(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân. Đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, LĐ, TB&XH và một số cơ quan, đoàn thể chính trị trong tỉnh đã tham dự.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOTT+G6t+G6s+G6sSJdOsOT4bqy4busxIPhu5A74bq14buqXeG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF1PL+G6t+G6s+G6sSJdOsOTTy874buYw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg3Lhu7JQWcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G6tlFdOuG7kOG7oi3hu5jhu5RK4buQxrAsI13hu5A7LCXEg+G7kFhRWOG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQcmXhurXhu5BdOjso4buQ4bqzKV074buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kMOdVeG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQ4bqz4busxIPhu5A74bq14buqXeG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF1L4buQw7RTLOG7kFksJV3hu5B9VV074buQw51TIuG7kFhRWOG7kOG6t+G6o+G7iOG7kOG7qzoiUyzhu5DDqeG6p0rhu5Dhu6s3LOG7kMOp4bqnSuG7kMaww7RK4buQ4bqy4buNw4zhurpy4buQw6lS4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQWGHhu5Dhuq/hurVQXUrhu5DDnSJSXeG7kOG6szsq4buQWDsuXTvhu5DhurPhurEo4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqzKV074buQw51V4buQ4bqzO1Bb4buQWWRLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OUWeG6szvhurVbV+G7kCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5rhu5bhu5bEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5LGoOG7oC/hu5jGoOG7oFnhu5jhu5Lhu6Dhu5Lhu5jGoOG7mOG6s+G7muG7nuG7mOG7nOG7kn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5bhu5jhu6DDlOG7kFB94bqzR8OU4bqy4busxIPhu5A74bq14buqXeG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7luG7lsOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5BY4buyXeG6s+G7suG6scSow5TDk+G6siJSXeG7kFhUXTvhu5BX4bq1OCzhu5DhurPhu6zEg+G7kDvhurXhu6pdTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk3I3LOG7kF06Oyjhu5DDnVXhu5DhurPhurEsKl3hu5B7O1As4buQ4buPOynhu5DhurM7KOG7kOG7luG7nuG7kFjhuq1Q4buQ4buNUF3hu5Dhu40u4buQ4bqzO+G6q+G7kOG6suG6seG6tV064buQ4bqrYV06SuG7kMWpPeG7kDsiU1g74buQO1JdO+G7kMOdN1064buQ4bq3NeG7kOG7lOG7luG7ki/FqXIt4bq04buN4burw7Xhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQWDsp4buQ4bqzOyjhu5Dhurc14buQ4buW4bue4buQWOG6rVDhu5Dhu41QXeG7kOG7jS7hu5DhurM74bqrxKjhu5BY4busxIPhu5BdO+G7rOG6s+G7kOG6szs0XTrhu5DhurMsXeG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kMOpJOG7kOG6syFdO+G7kDshXTvhu5Dhuq/hurU1WOG7kOG6sz1K4buQ4bqv4bq1UF3hu5A7JeG7kDvhuqHEg+G7kOG6s1FY4buQO2XhurXhu5BdOjso4buQw4ksJeG6s+G7kC3hu5Dhu6nhu4Phu5DhurdQ4bq14buQ4buU4bua4buQXcOaW+G7kFchXTvhu5DhurM74bqrw6BdOuG7kDsgUOG7kOG6r+G6tVBd4buQOyXhu5BdOiJTLOG7kDosUCLEqOG7kOG7qzo7KOG7kMOdKF074buQ4bq3NeG7kOG7nuG7ki/hu5Thu5Lhu5Thu5Iv4burw7Qt4buPxILhu5BY4bqtUOG7kOG6sjvhuq3hu5DhurPhuqvDoV064buQ4buPOy5dO+G7kMSDO+G6reG7kOG6r+G6tVRd4buQfcOq4buQw6lS4buQ4bq3xJHhu5BZ4bqnXTrhu5DDqSwlXeG7kOG6s+G6seG6oeG7kHs7NF064buQOyJSXeG7kH1TLErhu5BYO+G6q2FdOuG7kOG6s+G6sSFdO+G7kDvhuqHEg+G7kOG6s1FY4buQw6lS4buQ4bq7w6JY4buQ4bqzLD1d4buQw6ksJV3hu5DhurPhurHhuqHhu5DEgzss4buQWDsuXTvhu5DEgzvhuq3hu5Bd4bqrw6FY4buQXToiUizhu5A6LFAs4buQw50iU13hu5Dhu5Thu5Lhu5Thu5It4buU4buS4buU4buaS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5Phu6s6IlIs4buQ4bqxUErhu5BYMF3hu5DDneG6q+G6oVjhu5Dhurvhu7Jb4buQxIM7LFvhu5DhurNSLOG7kH0sJeG6teG7kOKAnMawLCNd4buQOywlxIPhu5BYUVjhu5DhurM44buQWDtiWOG7kHJl4bq14buQXTo7KOG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW+G7kC3hu5Dhu6Lhu5Lhu5Bdw5pb4buQxIM74buqXeG7kMOd4buq4bq14buQw6kh4buQOzBQ4buQVyFdO0rhu5A7ZeG6teG7kF06Oyjhu5A74bqhxIPhu5DhurNRWOG7kMOpUuG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3DlEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5rhu6Lhu5TEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5LGoOG7oC/hu5jGoOG7oFnhu5jhu5Lhu6Dhu5Lhu5Thu5bhu5bhurPhu57hu5rhu5bhu5zhu5Z94buSSz7Egzrhu4rhurFHxqDhu5jhu6DDlOG7kFB94bqzR8OU4bqy4busxIPhu5A74bq14buqXeG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7ouG7lMOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5BY4buyXeG6s+G7suG6scSow5TDk8O0Uyzhu5BXLCrhurXhu5BY4bqtUOG7kMawLCNd4buQOywlxIPhu5BYUVjhu5DhurM44buQWDtiWOG7kHJl4bq14buQXTo7KOG7kOG6syldO+G7kOG6syw9xIPhu5DhurM74bq14buQXTcs4buQWeG6tV06Ty/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk8O04buo4bq94buQfVLhu5A7IlPhurPhu5DDnTddOuG7kOG6szssPeG6s+G7kOG6sztkWErhu5BdO+G7pFvhu5DhurMsPcSD4buQ4bqz4bqnWOG7kF3hu6hdOuG7kFhQIuG7kDssJeG6teG7kOG6r+G6tVThu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDnTUs4buQXToiUyzhu5Dhu6s74buoXeG7kFnhu6hd4buQw6lS4buQWDRdOuG7kOG6s1FY4buQxIM7LOG7kFg7Ll074buQxIM74bqt4buQXeG6q8OhWOG7kF06IlIs4buQ4bqz4bqxI13hu5DDnShQ4buQV1Jd4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUErhu5A6LMOixIPhu5BYUV3hu5BXN0rhu5DhurM7Ul074buQw6ksI13hu5BY4bqtUOG7kMawLCNd4buQOywlxIPhu5BYUVjhu5DhurM44buQWDtiWOG7kHJl4bq14buQXTo7KOG7kOG6syldO+G7kF3DmVvhu5BXw5nhurPhu5DhurM7I1vhu5BYO+G6reG7kOG6s+G6seG6q2FdOkrhu5DDneG6q8OgXTrhu5B9NSzhu5BY4bqtUOG7kMO0VF06SuG7kFg7Ll074buQ4bq3UVg7SuG7kMSDO1HEg+G7kH3hurXhu6zhurPhu5BY4bqtUOG7kOG7qztS4buQXeG6q8OhWOG7kMOpJOG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3hu5DhurPhurEiXTrhu5A6LFAs4buQw50iU13hu5A7LCVd4buQXVDhur1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G6ruG6tVDhu5DDnSBK4buQWOG6qV064buQWOG7rMSD4buQXTvhu6zhurPhu5DhurM7I1vhu5DhurM7NF064buQ4bqzLF3hu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G6sTFdOuG7kMOpJOG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kFjhuq1Q4buQw53hu6rhurPhu5Bd4bqrw6FYSuG7kFjhuq1Q4buQ4bqzKV07xKjhu5DhurPDml064buQWOG6q8OgXTrhu5Bdw5pdOuG7kH1kWErhu5Bd4buoXTrhu5BYUCLhu5BdO+G7rF3hu5DhurM7Yljhu5BYOyLhu5DDnTcs4buQXTrhuqnhu5BYUV3hu5BXN0rhu5A74bq14bq94buQw503XTrhu5Dhurdk4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWOG6rVDhu5BYUVjhu5BY4buqxINK4buQXTpSXTtK4buQw50iUl3hu5DhurM7Kkrhu5DhurM44buQWDtiWOG7kOG6u1Xhu5A7NyxK4buQw50oUOG7kMSDO+G6q2FdOuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOpLCVY4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kFgg4buQOywl4bq14buQ4bqv4bq1VOG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOdNSzhu5BdOiJTLOG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu4XhurXhurM7IuG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kOG6sSw6O+G6s8Sow5TDk8awI+G7kHJSTy/Eg8OT

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]