15:20 31/01/2019 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Khi những cơn mưa phùn lất phất bay, cây cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cũng là lúc lòng người rạo rực chờ đón xuân sang. Trên đất liền, mọi hoạt động ngày càng nhộn nhịp để chuẩn bị đón tết thì tại các hải đảo, tàu trực canh và nhà giàn, các chiến sĩ vẫn nắm chắc tay súng, gìn giữ biển trời Tổ quốc nơi sóng nước trùng khơi.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OS4buPLiYi4buS4buyVSDhu5Jd4bqnUeG7kuG6vcOi4buqIsOTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvc+G7tFHDneG7kMOSw5PhurPhurXhurcgIjvDksOT4bu0XcOSxrAsLuG7kiIsw6kiO+G7klnDoSLhu5JdYlHhu5Lhuq8s4bqnIuG7klvhu7DhurXhu5Lhuq8s4buw4bq14buSWFHDqkvhu5JZ4buqw6rhu5JZM+G7kljhu6ThurXhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG7suG7ql3hu5JZLDcu4buSIlXDquG7kls4WUvhu5JZ4bqrIjvhu5JbU+G7klvhuqVZ4buSWzEiO+G7kiI7YuG6oS7hu5LhurdUIOG7kuG6t8SRWeG7klks4bqh4buS4buyMCLhu5Lhur3DouG7qiLhu5LhurNRIjtM4buS4bq04bq3PSLhu5Lhu7Lhu7DhurXhu5JbLiUiS+G7kl0yLuG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kiI7U8Oq4buSWVMiO+G7kiIsOCLhu5IiLCnhuq/hu5Lhu7Im4buSWSzDolYi4buSWCnhu5Lhu7IwIuG7kuG6tSThurXhu5LhurUsKOG7kuG6tVQu4buSWVJZ4buSLFUu4buS4buyVSBL4buS4bq1U8Oi4buS4bq14bq3xJFZ4buSWVEiLOG7kuG6uVPhu5IiLFPhu5I7LlMiS+G7kllSWeG7klksLiQi4buS4bqzPuG7kuG6uVci4buSIuG7pF3hu5JZLOG7pFnhu5LhurVRw6rhu5LhurPhuqUiO0vhu5I7KCLhu5I7LsOp4buSWC4mIuG7kuG6teG6t+G6oS7hu5LhurQ54buS4bqxw6I2WeG7kiLDoS7hu5LhurMwIjvhu5IiYsOgWeG7kuG6teG6t+G6pyI74buSfSzDoS5Mw5Mv4bu0XcOSw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5LDneG6tSzDol1Y4buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7lOG7mOG7luG7muG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu6Lhu5bhu5rhuq/hur1K4buSw50u4bqz4bqvW1HDqsSo4buSWFsgWX1K4buSXVHhurc7LiItW+G7tDrhurXEqOG7klHDouG6tSBK4buSXVHhurc7LiIt4bq3Ljss4bq1xKjhu5JRw6LhurUgSuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buUUOG7mOG7mi/hu5Thu5rhu6LDneG7muG7lOG7muG7lOG7muG7lOG7lOG6teG7muG7luG7luG7muG7nFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bug4buc4buc4buQ4buSUVvhurVI4buQ4buPLiYi4buS4buyVSDhu5Jd4bqnUeG7kuG6vcOi4buqIuG7kOG7ki/DksOTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6tVFYW+G7tOG7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhur1RIiwiLFHhurXhu5Dhu5JZ4bu0W1vhurPhuq9RWS4iO0jhu5Dhu5jhu5Dhu5JZ4bu0W1vhuq9Rw53DnS4iO0jhu5Dhu5zhu5DDksOT4bq1WCDDncOqw5LDk+G6teG6t8OSw5PhurXDncOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI74buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kDogIuG6tS06UV0uW8OqxKjhu5Lhurjhu7ThurfDnVEiUUvhu5Jm4bq3LlFbS+G7knPhu7Rb4bq54bu04bq1LllRS+G7kuG6s1Ei4bqzLeG6s+G7tOG6ty46SuG7kjogIuG6tS3hurMueuG7tMSo4buS4buU4bua4bqv4bq9SuG7klkgWyDhurfEqOG7kkfhu5jhu5jhu5jhu5jhu5jhu5hK4buQw5LDk+G7tF3DkuG7kSbhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurkuPSJL4buSWSwuUeG7kuG6s0Dhu5IiLMOpIjvhu5Lhurnhu7DhurXhu5LhurlV4buSWeG6pyI74buSWVJZ4buSWVIi4buSWDhL4buSWSwuJCLhu5LhurM+4buS4buyUSI74buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5IiLC4qXeG7kuG6ueG6reG7kiLDoS7hu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6szAiO+G7kiI7MiLhu5I7LjBL4buSWVJZ4buS4buyw6Ei4buS4bq5KeG7kixVLuG7kuG6scOi4buqIuG7kuG7ssOa4buS4bq1OeG7klksY1nhu5JZUlnhu5Lhu7IgUyLhu5LhurUsw5ldS+G7kuG6tcWoIjvhu5LhurHDolNL4buSWSzhuqVZ4buSXWQiO+G7kiLDmV3hu5Jdw6AuS+G7kl1RIjvhu5LhurUs4bu0IOG7kuG6tSgiLOG7kllVXeG7kuG6s+G7qsOi4buSIsWoIjvhu5LhurVk4buS4buy4buw4bq14buSWy4lIkzDky/hu7Rdw5LDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTL+G6r8OSw5Mv4bq1w53DksOTL+G6teG6t8OSw5Mv4bq1WCDDncOqw5LDky/hurVRWFvhu7TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurRk4buS4bqzxJHhu5LhurHDolEi4buS4bq14buqXUvhu5Lhu7Lhu7DDouG7kl02Lkvhu5Lhuq8sNi7hu5Is4bqj4bqv4buSWeG6qVHhu5Lhu49RIuG7kuG6tMOiw6o9IuG7kjsuUiDhu5LhurQ8Iizhu5LhuqnDquG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5LhurnDoC7hu5Lhu4844buS4bq0YuG7klsqIizhu5LhurjhuqciO+G7kuG7luG7knNVLuG7kuG6scOi4buqIkvhu5JZLOG6pSI74buS4bq1NS7hu5JdUcOq4buSXeG7pCLhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG7sjciO+G7kixTIizhu5JZ4bqnIjvhu5Lhu7IgUyLhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5Lhu7Iu4buS4bq1LMOZXUvhu5LhurXFqCI74buS4bqxw6JTS+G7klks4bqlWeG7kl1kIjvhu5Iiw5ld4buSXcOgLuG7kllSIuG7klg4S+G7klksLiQi4buS4bqzPuG7kuG7slEiO+G7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kuG6tVQu4buSWVJZ4buS4buyVSBL4buSWVJZ4buSIixT4buSOy5TIuG7kuG6uVPhu5LhurVTw6Lhu5JZUSIs4buS4bq14bq3PSLhu5LhurnhuqciO+G7kuG6tSwlXeG7klvhuq1Z4buS4buyKVHhu5Lhuq8sIVHhu5Lhu7FRXeG7klnhuqlR4buS4bq0OeG7kuG6scOiNllM4buS4bq04bq3YsOgWeG7klksw6LDqiQi4buSLFUu4buS4bq14bq3KCIs4buSWz0iLOG7kuG7sj0iLOG7kn3hu7Yg4buSw51TLuG7kjvhu6wi4buSImVR4buS4bq1LFIiO0vhu5JZUlnhu5LhurUsUyIs4buS4bq5Lj0i4buS4bq1LFFd4buSOy5R4buS4buyIFMi4buS4buyYuG6o1nhu5LhurUsNSI74buSWFIg4buS4bq14buu4bqv4buS4bq14bq3w6IiO+G7kuG6tVQu4buS4bq14bq34bqt4buS4bqzw6Phu5Lhu4844buS4bq0YuG7klsqIizhu5LhurjhuqciO+G7kuG7luG7knNVLuG7kuG6scOi4buqIuG7ksOj4buS4bq04bqu4buS4bq44bqrIjvhu5LhurRTw6Lhu5Lhu7Im4buSfS4mXeG7kuG6teG6t1Hhu5LhurNjWeG7kn0sM+G7tEvhu5IiOyzhu7Thu5Lhuq8sOeG7klguJCLhu5JZUlnhu5LhurHDosOq4buS4buyKSIs4buS4bq5U+G7kn0uIizhu5IiOywuKl3hu5JZLCDhu5JZLMOiw6okIuG7kuG7si5M4buS4buRPV3hu5LhurXhurdiw6BZ4buSOy7huqHhu5Lhur3DouG7sOG6teG7klgkIkvhu5JRLuG7klEu4buSWeG6qyI74buSLDcu4buSLDjhuq9L4buS4bq1LOG7sOG6r+G7kuG6tSwzXeG7kuG6tzcu4buSLFIg4buSLGNZ4buSWSzhuqHhu5I7LuG6oeG7kuG6t+G6oS7hu5Lhu7Lhu7DhurXhu5JbLiUi4buS4buyJuG7kuG7siQi4buS4bq5w6Au4buSWVJZ4buSWSwuJCLhu5LhurM+4buS4buyUSI74buS4bqvLFUu4buS4bq9UeG7kjsuUeG7kuG7sigiLEvhu5LhurHDoj3hu5IsYsOhIjvhu5Lhurko4buSIiwuKl3hu5Lhurnhuq3hu5LhurUsLj0iO+G7klsuPSI7xKjhu5LDtVEiLOG7kjsuw6nhu5JYLiYi4buS4buyVSDhu5JZ4bqpUeG7kuG6tDnhu5LhurHDojZZTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI74buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu5Thu5jhu5bhu5rhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bui4bugxqDhuq/hur1K4buSw50u4bqz4bqvW1HDqsSo4buSWFsgWX1K4buSXVHhurc7LiItW+G7tDrhurXEqOG7klHDouG6tSBK4buSXVHhurc7LiIt4bq3Ljss4bq1xKjhu5JRw6LhurUgSuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buUUOG7mOG7mi/hu5Thu5rhu6LDneG7muG7lOG7lMag4bucxqBQ4bq14bug4buixqDhu5Thu6Bb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7osagxqDhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu48uJiLhu5Lhu7JVIOG7kl3huqdR4buS4bq9w6Lhu6oi4buQ4buSL8OSw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtVUiO+G7klnhuqlR4buS4bupw6nhu5Lhu7IgUyLhu5Lhu5Thu57hu5Thu5JzVS7hu5LhurHDouG7qiLhu5LDo+G7kuG6tOG6ruG7kuG6uOG6qyI74buS4bq0U8Oi4buSXTjhurXhu5IiO1PDquG7klnDojYu4buS4bq1LFIiO+G7klksVOG6r0zhu5Lhu6syLuG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7klhhIjvhu5LhurXhurfDo+G7kiI9IuG7kiIsOCLhu5IiLCnhuq/hu5Isw6Ei4buSWMOjLuG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7klksw6JWIuG7klgp4buSWSwg4buSWSzDosOqJCLhu5Lhu7Iu4buSWSzhuqVZ4buS4bq1JOG6tUvhu5LhurXFqCI74buS4bqxw6JT4buSWVJZ4buSWVIi4buSWDhL4buSWSwuJCLhu5LhurM+4buS4bq14bq3PSLhu5IsKuG7kuG6tSw2Ijvhu5Lhu7EsU+G7kjsuUyLhu5LDtMaw4buUS+G7kuG6tVPDouG7kuG6teG6t8SRWeG7kllRIizhu5LhurlT4buSLFUu4buS4buyVSDhu5LhurnhuqciO+G7klguJiLhu5Lhuq8sIVHhu5Lhu7FRXeG7klnhuqlR4buS4bq0OeG7kuG6scOiNllM4buS4buxLMOpIjvhu5JZUi7hu5JY4buk4bq14buS4bq1UcOq4buS4bq1LOG7ruG6teG7klksxajhurVL4buSIizDqSI74buSW+G6oS7hu5JZLOG6pVnhu5JZLMOiw6okIuG7kuG7si7hu5JYKCIs4buSUSLhu5JZ4bqpUeG7kiIsw6kiO+G7kiI7YuG6oS7hu5Jb4busIuG7kuG7suG7rMOi4buS4bq1Lj0i4buSO8Wo4bqv4buSXcWo4bq14buSfSwuJCLhu5JZUiIs4buS4bqvLDAiO+G7kuG6uS49IuG7klks4bqlIjvhu5LhurU1LuG7kllVXeG7kuG6tSzhu7DDquG7kuG7sF3hu5JbMSI7TOG7kuG7sSzDqSI74buSWSwuJCLhu5LhurM+4buSLFUu4buS4bqxw6Lhu6oi4buSLDYu4buSLFXhu5JZLMOiw6omIuG7kixTIjvhu5IsMFFL4buS4bqxw6JT4buS4bq1xagiO+G7kls9IuG7kixRLuG7klkgIuG7kuG6tVPDouG7kuG7lEzhu5jhu5jhu5jhu5LhurXhu7Ai4buS4buyUSI74buSIjnhu5JdUsOq4buSWSzhuqHhu5I7LuG6oeG7kuG6tyPhu5LhurMwIjvhu5LhurdR4buSfSzDoS5M4buS4buxOyBTLuG7kuG6scOi4buqIuG7kuG6tWLhu5LhurXhurdRIjtL4buSLFMiO+G7kiwwUeG7kuG6uVPhu5LhurHDolPhu5LhurXFqCI7S+G7kuG6teG6tz0i4buSWSzDosOqJCLhu5LhurVTw6Lhu5JZw6I2LuG7kiLDmV3hu5IiU8Oq4buSIixi4buSXVEiO+G7kuG6tSzhu7Qg4buSXeG6p1Hhu5Lhur3DouG7qiLhu5LhurdR4buSWC4mIuG7klnhuqciO+G7kllSWeG7klksLiQi4buS4bqzPkzhu5LhurRk4buSIizDqSI74buSWVMiLOG7kl1RLkvhu5JZUyIs4buS4buyUyBL4buSWSzhu67DouG7kuG6scOi4buw4bq14buSO+G6oy7hu5IiPSLhu5J9LDUiO+G7kn0sIeG7kuG6tSThurVK4buS4buyJCLhu5I7VCDhu5IiJOG6r0vhu5JbUuG7ksOdICI7S+G7kuG7suG7rsOi4buS4bq9USIsS+G7kltU4bq14buSWMOiOFnhu5I7MC7hu5JYUiIs4buSWSxiIjtM4buS4bq0ZOG7kiIsw6kiO+G7kiw44bqv4buSWFIiLOG7kn3hu7ggS+G7kuG7siQi4buSIizDqSI74buSOzAu4buSXWPhurVMTEzhu5Lhu7Ilw6Lhu5JdUSI74buSLGLDoSI74buS4bq5KeG7kiI7U8Oq4buS4bq1JOG6tUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5Phu7Rd4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu5Thu5jhu5bhu5rhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buiUOG7oOG6r+G6vUrhu5LDnS7hurPhuq9bUcOqxKjhu5JYWyBZfUrhu5JdUeG6tzsuIi1b4bu0OuG6tcSo4buSUcOi4bq1IErhu5JdUeG6tzsuIi3hurcuOyzhurXEqOG7klHDouG6tSBK4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5RQ4buY4buaL+G7lOG7muG7osOd4bua4buU4buY4buc4bua4buc4buW4bq1xqDhu6Lhu6JQ4buiW+G7mEzhuq8iO+G7iOG6t0jhu5bhu5zhu5zhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu48uJiLhu5Lhu7JVIOG7kl3huqdR4buS4bq9w6Lhu6oi4buQ4buSL8OSw5Mv4bu0XcOSw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu7HDmV3hu5IiUcOqS+G7kuG7jzjhu5LhurRi4buSWyoiLOG7kuG6uOG6pyI74buS4buW4buSc1Uu4buS4bqxw6Lhu6oi4buS4bq14bq3LiYi4buSfSxRLuG7kixRLuG7klksw6LDqiQi4buS4bq1U8Oi4buS4bq1LMOZXUvhu5LhurXFqCI74buS4bqxw6JT4buS4bq5U+G7klks4bqlWeG7kuG6tSThurXhu5JZUlnhu5JZLC4kIuG7kuG6sz7hu5LhurXhurc9IuG7klguJiLhu5JY4bumIjvhu5LhurVTw6Lhu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurJR4buS4buUUOG7kuG6uVPhu5LhurVTw6Lhu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurJR4buS4buY4bugTOG7kuG6slHDouG7ksag4buSLDcu4buSWTEu4buSw51TLuG7kuG6tyUi4buS4bq5USI7S+G7kllSWeG7kuG6tVPDouG7kuG7sjciO+G7klsgVOG6teG7klhSIOG7kiwuKsOi4buS4bqz4buk4bqv4buS4bq34bqhLuG7klgkIkvhu5JdUSI74buS4bq1LOG7tCDhu5IiLMOpIjvhu5LhurUoIizhu5JZVV3hu5JZLFEi4buSWSxjUeG7kuG6uVPhu5LhurPEkeG7kuG7sjgiO+G7kuG6uS49IuG7kuG6tSDhu5Jbw6Ai4buS4bq1ZOG7kuG7suG7sOG6teG7klsuJSJMw5Mv4bqvw5LDk1hbIFl94bqxw6Ig4bq14bu04buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6teG6ty5ZLMOdUSLhu5DDksOTw50u4bq54buSWVtR4bqz4bqzSOG7kFkgIuG6teG7tCLhurXhu5DDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6teG7tOG6veG6tS1RWy47IsSo4buSe8Oi4bqz4bq1LjrDqkrhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI7w5Lhu5EhWSzhu5Lhu7IkIuG7klnhuqlR4buSWVJZ4buS4buyIFMi4buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buSW1Phu5Lhu5Thu5zhu5IiLFPhu5I7LlMi4buS4bq5U+G7kllSWeG7kuG6tVPDouG7kuG6teG6t8SRWeG7kllRIizhu5LhurXhurc9IuG7kn0s4buk4bqv4buS4bq54bqnIjvhu5LhurUsJV3hu5Jb4bqtWeG7kuG7silR4buS4bqvLCFR4buS4buxUV3hu5JZ4bqpUeG7kuG6tDnhu5LhurHDojZZS+G7kuG6ueG6pyI74buSWC4mIuG7kuG7j8OaLuG7kllUIuG7ksO1U+G7kuG7q1HDouG7kjsuUuG6r+G7klvDmiIs4buSLFUu4buSWVJZ4buSImLDoFnhu5Lhu6tRW1Eu4bq9LlFL4buSdCLDnSAi4bu04bqzLlHhu5LhurlT4buSfSzDouG7kuG6ucSRWeG7kuG6uCkiLOG7kuG6tCxSLuG7kuG7qVEiS+G7klnhuqciO+G7kiwxIuG7kuG7slUg4buS4bq1LiUi4buS4bq1Lj3DouG7ksO1NSLhu5Lhu5FVIMOTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSTMOTL+G6r8OSw5Mvw50u4bq5w5LDky9YWyBZfeG6scOiIOG6teG7tMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6slHDouG7kuG7luG7kiI7U8Oq4buS4bq5YuG6o+G6teG7kuG6scOiUeG7kiI7UyLhu5LhurXhurfhuqciO+G7klkgIuG7kuG6szAiO0vhu5LhurVTw6Lhu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurJR4buS4buUUOG7klnhuqlR4buSWSzhuqUiO+G7kuG6tTUu4buS4buyw5rhu5Lhu7IkIuG7kuG7smLhuqNZ4buSfSzDouG7kuG6ucSRWeG7kuG7j8OaLuG7kuG6rizhuqVZ4buS4buxO8Oiw6o9IuG7kuKAk+G7kiLDoS7hu5Lhu7JjIjvhu5JZLOG7qiLhu5JZ4bqpUeG7kuG7sSxT4buSOy5TIuG7ksO0xrDhu5Lhu5Qv4buU4bucTOG7kuG6tOG6t2LDoFnhu5LhurMwIjvhu5LhurUgS+G7kjsuMOG7klvDoCLhu5JZ4bqpUeG7kuG6ueG6pyI74buSWC4mIuG7klksPOG7kllSWSzhu5Lhu7JVIOG7kuG6tOG6t2LhuqEiO+G7kuG6slHhu5Jbw6Ai4buSfSwgVSI74buS4bua4buY4buSLFUu4buSW+G6v+G7kiJTw6pL4buSfSzDouG7kiIsU+G7kjsuUyLhu5LhurUsxJFZ4buS4bqzxJHhu5JbU+G7kuG6tSxTIizhu5Jb4bqrw6rhu5LhurUs4bu24bqv4buSIsOhLuG7kuG6teG6t+G6pyI74buSfSzDoS5M4buS4buxLMOpIjvhu5IiO1PDquG7kuG6tS4k4bqv4buS4bq1LOG7tCBL4buS4buyIFMi4buS4bq1LiThuq/hu5LhurXhuq1Z4buS4bq1LMOZXeG7kllSWeG7kiIsU+G7kjsuUyLhu5LDtMaw4buS4buUL+G7lOG7lEvhu5LDtMaw4buS4buUL+G7lOG7luG7kuG6uVPhu5LDtMaw4buS4buUL+G7lOG7muG7kuG6ryzhu6oi4buSWDnhu5LhurXhurc9IuG7kllSWeG7kljDmi7hu5JZVCLhu5LhurUsw6I4WeG7kuG6tSwlXeG7klvhuq1Z4buS4buyKVHhu5Lhuq8sIVHhu5Lhu7FRXeG7klnhuqlR4buS4bq0OeG7kuG6scOiNllM4buSxrAsLuG7klkgIuG7kuG6tVPDouG7kuG6tS4k4bqv4buSWeG7riLhu5JZUlnhu5IiLFPhu5I7LlMiS+G7kllV4buSWVJZ4buSWSwuJCLhu5LhurM+4buS4buyUSI74buSIjtTw6rhu5Lhu7I9XeG7kllRIizhu5JYLiYi4buSW1ci4buSIizDqSI74buS4bq5KeG7kn0sUlks4buS4bq1ZOG7kuG7suG7sOG6teG7klsuJSLhu5Lhu7Ilw6Lhu5LhurlXw6rhu5LhurVRw6pL4buSLDHhu5Lhurfhu7Qg4buS4bq5w6Iu4buS4bqzYsOgIjtM4buS4burOOG6teG7kiIuJV3hu5LhurnDoi7hu5J9LDDhu5LhurVV4buSWMOjLuG7kuG6tSgiLOG7kiI7YuG6oS7hu5I7LsOpUeG7klguJiLhu5Lhur1R4buS4bq1LOG7ruG6teG7kuG6tSwuPSI74buSWy49Ijvhu5LhurlT4buS4bq14bq34buqIuG7kuG6scOi4bq/4buSWC4k4bq14buSWFEgTOG7kuG6tFQu4buSXWEu4buSIsOhLuG7kuG7siQi4buS4bq1LMOZXUvhu5Lhu7IgUyLhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5Lhu7Ilw6Lhu5JZLCDhu5LhurVTw6Lhu5Ii4bu0IOG7kltULuG7kiJlUeG7kiI7U8OqTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5Lhuq/DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4buU4buY4buW4bua4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7ouG7muG7lOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7lFDhu5jhu5ov4buU4bua4buiw53hu5rhu5Thu5zhu5jGoOG7luG7mOG6tVDhu57hu5Zb4buYLeG7nEx74bqvO+G7kOG7klFb4bq1SOG7kOG7jy4mIuG7kuG7slUg4buSXeG6p1Hhu5Lhur3DouG7qiLhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buS4bqvw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6teG7tOG6veG6tS1RWy47IsSo4buSe8Oi4bqz4bq1LjrDqkrhu5DDkuG7sSzDqSI74buSW+G6oS7hu5JZLOG6pVnhu5JdZCI74buS4bq9w6Lhu6oi4buSXcOgLkvhu5LhurXhurcx4buSWSzDosOqKiLhu5LhurHDolHhu5JYOOG7kuG7slNdS+G7kiIsw6kiO+G7klvhuqEu4buSWVHhu5LhurUuJCI74buSLFLhurXhu5JZ4bqpUeG7kllSWeG7kuG6rywwIjvhu5LhurkuPSLhu5LhurXhurc9IuG7kuG6tVPDouG7kuG6uVEiO+G7kuG6uVEiO+G7kjtlLuG7kuG7siQi4buSIizDqSI74buSIjti4bqhLuG7kjtSWeG7klguJiJM4buSw7VSWeG7klhTLuG7kllR4buS4bq5JeG7klguJiLhu5Lhu7JVIEvhu5Lhurkl4buSXeG6p1Hhu5Lhur3DouG7qiLhu5LhurlT4buS4bq1KCIs4buSw6o9w6Lhu5Lhu7Lhu7DhurXhu5IiYsOgWeG7kiIsYuG7kuG6tS4k4bqv4buS4bq1LD1d4buS4buyOCI74buSW8SRWeG7kuG7sibhu5JZUlnhu5JZLC4kIuG7kuG6sz7hu5LhurUuJOG6r+G7kuG6teG6rVnhu5I7LsOp4buSWSzhu6RZ4buS4bq1UcOq4buS4bqz4bqlIjtL4buSOy7DqeG7kuG6ucOpIjvhu5JZLOG6qeG7kuG6scOiw6olIuG7kuG6teG6tz0i4buSWC4mIkzhu5LhurThurdiw6BZ4buSfSwu4buSWSwuUeG7kuG6tVHDqkvhu5JZLC4kIuG7kuG6sz7hu5LhurVULuG7kllSWeG7kiIsU+G7kjsuUyLhu5Lhu7Ilw6Lhu5I7ZS7hu5LhurXFqCI74buS4buyIFMi4buSXTAi4buS4bqxw6JT4buSWeG6qVHhu5JYLiYi4buSLeG7kiIsw6kiO+G7klkgIuG7kllS4buSWeG7qiLhu5IixagiO+G7kuG7nOG7kuKAk+G7kuG7nuG7kn074buS4buyw5rhu5Lhu7Ji4bqjWeG7klnhu7Dhuq/hu5Lhu7I1IjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kuG6r8O14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu5Thu5jhu5bhu5rhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bui4bucUOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7lFDhu5jhu5ov4buU4bua4buiw53hu5rhu5Thu5rhu5jhu6Lhu5rhu6DhurVQ4buY4buc4bua4buYW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu6Dhu5pQ4buQ4buSUVvhurVI4buQ4buPLiYi4buS4buyVSDhu5Jd4bqnUeG7kuG6vcOi4buqIuG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tFQu4buS4buxLFPhu5I7LlMi4buSw7TGsOG7kuG7lC/hu5Thu5jhu5LhurXhurc9IuG7kuG6ueG6pyI74buSWC4mIuG7kuG7j8OaLuG7kllUIuG7ksO1U+G7kuG7q1HDokvhu5JZUlnhu5Lhuq8sMCI74buS4bq5Lj0i4buSWeG6pyI74buSWVJZ4buS4bq1LFMiLOG7kuG6uS49IuG7kuG7siBTIuG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7klkxIuG7kuG7smLhuqNZ4buSWeG6pyI74buSOzAu4buSWFIiLOG7klksYiI7S+G7klnhu6Rd4buSLCBRS+G7kuG6teG6t1EiO+G7kuG6teG6tyHhu5JYUyLhu5LhurUs4bqh4buSWeG6pyI74buSWVJZ4buSWSwuJCLhu5LhurM+4buSWSzDolYi4buSWCnhu5Lhu7IwIuG7kuG6tSThurVM4buS4bqyIOG7kuG6ucOgLuG7kuG7suG7sOG6teG7klsuJSJL4buS4bq1JOG6teG7klnhuqlR4buSWVJZ4buSUSIs4buS4bq1LOG7ruG6teG7klgoIizhu5LDnSlL4buSIixiIjvhu5J9LDUiO+G7kuG6tSwuJMOi4buS4bq1LDYiS+G7kiIs4buw4bq14buSW1Phu5LhurUoIizhu5JZVV3hu5LhurVk4buS4buy4buw4bq14buSWy4lIuG7klvDojUi4buSLGLDoCI74buS4bq1w6Au4buSIizDqSI74buS4bq54bqnIjvhu5JYLiYi4buS4bq9UUzhu5Lhu7Esw6kiO+G7kuG6ryzhu6wi4buS4bqxw6JT4buSWeG6qVHhu5Lhu4844buS4bqww6I2WeG7kuG6rywxIjtL4buSWVJZ4buS4buyw6Ei4buS4bq5KeG7kixVLuG7kuG6scOi4buqIkvhu5LDnSBRIizhu5IiOywuKuG6r0vhu5JZUlnhu5LhurU54buSWSxjWeG7klksISIs4buS4bq14bq3KeG7ki3hu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7kuG6teG6tz0i4buSXTIu4buSXS4lIuG7kuG7suG7sOG6teG7kiJiw6BZS+G7kiIsw6kiO+G7klks4buuw6Lhu5LhurHDouG7sOG6teG7kuG7smLhuqNZ4buSO2Uu4buS4bq1ZOG7kiIs4buqIuG7ksOd4buqIuG7kuG6tTwiLOG7knNiIjvhu5LDij0i4buSWeG6pyI74buSIiwuJcOi4buS4bqzVSLhu5Lhurnhu67hurXhu5JZ4bqpUeG7kllSWeG7kuG7silR4buS4bqvLGLDoSI74buSfSxSWUxMTOG7kuG7ssOa4buS4bqvLOG7rCLhu5IiUyDhu5LhurUsJuG7kiwuKiLhu5Lhu7IuJcOi4buS4buyMEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurThurcgIjvhu5JSIizhu5Jd4buk4bq14buS4bq3YiI74buS4bq3YiI7S+G7klksLiQi4buS4bqzPuG7kuG7sTvDosOqPyLhu5LhurQsJOG7knPhuqciO+G7kuKAk+G7kiI7YuG6oS7hu5Lhu7JRIjvhu5JbU13hu5IiLC4qXeG7kuG6ueG6reG7kuG6tVQu4buS4buxLFPhu5I7LlMi4buSw7TGsOG7kuG7lC/hu5Thu5hL4buSWVVd4buS4buyOCI7xKjhu5JmIizhu5Lhu7Rd4buSWSzhuqUiO+G7kuG6tTUu4buS4buyJcOi4buSXWQiO+G7kuG6t8OhLuG7kiJiw6BZ4buSXeG7pOG6teG7kn0sLuG7kiIsw6kiO+G7kiI7U8Oq4buS4bq1JOG6teG7kuG7siQiS+G7kuG6vcOi4buqIuG7kuG6uSXhu5JbVC7hu5JZMOG7kllSWeG7kuG7siBTIuG7kuG7siQi4buS4bq1LMOZXUvhu5JZLC5R4buS4bqzQOG7kuG6uVPhu5LhurXFqCI74buS4bqxw6JTTOG7kuG7keG7qsOq4buSW1Phu5Lhu7I4Ijvhu5JbxJFZ4buSW8OgIuG7kuG7sibhu5JZLOG6pSI74buS4bq1NS7hu5IiYeG7klvEkVnhu5Lhurli4bqj4bq14buSfSwwS+G7kuG6tS4k4bqv4buS4bq14bqtWeG7kiwgUyLhu5LhurUsUyIs4buSIiwuKl3hu5Lhurnhuq3hu5Lhu7Ji4bqjWeG7kjsuUSBM4buSw7VVXeG7ksOhIuG7kiIsw6kiO+G7kl0wIuG7kuG6scOiU+G7kl1RIjvhu5LhurUs4bu0IOG7kllV4buSXeG6p1Hhu5Lhur3DouG7qiLhu5LhurVk4buS4buy4buw4bq14buSWy4lIkzhu5LDtSzhuqUiO+G7kuG6tTUu4buS4bqzI+G7kuG7sjAi4buS4bq9w6Lhu6oi4buSIixiIjvhu5J9LDUiO+G7kuG6scOiPSLhu5IiLC4qXeG7kuG6ueG6rUvhu5Jbw6I1IuG7kuG6s+G7qCLhu5LhurNTIjvhu5JZLC4kIuG7kuG7suG7sMOi4buSWVEgTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tCzhu7Qg4buS4buRVC7hu5LhurVS4buS4buxO8Oiw6o/IuG7kuG6sMOiNlnhu5LhurjDmSJL4buS4bquLDDhu5LDtSwhIizhu5LhuqnDquG7kuG7jzjhu5LhurRi4buSWyoiLOG7kuG6uOG6pyI74buS4buW4buSc1Uu4buS4bqxw6Lhu6oiS+G7kuG6teG6tyAiO+G7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5Thu6BL4buSWSwuJCLhu5LhurM+4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu5Thu5zhu5IiLFPhu5I7LlMi4buS4bq1VC7hu5LhurnhuqciO+G7klguJiLhu5Lhuq8sIVHhu5Lhu7FRXeG7klnhuqlR4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7kuG7ssOa4buSw53DosOq4buS4bq14bq3KOG7kiI7LC49XeG7kuG6teG6pVnhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5LhurPhu6gi4buS4bqzUyI74buSWSwuJCLhu5Lhu7Lhu7DDokvhu5Lhuq8sUuG6teG7kiwuKiLhu5Lhu5RM4buU4buaxqDhu5Jd4bqtWeG7kuG6tS49w6Lhu5Lhu7Iu4buSW1Qu4buS4bq14bq3ICI74buSfSzDouG7kuG6ucSRWUzhu5Lhu5Fi4bqjWeG7klguJOG6tUvhu5LhurnhuqciO+G7kuG6tSwlXeG7klvhuq1Z4buS4buyKVHhu5Lhuq8sIVHhu5Lhu7FRXeG7klnhuqlR4buS4bq0OeG7kuG6scOiNlnhu5Ii4bumXeG7kuG6teG6tz0i4buS4buyYuG6oSI74buSLFMiO+G7kixVLuG7kuG6scOiNlnhu5LhurUk4buSIj0i4buSWTDhu5LhurUhIizhu5JZLOG7sOG6teG7kuG6ryxjWeG7kuG6tVThuq9L4buSWeG7rCLhu5LDncOiw6rhu5LhurXhurco4buS4bqzxJHhu5JZVSIs4buSOy5SWeG7kllRIOG7kuG7sjjhu5Lhu7Im4buSWTDhu5IiLMOpIjvhu5LhurNSWSzhu5JbYuG6o1nhu5Lhu7I2LuG7kuG6ryww4buSLOG6o+G6r+G7klvhur9Mw5Mv4bqvw5LDk1hbIFl94bqxw6Ig4bq14bu04buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6teG6ty5ZLMOdUSLhu5DDksOTw50u4bq54buSWVtR4bqz4bqzSOG7kFkgIuG6teG7tCLhurXhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQOiAi4bq1LeG6sy564bu0xKjhu5Lhu5rhu6Dhuq/hur1K4buS4bq14bu04bq94bq1LVFbLjsixKjhu5JZ4bu0IuG6teG7tOG6t0rhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI7w5LhurjDoC7hu5Lhuq8sYsOhIjvhu5JZLOG7ql3hu5LDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTL8OdLuG6ucOSw5PDnS7hurnhu5JZW1HhurPhurNI4buQWSAi4bq14bu0IuG6teG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5A6ICLhurUt4bqzLnrhu7TEqOG7kuG7muG7oOG6r+G6vUrhu5LhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7klnhu7Qi4bq14bu04bq3SuG7kMOSw5PhurPhurXhurcgIjvDkuKAnOG6uMOiLuG7kuG6vcOi4buqIuG7kn0sNSI74buS4bqxw6I9IuG7kiIsLipd4buS4bq54bqt4oCdw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/DnS7hurnDksOTw50u4bq54buSWVtR4bqz4bqzSOG7kFkgIuG6teG7tCLhurXhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQOiAi4bq1LeG6sy564bu0xKjhu5Lhu5rhu6Dhuq/hur1K4buS4bq14bu04bq94bq1LVFbLjsixKjhu5JZ4bu0IuG6teG7tOG6t0rhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI7w5JZUlnhu5JZLC4kIuG7kuG6sz7hu5JZUyI74buS4bq5w6kiO+G7kuG6tVHDquG7kuG6s+G6pSI74buSWVEiLOG7kjtSWeG7klguJiLhu5LhurXhurfhuqEu4buS4bq1OeG7kuG6scOiNllMw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/DnS7hurnDksOTL1hbIFl94bqxw6Ig4bq14bu0w5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4burOOG6teG7kl3huqdR4buS4bq9w6Lhu6oi4buSIsOpUeG7kltULuG7kuG6uSVL4buS4bqzxJHhu5IsLioi4buSw50uKiLhu5JZ4bqpUeG7kllSWeG7klksLiQi4buS4bqzPuG7kiIsU+G7kjsuUyJL4buS4bq1U8Oi4buS4bq14bq3xJFZ4buSWVEiLOG7kuG6uVPhu5JZUlnhu5Lhu7JVIOG7kuG6teG6tz0i4buSWVJZ4buS4bq54bqnIjvhu5JYLiYi4buS4buyUSI74buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7klhVIOG7kuG7slVd4buSWSwg4buS4buy4buw4bq14buSWy4lIuG7kuG7sjAi4buS4bq9w6Lhu6oi4buSUSLhu5JYKCIsTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDkuG6tCzEkVnhu5IsLioixKjhu5Lhu6k94buS4buRNyI74buSLeG7kuG6sMOiUSI74buS4bq04bq3w6IiO8OTL+G6r8OS

Thực Hiện: Lê Đồng - Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]