(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4 - 3, Sư đoàn 390 thuộc Quân đoàn I, đóng tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn đã tiếp nhận lượt công dân thứ 4 (67 người) từ các nước có dịch Covid-19 trở về. Tính từ ngày 1 - 3 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 4 đợt công dân về cách ly với tổng số 409 người.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/Eg2rhuq8j4bq24bqlbcO64bq9deG6peG6q8Op4bqn4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqVi4bqnw6nhuqVr4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOA4bq04bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVrw7nhuqVs4bufa8ah4bqlS8O64bqs4bubbC3huq3DqeG6pcOAQeG7s+G6peG6rMO0xIMvauG6r8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq9V4buX4bq9QuG6pWLhuqUt4bql4bqrw6HhuqUj4bq24bqlbcO64bq9deG6peG6q8Op4bqn4bqlw4DGoeG6oOG7rWvhuqXhu7jhuqBpdeG6pW3DuuG6vXXhuqXhu5rDoeG6pW3DuXXhu5fhuqXDgMOq4bub4bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6pVXhu5fhu6dr4bqlPUHDqsO6w6HhuqXDgMah4buf4bql4bqq4buB4bqlSuG7oXThuqUjd3XhuqVt4buB4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVz4bq2w73DgOG6pWvhu6l14buX4bqlbGl14bqlw4DGoeG6suG6pWLhuqXhuqNkxJHhuqV14buX4bq2eeG7m8Oj4bqlw4DhurThuqVr4bq7a+G6pXXhurZ4a+G6pWvDueG6pWzhu59rxqHhuqVLw7rhuqzhu5tsLeG6rcOp4bqlw4BB4buz4bql4bqsw7TDoOG6pT3hu511xqHhuqXDgOG6tOG6pXXhu5fhur1C4bql4bqt4bqlLeG6peG6q+G6pW3DtXXhuqV14bq5QsOh4bqlbXd14bql4bqs4buf4bqlbeG7geG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqV1xqHhu4t14bqlYuG6pW3DvcOA4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXhuqzDtOG6pWvhurtrxqHhuqVzQuG6peG6rHjhu5vhuqXDgOG7r3Xhu5fhuqXDgeG7q+G6pWLhuqfDqeG6pXXhu5fhurZ54bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0tudcOAbkHDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHhuqVsw4DGoeG6oHRqw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZGLhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqXhuqtlZOG7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqn4bqnw6kv4bqtY2Rs4bqr4bqtYuG6q2Thuq3DqcOAZWLhuqtlc2ItQW5rbuG7m+G6rG5sLWPhuqfhuqliZMOpZOG6p+G6q8Opw6nDoHHhu7du4buXw6LhuqXhurlzw4Azw6Ij4bq24bqlbcO64bq9deG6peG6q8Op4bqn4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqVi4bqnw6nhuqVr4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOA4bq04bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVrw7nhuqVs4bufa8ah4bqlS8O64bqs4bubbC3huq3DqeG6pcOAQeG7s+G6peG6rMO0w6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r+G6q+G6pUvGoeG6oELDtXXhuqXhuqpu4bqlbcOs4bqg4bqlw4Dhu5vhu4914bqla8ah4buz4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXhuqzDtOG6pSPhurbhuqVtw7rhur114bql4bqrw6nhuqfhuqVz4bqia+G6pWLhuqXhu5fhu5t54bql4bqr4bqn4bql4bu3xqHhuqLDgMOh4bqldeG7l+G6vULhuqVi4bqlLeG6peG6q8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTWlC4bqlc+G6veG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOAQeG7s+G6peG6rMO04bqlw4DhurThuqVr4bq7a+G6peG7ueG6oOG7q2vhuqXhu5fhu5vhurk54bqlxqDhur114bql4bu44bqg4bura8Oh4bqlPUHhuqB14buX4bql4bu44bqg4bura8Oh4bqlS+G6uXXhurls4bq54bql4bqs4bq94bql4buaw4Dhurlz4bub4bq5w6HhuqVs4bub4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVq4buFdeG7l+G6pW3hurZ5deG7l+G6pcah4bq9deG7l+G6pXLGoeG7qXXhu5fDoeG6pcahw6rhuqVr4bq7dcah4bql4bqq4bqg4burdeG7l+G6pUvhur914buX4bqlxqDhur114buX4bqlcsah4bupdeG7l+G6peG7uOG6oOG7q2vhuqXDgMO14bqlPGl14bqlTeG7sXXDoeG6pcOA4buhdcah4bql4bu44bqg4bq/deG7l+G6pVXhu5t1xqHDoOG6pT3GoW7DuuG6pcOBw4LhuqXhu7fGoWl14bqla+G7qXXhu5fDoeG6pWvhurtr4bqlbXd14bql4bqs4buf4bql4bu54bqgaXXhuqVt4but4bub4bqla+G6ruG6ueG6peG7uOG6oGl14bqlcsah4bqg4bql4bqr4bql4bqs4bq94bqlSuG7reG6pT3hurbhuqVz4buRdcah4bqlPcah4bqu4bqlbeG7qeG6pWvDueG6pXXGoeG7m+G7kXThuqXhuqzEguG6pW3hu5vDtOG6oOG6peG6qm7huqVt4buT4bqlbeG6tuG6ueG6pWvhurtr4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXhuqzDtOG6pWvhurtr4bqlbXd14bql4bqs4buf4bql4bu54bqgaXXhuqVt4but4bub4bqla8O54bqla3fhuqXDgeG7s+G6pcahw6rhuqXDgMOsdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWvhurtr4bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqXhuq1i4bqldeG7l+G6vULhuqXDgMahbsO64bql4bu54bqgQuG6pW3hu591xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S251w4BuQcOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWThuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqViY+G6p+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqn4bqnw6kv4bqtY2Rs4bqr4bqtYuG6q2Xhuq3huqvDgGPhuqvhuq1kc2QtQW5rbuG7m+G6rG5sLeG6reG6qeG6qcSRYuG6qeG6p+G6p8Op4bqnw6nDoHHhu7du4buXw6LhuqXhurlzw4Azw6Ij4bq24bqlbcO64bq9deG6peG6q8Op4bqn4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqVi4bqnw6nhuqVr4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOA4bq04bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVrw7nhuqVs4bufa8ah4bqlS8O64bqs4bubbC3huq3DqeG6pcOAQeG7s+G6peG6rMO0w6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r0vhurtr4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqVt4bq2w71r4bqlcuG7m+G7k3ThuqXDgEHhurnhuqV1xqHhu5vhu5HDgOG6pW3hu63huqXDgMahaXXhuqV1xqHhu5vhu5HDgMOh4bqldcO14bqg4bqla8O54bqlauG7m+G7k+G6oOG6pcah4bub4buRdeG6pcOB4burw4DhuqXDgeG7jeG6pW3hurbDvWvhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqXhu7PhuqVyxqHhuqDhuqVtZmvhuqVq4bub4buRw4DDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6ryPhurbhuqVtw7rhur114bql4bqrw6nhuqfDoeG6pW3DuXXhu5fhuqXDgMOq4bub4bqlw4DGoeG7n+G6peG6quG7geG6pUrhu6F04bqlI3d1w6HhuqVt4buB4bqla8ah4bqg4buJdeG6pWrhu5/huqVtw6xC4bqlbeG6ruG6pWvhurtr4bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXhuqXhuqzhu4vDgOG6pWvGocOtw4DhuqXhu4d14bql4buzw6HhuqVyxqHhuqDhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqVtZmvhuqVq4bub4buRw4DhuqXhuqx44bub4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlw4BB4buz4bql4bqsw7ThuqXDgOG6tOG6pcOAaXThuqVs4bufa8ah4bql4buz4bqlxqDhur114bql4bu44bqg4bura+G6peG6rOG6veG6pT1B4bqgdeG7l+G6peG7uOG6oOG7q2vDoOG6pT1Bw7p14buX4bqlw4HhuqDhu6vDgOG6peG7ueG6oOG6u+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pWvhurtrxqHhuqVzQuG6pcOAw6rhu5vhuqVtaULDoeG6pWvhurtr4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqVt4bq2w71r4bqlbXd14bql4bqs4buf4bqlauG6v8O64bqlbeG6v3ThuqVrxqHDteG6pW3hu63huqXhu4d14bqldHbhu5vhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pcOA4bq2d3Xhu5fhuqVt4bq2d3Xhu5fhuqVjxJHDoOG6p+G6p+G6p+G6pW3hu7F14buXL3Xhu5fhur1Cw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0tudcOAbkHDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVk4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYmPhuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6p+G6p8OpL+G6rWNkbOG6q+G6rWLhuqvDqWPhuqvDgMOpZOG6qeG6qXNlLUFua27hu5vhuqxubC3huq3DqWVlYmXEkeG6q2XhuqfhuqfDoHHhu7du4buXw6LhuqXhurlzw4Azw6Ij4bq24bqlbcO64bq9deG6peG6q8Op4bqn4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqVi4bqnw6nhuqVr4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOA4bq04bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVrw7nhuqVs4bufa8ah4bqlS8O64bqs4bubbC3huq3DqeG6pcOAQeG7s+G6peG6rMO0w6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r0vhurtr4bqlw4DGoeG6ruG6pcOAxIJr4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVt4bq2w71r4bqla+G6u2vhuqVrxqHhu5vDtXXhuqXDgcOJ4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pXXhu5fhurlC4bqlbeG7k+G6pWvhurtr4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXDgXh04bqlbeG6tsO9a+G6pXXhu5fGoeG7oeG6pXXhu5d34bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9N4bq2w71r4bqlauG7m8O1w4DDoeG6pSPhurbhuqVtw7rhur114bql4bqrw6nhuqfhuqVtw7l14buX4bqlw4BB4buPdeG6peG6rMODdeG7l+G6pW3hu7Hhu5vhuqXhuqrhurnhuqVyxqHhuqDhuqVsaXXhuqVr4bq2w6HhuqXDgMahw7rhurt14buX4bqlbeG7gXXhu5fDoeG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqla2lC4bql4bqq4bq5dcahw6DhuqU8eOG7m+G6pWt34bqlw4Hhu7PhuqXGocOq4bqlw4DDrHXhu5fhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgMOq4bubw6HhuqV1xqHhuqZ14buX4bqldeG7l+G6vULhuqXDgHjhu5vDoeG6pW13deG6peG6rOG7n+G6pWzDguG6pXLhu5vDtXXhuqVt4bq2w71r4bqla8Ot4bu34bqlw4BB4buPdeG6peG7l+G7m+G6ucO64bqlbcO5deG6pcOAxqHhu4904bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqVz4buPdeG6pcOA4buvdeG7l+G6pcOB4bur4bqlY+G6p+G6p+G6pXXhu5fhurZ54bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0tudcOAbkHDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVk4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYmPhuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6p+G6p8OpL+G6rWNkbOG6q+G6rWJi4bqnY+G6q8OA4bqpY+G6qeG6qXPDqS1Bbmtu4bub4bqsbmwt4bqt4bqpxJFlZOG6p+G6qeG6p+G6rWNkw6Bx4bu3buG7l8Oi4bql4bq5c8OAM8OiI+G6tuG6pW3DuuG6vXXhuqXhuqvDqeG6p+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqV1xqHhu4t14bqla+G6u2vGoeG6pXNC4bqlYuG6p8Op4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXDgOG6tOG6pWvhurtr4bqldeG6tnhr4bqla8O54bqlbOG7n2vGoeG6pUvDuuG6rOG7m2wt4bqtw6nhuqXDgEHhu7PhuqXhuqzDtMOi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq894bq0deG7l+G6pWvhu6l14buX4bqlbGl14bqlbeG6tsO9a+G6pWvhurtr4bqla8ah4bubw7V14bqlw4HDieG6pW3DuXXhuqXDgOG7m8O14bu3w6HhuqXGoeG6tnh14buX4bqlbMSpdeG6peG6rMO04bqldXfhu5vhuqXhu7PhuqVt4buT4bqla+G6u2vGoeG6pXNCw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0tudcOAbkHDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVk4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYuG6p+G6q+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqn4bqnw6kv4bqtY2Rs4bqr4bqtYmLhuqnhuqfhuq3DgOG6qWVi4bqpc+G6qS1Bbmtu4bub4bqsbmwt4bqp4bqn4bqn4bqtYuG6p8SRYsSRxJHhuqvDoHHhu7du4buXw6LhuqXhurlzw4Azw6Ij4bq24bqlbcO64bq9deG6peG6q8Op4bqn4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVr4bq7a8ah4bqlc0LhuqVi4bqnw6nhuqVr4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOA4bq04bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVrw7nhuqVs4bufa8ah4bqlS8O64bqs4bubbC3huq3DqeG6pcOAQeG7s+G6peG6rMO0w6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXhuqXhu7dLbnXDgG5Bw6Lhuq9Ld+G6pcOB4buz4bql4bqs4buLw4DhuqVrxqHDrcOA4bql4bqs4bq94bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXhuqXhu4d14bql4buzw6HhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqVr4bqu4bq54bqlI+G6tuG6pW3DuuG6vXXhuqXhuqvDqeG6p+G6pWvDueG6pcOAxqHhu5PhuqXDgOG7m8O14bu34bqldcah4buLdeG6pW3hurbDvWvhuqVj4bqn4bqn4bqla+G7qXXhu5fhuqVsaXXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6pcOBw4BCc24zw6LDgG7huqrDgC3hurlz4bub4buXdTnhuqVB4bub4buXxqHDgGHDouG6r8SDauG6r1Phu4/huqVN4buxdeG7l8SDL2rhuq/Egy/hu7fhuq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

3 bình luận

 Nam - 16:56 03/07/20

 Trả lời

Trân quí những tình cảm của Đảng, Nhà nước, các chiến sĩ ở sư đoàn 390 đã và đang tham gia chiến dịch chống Covid -19! Chúng tôi, những người lao động được trở về Việt Nam nhờ các chuyến bay “đưa người Việt về nước“ do đại sứ quán Việt Nam tại Srilanka tổ chức, thành thật biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Đảng và Nhà Nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu lao động để góp một phần công sức vào sự phát triển của đất nước. Xin chân thành cảm ơn! Việt Nam.

 Hoàng Mạnh Hùng CCB - 17:44 12/03/20

 Trả lời

Chống dịch như chống giặc, tiếp tục nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ,

 Bui đúc bău - 20:20 05/03/20

 Trả lời

Ok tuyệt vời, hãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bác là cựu chiến binh... tự hào với những anh "Bộ đội Cụ Hồ " làm theo Đảng, phục vụ tổ quốc, nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]