDleG7pXnhurzEqEfFqHnhu4jhuq7hu47hu4h54bumV3nhurjhu6B5w5rFqMOD4buOeeG6uEJVeeG7psOZ4buE4buOeeG7tsWoxqDhu47hu4p54bq44bugecOaxajDg+G7jnnhurhCVXnhurrhu65QxKh54buyReG7jnnhurzhurbhu4x5w4nhurbDlcO5eeG7ssSoSOG6uHlV4buIxqDEqHnhu4hSVXnhu4rEqMOdw4N54bq4xILhurh54bq44bugecOaxajDg+G7jnnhurjhu6B5w4nhurbhu4554bum4buI4buW4buO4buKeeG7pMWoxqDhu6bhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG7rlPhu47hu4p54buO4buI4buueeG6vOG6quG7uHnhurjhu4hNecOS4bqueeG7isSo4bq2xKh5VeG7iMSCVXnDicOC4bumecOJxajhu5zhurh54bumw5nDleG7juG7innDicagxKh54bq44bq24buO4buIeeG6ukzhurjhu4h5w4lI4buO4buIecOT4buI4buW4buO4buKeeG6vOG7rlLhurh54bumRFV54bumw5nFqOG7juG7innhurzhu5bhu47hu4p54buO4buK4buuUcSo4buleeG7juG7iOG7ruG7juG7innhu6TDg8WoeeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7ikt54bq84bqw4bumeeG6vOG7rlLhurh54bumV3nhu47hu4jDneG7juG7innhu4jhu5zEqHnhu47hu4rhu4hM4buleeG7iOG7nMSoeeG7puG7iOG6tsOVeeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG7psOZWOG6uHnhu6bFqOG7uEbhu4554buy4bqueeG7juG7iOG7ruG7juG7innhu7jhu4TFqHnhurhDxah54buMUMSoeeG6vOG6puG7pnnDmcODeeG7iMSoSOG7jnnhu47Dg+G7uOG7pXnhu6bhu4hLeeG7iEvhu47hu4h54bum4buIVuG6uHnhu47huq7hu7h5w5LhurDEqHnhurzDg+G7juG7innhu6bDmVN54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7isSo4bq2xKh5VeG7iMSCVXlV4buI4buoeeG7iFJV4buneeG6reG7iOG7luG7juG7innhurjhu4hNeeG7psSoRuG7pnnDk8SoSOG7jHnhurjhu4jEqHlV4buISuG7pXnhu4hL4buO4buIeeG7puG7iFbhurh54bumw5lY4bq4eeG7psWo4bu4RuG7jnnhurjhu5Dhu455VeG7iOG7qHnhu4hSVXnhu7JQxKh54bu2xah54buI4buuUOG7juG7inlV4buIxILhu6Z54bumw5nEqEnhu4554bq44buww4N54buOR+G7jnnhu6bhurbhu47hu4p54buyxKjDjeG7jnnhu6bhu4jhu5bhu47hu4p54buy4bqueeG6uMSC4bq4eeG7psSoSOG7jnlK4bq44buIeeG6usOVeeG6uOG7luG7juG7innhu47hu4rhu4hIeeG6vMOK4buMecOS4bqwxKjhu6d54bqr4buexKh54buO4buK4buuUcSoeeG6uEPhu4554bu2w4rhu4x54buIS+G7juG7iHnhu6bhu4hW4bq4eeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG7psOZWOG6uHnhu6bFqOG7uEbhu455w5Lhuq554buM4buc4bumeeG7psSoSOG7jnlK4bq44buIeeG6uOG7sMODeeG7puG7iFHEqHnhurzhurDEqHnhurjhu5bhu47hu4p54buO4buK4buISOG7pXnhurzEglV5VuG7juG7innhurjhu5bhu47hu4p54bumxILhurh5VeG7iOG7onnDicSoRuG7juG7pXnhurjhu4hNeeG6vOG6sMOV4buleeG6vMSoR8WoeeG7iOG6ruG7juG7iHnhurjhu7DDg3nDieG7nHnhu4zEguG7uHli4buI4bqueeG7juG7rlDhurh54bq6xKjDjeG7jnnDmcODecOTTFV54bum4buIUcSo4buleeG7puG7iOG7luG7juG7innhu6TFqMag4bum4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxw6zFqMODeeG7ssSoSOG6uHnhu6bhu6J54bq44buIVuG6uHnhu4jhu5zEqHnhu47hu4rhu4hM4buleeG7iOG7nMSoeeG7puG7iOG6tsOVeeG7psOZWOG6uHnhu6bFqOG7uEbhu4554bq44buQ4buOeeG7isOUVXlV4buIQ+G7jnnhu6bEqEbhu6Z54buKxKjhurbhu4x54buO4buIxKhHxah54bq44buIxKh5VeG7iEp5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54buO4buIQuG7pnnhu6bhu4jEqEbhu6Z54bumV+G7juG7innhu4rhuqrhu7h5w4lW4bq4eeG7tsav4bq4eeG6uOG7iMOVeWLhu4jhuqrhu4554bq64bqq4buOeeG7juG7iOG7rnnDicSCw5V54bq44buISnnhu6ZX4buO4buKeVXhu4jhurbhu455xILhu47hu4jhu6d54buJ4buCecOT4buI4buW4buO4buKeeG6uOG7kOG7jnnhu47hu4jDneG7juG7innhu4jDlMODeeG6vOG7oOG7jnnhu7bhurThu47hu4p54bu2w4rhu6V54bumxKhH4buOeeG6tOG7juG7pXnhu47hu4rhu4hNeeG6uOG7iMOVeeG6uMSC4buOecOJ4buceeG6vMSoeeG7iOG7klV54bumxKjhu4TFqHnhu6bGoOG7jnnhu47hu4jEqEfFqHnhu6bDmcSoSMWoeeG6vOG7muG7juG7iuG7pXnhu47hu4jEqEfFqHnhurjhu6B5w5rFqMOD4buOeeG6uOG7iOG7rsODeeG7iEbhu6Z54buO4bq04buMeeG6vOG6snnhu4hG4bumeeG7psSoR+G7juG7p3nhuqvhu5zhu6Z54bukxqB54bq44bugecOaxajDg+G7jnnhurjhu6zhu47hu4p5w5Phu4jhu5bhu47hu4p5VeG7iOG6tsSoecOSw5V54bq4VnnhurxG4buOeeG6uMWoxqDEqHnhu47hurThu4x5w5LhurDEqHnhurzhu5bhu4554bq8xILDlXnDksOVeeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG6uMSC4bq4eeG7iOG7nMSoeeG7juG7iuG7iEzhu6V54buI4bucxKh54bum4buI4bq2w5V54bq8SXnhurzhurbhu4x5w4nhurbDlXnhu4rEqOG6tsSoeeG7juG7iuG6quG7jnnhurjhu4jDlXnhu4hG4bumeeG7pMagecOTxKjhu47hu4h5VeG7iEp54bq84buuUuG6uHnhu4rEqMODw5V54bum4buIw4rDlXnDk0Z54buIw5XhurDhurjhu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Ex4buIxajhu7hJ4buOeeG6vOG7osSoeeG7psOZ4bqw4buO4buKeeG7puG7iMSCxKh54buy4bqueeG7iEvhu47hu4h54bum4buIVuG6uHnhu6bhu6J54bq44buIVuG6uHnhu4jhu5zEqHnhu47hu4rhu4hM4buleeG7iOG7nMSoeeG7puG7iOG6tsOVw7l54bq4w4Lhu6Z54buKxKjhurbhu4x54buO4buIw53hu47hu4p54bq44buIxKh54bumxKjhu4TFqHnDk+G7iOG7luG7juG7innhurhD4buOeeG7puG7iMSoRuG7pnnhu7JLeeG7puG7iEZ5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq44buITXnDkuG6rnnhu7LEqEjhurh5w5Lhuq7hu4x54bq44buww4N54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14buzeeG7juG7iOG6pOG7jHnhu6bhu4hY4bq4eeG7iMSoSOG7jnnhu47hu4rhu4hMecOaxajhu7hG4bumeeG6uOG7sMODeTHhu4hK4buO4buIeVXhu4jhu7Dhu6V54buM4bqueeG6uEPhu455VeG7iOG6tsSoeeG7psOZU3nhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54buIw5XhurDhu6Z54bq84buc4buO4buKecOJS+G7juG7iHnhu6bhu4jhu65R4buO4buKeeG7jFDEqHnhurrhu6h54bq44buQ4buOeeG7iMOD4bu4eeG7iEbhu6Z54bq6TOG6uOG7iOG7p3nhuqvhu57EqHnhurjhu6B5w5rFqMOD4buO4buleeG7jOG7nsSoeeG6uMSC4buOecOJ4buc4buleeG6uOG7luG7juG7innhurjhu4hW4bq4eeG7pFDhu4x5w5rFqMOK4buOeeG7slDEqHnhurzEqEfFqHnhurzDlHnhurxJeeG7isOUVXlV4buIQ+G7jnnhu7bhuqrhu7h54bq6WOG7juG7innhu47hur7hu6Z54bq84buAVXnhu7LhurThu4554buIw5TDg3nhurjhu5bhu47hu4p54buy4buq4buleeG7iMSoSOG7jnnhu6bhu4hY4bq4eeG7jkfhu4554buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7iErhu47hu4h54bumw5nEguG6uOG7iHnhu47hu4jEqEjhu4zhu6V54buIxKhIxah5w5rFqOG6tnnhu4zhuq554bq44buIxq/hu47hu4p54bumw4N54bq84bqyeeG6vEd5w5nDg+G7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu6bDiuG7tuG7pi3Dg8OSxKjhu4rhu47DunnDmcSo4buK4buI4bumw7l44bux4bur4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7seG6qcOD4buMeeG7keG7rOG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burL1Xhu7E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]