(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trong các ngày từ 29-1 đến 1-2, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình tặng quà biểu diễn văn nghệ, chiếu phim phục vụ nhân dân vùng lũ các huyện Mường Lát, Quan Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buSw6Lhu7bDqsOiLVJdISwgSuG7mH3huqXhurXDoiE74bq/S+G7kuG7jMOS4bq1w6LhurMwICzhu4zDgsavICzhu5jhurfhuqVU4buYw6Ilw6JM4buYw6Jh4buYw50uZMOd4buYWSE/4bql4buY4buyITog4buY4bq74bukIOG7mCAsLiZM4buYw50uISXhuqXhu5jhurEuISLhu5jhurEu4bqpw53hu5jhurvhuqnhu5jhu7Q4ICzhu5hZVDDhu5jhurvhuq0gLOG7mF1i4buYw5Iv4bq1w6LhurMwICzhu4zDki8u4buW4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6sXThu7ZS4buy4buS4buY4bq1w6Lhur9d4bu2SeG7ksOi4bu2w6rDoi1SXSEsIErhu5h94bql4bq1w6IhO+G6v0vhu5Lhu4zhu60u4buwIOG7mOG7sjzhurHhu5jDoiXDouG7mOG7rSzhuqXhur8kIOG7mOG7tFMg4buY4bup4buF4buYdMOjIUzhu5jDouG6szAgLOG7mMOdU8Od4buYICxU4bq/4buYw6LEkeG7mMagUS3hu5bhu5jhu7QlIOG7mOG7li3GoEzhu5jhu7QwVCDhu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buYw53huqtS4buY4bq0xIPhu5jhurrhu6Qg4buYLjFSTOG7mMOCLj/hu5jDoi5SMOG7mOG6u1Thu5jhu5HhuqXhu5hdPMOdLuG7mOG7tMOZ4buYw6Jh4buYw50uZMOd4buYw50uY8OgICzhu5jDouG6sykgLuG7mMOixq8gLOG7mOG6t+G6pVThu5hZIT/huqXhu5jhu7IhOiDhu5jhurvhu6Qg4buYICwuJkzhu5jDnS4hJeG6peG7mOG6sS4hIuG7mOG6sS7huqnDneG7mOG6u+G6qeG7mCAu4buwIOG7mOG7suG7sCDhu5jhurvhuq0gLOG7mF1i4buYw51Tw53hu5gu4bql4bq/JiDhu5jhu7Fj4bqjICzhu5jhu6tTw6JM4buY4bq24bqlUiDhu5h0MVJNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO04bu2IMOi4bu24bqz4buS4buMw5IhIizhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG7ssOiLuG6pSJZ4buYIcO04bu2IMOi4bu24bqz4buS4buY4bq1w6Lhur9d4bu2SeG7kuG6vSHhu7LDoi5K4buY4bue4bui4buU4bqxw6pL4buYLuG7tiEsLsOiSuG7mOG7nFBQ4bqxw6pL4buY4buyIeG6teG6sV1S4bq/SuG7mFldMMOdW0vhu5giUuG6sywhIC1d4bu2O8OiSuG7mFLhuqXDojBL4buYIlLhurMsISAt4bqzISwuw6JK4buYUuG6pcOiMEvhu5Lhu5jhurXhurPDnUnhu5IvL8Od4buyIE1ZUjDDoi5SIC4uMFJN4bq7IC/hu7Lhu7bhurVbw6Iw4bqxLyDhu7bhur3hurUv4buWUeG7lOG7nC/hu5bhu55Q4buy4buc4buW4buixqDhu5bhu5ZRw6Lhu6Dhu6Dhu5xQ4buiXeG7lE194bqxLMSo4bqzSeG7nOG7oOG7nuG7kuG7mFJdw6JJ4buSw4LGryAs4buY4bq34bqlVOG7mMOiJcOiTOG7mMOiYeG7mMOdLmTDneG7mFkhP+G6peG7mOG7siE6IOG7mOG6u+G7pCDhu5ggLC4mTOG7mMOdLiEl4bql4buY4bqxLiEi4buY4bqxLuG6qcOd4buY4bq74bqp4buY4bu0OCAs4buYWVQw4buY4bq74bqtICzhu5hdYuG7kuG7mC/hu4zDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7RS4bqxw6IhMCDhu5Lhu4zhu5MwVCDhu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buYw53huqtS4buY4bq0xIPhu5jhurrhu6Qg4buYLjFSTOG7mMOCLj/hu5jDoi5SMOG7mOG6u1Thu5jhu5HhuqXhu5hdPMOdLuG7mMOixq8gLOG7mOG6t+G6pVThu5jDoiXDouG7mMOdLjDhu5ggLGPhuqMh4buY4buy4buwIOG7mMOiVSHhu5hZw5og4buY4bqwMDMgLEzhu5jDqsOZ4buYw4JSIuG7mMO0LuG6pSAs4buYT+G7sWPhuqMgLOG7mOG7q1PDosOTw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5LDouG7tsOqw6ItUl0hLCBK4buYfeG6peG6tcOiITvhur9L4buS4buM4buTMFQg4buY4bu0w5nhu5jDouG6oSHhu5jDoi7hu6Qi4buY4bq7VOG7mMOi4bqzUjDhu5jhu5ZQ4bui4buY4bq14bql4busw6Lhu5jhurfhuqVU4buYw6Ilw6Lhu5jDnS4w4buYICxj4bqjIeG7mOG7suG7sCDhu5jDolUh4buYw51Tw53hu5hZw5og4buYw7Qw4buY4bux4bu24buYT8Oqw5nhu5jDguG6s+G6pSAs4buY4bq0w6AgTOG7mC7huqXhur8mIOG7mOG6tuG6pVIg4buYdDFSw5NL4buYWcOaIOG7mOG6sDAzICzhu5hPw6rDmeG7mMOCUiLhu5jDtC7huqUgLMOT4buY4bq7VOG7mFnDmiDhu5jhurbhuqVS4buYT8Oqw5nhu5jhurbhuqVSICzhu5jDtC4hP+G6pcOT4buYw53huqtS4buYLuG6peG6vyYg4buY4buxY+G6oyAs4buY4burU8OiTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buSw6Lhu7bDqsOiLVJdISwgSuG7mH3huqXhurXDoiE74bq/S+G7kuG7jMOC4bqzMCAs4buYxqDhu5ggLFThur/hu5jhu5rhu5bhu5jhurtU4buY4buWLcagTOG7mOG7rS5U4buYLlPDouG7mOG7rSwuJuG7mMOiLuG6pVbDouG7mMOi4bqz4bql4bq/KiDhu5jDoi43ICzhu5jhurtU4buYw4LhurPhuqUgLOG7mMOi4buwIuG7mOG6sS5Tw6Lhu5guVCAu4buY4bqxLiEi4buY4bq7VOG7mMOdLiEl4bql4buYWTEgLOG7mMOCLlIgLuG7mHQxUuG7mMOiYeG7mMOdLmTDneG7mMOdLmPDoCAs4buYw6LhurMpIC7hu5hZIT/huqXhu5jhu7IhOiDhu5jhurvhu6Qg4buYICwuJkzhu5jDnS4hJeG6peG7mOG6sS4hIuG7mMOdLjDhu5ggLuG7sCDhu5jhu7Lhu7Ag4buYw6JVIeG7mMOdU8Od4buYWcOaIOG7mMO0MOG7mOG7seG7tuG7mE/DguG6s+G6pSAs4buY4bq0w6AgTOG7mOG6tuG6pVIg4buYdDFSw5NL4buYWcOaIOG7mOG6sDAzICzhu5hPw4JSIuG7mMO0LuG6pSAsw5Phu5jhurtU4buYWcOaIOG7mOG6tuG6pVLhu5hP4bq24bqlUiAs4buYw7QuIT/huqXDk+G7mMOd4bqrUuG7mC7huqXhur8mIOG7mOG7sWPhuqMgLOG7mOG7q1PDok3hu5jhu5Phu7Dhur/hu5hdVOG7mOG7muG7mFnDmiDhu5jhu7TDmeG7mMOdLjzhuqXhu5jDoi4hJsOi4buYLlUh4buYIMavICzhu5ggKuG7mMOi4bqzMCAs4buY4bu0w6PDouG7mCJjUuG7mF1i4buYw53huqU3IeG7mMOiLlMgLOG7mFBM4buY4bu04buu4bql4buYw6IuUyAs4buYUS3GoOG7lOG7llDhu5jhurvEkVLhu5jhurfhuqVSTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buSw6Lhu7bDqsOiLVJdISwgSuG7mH3huqXhurXDoiE74bq/S+G7kuG7jMO0U8Od4buYw6IhJcOi4buYIuG6qcOd4buYw6LhurMwICzhu5jDnS5jw6AgLOG7mMOi4bqzKSAu4buYIlThu5jDnVPDneG7mCAsLibhu5jhurVm4buYLMOpIeG7mMOi4bqhIeG7mOG7tDggLOG7mFlUMOG7mCw4Ikrhu5jDnS7huq0i4buYw51Tw53hu5hZVCHhu5guU8Oi4buYw51S4buYICzDoyHhu5jhu5PDmiAsTOG7mMO1U8Od4buYdDhM4buY4bq7KuG7mOG6t+G6pSThu5guY8OgICxM4buY4bu04busw6Lhu5ggY+G6ocOdTOG7mMOiKSAu4buY4bu04busw6JM4buYw6IpIC7hu5ggLGPhuqMh4buYw6pk4buYw4IuUiAuS+G7mC5Tw6Lhu5gi4bqnUuG7mOG7keG7sCDhu5jDnVLhu5jDnVPDneG7mOG6u+G6rSAs4buYIiEqIOG7mOG6u1Thu5jDnVPDneG7mMOi4bqzKMOdLuG7mOG7tDBVIOG7mMO0LsOoMErhu5jhu5LDisOZ4buYw4JjxIMgLOG7mOG7sUDhu5jhu7Q34bqx4buSTOG7mOG7ksOC4bql4buuIOG7mMOiIeG7mOG7tFQw4buYdOG6pSXhu5JM4buY4buSw4Iu4buu4bq/4buYWTEh4buY4bu0IeG7mMOdLsOj4buSTOG7mOG7ksO0Lijhu5jhurAuw6gw4buYw4IuPOG7mOG7rcSD4buSTeG7mMO0U8Od4buYWTnhu5jhurEuISLhu5jhu7Rjw6PDneG7mMOi4bqzKSAu4buYw50uISXhuqXhu5jhurEu4bqpw53hu5jhurvhuqnhu5hZVOG7mMOdMCDhu5ggLuG7sCDhu5jhu7Lhu7Ag4buYWVIw4buYLDgi4buYw51Tw53hu5jhurEuISLhu5jDolQh4buYXSEm4bql4buY4bq7KuG7mOG7k8OaICxM4buY4bu04busw6Lhu5ggY+G6ocOdS+G7mMOdU8Od4buYw6JTw53hu5jhurEuVyLhu5jhu7QhJiDhu5jDmiAu4buYw6IhJOG6peG7mFkhP+G6peG7mMOd4bqrUuG7mOG6uiEmw6Lhu5jhu61SIk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5LDouG7tsOqw6ItUl0hLCBK4buY4bqzISwuw6JL4buS4buMw5LhurXDouG6szAgLOG7jOG7sVUgLuG7mMO0Y+G6oyAsw5Iv4bq1w6LhurMwICzhu4zDki/hurHhu4w=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]