Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam; kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG6vmxu4buTbDjhu6nhurPhur9sOOG7kXRtOOG6v+G7lThsbeG7i+G7sTjDtOG7teG6vzjhu6vhu7M44burbOG6s+G7k2s4w6Avw6E5w6E5MS9sYTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzLhu6rGsMO6OOG6v2Xhu6c44buTbOG6tThrbeG6s+G7mTjhu4fhuqc44buTa2zDsjhseeG7sTjhur9seeG6tzjhu4d5w7rhur84bHnDueG7k2s44bq/bMOtOOG7h3A44bunbHY44bq/ZeG7pzjhu6tsxJHhu5E44buTbWnhu5N9OOG7h23DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44buTbOG6ueG7pzjFqeG7seG7n+G6vzjhu6vDs+G6v2w4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buRfTjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurdbOMOA4bu3OMO04bqiOMO14bquOMO04bux4bq54burOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6tsbThs4bq14buTbDjhu6ds4bqz4bunOMO04bux4bq54burOEHDrDjDgOG7tzjDtOG6ojhBbTjhu6dsw6Lhu5E4bOG6teG7k2w44bq/bG7hu5NsfV1dXTjDtOG6tTjhu5Ns4bu54buTazjhur9sbuG7k2w44bup4bqz4bq/bDjhu5F0bTjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844bur4buzOOG7q2zhurPhu5NrOMOgL8OhOcOhOV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu4Hhu6ts4bux4buRw6o4beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs4w6M5OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjDozk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DoTk54bqxL2E54bqj4buBw6A54bqxw6Dhuq/DoOG6seG7q8Oj4bqxOeG6ocO0w6Et4bun4bq3a+G7gy3hur/hu5nhu6fhuqBd4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN+G6vmxu4buTbDjhu6nhurPhur9sOOG7kXRtOOG6v+G7lThsbeG7i+G7sTjDtOG7teG6vzjhu6vhu7M44burbOG6s+G7k2s4w6Avw6E5w6E5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG6pOG7k2w44buRbeG7k2w4bMah4bq3XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMuG7qmx3OOG7q3bhur84w7Vt4buJ4buROOG7qeG7meG6s+G7qzjhur/hurfhu5E4w7XDreG7qzjhur9sbTjhu5NrxJHhu5M44bup4bqz4bq/bDjhu5Ns4bq1OOG7k3l04bq/OMWp4bux4bq3OMOVbOG7mTjDqsOi4bq/OOG7kmzhurU44buTeXThur8xL+G7qeG7q8aw4buZ4buTazIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buSa2zDszjhu4fDs+G7k2w4MeG6tzhsxrDhu4NqLjds4bur4bur4buney8vQeG6t+G7k8Oq4bq34buTXeG6v2xt4buTbOG7p2zhu7FdQeG7ky/hu6fhu5nGsOG7q+G6t8O0L+G7p+G6t2vhu4Mv4bun4buZxrDhu6vhurfDtC/hur9sbeG7k2zhu6ds4buxL2zhu4Phu6ts4buZ4buTa0Hhurfhu5PDquG6t+G7kz7hur/DtOG6t+G7qeG7qV9t4buBLmE8X+G7p+G6t2vhu4MuYTzhu5Hhu5nhu4Hhu4Mu4buB4buD4bur4bq3bcO0POG7geG7meG6v+G7seG7keG7g+G7k+G7q19t4buBLmHhurHhuq/hurHhuqFhNzJhYS/DoTnDoTkv4buS4buGLeG6vuG7pjEv4bq3MjjDquG6t+G7kzhs4bq14buTbDjhu5Nr4bq14bqgOMOhOS85YS/DoTnDoTk44bq/d+G6tzjhur5sbuG7k2w44bunbHc4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOEHDrDjhu6tsdzjhu6t24bq/OGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbDjhu6ts4buxcOG6vzjDtOG7jeG7k2w4QeG7teG6vzjDlWzhu5k4w6rDouG6vzjhu5Js4bq1OOG7k3l04bq/OOG6v+G7lThsbeG7i+G7sTjDtOG7teG6vzjhu6tsbThs4bq14buTbDjhu6vhu7M44buTa+G6teG6oDhhw6MvOcOgL8OhOcOhOV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buSa2zDszjhu4fDs+G7k2w44buT4bq14bqgOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDhBw6w44burbHc44burduG6vzhs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2w4IOG7quG7qkzhur4wOOG7q2zhu7Fw4bq/OMO04buN4buTbDhB4bu14bq/OMOVbOG7mTjDqsOi4bq/OOG7kmzhurU44buTeXThur9bOMOq4bq34buZOGvhu6Hhu5F7OOG7quG7qkzhur444burbOG7sXDhur84w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur844burbOG7sThB4bq1OGzhu5nhurXhu5M44burxrDhuqU44bq/4bqz4bq/OMO1bOG7meG6peG7kzjhu6ts4buxOOG7k2vEkeG7kzjhu6nhurPhur9sOOG7k2zhurU44buTeXThur84xanhu7Hhurc4w5Vs4buZOMOqw6Lhur844buSbOG6tTjhu5N5dOG6v3044buq4buqTOG6vjjhu6ts4buxcOG6vzjDtOG7jeG7k2w4QeG7teG6vzjDtW3hu4nhu5E44bup4buZ4bqz4burOOG6v2xtOOG7k2vEkeG7kzjhu6nhurPhur9sOOG7k2zhurU44buTeXThur84xanhu7Hhurc4w5Vs4buZOMOqw6Lhur844buSbOG6tTjhu5N5dOG6vzggw7Vs4buj4buTazjDquG6t+G7mThr4buh4buROOG7p2zDqeG7kzhB4buf4buTOOG7k2zhurU44buTeXThur844burbOG6t+G7kThrbeG6tzjhu6vGsOG7meG7k2s44buB4bu1OOG6s+G7kzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OOG7q2zhu4Phu5k4bG/hu5NsOOG7q2zDveG6vzjhu4fhu59tOOG7q+G6s+G6vzjhur/hu6Phu5NrOOG7q3k4LTjhu6bhu6bhu6YwfTjhu6rhu6pM4bq+OOG7q2zhu7Fw4bq/OMO04buN4buTbDhB4bu14bq/OOG7h+G6reG7k2s4w7XhuqI4QeG6tTjhu6nhu7c44buBduG7k2s44bur4bq1bTjDtWzhu5nhuqXhu5M44burw6JtOMOVbOG7mTjDqsOi4bq/OOG7kmzhurU44buTeXThur99OOG7k2xt4buL4buROEF2OEHhurU4xanhu7HhuqDDrOG7kzhsw6Lhu5M44bq/d+G6tzjhur/hurPhur844bq/czjFqeG7seG6t+G7k1s44buHc+G7kzhBw7M44bq/4buVOMO0bWnhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44burxrDhu5nhu5NrOEFt4buL4bq/OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44buq4buqTOG6vjjhu6ts4buxcOG6vzjDtOG7jeG7k2w4QeG7teG6vzjDlWzhu5k4w6rDouG6vzjhu5Js4bq1OOG7k3l04bq/XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMsOK4bqnbTjDquG7mzjDoDhB4bqt4buTOMOq4bql4buTOEHDrDjFqOG7seG6sDjDquG6peG7mTjhu6vGsG844buHeXXhu5NrOMOqcDEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur7hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844bur4buzOOG7k2vhurXhuqA4YS/DoC/DoTnDoTlbOOG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsODHhurc4bMaw4buDai43bOG7q+G7q+G7p3svL0Hhurfhu5PDquG6t+G7k13hur9sbeG7k2zhu6ds4buxXUHhu5Mv4bun4buZxrDhu6vhurfDtC/hu6fhurdr4buDL+G7p+G7mcaw4bur4bq3w7Qv4bq/bG3hu5Ns4bunbOG7sS9s4buD4burbOG7meG7k2tB4bq34buTw6rhurfhu5M+4bq/w7Thurfhu6nhu6lfbeG7gS5hPF/hu6fhurdr4buDLmE84buR4buZ4buB4buDLuG7geG7g+G7q+G6t23DtDzhu4Hhu5nhur/hu7Hhu5Hhu4Phu5Phu6tfbeG7gS5h4bqx4bqv4bqv4bqvw6A3MjnhurEvw6E5w6E5L+G7kuG7hi3hur7hu6YxL+G6tzI4w6rhurfhu5M4bOG6teG7k2w44buTa+G6teG6oDhhw6AvOWEvw6E5w6E5OMOq4bqnbTjDquG7mzjDoDhB4bqt4buTOMOq4bql4buTOMWp4bux4bqgOOG7p2zDouG7kTjhu6ds4bqz4bunOMO04bux4bq54burOEHDrDjFqOG7seG6sDjDquG6peG7mTjhu6vGsG844buHeXXhu5NrOMOqcDhr4buh4buRezEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzJhLTjhu5JrbMOzOOG7h8Oz4buTbDjhu6nhu584YeG6ry/DoTlhw6Ev4buS4buGLeG6vuG7pjjhu5Nr4bq14bqgOGHDoC/DoC/DoTlhw6E44bq/d+G6tzjhur5sbuG7k2w44bunbHc4QcOsOMWo4bux4bqwOMOq4bql4buZOOG7q8awbzjhu4d5deG7k2s4w6pwXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDoS044buSa2zDszjhu4fDs+G7k2w44bup4bufOOG6o8OjL8OhOWHhuqEv4buS4buGLeG6vuG7pjjhu5Nr4bq14bqgOMOgOS/huqMvw6E5YeG6oTjhur934bq3OOG6vmxu4buTbDjhu6dsdzjhu6nhu7fhurc44buHcW1bOMOqcTjhu6nhu7Hhu5NrOOG7kXDhu6s44bup4bufOOG7h23DrOG7sTjhur934bq3OOG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsOOG7qeG7nzhh4bqvL8OhOWHDoS/hu5Lhu4Yt4bq+4bumOOG7k2vhurXhuqA4YcOgL8OgL8OhOWHDoTjhur934bq3OOG6vmxu4buTbDjhu6dsdzhBw6w4xajhu7HhurA4w6rhuqXhu5k44burxrBvOOG7h3l14buTazjDqnBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOgLTjhu5JrbMOzOOG7h8Oz4buTbDjhu6nhu584w6Hhuq8vw6E5YcOjL+G7kuG7hi3hur7hu6Y44buTa+G6teG6oDjDoTkv4bqhL8OhOWHDozjhur934bq3OOG6vmxu4buTbDjhu6dsdzjhu6nhu7fhurc44buHcW044buRcOG7qzjhu6nhu5844buHbcOs4buxOOG6v3fhurc44buSa2zDszjhu4fDs+G7k2w44bup4bufOOG6o8OjL8OhOWHhuqEv4buS4buGLeG6vuG7pjjhu5Nr4bq14bqgOMOgOS/huqMvw6E5YeG6oThB4bq1OOG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsOOG7qeG7nzhh4bqvL8OhOWHDoS/hu5Lhu4Yt4bq+4bumOOG7k2vhurXhuqA4YcOgL8OgL8OhOWHDoTjhur934bq3OOG6vmxu4buTbDjhu6dsdzhBw6w4xajhu7HhurA4w6rhuqXhu5k44burxrBvOOG7h3l14buTazjDqnBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2syTHl04buTazjhu4Hhur3hu5M44bq/bG044burbcOt4burOEHDrDjhu6tsw73hur844bqt4buTOOG6v2zhuq3hu5M44buT4bux4bujbVs44buHbcOs4buxOMO1beG7i+G7kzjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o20xL+G7qeG7q8aw4buZ4buTazIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buSa2zDszjhu4fDs+G7k2w4MeG6tzhsxrDhu4NqLjds4bur4bur4buney8vQeG6t+G7k8Oq4bq34buTXeG6v2xt4buTbOG7p2zhu7FdQeG7ky/hu6fhu5nGsOG7q+G6t8O0L+G7p+G6t2vhu4Mv4bun4buZxrDhu6vhurfDtC/hur9sbeG7k2zhu6ds4buxL2zhu4Phu6ts4buZ4buTa0Hhurfhu5PDquG6t+G7kz7hur/DtOG6t+G7qeG7qV9t4buBLmE8X+G7p+G6t2vhu4MuYTzhu5Hhu5nhu4Hhu4Mu4buB4buD4bur4bq3bcO0POG7geG7meG6v+G7seG7keG7g+G7k+G7q19t4buBLmHhurHhuq/hurHDoeG6oTcyYcOgL8OhOcOhOS/hu5Lhu4Yt4bq+4bumMS/hurcyOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG7k2vhurXhuqA4w6FhL2Evw6E5w6E5OOG6v3fhurc44bq+bG7hu5NsOOG7p2x3OGx5dOG7k2s44buB4bq94buTOOG6v2xtOOG7q23DreG7qzjDlOG7seG6ueG7qzjhur5s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o21bOOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5U4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG6v3Y44burbOG7iThBw6w44burbMO94bq/OOG6reG7kzjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o21bOOG7h23DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtOOG6v+G7lThsbeG7i+G7sTjDtOG7teG6vzjhu6tsbThs4bq14buTbDjhu6vhu7M44buTa+G6teG6oDg54bqjLznDoC/DoTnDoTldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2sy4buqxrDDujjhur9l4bunOOG7k2zhurU4a23hurPhu5k44buH4bqnOOG7k2tsw7I4bHnhu7E44bq/bHnhurc44buHecO64bq/OGx5w7nhu5NrOOG6v2zDrTjhu4dwOOG7p2x2OOG6v2Xhu6c44burbMSR4buROOG7k21p4buTMS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsOOG7qeG7nzgx4bq3OGzGsOG7g2ouN2zhu6vhu6vhu6d7Ly9B4bq34buTw6rhurfhu5Nd4bq/bG3hu5Ns4bunbOG7sV1B4buTL+G7p+G7mcaw4bur4bq3w7Qv4bun4bq3a+G7gy/hu6fhu5nGsOG7q+G6t8O0L+G6v2xt4buTbOG7p2zhu7EvbOG7g+G7q2zhu5nhu5NrQeG6t+G7k8Oq4bq34buTPuG6v8O04bq34bup4bupX23hu4EuYTxf4bun4bq3a+G7gy5hPOG7keG7meG7geG7gy7hu4Hhu4Phu6vhurdtw7Q84buB4buZ4bq/4bux4buR4buD4buT4burX23hu4EuYeG6seG6r+G6scSD4bqxNzJh4bqhL8OhOcOhOS/hu5Lhu4Yt4bq+4bumMS/hurcyOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG7k2vhurXhuqA4w6HhuqEvOWEvw6E5w6E5OOG6v3fhurc44bq+bG7hu5NsOOG7p2x3OMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhur9sw6044buHcDjhu6vGsMO6OOG6v2Xhu6c44buH4bufbThBdG044buTbOG6tThrbeG6s+G7mTjhu4fhuqc44buTa2zDsjhseeG7sTjhur9seeG6tzjhu4d5w7rhur84bHnDueG7k2s44bq/bMOtOOG7h3A44bunbHY44bq/ZeG7pzjhu6tsxJHhu5E44buTbWnhu5M44burxrDhu5nhu5NrOMO0eXPhu5NrOGx54buxOOG6v+G7lThsbeG7i+G7sTjDtOG7teG6vzjhu6tsbThs4bq14buTbDjhu6vhu7M44buTa+G6teG6oDhh4bqjLznDoC/DoTnDoTldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmzhurU4a23hurPhu5k44buH4bqnOOG7k2tsw7I4bHnhu7E44buHecO64bq/OGx5w7nhu5NrOOG6v2zDrTjhu4dwOOG7q8aww7o44bq/ZeG7pzjDtWxtOOG6v+G7lTjhu4d3OOG6v+G6s+G6vzjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTezjhu6rGsOG7teG6vzjhu6ttw63hu6c4a23huqXhu5NrOOG7gcOi4bqgWzhrbeG6s+G7mTjhu4F24bq/WzhseXThu5NrOOG7geG6veG7kzjhu6ts4bu14bq/OGzhurXhu5NsOEHhurU44burbOG6t+G7kThrbeG6tzjhu4fhu5Xhu5NrOMOKTD1MOOG7q+G7szjhuqM44buT4bqt4buROCDhu4d3OMOjOTjhu6ts4bqz4buTazA44burxrDDuTjDtGnhu5N9OOG7k2tsw7I4bHnhu7E44burxrDhu5nhu5NrOMO1bOG7meG6peG7k2s44burbHVtOGtt4bq34buTOOG7q+G7szjhu5Nr4bq14bqgOGEvYS9h4bqx4bqx4bqhOOG7h8Ot4buTOMOgYS/huqMvw6E5YWF9OOG7h+G6t+G7k2s4bHnDueG7k2s4w7R5c+G7k2s4bHnhu7E44burw6JtOOG7q2x1bTjhu4dt4buJ4buROOG7k2vhurXhuqA4YS9hL8OhOWHDoV044buqxrB5deG7k2s4bMO64bunOMOqw7M44burw6Lhu5E44buB4buz4buTazhsecO54buTazjDtHlz4buTazhseeG7sTjhu6ts4buD4buZOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhur934bq3OMOU4bux4bq54burOMOKTD1MOOG7q2xvOOG7h3nDuuG6vzhsecO54buTazjhu6vGsMO6OOG6v2Xhu6c44bup4bq34buxOMO1bG044buHecO64bq/OGx5w7nhu5NrOMO0w6JtOMO0eXPhu5NrOGx54buxXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMuG7hm3DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44buTbOG6ueG7pzjFqeG7seG7n+G6vzjhu6vDs+G6v2w4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buRMS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsODHhurc4bMaw4buDai43bOG7q+G7q+G7p3svL0Hhurfhu5PDquG6t+G7k13hur9sbeG7k2zhu6ds4buxXUHhu5Mv4bun4buZxrDhu6vhurfDtC/hu6fhurdr4buDL+G7p+G7mcaw4bur4bq3w7Qv4bq/bG3hu5Ns4bunbOG7sS9s4buD4burbOG7meG7k2tB4bq34buTw6rhurfhu5M+4bq/w7Thurfhu6nhu6lfbeG7gS5hPF/hu6fhurdr4buDLmE84buR4buZ4buB4buDLuG7geG7g+G7q+G6t23DtDzhu4Hhu5nhur/hu7Hhu5Hhu4Phu5Phu6tfbeG7gS5h4bqx4bqv4bqx4bqxw6E3MmHDoy/DoTnDoTkv4buS4buGLeG6vuG7pjEv4bq3MjjDquG6t+G7kzhs4bq14buTbDjhu5Nr4bq14bqgODnDoC85w6Evw6E5w6E5OOG6v3fhurc44bq+bG7hu5NsOOG7p2x3OMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhur9sbTjhu6ttw63hu6s44buRcOG7qzjhu6nhu5844buHbcOs4buxOEHhurU4w6pt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c44burbG04bOG6teG7k2w4w5Thu7Hhurnhu6s4xajhu7Hhu5/hur844burw7Phur9sOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844bur4buzOOG7k2vhurXhuqA4w6E5LznDoC/DoTnDoTldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsaw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhu5Fw4burOOG7qeG7nzjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG7k2zhurnhu6c4xanhu7Hhu5/hur844burw7Phur9sOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhu6ts4buD4buZOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhu6vDom044buGbcOs4buxOGHhurE4w5Thu7Hhurnhu6s4xajhu7Hhu5/hur844burw7Phur9sOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThr4buh4buRezEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzJhLTjDim3DreG7qzjhu6ttw63hu5NrOEBt4buL4burOOG7h3c44buH4buJOGzhu5fhurc44buTbOG6ueG7pzhB4bq14buZOOG6v3Dhu5NrOOG7h+G7oeG7k2s4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROMO04bq1OMO1bOG6pTjhu5Phuq3hu5NrOOG7k2ts4buDWzjhu5Phu5VtWzjhu4fGoeG6v1s4QW3DreG7qzjDquG6q+G7k2s44burbcOt4buTazhAbeG7i+G7qzjhu6ds4buvOGzDuuG7pzhBdG044buR4bujbTjhu6vGsHl14buTazjhu6nhu5/hu5NrOEHhurU4w7ThurXhu5E4QW3hu4vhur844bq/d+G6tzjhu5NreXVtOMOAbeG7kzjhu5Ns4bq54bunOMWp4bux4buf4bq/OOG7q8Oz4bq/bDhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5FdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOhLTjhu5JreXVtOMOAbeG7kzjhu5Ns4bq54bunOMWp4bux4buf4bq/OOG7q8Oz4bq/bDhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E44burbOG7g+G7mTjFqeG7seG6oDjhu4fDs+G7k2w44burw6JtOMO1bOG7meG6peG7kzhhOEHhurU4w7Vs4buZ4bql4buTOMOhOOG7hm3DrOG7sThh4bqxOMOU4bux4bq54burOMWo4bux4buf4bq/OOG7q8Oz4bq/bDhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E44bunbOG6pW04w7ThurU44buTa3l1bTjhu4fhurfhu5NrOOG7q2x5deG7k2s44burxrDhu6044burw6JtOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThB4bq1OOG7h+G6pzjhu4d5w7rhur844bq+czjFqeG7seG6t+G7kzjhur/hu6Phu5NrOOG6t+G7kzjhur/hu5U44burbOG6u+G7kTjFqeG7seG6oMOs4buTOOG6v3fhurc4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROOG6v2Xhu6c44buqbGc44burbHl14buTazjhu6vGsOG7rV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqbHVtOGtt4bq34buTOOG7q2x5deG7k2s44burxrDhu6044burw6JtOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhur934bq3OOG7k2t5dW04w4Bt4buTOOG7k2zhurnhu6c4xanhu7Hhu5/hur844burw7Phur9sOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhu4d5w7rhur844burbuG7k2w44bur4buzOOG7k2vhurXhuqA44buTa3l1bTjhu4fhu5U44buHecO64bq/OOG6v2Xhu6c44buqbGc44burbHl14buTazjhu6vGsOG7rV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyw6AtOMOVbOG6pTjhu5Phuq3hu5NrOMOq4bql4buZOOG7h+G6peG7kTjhur/hu7Fw4bq/OOG7qeG7n+G7k2s44burw6JtOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhur934bq3OOG7k2t5dW04w4Bt4buTOOG7k2zhurnhu6c4xanhu7Hhu5/hur844burw7Phur9sOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhu4d5w7rhur844bq/bMO94buTazjhu5Ft4buTbDjDquG6q+G7k2s44bur4bq1bTjhu6nhuqXhu5NbOOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M44burbOG7sTjhu5Ns4bq54bunOGzDuuG7pzjhu6ds4bqz4bunOOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu4fhu5U4bOG7mWLhur844bup4bu1OMOq4bql4buZOMO04bqn4buTbDjhur934bq3OOG7q3E44bq/bMO94bq/Wzjhur/hurM44buTbMSR4buTOOG7q8OibThAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5FdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2sy4buqw6Lhu5E44buB4buz4buTazhrbWXhuqA44bunbOG7heG7pzjDtW3hu5NsOOG7geG7meG6t+G7k2w4QXRtOOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOOG7k2zhurnhu6c4w7Vs4bq74buxOOG7ozjhu6vhu6M44bq/4buVOMOq4bql4buTOOG7h+G7oThBbTjhu6dsw6Lhu5E44bq/bHc4xanhu7HhuqDDrOG7kzEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur7hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844burbG04bOG6teG7k2w44bur4buzOOG7k2vhurXhuqA4w6HDoS85w6Avw6E5w6E5Wzjhu5JrbMOzOOG7h8Oz4buTbDgx4bq3OGzGsOG7g2ouN2zhu6vhu6vhu6d7Ly9B4bq34buTw6rhurfhu5Nd4bq/bG3hu5Ns4bunbOG7sV1B4buTL+G7p+G7mcaw4bur4bq3w7Qv4bun4bq3a+G7gy/hu6fhu5nGsOG7q+G6t8O0L+G6v2xt4buTbOG7p2zhu7EvbOG7g+G7q2zhu5nhu5NrQeG6t+G7k8Oq4bq34buTPuG6v8O04bq34bup4bupX23hu4EuYTxf4bun4bq3a+G7gy5hPOG7keG7meG7geG7gy7hu4Hhu4Phu6vhurdtw7Q84buB4buZ4bq/4bux4buR4buD4buT4burX23hu4EuYeG6seG6sWHDoMSDNzJhxIMvw6E5w6E5L+G7kuG7hi3hur7hu6YxL+G6tzI4w6rhurfhu5M4bOG6teG7k2w44buTa+G6teG6oDg54bqjLznDoS/DoTnDoTk44bq/d+G6tzjhur5sbuG7k2w44bunbHc44bup4bu34bq3OOG7h3FtWzjDqnE44bup4bux4buTazjhu5Fw4burOOG7qeG7nzjhu4dtw6zhu7E44bq/d+G6tzjhu5JrbMOzOOG7h8Oz4buTbDgx4bq3OGzGsOG7g2ouN2zhu6vhu6vhu6d7Ly9B4bq34buTw6rhurfhu5Nd4bq/bG3hu5Ns4bunbOG7sV1B4buTL+G7p+G7mcaw4bur4bq3w7Qv4bun4bq3a+G7gy/hu6fhu5nGsOG7q+G6t8O0L+G6v2xt4buTbOG7p2zhu7EvbOG7g+G7q2zhu5nhu5NrQeG6t+G7k8Oq4bq34buTPuG6v8O04bq34bup4bupX23hu4EuYTxf4bun4bq3a+G7gy5hPOG7keG7meG7geG7gy7hu4Hhu4Phu6vhurdtw7Q84buB4buZ4bq/4bux4buR4buD4buT4burX23hu4EuYeG6sWHhuqHDo+G6oTcyYWHDoy/DoTlhxIMv4buS4buGLeG6vuG7pjgxL+G6tzLhu5Nr4bq14bqgOGHEgy9hOS/DoTlhxIM4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG7h23DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7q1s4w7Thuqnhu6c4xrDhurPhu6dbOOG7k2zhurnhu6c4w7Vs4bq74buxOEHhurU4w7Vt4buTbDjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7gcOz4bq/bDhBdjjDquG6peG7mThs4bq14buTbFs4w6rhuqfhu5k44buBeeG7peG7k2s44bujOOG7q+G7o10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lVs44buSa2zDszjhu4fDs+G7k2w4w6pxOOG7qeG7seG7k2s4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG7q8Oi4buROOG7geG7s+G7k2s4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur9bOOG7q2zhu7E4bOG7oW04S21l4bqgOOG7p2zhu4Xhu6c4w7Vt4buTbDjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2zhurnhu6c4w7Vs4bq74buxOOG7ozjhu6vhu6M44buH4bqnOOG6v2Xhu6c44bq/bOG7mTjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu6vGsOG7meG7k2s44burxrB5deG7k2s4bMO64bunOOG7geG7meG6t+G7k2w44buTa2xt4buL4bunOOG7k2zhurnhu6c4w7Vs4bq74buxOEHhurU44burw6Lhu5E44buTbOG6ueG7pzjhu6M44bur4bujOOG6v+G7lTjhu6dsw6nhu5M44buRw6zhu5E44burbG3DreG7qzjDqsOzOOG7h8Oz4buTbDhBw7M44bq/bMO94bq3OMOq4bql4buTOOG7h+G7oThBbTjhu6dsw6Lhu5E44bq/bHc4xanhu7HhuqDDrOG7k1s44burbOG7n+G7k2s44buTbGXhu6s4QeG6tTjhu6vhu5nhurXhu5M4QWbhu5M4w7Thuqfhu5NsOOG7q2xxOOG6v3fhurc44buTeXThur844bq+cOG7k2s4bOG7l+G6tzjDgOG6pzhscG044bq/bHc44buTa2zhu43hurc4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buRXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMsOVbeG7ieG7kTjhu6vGsOG6t1s4w4Dhu7c4w7ThuqI4w7Xhuq44w7Thu7Hhurnhu6s44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2xtOGzhurXhu5NsOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6s4QcOsOMOA4bu3OMO04bqiOEFtOOG7p2zDouG7kThs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2wxL+G7qeG7q8aw4buZ4buTazIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buSa2zDszjhu4fDs+G7k2w4MeG6tzhsxrDhu4NqLjds4bur4bur4buney8vQeG6t+G7k8Oq4bq34buTXeG6v2xt4buTbOG7p2zhu7FdQeG7ky/hu6fhu5nGsOG7q+G6t8O0L+G7p+G6t2vhu4Mv4bun4buZxrDhu6vhurfDtC/hur9sbeG7k2zhu6ds4buxL2zhu4Phu6ts4buZ4buTa0Hhurfhu5PDquG6t+G7kz7hur/DtOG6t+G7qeG7qV9t4buBLmE8X+G7p+G6t2vhu4MuYTzhu5Hhu5nhu4Hhu4Mu4buB4buD4bur4bq3bcO0POG7geG7meG6v+G7seG7keG7g+G7k+G7q19t4buBLmHhurHhurFhxINhNzJh4bqxL8OhOcOhOS/hu5Lhu4Yt4bq+4bumMS/hurcyOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG7k2vhurXhuqA4YcOhLznDoS/DoTnDoTk44bq/d+G6tzjhur5sbuG7k2w44bunbHc4w7Vt4buJ4buROOG7q8aw4bq3WzjDgOG7tzjDtOG6ojjDteG6rjjDtOG7seG6ueG7qzjhu6vGsOG7meG7k2s44burbG04bOG6teG7k2w44bunbOG6s+G7pzjDtOG7seG6ueG7qzhBw6w4w4Dhu7c4w7ThuqI4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbDjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844burbG04bOG6teG7k2w44bur4buzOOG7k2vhurXhuqA4w6BhLznDoC/DoTnDoTldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsOOG7k+G6teG6oDjFqeG7seG6oDjhu4fDs+G7k2w4QcOsOMO1beG7ieG7kTjhu6vGsOG6tzjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjhu6tsbThs4bq14buTbDjhu6ds4bqz4bunOMO04bux4bq54burOEHDrDjDgOG7tzjDtOG6ojhBbTjhu6dsw6Lhu5E4bOG6teG7k2w44bq/bG7hu5NsWzjDgOG7tzjDtOG6ojjDteG6rjjDtOG7seG6ueG7qzjhu5NreXVtOOG6v+G7lTjhu6ts4bq74buROMWp4bux4bqgw6zhu5NbOOG7q8aw4bqz4bq/bDjhu5NsbeG7i+G7kTjhu6vGsOG7meG7k2s44burbG04bOG6teG7k2w44bunbOG6s+G7pzjDtOG7seG6ueG7qzhBw6w4w4Dhu7c4w7ThuqI4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buQduG6vzjhu4du4bq/bDjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurc44buTbOG6q+G7kTjDgOG7g+G7kTjDgOG7heG7q1s44buH4bqz4buTbDhrbeG6szjhu6tv4buTbDhsb+G7k2w44burbG04bOG6teG7k2w44bunbOG6s+G7pzjDtOG7seG6ueG7qzhBw6w4w4Dhu7c4w7ThuqI4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbH044buHcOG7k2s4QW1p4buTWzjDtWzhu4Phu5M44burbHnDueG7k2s44bq/czjFqeG7seG6t+G7k1s44burcTjhur9sw73hur9bOOG6v+G6szjhu5NsxJHhu5M44bq/4buVOOG7q2zhurXhu5NsOOG7q27hur9sOOG7q8aw4buZ4buTazhBbeG7i+G6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6s4QcOsOMOA4bu3OMO04bqiOEFtOOG7p2zDouG7kThs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2x9OOG7p2zhurPhu6s4bG3hu4vhu5M44buTbOG7ueG7k2s4bMOi4buTOOG6v2zDrVs4QXl04buTazjhu5Hhuqnhur9bOMOqZeG7qzjhur/hurnhu6dbOOG7qeG6t2044bup4buV4burWzhBbTjhu6dsw6Lhu5E44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2xtOGzhurXhu5NsOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6s4QcOsOMOA4bu3OMO04bqiOEFtOOG7p2zDouG7kThs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2w44buH4buJOMO1w7Phu6c44burbHVtOOG6v2xl4buTOOG6v2zDsuG7k2xbOMOA4bu3OMO04bqiWzjDtWzhuqnhur844bunbHbhur9dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOKaeG7kzjhur/DouG7k2w44buH4buVWzjhu6ds4buX4buTa1s44bq/bOG7n+G7k2tbOOG7k2vhuq3hu5M44bq/bGLhu5M44bq/4bqz4bq/OEFtOOG7p2zDouG7kTjhu6vGsOG7meG7k2s44burbG04bOG6teG7k2w44bunbOG6s+G7pzjDtOG7seG6ueG7qzhBw6w4w4Dhu7c4w7ThuqI4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbH044bur4bqt4buTazjhur95deG7k2s4w7Xhuq44w7Thu7Hhurnhu6tbOMO14bquOOG6v3lz4buTazhs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2w44burxrDhu5nhu5NrOEFt4buL4bq/OOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5NbOOG6s+G7pzjhu4F24buTazjhu6ds4bqz4bunOMO04bux4bq54burOOG7k2zhuqvhu5E4w6rhuqXhu5k44buH4bql4buROGxt4buL4buxOMO04bu14bq/WzhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhu6ts4bu14bq/OOG7q2xtOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6s4QcOsOMOA4bu3OMO04bqiOEFtOOG7p2zDouG7kThs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2xdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2syw5Xhu4Xhu5k44buB4bq1bTjhu6tsbjjhu4dt4buJ4buROOG6v2zhu5k4QeG6t+G6oDhB4buf4buTOEF0bTjhu5NreXVtOOG7qeG6t+G7sTjhur/hurdtOOG7k2tsbeG7i+G7kzEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur7hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844bur4buzOOG7k2vhurXhuqA4YS/DoC/DoTnDoTlbODHhurc4bMaw4buDai43bOG7q+G7q+G7p3svL8Oq4bq34buZ4bq/bG3hu5Ns4bunbOG7sV1B4buTL+G7sOG7p8O04buZ4bq34buB4buD4buBL+G7geG7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t20vw6E5w6E5XzlhX2E5LznDoV3hu6fhu4FqNzLFqOG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDg5w6Evw6E5w6E5L8Wo4buGLeG7quG7qmsxL+G6tzI44bq/d+G6tzjhu6psdzjhu6t5dOG7k2s44bq+bG7hu5NsOOG7p2x3OOG7qeG7t+G6tzjhu4dxbVs4w6pxOOG7qeG7seG7k2s44buRcOG7qzjhu6nhu5844buHbcOs4buxOOG6v3fhurc4xajhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44bup4bufODHhurc4bMaw4buDai43bOG7q+G7q+G7p3svL0Hhurfhu5PDquG6t+G7k13hur9sbeG7k2zhu6ds4buxXUHhu5Mv4bun4buZxrDhu6vhurfDtC/hu6fhurdr4buDL+G7p+G7mcaw4bur4bq3w7Qv4bq/bG3hu5Ns4bunbOG7sS9s4buD4burbOG7meG7k2tB4bq34buTw6rhurfhu5M+4bq/w7Thurfhu6nhu6lfbeG7gS5hPF/hu6fhurdr4buDLmE84buR4buZ4buB4buDLuG7geG7g+G7q+G6t23DtDzhu4Hhu5nhur/hu7Hhu5Hhu4Phu5Phu6tfbeG7gS5hxIPDoOG6o8Ojw6A3MsOh4bqxL8OhOWHhuqEvxajhu4Yt4buq4buqazEv4bq3Mjjhu5Nr4bq14bqgOMOhw6Mv4bqhL8OhOWHhuqE4QcOsOOG7q27hu5M44buBduG7k2s44buH4bufbThBdG04bHA4a23hurc44buHb+G7k2w4QeG6tTjhu5NreXVtOOG7k2xtxKnhu5E4TE1AWzjhu5NreXVtOOG7qeG6t+G7sTjhur/hurdtOOG7k2tsbeG7i+G7kzjhu5Hhurc44bur4but4bqgWzjhu5NreXVtOOG7h23DrOG7sTjhu6vGsMOzOOG7k2tsbeG7i+G7kzjhur/hurPhur844bq/bGXhu6s44buBw6Lhu5NrOOG7q2zhu7Hhu5/hur844bunbG3hu4vhu5M4w6rhuqvhu5NrOOG7q2zhu7Hhu5/hur844burbOG6t+G6oDjhu6tsw61bOOG7k2t5dW04w6rhurPhu5M44buBxJHhu5E4bOG7meG6teG7kzjDtHlz4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqbOG7g+G7mTjhu4fhu5VbOOG7qmx3OOG7q3l04buTazjhur5sbuG7k2w44bunbHc4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44burbcOt4bunOOG7q3bhur844burbG444buHbeG7ieG7kTjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w44burbuG7kzjhu4F24buTazjhu4fhu59tOEF0bThscDhrbeG6tzjhu4dv4buTbDhB4bq1OOG7k2t5dW044buTbG3EqeG7kThMTUBbOOG7k2t5dW044bup4bq34buxOOG6v+G6t2044buTa2xt4buL4buTOOG7keG6tzjhu6vhu63huqBbOOG7k2t5dW044buHbcOs4buxOOG7q8aww7M44buTa2xt4buL4buTOOG6v+G6s+G6vzjhur9sZeG7qzjhu4HDouG7k2s44burbOG7seG7n+G6vzjhu6dsbeG7i+G7kzjDquG6q+G7k2s44burbOG7seG7n+G6vzjhu6ts4bq34bqgOOG7q2zDrVs44buTa3l1bTjDquG6s+G7kzjhu4HEkeG7kThs4buZ4bq14buTOMO0eXPhu5NrOOG7q2zhu4Phu5k4xajhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44bup4bufOMOh4bqxL8OhOWHhuqEvxajhu4Yt4buq4buqazjhu6vDom04YeG6ozjhu6vDsuG7k2xbOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844buHw63hu5M4bMOt4burOMOgYS9hw6Evw6E5w6E5XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4bhu59tOOG7q3nDuuG7k2s4QeG6t+G6oDhB4buf4buTOGvhu6Hhu5F7OGEtOOG6vuG6szjhu5NsxJHhu5M4QeG6t+G6oDhB4buf4buTezjhu5JreXVtOOG7k2xtxKnhu5E4TE1AWzjhu5NreXVtOOG7h23DrOG7sTjhu6vGsMOzOOG7k2tsbeG7i+G7kzjhur/hurPhur844bq/bGXhu6s44buBw6Lhu5NrOOG7q2zhu7Hhu5/hur844bunbG3hu4vhu5M4w6rhuqvhu5NrOOG7q2zhu7Hhu5/hur844burbOG6t+G6oDjhu6tsw61bOOG7k2t5dW04w6rhurPhu5M44buBxJHhu5E4bOG7meG6teG7kzjDtHlz4buTa304w6EtOExwOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOEHhurfhuqA4QeG7n+G7kzjDtOG6tThscDhrbeG6tzjhu4dv4buTbDjhur/hu5U44burbOG6teG7k2w4QW1p4buTOOG7q2zhu7Fw4bq/OOG7kXDhu6s44burxrDhu5nhu5NrOOG6v+G6s+G6vzjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c44bup4bq34buxOOG7h8SR4bqgezjhu5JreXVtOOG7k2xtxKnhu5E4TE1AL+G6tk3hu4Dhu6hbOOG7k2t5dW044bup4bq34buxOOG6v+G6t2044buTa2xt4buL4buTOOG7keG6tzjhu6vhu63huqBbOOG7k2t5dW044buHbcOs4buxOOG7q8aww7M44buTa2xt4buL4buTOOG6v+G6s+G6vzjhur9sZeG7qzjhu4HDouG7k2s44burbOG7seG7n+G6vzjhu6dsbeG7i+G7kzjDquG6q+G7k2s44burbOG7seG7n+G6vzjhu6ts4bq34bqgOOG7q2zDrVs44buTa3l1bTjDquG6s+G7kzjhu4HEkeG7kThs4buZ4bq14buTOMO0eXPhu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMsOK4bqr4buTazjhu4fDom04bMah4bq/OMO1bOG7o+G7k2s44bq/4buX4buTOGtsbThs4buLOOG7h+G6teG7mTjhu6vDouG7mTjhur9sbuG7k2w4xanhu7HhuqA4bOG6t+G6oDjhu6vDom044bq/bMO94bq/MS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qmzhu4Phu5k44buqbOG7o+G7k2s44bureTjDocSDL8OhOWHhurEv4buq4buqLcOKS+G7gOG7huG7qjjhur934bq3OMOKcDhLbeG6s+G7mTjhu4F24bq/OEHhurU44buG4bq14buZOOG7q8Oi4buZOOG6v+G7lThsbeG7i+G7sTjDtOG7teG6vzjhu6vhu7M44buTa+G6teG6oDhhL8OgL8OhOcOhOVs44burxrBp4buTOEHhuq3hu5M4w6rhuqvhu5NrOOG6v+G7lTjhur/hurPhur844buTcG044buB4bux4buTa3s44buqbWnhu7E44buHw6xbOOG7q2nhu5M4QeG6reG7kzjDquG6q+G7k2s44burbOG7g+G7mTjhu6vhu7Phu5NrOOG7q8awb+G7k2w44buHcDjhu4fhurXhu5k44burw6Lhu5lbOOG7k2vhurXhu5NsOOG7h+G6teG7mTjhu6vDouG7mVs44buraeG7kzjhur9zOOG7qcO5OGtt4bqz4buZOOG7gXbhur844buHw6JtOGzGoeG6vzjhur9l4bunOEHhuq3hu5M4w6rhuqvhu5NrWzhsxqFbOOG6v2zhu7k44buH4buL4buRWzjhu6tp4buTWzjhu5Nr4bq14bqgOOG7q2zhurPhu5NrOOG7k+G6reG7kTjhu6lt4buTbDjhur934bq3OOG7k2t5dW044buHecO64bq/OOG6v2Xhu6c4QeG6reG7kzjDquG6q+G7k2tbOGzDouG7k2s44bur4buf4burOOG7k2tsbeG7i+G7pzgg4buTw63hu7E44bq/4buVMFs44bup4bufOGxt4buL4buxWzjhu6nhu584QeG6teG7mTjhu6lxOGvhu5/hur844bq/ZeG7pzhB4bqt4buTOMOq4bqr4buTa+KApjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5JseThB4bq54bqgWzjhu6ts4buj4buTazjhu6tt4buTOEHDrDhsb+G7k2w44burbMO94bq/OOG7h+G6teG7mTjhu6vDouG7mTgg4bq/bG7hu5NsOMWp4bux4bqgWzjhu6vDom044bq/bMO94bq/OGzhurfhuqA4QeG7s+G6tzjDtOG6teG7kThB4buz4bq3OGzGoeG6v+KApjA4w7Vs4buj4buTazjhu4d5w7rhur84a2xtOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5NwbTjhu4Hhu7Hhu5NrOOG6v2xu4buTbDjhur934bq3OEHhuq3hu5M4w6rhuqvhu5NrXTjhu5JwbTjhu4Hhu7Hhu5NrOOG7k+G6teG6oDjhu6loOOG7h3nDuuG6vzhrbG044burxrBp4buTOOG7p2x2OMO0duG6vzhB4bq1OMO1w6jhu5E44burbOG7g+G7mTjhu4fhu5U4w7ThurU44bq/4bqz4bq/OOG7k3BtOOG7geG7seG7k2s4w7Vs4bqz4bq/OEHDrDjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu5Nr4bq14buTbDjhu4fhurXhu5k44burw6Lhu5lbOOG7k2vhurXhuqA44buTbOG6ueG7pzhsxqHhur9bOOG7k2vhu6Phu5M44buTa+G7uTjhu4fhurXhu5k44burw6Lhu5lbOOG7q2x1bThrbeG6t+G7kzjhu4fhurXhu5k44burw6Lhu5lbOOG7q8awb+G7k2w44buHcDjhu4fhurXhu5k44burw6Lhu5k44burbOG7g+G7mTjDlWzhu7Hhu5NrOOG7q8awb+G7k2w44buHcDjFqeG7seG7n+G6vzhrbeG6tzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5FdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2sy4bq+bMOtOOG7h3A4a2Lhu6c44bq/d+G6tzjhu6dsw6Lhu5E44buTbMSR4buTMS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qmzhu6Phu5NrOOG7q3k44bup4bufOGHhuqEvw6E5w6E5L+G7quG7qi3DiuG6vuG6tjjhur934bq3OMOKcDjhur7hu6Phu5NrOOG6t+G7kzjFqeG7seG6oDjhu4fDs+G7k2w44bq/bG044burbcOt4burOOG6v2zDrTjhu4dwOGti4bunWzjhu5Ns4bq54buTOMWp4bux4bq1OEHhurU4w7RtaeG7kzjDtMOi4bq/OOG6v3fhurc44bunbMOi4buROOG7k2zEkeG7kzjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844burbG04bOG6teG7k2w4w7Xhu4k44bur4buzOOG7k2vhurXhuqA4w6HDoy/DoC/DoTnDoTldOOG7qmzhu6Phu5NrOOG7q3k44buT4bq14bqgOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhur9sbTjhu6ttw63hu6s44bq/bMOtOOG7h3A4a2Lhu6dbOOG7k2zhurnhu5M4xanhu7HhurU4QeG6tTjDtG1p4buTOMO0w6Lhur844bq/d+G6tzjhu6dsw6Lhu5E44buTbMSR4buTOOG7h+G6t+G7k2s44bq/bGXhu6c4bOG6teG7k2w44bqz4buTOOG7p2zDouG7qzjhu6vhu6844burw6JtOOG7q8aww6JtOGtt4bq34buRWzjhu6vGsMOibTjhu6vDouG7kThrbeG6t+G7kVs44buTbOG6tTjhu6vDouG7kThrbeG7uTjhu6vGsOG7meG7k2s44bq+4buj4buTazjhurfhu5M44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMuG7kHJtOGtt4bql4buTazhBbWnhu5M44bq/w6nhu5M44bq/4buVOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w4w7ThurXhu5E4QW3hu4vhur84YTnhu5HDoTEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buj4buTazjhu6t5ODnDoC/DoTnDoTkv4buq4buqLcOKS+G7gOG7huG7qjjhur934bq3OMOKcDhLbeG6s+G7mTjhu4F24bq/OEHhurU44buG4bq14buZOOG7q8Oi4buZOGx5dOG7k2s44buB4bq94buTOEHDrDjhu6ttaeG7sTjhur9s4bux4bq74buTWzjhu4fDs+G7k2w44buRw73hur844bup4bu3OOG7gXbhu5NrOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG7qeG7tTjhu5NrbG3hu4vhu6c44burbOG7sXDhur84w7Thu43hu5NsOEHhu7Xhur84a23hurPhu5k44buBduG6vzhB4bq1OOG7h+G6teG7mTjhu6vDouG7mTjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4w7Thu7Xhur844bur4buzOOG7k2vhurXhuqA4w6HEgy/DoC/DoTnDoTldOOG7qmzhu6Phu5NrOOG7q3k4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOMaw4budOEHDrDjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOMO04bq14buROEFt4buL4bq/OOG6v3fhurc4a23hurPhu5k44bupeVs44bunbOG7lThrbeG6s+G7mTjhu6l5WzhrbeG6peG7k2s4QW1p4buTOOG6v2xu4buTbFs4a23huqXhu5NrOEFtaeG7k1044buqbOG7g+G7mTjhu4fhu5VbOOG7kXJtOGtt4bqz4buZOOG7qXk44bq/w6nhu5M44bq/4buVOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w4w7ThurXhu5E4QW3hu4vhur84YeG6r+G7kcOhfTjhu5FybTjhu6ds4buVOGtt4bqz4buZOOG7qXk44bq/w6nhu5M44bq/4buVOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w4w7ThurXhu5E4QW3hu4vhur84YeG6o+G7kcOhfTjhu5FybThrbeG6peG7k2s4QW1p4buTOOG6v2xu4buTbFs4a23huqXhu5NrOEFtaeG7kzjhur/DqeG7kzjhur/hu5U44buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjDtOG6teG7kThBbeG7i+G6vzhhOeG7kcOhXTjDoTk44bunbOG7l+G7k2s4bMah4bq/OOG6v+G7lTg5YTjhu6ds4buX4buTazjhur9sdTjhur9s4buZOGtt4bql4buTazhBbWnhu5NdOOG7gG3hu4vhu5M44burbuG6v2w44bq/bOG7seG6oGnhu5M44buB4buv4buTazjhur934bq3OOG7p2zhu5fhu5NrOOG6v2x1OMO04bq1OMOg4buRw6Eva23huqXhu5NrOEFtaeG7k1s4QXRtOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w44bunbOG7l+G7k2s4w7Vs4buj4buTazjhu5Ns4bubOGxz4buTOMOh4bqh4buRw6Ev4bunbOG7l+G7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzLhu6ps4buD4buZOEBL4bumOOG7k+G7g8OB4bupMS/hu6cy

Theo VGP News

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]