(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20 đến 22-2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oiQ3NeG7oiThurVi4buiMnvDoDU+4buiMntb4buiM8avNXvhu6I0xq81e+G7ojV7w51i4buiYsOq4buiJOG7smPhu6I0xJHhu6Thu6Lhu53DoDU+4buM4buiNXt9IWLhu6Ikw6Phu6Lhuqd7xIPhu6JAfSw14buiw5ot4bug4bue4buiJMOj4buixqHhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5jDvT7FqGfhu6JQ4bue4buiJCw14buiUFAtUOG7jOG7osOi4bui4buX4busI+G7ouG7l8Oj4bui4buDxajhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiYuG6qeG6s33hu6LhuqkqYuG7onvGr33hu6Lhu4Phurd94buiNS414buiNXt9IWLhu6Ikw6Phu6Jie8Od4bqn4buiNXvDnWLhu6Lhuqd7xIPhu6JAfSw14buiw5ot4bug4bug4buiJMOj4buixqHhu4zhu6Lhu4PEkTU+4buiNWR94buiUS1U4buiJMOj4buixqHhu4zhu6Lhu4PEkTU+4buiNWR94buiI+G7pDbhu6IjN+G7ojXhurF94buiZsOd4bqn4buiZiDhu6Lhu57hu6Ikw6Phu6LGoeG7ouG7g8Wo4buiMnvhu6jhu6I14buwNT7hu6Ij4bukNuG7ombhu6hn4bui4bqp4buk4buiQOG7sDU+4buiPn3hu6bhu4zhu6I04bq74buk4buiYmNnLGLhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucPWJ7YzRA4buifcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiVcOa4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JUU1Xhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQ4bueVS/hu6Dhu55TPVPhu6BTUMOZUFViU8OZUcOaM8OaLeG6pzThuqsz4bueUeG7nuG7jjHhuqc+4buc4bui4bukM2JK4bucQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oiQ3NeG7oiThurVi4buiMnvDoDU+4buiMntb4buiM8avNXvhu6I0xq81e+G7ojV7w51i4buiYsOq4buiJOG7smPhu6I0xJHhu6Thu6Lhu53DoDU+4buM4buiNXt9IWLhu6Ikw6Phu6Lhuqd7xIPhu6JAfSw14buiw5ot4bug4bue4buiJMOj4buixqHhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nFXDmuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xUU1Xhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ7JTbhu6JC4bqpYzU+4buiYlk04bui4bub4bq/4buiQOG7pjbhu6J3e1vhu6Ji4bq74bq1NT7hu6JCe8OpZ+G7ouG7g+G7sDXhu6Lhuqxj4bqhI+G7oj594buk4buM4buixal9ITXhu6I14bukZ+G7osOU4bugw5otUOG7kOG7jOG7okDDo+G7ouG6p3vhu7Q14buiMnvDoDU+4buiMntb4buiM8avNXvhu6I0xq81e+G7ojV7w51i4buiYsOq4buiJOG7smPhu6I0xJHhu6Thu6Lhu53DoDU+4bui4buD4bu4NeG7oiThu6Q1PuG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7oj194buiI3tjZyg14buiZmPhuqE1PuG7ouG6p3tb4buk4buiw73hu6Q04buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHd7NuG7qDU+4buiI3t9LmPhu6I14bukZ+G7osOU4bugw5otUOG7kOG7jOG7okDDo+G7ouG6p3vhu7Q14buiMnvDoDU+4buiMntb4buiM8avNXvhu6I1xahn4bui4bqrOuG7ouG7qDV74buie+G6u8OiNT7hu6IkLDXhu6I0w6Ni4bui4bqr4bqh4buiNeG6sX3hu6LDouG7ouG7g8SRNT7hu6I1ZH3hu6Lhuqd7W+G7pOG7ouG7l+G7rCPhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu5fhu6wj4bui4buXw6Phu4zhu6Lhuqvhu6Rj4buiJDfhu6Lhuqs64bui4buoNXvhu6J74bq7w6I1PuG7oiQsNeG7oiPhu6Yj4buiNeG6sX3hu6Iye+G7piPhu6LDouG7ouG7l+G7rCPhu6Lhu5fDo+G7jOG7ouG7l+G7rCPhu6JC4bqpYzU+4bui4buXw6Phu6Lhu4PFqOG7ojTDo2Lhu6LhuqvhuqHhu6I14bqxfeG7osOi4buiQuG6qWM1PuG7okLhuqljNT7hu6Lhu5fDo+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5s24bui4buoNXvhu6J74bq7w6I1PuG7oiPDqeG7pOG7ojJ7w6A1PuG7ojJ7W+G7ojPGrzV74buiMixi4buie+G6teG6p+G7ouG7g+G6t33hu6Lhuqnhu6o1e+G7oj59N+G7okJZZ+G7omLhuqk7NeG7oiPhu6Q24buiNTs14buiYsOq4buiI3t9LmPhu6I14bukZ+G7osOU4bugw5otUOG7kOG7oiQsNeG7ojU+xahn4buiUOG7oC1Q4buM4buiw6Lhu6Iye2Phu6Lhu4Phur8j4bui4buX4busI+G7ouG7l8Oj4bui4buDxajhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiIzfhu6I04bq74buk4buiPcOgNT7hu4zhu6IjZSPhu6JAw6Phu6IjN+G7ojThurvhu6Thu6Lhu4PDquG7pOG7jOG7ojThurvhu6Thu6JiNuG7jOG7ouG6qX07NT7hu6I1PsWoZ+G7ouG7oMOZ4buiJCw14buiUOG7ni1Q4bui4buDxJE1PuG7ojVkfeG7ouG7g8Wo4buiYuG6qWM1PuG7oj1j4bui4buX4busI+G7ouG7l8Oj4buiIzfhu6I04bq74buk4bui4buDw6rhu6Thu4zhu6I04bq74buk4buiYjbhu4zhu6IjN+G7ojXhurF94buiNOG6u+G7pOG7ouG6qcOdYuG7omI2w5Lhu6Iye2Phu6Lhu4Phur8j4buiYsOq4buiw70+eyHhu6Lhu4k14buiJCw14buiQnvDquG7pOG7okJ7fTs14buixaljLOG7oiM34buiNOG6u+G7pOG7jOG7ojThurvhu6Thu6LhuqnFqDbhu6Lhu4PFqOG7oiM34buiNeG6sX3hu6IjN+G7oj3DoDU+4buO4buiQuG6qTY1PuG7ojThurvhu6Thu6I9w6A1PuG7oiM34buiMnvhu6jhu6I14buwNT7hu6Jm4buoZ+G7ouG6qeG7pOG7ojPhuqEj4buM4bui4bqrKmLhu4zhu6I04bq74buk4buiJOG7puG7ouG7g8Wo4buiPn034buiPn3hu7Ri4buiNMavNXvhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsOq4buiI3t9LmPhu6I14bukZ+G7osOU4bugw5otUOG7kOG7jOG7omLhuqk2NT7hu6Ikw51i4buiM30uNeG7ouG7l+G7rCPhu6Lhu5fDo+G7oj59N+G7oiN7Y2coNeG7onvhurvhurc1PuG7ouG7ncOgNT7hu6Lhu5fhu6wj4buiI8Od4bqn4buiUeG7jOG7ouG7g8SRNT7hu6Lhu4MlNeG7okB9KDXhu6Ijw53huqfhu6JS4buO4buiQsOq4buiJDs04buiNeG7pGfhu6LDlOG7oMOaLVDhu5Dhu4zhu6LDouG7ouG7gyI1e+G7ouG7l+G7rCPhu6Lhu5fDo+G7ouG7g8Wo4buiMntj4bui4buD4bq/I+G7ouG7l+G7rCPhu6Lhu5d9KDXhu6Lhu53DoDU+4buiw5RA4bukNuG7oj7huqM04buiI+G7qOG7ouG7g8SRNT7hu6JAfSg14bui4bqtY+G7sjXhu6Ik4buoNuG7osWpNsWoNT7hu6Lhuqrhu6Thu5Dhu6I+fTfhu6Ije2NnKDXhu6J74bq74bq3NT7hu6Lhu53DoDU+4bui4buX4busI+G7ojTGrzV74buiPeG7sjXhu6IzOzXhu6Ijw53huqfhu6JULVXhu4zhu6I+feG7tGLhu6Ijw53huqfhu6LDmi3DmeG7jOG7okB9KDXhu6Ikw6M1PuG7ojTGrzV74buM4bui4bqrNzU+4buiQH0oNeG7oiPhu6Q24buiYsOq4buiUOG7jOG7ni1T4buM4bueNOG7juG7okLDquG7oiQ7NOG7ojThu6R94buiw5Thu6DDmS1Q4buQ4buM4buiYuG6qTs14bui4buDxJE1PuG7okB9KDXhu6I1PjbFqH3hu6Iye+G6sX3hu6JC4bqpYzU+4bui4buXw6Phu6I+fTfhu6Lhu53DoDU+4bui4buX4busI+G7ojTGrzV74buiPeG7sjXhu6IzOzXhu6Ijw53huqfhu6JU4buM4buiPn3hu7Ri4buiI8Od4bqn4buiVeG7jOG7okB9KDXhu6Ikw6M1PuG7jOG7ouG6qzc1PuG7okB9KDXhu6Ij4bukNuG7omLDquG7olDhu4zhu54tUuG7jOG7njThu47hu6JQ4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMah4buoNXvhu6JA4bumNuG7ouG6qSpi4buie8avfeG7jOG7okDhu7A1PuG7oj594bum4buM4buiNOG6u+G7pOG7omJjZyxiw5Phu6JCw6rhu6I1PsWoZ+G7ojThu6R94buiw5Thu6DDmS1Q4buQ4buM4buiw6Lhu6Lhu5fhu6wj4bui4buXw6Phu6Lhu4PFqOG7ouG7l+G7rCPhu6JC4bqpYzU+4bui4buXw6Phu6Ji4bqp4bqzfeG7oiN7Y2coNeG7ouG6qSpi4buiJOG7tDThu4zhu6LhuqkqYuG7onvGr33DkuG7ouG6qX07NT7hu6Jiw6rhu6I1PsWoZ+G7olDhu57hu6IkLDXhu6JQUC1Q4buM4buiw6Lhu6Lhu5fhu6wj4bui4buXw6Phu6Lhu4PFqOG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Ji4bqp4bqzfeG7ouG6qSpi4buie8avfeG7ouG7g+G6t33hu6I1LjXhu6I1e30hYuG7oiTDo+G7omJ7w53huqfhu6I1e8OdYuG7ouG6p3vEg+G7okB9LDXhu6LDmi3hu6Dhu6Dhu6Ikw6Phu4zhu6Lhu4PEkTU+4buiNWR94buiUS1U4buiJMOj4buM4bui4buDxJE1PuG7ojVkfeG7oiPhu6Q24buiIzfhu6I14bqxfeG7ombDneG6p+G7omYg4bui4bue4buiJMOj4bui4buDxajhu6Iye+G7qOG7ojXhu7A1PuG7oiPhu6Q24buiZuG7qGfhu6Lhuqnhu6Thu6JA4buwNT7hu6I+feG7puG7jOG7ojThurvhu6Thu6JiY2csYuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Ji4bukQDMl4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucI+G7pDQ1e+G7pGLhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7olXDmuG7nuG6p2bDkuG7ojThu6Thuqk+fTUtMyU8YsOT4bui4bukY2I2w5Lhu6I04buk4bqpPn01LeG6qX0+e2LDk+G7ouG7pGNiNsOS4buc4buY4buSYkA2PWfhu5jhu5Ji4bqp4buY4buSYj3hu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoeG7piPhu6Ije2NnOzXhu6I+feG7pOG7omfhu6JiLOG7ojJ7Y2csNeG7oiPhu6Y24buM4buiNXt9IWLhu6Ikw6Phu6JmY+G6oTU+4buiYnvDneG6p+G7ouG6qzrhu6Lhu6g1e+G7onvhurvDojU+4buiZsOdY+G7oiQsNeG7ouG6q+G6vSPhu6Iye2El4buO4buiw70+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7oiPhu7I14buiQH0sYuG7oiPhu6Yje+G7oj594buH4buiw5004bui4buDxajhu6Lhuqd7ODU+4buM4buiI3vhuqE1PuG7ouG6qSpi4buiI3s24buiQOG7qDXhu6Jie1k14bui4buDxajhu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYd3t94buiYnvhurN94buiYn0sYuG7omZj4bqhNT7hu6I94bq74bq3feG7ouG7oOG7nuG7oiTDo+G7osah4buM4buiNT7hurvhurN94buiPn3FqOG7ouG7g8Wo4buiYuG6qT/hu6IlNOG7oiM34buiMnvhu6jhu6I14buwNT7hu6I04busI+G7oiPhu6Yj4buiQCE1e+G7ojNo4buiNXvhurvhu6J7JTXhu6Lhuqd7LOG7ouG6rWPhu6g14buM4buiQCE1e+G7ouG6p3vEg33hu6Ji4busI+G7ojU+ezo14buiNMavNeG7omJbNXvhu4zhu6I+feG7qjXhu6Lhuqd7LOG7ouG6rWPhu6g14buM4buiYuG7sDU+4buie2NnLGLhu6Lhu6bhuqfhu4zhu6Ji4bukfeG7okB9LDXhu6I0xq8je+G7ojThu6Zj4buiNeG7qjbhu4zhu6Jm4bq74bqxNT7hu6Iye+G6t+G6p+G7juG7juG7juG7osO9LGPhu6Iye8OgNT7hu6Ik4bq74bq1I+G7oiR9LmPhu6Ji4bqpIuG7ojIi4bqn4buiYnvhurN94buiIzfhu6Jieyjhu6I94bu4NeG7omLhurd94bui4buDfTs04bui4bqne8SDfeG7jOG7ouG6q2Nn4buie8Og4buie8Od4bqn4buM4buiJMOjYuG7ouG6rWPDreG7jOG7ouG7qDV74buie+G6u8OiNT7hu6IkLDXhu6JiWzV74buiNMavNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4budKOG7ouG6p3s4NT7hu6I1PsOq4buk4buiNOG7rCPhu6JAITV74buiMnt94buiYnvhurN94buiYn0sYuG7omJ74bukZ+G7oiTEg33hu4zhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6I1OzXhu6I0ViPhu6Ikw6nhu6LDnTThu4zhu6Ji4bqp4bumNXvhu6I1e+G7hzU+4bui4buDIuG7omLhuqlb4buiPn034buiM8SR4buk4buO4buO4buO4buiw70+4bq74bqzfeG7oiPhu6Q24buiYmPEg33hu6Ji4bqp4bumNXvhu6Jiw6rhu6Ji4bqpNjU+4buiNXvFqOG7osOdNOG7ouG6qeG7pOG7ojU+NsWofeG7ojPGrzV74buiJMOjYuG7ojU+w6Ni4bui4buDXeG7ouG6qzrhu6I+WWfhu6Jie+G7pGfhu6IkxIN94bui4buDLuG7ontjZyxi4bui4bum4bqn4buM4buiPeG7uDXhu6IkLDXhu6I1PmNn4buiI+G6seG7okAi4buiYuG7pH3hu6JAfSw14buiNMavI3vhu6I04bumY+G7ojXhu6o24buO4buSL+G6p+G7mOG7ki9iPeG7mOG7ki9i4bqp4buY4buSL2JANj1n4buY4buSL2Lhu6RAMyXhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buY4bqm4buC4buSL+G6p+G7mA==

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]