(Baothanhhoa.vn) - 5 giờ 30 phút sáng, không khí nhộn nhịp đã bao trùm bãi biển Sầm Sơn. Thời tiết hôm nay khá thuận lợi để người dân vùng biển ra khơi "săn" ruốc (moi biển). Bởi thế, khi mới bắt đầu cuộc hành trình, niềm vui đã hiện rõ trên gương mặt rám nắng của những người dân chài miền chân sóng này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b8O14bqxdUPDtcO04buIS8OKd8O0Q+G6rnHhu5bDtHbhurbhuqJDw7Thuqrhu6VD4bqubi/hurDhu5NvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMOsO94buheMO1b8O0xqHDtOG6ruG6tkfDtOG7leG7kcO0w4zhurBMSsO0xKhwQ+G6rsSpw7ThuqjhurDhurxD4bquw7ThuqjhurDhurLDtEPhurDhu4BDw7RD4bqww4LDjMO0eXTDtHbhu6FEw7RK4buITULDtHZ04bq2w7R24bq24bqiQ8O04bqx4burQsO04bqx4buEQ2rDtOG6t+G6sEfhurbDtErhurbDgUrDtOG6sOG6vELDtEPhu6Hhu5bDtOG6qOG6sHDDtErhurBL4buxQ8O04bqqSOG6tsO0eeG6osO0Q+G6rsOSR+G6tsO0eMawQ8O04buSTUPhuq7DtHbhurbhuqJDw7Thu4jhu6HDtOG6qOG6sOG7hOG6tsO0w7XEqHVDw7XDtOG7iEvDinfDtGxCROG6tsO0duG6tuG6okNtasO0VknhurbDtErhurDDgcSpw7ThuqjhurDhurbDtEJG4bq2w7R2w7pKw7R54burS8O0d0vhu4B3w7ThurBxQ+G6sMO0SuG7iOG6tEPhurDEqcO0Q+G6tsOAQsO04buSS+G6tsO0eXTDtOG6sOG6tuG6oEPDtOG7iOG6usO0SuG7iEFDw7Thuq7DkuG7hEPhuq7DtELhu6VKw7Thu4hwQsO0Q8O6Q+G6rsO0d0/hu6HDtEPhurDhu5BD4bquw7RD4bquw5JH4bq2w7R4xrBDw7R34bqwceG6tsO0QuG6tsOAQ8O0d+G6sMawQ8O0xKjEkEPhuq7DtENx4buWam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7k+G7o+G7l+G7my/hu5fhu6N44buR4buT4bud4buZ4bujxqHhu5NKxqHGoeG7n+G7l+G6quG7kWrhuqzDjOG6rsO1w7Qvb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b2Vwd8O0SuG7qULDtOG6qsOSRuG6tsO0QnFD4bqww7RK4buIQUPDtOG7kuG7oeG6tsO0d01D4bquw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0dsOSRnfDtHfhurDGsEPDtOG7kuG7gOG6tsO04buSdMSpw7R34bqwTMO0e0RD4bquw7RsSuG7iEzDtEpy4bq2w7TDjOG6sMOSR0Phuq7DtOG6t+G7iEtD4bquw7ThurHhu4RDxKnDtOG6t8Ojw7ThurHhu6tCw7ThurHhu4RDbcO04bqw4bq44bq2w7RK4bq84bq24buLw7TDtVfhurBwS8O0d8SQw7R34bqww7p3w7Thuqpxw7R54bq2w7R5w5JId8O04bqo4bqw4bq8Q+G6rsOsw7Vqw7R94buld8O0eE3DtOG7iOG7qUrDtHhEw7R4w5XDtErhu4jDkkZ3w7TGoMO0QkvDikPDtHdP4buhw7RK4bq84bq2w7Thuqpxw7R5w5JId8O0d01D4bquw7R34bqwTMO04buI4buhw7R24bq24bqiQ8O0w7XEqHVDw7XDtOG7iEvDinfDtEPhurDDkkPhuq7DtErhurDhu6nhu5bDtErhurzhurbDtHfDkuG7hEPhuq7DtOG7ikvhu5bDgUrEqcO0d+G6sEzDtHlxQ+G6sMO0eeG6vkPhuq7DtMagam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bq34buIQUPDtHdEQ8O0SuG6sEvhu5bDgEPDtHfEkMO0d+G6vEPhuq7DtMSoS+G7qUrDtOG7meG7l1dlxKnDtHfhurBMQ+G6rsO0SuG6vOG6tsO0SuG6tsOBQ8O04buSw4DDtMOM4bqw4bqy4buhw7R24bq24bqiQ2rDtHtMd8O0Q3Hhu5bEqcO04bqwcUPhuq7DtHfhurBOd8O0SuG6sEvhu5bDgEPDtHZyQ8O0d8OTQ+G6rsO0Q8OK4bq2w7R5S+G6vOG6tsO0Q+G6sOG7oUvDtOG7iOG7ucO0QnFDw7TEqMOS4buEQ+G6rsO0dnJ3w7Thu4jhu6HDtOG6qOG6sOG7hOG6tmrDtD/hurbEkMO0xKhGQsO0Q+G6sOG7tcO0SuG6sOG7huG6tmrDtOG6t+G6tsOBQ+G6rsO0eeG7gEPhuq7DtHfhu4TDtOG7iMawQsO04buI4buhQ8O0QuG7pUrDtHbhurbhuqJDxKnDtEPhurDhu5BD4bquw7R5SErDtMSoxJBD4bquw7RK4buIw7pD4bquw7Thu5TEkOG7ocO04buI4bu5w7ThurBxQ+G6rsO0eMOJd8O0SuG6sMO9RMO0d+G6sMawQ8O04buSw4JKw7R3T+G7ocO0d0RDw7RK4bqwS+G7lsOAQ2rDtDrhurxCw7RD4buh4buWw7TEqMSQQ+G6rsO04buWQUPEqcO0duG6tuG6okPDtOG6quG7pUPhuq7EqcO04bqw4buWw7Thu5LDiUPhuq7DtMSo4bu5w7R3xJDDtELhu4BKw7R34bqwS+G7lsOBQ8O0duG7gOG6tsO0SuG6sEtqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/DteG6sXVDw7XDtOG7iEvDinfDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtMOM4bqwc+G6tsO04bqqccO0Q+G6ruG6sMOAw7R34bqw4bqyQ+G6sMO0d0/hu6HDtEPhuq7DksO0eMawQ8O04buSTUPhuq7DtHbhurbhuqJDw7RDceG7lsSpw7RD4bqww5JD4bquw7Thu5JxRMO0d+G6sOG6skPhurDDtOG7kk7EqcO0Q+G6ruG6sMOAw7RDceG7lsO0eXTDtOG6ruG6tkzDjMO04bqww4nDtHfEkMO0QuG7gErDtOG6qOG6sERzQ8O0SuG6sEvDtEPhurDhu7HDjMO04bqo4bqwcMSpw7R3S+G7gHfDtMSow4pD4bquw7R3w5ND4bquw7RD4bqwR8O04buS4bux4buWw7RCccO0xKhLQ+G6rsO0Skx3w7ThurDhu4RDasO0WXBD4bqww7R2w7pKw7Thu4hLw4p3w7R34bqwT8O04buWw4FLw7Thuq7hu6tDw7R2R8Spw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0d8SQw7R34bq8Q+G6rsO0xKhL4bupSsO0SuG7iEFDw7R4w5JG4bq2w7Thu5nhu5FXZcSpw7R34bqwcuG7lsO0SuG7iERD4bquw7TDjOG6sHJCw7Thu5LhurbDtErhu47DtOG7k+G7kcO0ecOBQ8O04buT4buZw7ThurBz4bq2w7ThuqrGoGrDtH3hu4BKw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0eeG6tsO0w7XEqHVDw7XDtOG7iEvDinfDtErhurDDkkdD4bquw7R3xJDDtOG6qOG6sERzQ+G6rsO04buZw7R5w4FDw7Thu5XDtEPhuq7DkkfhurZqw7ThurfhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FDw7RC4buC4bq2w7R34bqwS+G7lsOBQ8O0eeG6tsO0SuG6sMOSR0Phuq7DtOG6qOG7s0TDtHhx4bq2w7ThuqjhurBEc0Phuq7DtOG7l8O0ecOBQ8O04bubw7Thuq7hurZHw7R54bq+Q+G6rsO04bqw4bq+am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7k+G7o+G7l+G7my/hu5fhu6N44buR4buT4bud4buZ4bujxqHhu5NK4buZ4buZ4buf4bub4bqqxqFq4bqsw4zhuq7DtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1bz7hurDhurbDtHfhurBMQ+G6rsO0SuG6vOG6tsO04buSw5JISsO04buKS+G7ocO04buKS3RD4bquw7R5w5JHQ+G6rsO0d+G6sOG7jkPhuq7DtOG6sOG7hEPDtOG7k+G7kcO04bqwc+G6tsO04bqqxqDEqcO0QuG7pUrDtErhu4hH4bq2w7R5dMO0Q+G6sOG6vMO04bqqQUPDtOG6qOG6sOG6uOG6tsO0QuG7pUrDtHbhurbhuqJDxKnDtEJxS8O0Q8OSRnfDtOG6quG7qcOMw7ThuqpwQ+G6sMO04bqwReG7ocO0d01D4bquw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0SuG6tuG7ocO0Q8O6Q+G6rsO0eeG7q0vDtErhurZBQ8O0d0/hu6HDtHZL4buG4bq2w7R24bq0Q+G6sMO0QuG6tkPhurBqw7R7THfDtENx4buWxKnDtErhurBL4buWw4BDw7R34bqwcuG7lsO0d+G6sOG7sULDtOG6sOG7hENqw7Q/4bq24buQ4buhw7RC4bulSsO0duG6tuG6okPDtOG7lOG7oUPhurDDtOG7iOG7gEPhuq7DtOG6qkZDxKnDtHnhurzhurbDtELDukrDtErhurZD4bqww7RD4bqw4buhQ+G6sMO0eXTDtOG7ikvDvUPDtOG7kkbhurbDtOG7kuG6tuG6oHfDtEPhuq7EkEPhuq7DtMSoxJBD4bquxKnDtEPhuq7EkEPhuq7DtEPDkkZ3xKnDtHdNQ+G6rsO04bqo4bq2Q+G6sMO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oELDtHhyQ8O0eHHhu5bDtHdP4buhw7RD4bquw5JH4bq2w7RD4bquw5LDtMOM4bqwT8O0eXTDtOG6ruG6tkzDjMO0d+G6sEzDtHtEQ+G6rsO04buSccO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d0RDw7RK4buI4buh4bq2w7R3c8O0xKhGQsO0w4zhurBwSsO04bqw4bq24bqgQ8O04buI4buhw7RD4bqw4buQQ+G6rsO04buKS+G7q0Phuq7DtOG7iEvDinfDtHnhurjDtOG6sOG6vkPhuq7DtHnhu6FD4bquw7R2TEPhuq7DtELhurRD4bqww7RK4buhQ+G6sMO0SnB34bqww7RK4buIQUPDtELhu6VKw7RDw5JGd2rDtFfhurBMw7R7REPhuq7DtHfhurBEw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0d+G6sHLhu5bDtEPhurDhu6FD4bqww7RK4bqww71Ew7ThurDDkkZD4bquw7R44bq2w7R34bqwS+G7luG6okPDtHdP4buhw7ThuqpL4bq+Q+G6rsO04buIS8OKd2rDtFdL4buAd8O04buIw5JISsO0eUvhu4bhurbDtOG7lMO9QsO04buI4buhw7R3xJDDtOG7kuG7t8O04buKS+G7lsOBSsO04bqq4bq24bqgSmrDtOG6t+G6sEvhu5bDgEPDtHfhurBFQ+G6rsO0d+G6sHFD4bqww7RK4bqww71Ew7RK4buOQ+G6rsO0eUhKw7TEqMSQQ+G6rsO0Q+G6sOG7qcOMw7RD4bqw4bq8asO04bq34bqww71Ew7R5w5JHQ+G6rsO0QnFD4bqww7RK4buIw5PDtMOM4bqw4bqy4buhw7RK4buIw5JGd8O0QsOT4bq2xKnDtOG7iEvDinfDtErhu47DtErhu47DtHjhurbDtHfhurBL4buW4bqiQ8O04buScUTDtErhu6lCw7ThuqrDkkbhurbDtEnDtOG6sOG7oeG6tsO0dkFDw7RCckPDtErhurBL4buWw4BDasO0OuG7hEPDtOG7k8O04bqu4bq2R8O0eeG6vkPhuq7DtOG6sOG6vsSpw7ThuqjhurDhurbDtErhurDhu6nhu5bDtOG7iEvDinfDtHl0w7RD4bulQ+G6rsO04bqqw5JG4bq2xKnDtHfhurBMw7R7REPhuq7DtHfhurBEw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0eOG7jkPhuq7DtOG6qnLhurbDtOG7knHDtHdNQ+G6rsO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d0RDw7RK4buI4buh4bq2w7Thuqjhu7NEw7ThuqrDkkbhurbDtOG6qkFDasO0W+G6sOG7kEPhuq7DtHdEQ8O04buIS8OKd8O04bqo4bqw4bq2w7Thu5JGSsO04bqqQUPDtOG6qOG6sOG6uOG6tsO0QuG7pUrDtHbhurbhuqJDw7Thu5Lhu69Dw7Thu4hE4bq2w7Thu4jEkOG6tsSpw7R2cUPhuq7DtHZyd8Spw7Thuqrhu6nDjMO04bqqcEPhurDDtELhu4BKw7RCcUvDtOG6sOG6vkPhuq7DtErDkuG7hOG6tmrDtDrhu6HhurbDtEPhuq7DkkfhurbDtErhu4jhu6FD4bqww7RK4bqwT8O04buIc+G6tsO04buIS8OKd8O04buScUTDtErhu4hEQ+G6rsO04buI4buGasO0P+G7q0PDtOG7k+G7kcO0w4zhurBMSsO0xKjhu6FLxKnDtELhu4BKw7Thu4jhu4bDtOG7iEvDinfDtErDkuG7hOG6tsO04bqo4bqwRHND4bquw7Thuq7hu6tDw7Thu5nhu5Hhuqjhuq7DtHl0w7RDw7lCw7Thuq7DiUPDtOG6ruG6sOG7ucO0SuG7iEFDw7ThuqjhurBE4buhQ+G6rsO0SuG6sEvhu5bDgENqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurHhu6FLw7R5SErDtOG7iEvDinfDtHnhu6tLw7RK4bq2QUPEqcO0d+G6sEzDtHtEQ+G6rsO0d+G6sETDtErhurBL4buWw4BDw7RDw71Ew7Thuqpy4bq2w7R54bqiw7RD4bqu4bqw4bqkw7RD4bqu4buE4bq2w7Thuqrhu6nhu5bDtMSo4buMd2rDtOG6t+G7iERD4bquw7ThuqjhurBEc0Phuq7DtErhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FDw7ThurJKw7ThurjhurbEqcO0d+G6sEzDtHtEQ+G6rsO04bqo4bqiw7R34bqwRMO0SuG6vOG6tsO0Q+G6ruG6sMO9w7RD4bqw4buQQ+G6rsO0Q+G6rnHhu5bDtErhurBwQ+G6rsO04bqqQUPhurDDtHlBQ+G6sMO0dnBCw7R24bq24bqiQ2rDtDrhu4RDw7Thu5XGocO0Q3VCw7Thu5LDkkhKw7TEqMSQQ+G6rsO04buSRuG6tsO0d+G6sEzDtHfEkMO0Q+G6sOG6tsOAS8O04bqo4buiw7RD4bq24bqgQsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0SuG6sOG6osO0Q3FEw7Thu4pLQUPDtHnDkkh3asO0VuG6tuG6okPDtHnhu6vhu5bDtHZ0RMO04bqu4bq24bq8Q+G6rsO04bqqccO0SuG6sMOBxKnDtEPhurDDkkPhuq7DtOG7ksOCw7RC4bulQ8O0QkXhurbDtHdP4buhw7R24bq24bqiQ8O0eXTDtErhurDhu6lCw7Thu5JxRMO0QnBLw7RK4bqww4JKxKnDtOG7knFEw7TEqMawS8O0SuG6sOG7p0LDtErGsELDtHfhu6FDw7RD4bqw4buQQ+G6rsO04buh4bq2w7R5dMO0xKjhurZD4bqww7Thu4jhu6HDtOG7knHDtOG6qkZDw7ThuqpBQ8O0SuG7iEFDw7Thu5JNQ+G6rsO0d3BKw7RDceG7lmrDtGVxw7R34bqwTMO0d+G6sOG7p0Phuq7DtMOM4bqwc+G6tsO0Q+G6rkRy4bq2w7ThuqrhuqBqw7RY4buvS8O0d8SQw7ThuqjhurDEkMO04bqo4bqwdUPEqcO04bqu4bq24bq8Q+G6rsO0dnRExKnDtHfhurBMw7Thu5Lhu69Dw7Thuq7DukPDtHbEkMO04buSRuG6tsO0duG6tuG6okPDtEPhurDDksO0QsOK4bq2w7ThuqrDkuG7hEPhuq7DtHhL4buWQUPDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtErhurDhuqLDtENxRMO04buIR+G6tsO04buU4buham4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvWeG7oUPhuq7DtEPEkOG6tsO0d+G6sEvhu5bhuqBDxKnDtEPhurDhurRDw7RK4bqw4bup4buWw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O04buIS8OKd8O04buKS8O9Q8O0d3B34bqww7R34bqw4buOQ+G6rsO04buSceG6tsO0d+G6sE53w7RC4buzSsSpw7R34bqwTMO0e0RD4bquw7R34bqwRMO0SuG6sEvhu5bDgEPDtErhurbDgUPDtOG6qnLhurbDtOG6ruG7q0PDtOG7knHDtHfhu6lKw7Thuq7hurbDiUPhuq7DtOG6sOG6uOG6tuG7i8O0w7Xhurfhu47DtMSocEPhuq7DtEpG4bq2w7Thuq7hurZHw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0QuG6tEPhurDDtHnDkkh3w7RD4bqw4bq2w4BLw7R34bqww5Lhu6HDtHfhurBMw7RZcuG6tsOsw7Vqw7TDtVnDkkh3w7ThuqjhurBEc0Phuq7DtOG7leG7kcO04bqo4bquw7Thu4jhur7hurbDtOG7oUPhurDDtOG7hOG6tsSpw7ThurDhurxCw7RD4buh4buWw7TDvULDtHfhurDhuqTDtOG7ikvhu6FD4bqww7Thu4pL4butQ8O04buSTUPhuq7DtENx4buWw7RK4bqw4bq84bq2w7Vqw7R94bup4buWw7ThuqpH4bq2w7ThurDhurjhurbDtErhurB1QsO04buKS+G7ocO04bqqcuG6tsO04bqu4bq24buQ4buhw7R24bq24bqiQ8O04bqo4bqw4buE4bq2w7RD4bqww5LDtHnhuqLDtOG7iktBQ8O0eeG6tsO0xKjDlcO0QuG6oErDtEPhurDDiXfEqcO04buS4bupSsO04buSc8O04buSccO04buUS+G7ocO0eeG6tsO0d3DhurbDtOG6qnJD4bqww7R3T+G7ocO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtEPhuq5x4buWw7R3S8OK4bq2w7RK4bqwS2rDtFfhurBMw7R7REPhuq7DtEPEkOG6tuG7i8O0w7VZ4bq2w7R24bq24bqiQ8O0d8SQw7R2ckPDtHfEkMO0dsOow7RCRuG6tsO04buSS+G6tsSpw7TDjOG6sEVD4bquw7ThuqjhurDhurbDtHbhu6lKw7RK4buIw7p3w7Thu5Rz4buWw7Thu4jhu6Fqw7Rb4bqw4bq2w4BLw7ThuqjhurDhurbDtEnDtHnGsEvDtHfEkMO0Q+G6sOG6tsOAS8O04buIS8OKd8Spw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0dnJDw7R3w5ND4bquw7Thuq7DieG6tsO0QuG6tEPhurDDtErhurDDvUTDtHnhuqLDtHdNQ+G6rsO0eXBD4bqww7R2w7pKw7RD4bqww5LDtHfhurDhurbhu6HDtMSo4bu3w7Thuqrhu4B3w7RK4buIR+G6tsO0QnHDtHfhurDhu6dD4bquw7RDw4DDtOG6sHHDtOG6ruG6tMO1am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV3FD4bquw7Thu5LDgMO0SuG7iMOS4buhxKnDtEPhurDhu5BD4bquw7ThuqpL4buGQ+G6rsO04buIS8OKd8O0eOG6tsO0d+G6sEvhu5bhuqJDw7ThurDhu6HhurbDtHZBQ8O0QnJDw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0Q+G6rnHhu5bDtHdxQ+G6rsO0Q+G6sOG6tsOAS2rDtOG6r0vDinfDtHjhurbDtHfhurBL4buW4bqiQ8O0ecOBQ8O0ecawS8Spw7RK4bupQsO04bqqw5JG4bq2w7RCcUPhurDDtHnhurbDtErhurDDvUTDtOG7lEx3w7R5w4FDw7R5xJBqw7R74burQ8O04bqqw5JISsSpw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0QuG7t8O04buIS8OKd8O0ecOSSHfDtHnDkuG7ocO04bqqQUPDtOG6qOG6sOG6uOG6tsO0QuG7pUrDtEPDkkZ3asO0e0x3w7RDceG7lsSpw7R44burQsO0QuG6tEPhurDDtErhu4hEQ+G6rsO0Q8O6Q+G6rsO04bqu4bq2xJDDtOG7knHDtHbhurbhuqJDw7RC4bulQ8O04bqqccO04bqw4buh4bq2w7RD4bquw5JH4bq2w7R5cUPDtOG6vEPhuq7DtOG7kkbhurbDtOG6qnFDw7R44buhw7R5w71Dw7TEqHJCxKnDtOG7iHBCw7RDw7pD4bquxKnDtOG6sOG6tMO04bqwTnfDtEPhuq7Dkkh3w7Thu5RL4bq84bq2w7TDtcSodUPDtcO04buIS8OKd2rDtGVxw7RK4bqwcUPhurDDtOG7iktzw7Thuqpxw7RD4bqw4buQQ+G6rsO04buI4buGw7Thu4hLw4p3w7RKw5Lhu4ThurbDtOG7iMSQ4bq2xKnDtOG6quG7qcOMw7ThuqpwQ+G6sMO0eMOSRuG6tsO0Q8O6Q+G6rsO0SuG6sEvDtOG7knFD4bquxKnDtHnDkkh3w7Thu5TDgcOMw7Thuq7DiUPDtOG6rnFD4bquw7TDjOG6sOG6suG7ocO04bqo4bqwROG7oUPhuq7DtErhurBL4buWw4BDam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvP+G7q0PDtOG7k+G7kcO04bqu4bq2R8Spw7RC4bulSsO0SuG7iEfhurbDtHl0w7ThuqpBQ8O0d+G7oURqw7Rb4bquw5JH4bq2w7R3REPDtErhu4jhu6HhurbDtErhurBLw7Thu5TDgcOMw7R54bq+w7R5cnfDtOG7knHDtHjDiUPDtOG7kuG6oMO0xKjhurZD4bqww7RK4buIQUPDtErhurBL4buWw4BDw7R54bqiw7R34bqwS+G7rUPDtHbDgsO04buKS+G7oeG7lsO04buScUTDtHZHw7TigJx54buG4oCdw7Thu4hLw4p3asO0V+G6sEzDtHZzRMO0SuG6vOG6tuG7i8O0w7XDo+G6sHPhurbDtOG7ksOAw7R54buGw7Thu4hLw4p3w7Thu4jhur7hurbDtOG7ikvhu6Hhu5bDtOG7iOG7ocO0dsO6SsO0SuG6tsOBw4xqw7RXxJDDtEPhurDDksO04buS4bux4buWxKnDtOG7iEvDinfDtEJG4bq2w7RKw5Lhu4ThurbEqcO0dnBDw7RCRuG6tsO0ecOSSHfDtOG6ruG6tnDDtWpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6t+G7iERD4bquw7R34bqwS+G7lsOBQ8O0eeG6tsO0Q3Hhu5bEqcO0d+G6sEzDtHtEQ+G6rsO04bqo4bqwcMO04bqwceG6tsO04bqqRUPhuq7DtOG7kkbhurbDtErhurBxQ+G6sMO04buKS3PDtMSo4buhS8O0Q8OU4buhw7RD4bquceG7lsO04bqq4buhRMO0eeG7gEPhuq7DtOG7kuG7qUrDtOG7knNqw7TDtVt1QsO0Q+G6rkRw4bq2w7Thu4pLQcO0SuG7ocO0ecOSSHfDtEJN4buhw7Thu4hLw4p3xKnDtHfhurBL4buWw4FDw7R54bq2w7RDcUTDtHfDk0Phuq7DtHbhu4DhurbDtErhurBLasO0W+G6sOG6tsOAS8O04bqu4bq24buhw7R54bq0Q+G6sMO0d8OTQ+G6rsO0Q+G6sEfDtHnEkMO0QnHDtHfEkMO0SuG6sEFCw7ThuqjhurBEc0PDtErhurBLw7RD4bqw4buxw4zDtOG6qkZDasO0W3VCw7RD4buh4buWxKnDtEpL4buWw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R5w5JId8O0Q+G6sOG6tsOAS8O0Q+G6sMOSw7RDdULDtEPhuq5EcOG6tsSpw7RD4bqww5JD4bquw7RD4bqww5LDtOG7kuG7seG7lsO0d8OTQ+G6rsO0ecOSSHfDtOG7lMO9QsO04bqqccO0Q+G6sOG6tsOAS8O0xKhEw7Thu5JG4bq2w7RD4bqw4buQQ+G6rsO04buSTsO04buIS8OKd8O0QuG7qeG7lsO0Q3VCw7RK4buIw5JGd8O1xKnDtHfhurBMw7R7REPhuq7DtEPEkOG6tsO0SuG7iERD4bquw7TEqMOVw7TDjOG6sOG7qUPDtOG6qOG6sEnhurZqw7RZw5JId8O0duG6tsOBSsSpw7RK4buOw7R54burS8O04buSTsO04buIS8OKd8O0ecOBQ8O0Q+G7oeG7lsSpw7RC4buC4bq2w7RD4bquceG7lsSpw7RK4buIS0Phuq7DtHbhurRD4bqww7RC4buASsO0SuG6sEvhu5bDgEPDtHlwQ+G6sMO0dsO6SsO0ecOSSHfDtOG6qOG6sERzQ+G6rsO04buZ4buR4buR4bqo4bquw7R5w4FDw7Thu5fhu5Hhu5Hhuqjhuq7DtOG7iEvDindqw7Rb4bquceG7lsO0Q3FEw7RK4bqwR+G6tsO0SuG6tsOBSsO0SuG6sEvhu7FDw7ThuqpI4bq2xKnDtOG7iEvDinfDtEPhu4bhurbDtEPhurDhurbDgEvEqcO0d8SQw7RK4bqwS+G7lsOAQ8O0eXBD4bqww7R2w7pKw7R5w5JId8O0SkbhurbDtMah4buR4buR4bqo4bquasO0P+G6tnDDtHZwQ8O0SnLhurbDtHbDgUPDtHfhurBEw7R3cHfDtErhurDDkuG7hEPhuq7DtOG6qnDhurbDtHjhu6FEw7R54buAQ+G6rsO0SuG7jsO04buT4buZauG7keG7keG7kcO0eeG6vkPhuq7DtHnDgUPDtOG7k8ahauG7keG7keG7kS/huqjhuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9X4bqwTEPhuq7DtErhurzhurbDtErhu4hJw7Thu5LDgMO0eeG7qUrDtOG6quG6tsOAQ8O04bqo4bqw4bq2w7RC4bulSsO0SuG7iEfhurbDtHfhurBL4butQ8O0dsOCw7R54buMQ+G6rsO0dsSQQ+G6rmrDtOG6ueG7ocO04buU4buhxKnDtEPhu4ThurbDtHZHw7R3cErDtOG7knFD4bquw7Thuqrhu6nDjMO04bqqcEPhurDEqcO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtEPhuq7DkkfhurbDtELhu7XEqcO0Q+G6rsOSR+G6tsO04buSSMO0eeG7oUPhuq7DtOG6sMOSRkPhuq7DtHBD4bqww7RD4bqw4bq0Q8O04buSw4DDtMOM4bqw4bqy4buhw7R24bq24bqiQ8Spw7RD4bquxJBD4bquw7R34bqwR8O0d+G6sOG6vkPhuq7EqcO0d0RDw7RK4buIScO04buSw4Bqw7Rb4bq2w4BCw7Thu5JL4bq2w7R3T+G7ocO04bqww4nDtOG6qkx3w7RDceG7lsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0d+G6sOG6pMO04bqqccO0QsSQQ8O04buKS3HDtHdP4buhw7R24bq24bqiQ8O0ecOSSHfDtHnhu6VKw7TDjOG6sOG6suG7ocO04bqo4bqwROG7oUPhuq7DtErhurBL4buWw4BDw7RCccO04bqqccO0xKjDlcO0duG6tEPhurDDtOG7oUPDtHdP4buhw7RD4bquw5JH4bq2w7RK4bqwxrBDxKnDtOG7iEvhu4BKw7RK4bqww4JKw7TEqOG7oUvDtHfhurBL4buWw4FDw7Thu5LDkuG7hEPDtOG6qOG6sOG7hOG6tmpuL8OMbw==

Lê Tình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]