(Baothanhhoa.vn) - Sau Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Tĩnh, Thanh Hóa là địa phương thứ 4 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định quy hoạch tỉnh. Đây được xem là định hướng, là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh. Vấn đề đặt ra là, Thanh Hóa phải có những giải pháp và cách làm sáng tạo, phù hợp để hiện thực hóa sự định hướng này vào thực tiễn, trong đó cần nhìn nhận và phát huy được vị trí chiến lược và những tiềm năng đặc biệt mà nhiều tỉnh không thể có.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7skHhuqzhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6sy3hurPhu6Hhu5Vx4bqz4buJ4buZ4bud4bqzcsSRceG6s+G7ieG7mXPhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7lzw6ly4bqzxKnhu5Xhu49y4bqzw4LDqeG6s+G7i+G7jXLhurPDguG6tHLhu5PhurPDoeG7isOp4buV4bqzw6LDoDbhurPDneG7mWXhu7nhurPhu5lB4bqs4bqzw4Lhu5vhurPhu7nhu7Xhu5fhurPhu4nhu5nhu5XDsnLhurNwxIJ34buJOOG6s+G7ueG7leG7jXHhurNyw6py4buT4bqzauG7h+G7ieG6s+G7i+G7leG7j+G7ueG6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPhu7bEkUHhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6s1Lhu5Vy4buZOOG6s+G7iuG6v+G7ieG6s+G7kuG7lcSRcuG7k+G6s8OCw6nhurPhu5jDqeG6s+G7uOG7o3Lhu5k44bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSR4bqzcMOp4bqzauG7m8SR4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPhu7nhu5nhuq7hurPhuq3hurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ieG6u+G6s3LEguG7r+G7ieG6s2rEgnfhu4nhurPhu7jhu5nhuqLhurPhu7nEguG7r3Lhu5PhurPhu4jhu5nhu5dy4buZ4bqzw73hu5nhuqLhurPhu6HhuqjhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurNq4bubcuG7meG6s+G7s0HhuqzhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqz4bu54budcuG7mTnhurNKZuG6rOG6s2rEgnfhu4nhurPhuqZrceG6s3DDqeG6s2rhu5ty4buZ4bqz4buZxILhu69y4buTOOG6s3DDqeG6s+G7i8SC4buv4buJ4bqzcuG7k3Phu4fhu7nhurPhu7NBxJFy4bqz4bu54bu1w7py4buT4bqz4buJ4buZc+G6s+G7t+G6tuG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7uXPDqXLhurPEqeG7leG7j3LhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7nXLhu5k54bqzIWdy4bqzauG7jeG6s2rhu4fhu7nhurPhu7XEkeG6s3DDqTjhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurPDveG7meG6u+G7leG6s+G7iXThurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s8O94buZZcO94bqzw4LDqeG6s+G7iWXhu4nhu5nhurNww6lx4bqz4bu3ZXLhu5PhurPhu7nhurlzOOG6s8O94buZw4DhurPhu5l3w73hurNqw7XhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4buZdMSR4bqz4bu34bq24bqzauG7m3Lhu5nhurPhu5nEguG7r3Lhu5PhurNyw6nhuqzhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s+G7ueG7lcO0cjjhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s2p04bqz4buJaHLhurNy4buZxqFy4bqzcuG7mWly4bqzw4LDqeG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7mUHhuqzhurNqxIJ34buJ4bqzw4Lhu5vhurPhu7nhu7Xhu5fhurPhu4nhu5nhu5XDsnLhurNwxIJ34buJ4bqzw4LDqeG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu54buV4buNceG6s3LDqnLhu5PhurNq4buH4buJ4bqz4buL4buV4buP4bu54bqzccOp4bqzcuG7meG7leG7jUHhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7mcO14bqz4buJdDnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3xKnhu7nhu5lBceG7i+G6s+G7leG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G6pOG7lcSp4bu54buZNuG6s2LhurXhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6p2Thuq3DveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4nEqXI54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bql4bqnw6LhuqUvw6JiYsSp4bqtw6Lhuq3DouG6p+G6peG6qeG7ueG6peG6teG6rWLDonDhurU54bufw73hu5M14bu1MMOi4bqnYuG6t+G6s8SRcOG7uTDhurfhu7JB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurMt4bqz4buh4buVceG6s+G7ieG7meG7neG6s3LEkXHhurPhu4nhu5lz4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4bu5c8OpcuG6s8Sp4buV4buPcuG6s8OCw6nhurPhu4vhu41y4bqzw4LhurRy4buT4bqzw6Hhu4rDqeG7leG6s8Oiw6A24bqzw53hu5ll4bu54bqz4buZQeG6rOG6s8OC4bub4bqz4bu54bu14buX4bqz4buJ4buZ4buVw7Jy4bqzcMSCd+G7iTjhurPhu7nhu5Xhu41x4bqzcsOqcuG7k+G6s2rhu4fhu4nhurPhu4vhu5Xhu4/hu7nhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdi4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqdk4bqt4bq34bqzL+G6o+G7mOG7j+G6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s+G7ieG6u3Lhu5PhurPhu4vhu5XDtXLhurPDgsOp4bqzceG7qeG7ueG6s+G7k3Thu4nhurPhu6Dhu5lB4bqz4bug4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurNqxJFy4buT4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqzcsOqcuG7k+G6s2rhu6ly4buTOeG6s+G6unLhu5k24bqzUMOz4bqzSsawcuG7k+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUuG7k8Op4bqs4bqz4bqlYi3huqUt4bql4bq14bql4bqnOOG6s+G7ueG7mcSR4bqs4bqzceG7h+G7ueG6s+G7uOG7meG6ouG6s+G7ucSC4buvcuG7k+G6s+G7iOG7meG7l3Lhu5nhurPDveG7meG6ojjhurPDneG7mXThurPhu7jhu5nhuqLhurPhu7nEguG7r3Lhu5PhurPhu7jhu7VocuG6s+G7mMawcuG7k+G6s+G7mMOp4bqzauG6veG6s+G7oeG6qOG6s+G7skHhuqzDsuG7ueG6s2rhu5ty4buZ4bqz4bu3xanhurPDouG6qeG6py/hu7JKLeG7uOG7uOG7k+G6s8O94buZw7PhurPEqUHhuqzhu4/hu7nhurPigJzhu7JB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buh4bqq4bqz4bql4bq14bqlw6It4bql4bq14bqn4bq1OOG6s+G7uWhx4bqzcuG7mcahcuG6s2rDsnLhurNyw6px4bqz4bql4bq14bqt4bqp4oCdOeG6s+G7iuG6u3LhurPhu7NB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7ueG7q3Lhu5PhurPhu7nhu5nDtTjhurPDguG6sMSR4bqz4buh4buZZeG7leG6s+G7s0Fl4bu5OOG6s8OC4bqwxJHhurPhu4nhuqDhurPhu7nhu5nDteG6s+G7ieG6u+G6s3Lhu5Phu5nGoXLhurPhu7nhu7XEkXLhu5PhurPhuqZl4buJ4bqzauG7m3Lhu5nhurPhu7Xhu6XhurPhu7NBxJFy4bqzauG7lcO1cTjhurNx4bqg4buJ4bqz4bu54buVw7NB4bqzcMOp4bqzw73hu5ll4bu54bqz4buZQeG6rOG6s8OC4bub4bqz4bu54bu14buX4bqz4buJ4buZ4buVw7Jy4bqzcMSCd+G7ieG6s2rhu4fhu4nhurPhu4vhu5Xhu4/hu7nhurPhu7NBxJFy4bqz4bu54bu1w7py4buT4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7leG7jXHhurNyw6py4buT4bqz4buh4buZZeG7ieG6s+G7i+G7leG7j+G7uTjhurNwd+G7leG6s+G7ueG7mcOy4bqz4buJ4bq5cuG7meG6s+G7ueG7tcSRcuG7meG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54budcuG7meG6s2rDteG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7oeG7lXLhu5nhurPhu7nDsuG6sy3hurPhuqbhur3hurPhu5nhu6nhu5XhurNy4buZxJFy4buZ4bqzw4LDqeG6s+G7i+G7jXLhurPDguG6tHLhu5M44bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buZw6nhu5XhurPhu5l1xJE44bqz4buJZnLhurNqxanhu5XhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7iWXhu4nhurPDgsOAcuG7k+G6s3Hhu5Xhu41yOOG6s3Lhu5ln4bu54bqzcMOp4bqzw4LDgHLhu5PhurNqxrBy4buT4bqz4buL4buBcuG7k+G6s8OCw6nhurPDgmty4bqz4buL4buVw7Vy4bqzw4Lhu6/hu5XhurPDgsOAcuG7k+G6s3Hhu5Xhu41y4bqzcsOB4buVOOG6s+G7k+G7leG6tMSR4bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4bu54buZ4bub4bqzw4Lhu6/hu5XhurNy4buncuG7k+G6s+G7ueG7meG7p3I54bqzSuG6veG6s2rDsnLhurNww4Hhu4k44bqz4bu5Z+G7ueG6s+G7ieG6u+G6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buZw6ly4buZ4bqzauG7qXLhu5M54bqz4bu44bqwcuG7k+G6s3Lhu5PDqXLhu5k44bqzauG7rXLhurPDguG7m+G6s+G7iWfDveG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu5nEkeG6rOG6s2rhu5vEkeG6s8O94buZxILhu61y4buT4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7iXVy4bqz4buJc+G7leG6s8OC4buV4buP4buJ4bqz4buzQeG6rOG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurPDgsOp4bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s+G7mXTEkeG6s+G7ueG7tcOzcuG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s+G7ueG7lcO0cuG6s3DDqeG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJZ8O94bqz4bu54bu1w7NyOOG6s3DDqeG6s8OC4buV4buP4buJ4bqzw4Lhu6PhurNx4bun4bqz4buJ4buZ4bud4bqz4buJ4buZduG6s+G7ieG7meG7neG6s2rhurlz4bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4buZ4buV4buPcjjhurPhu4t44buV4bqzcsSR4bqs4bqzcuG7meG7leG7j3HhurPDguG6oOG6s+G7ieG6oOG6s+G7ueG7mcO14bqzauG6veG6s2rEgnfhu4nhurPhu5N34buV4bqzcXjhurPhu4nhu5lz4bqz4bu54bqwcuG7k+G6s3Lhu5PDqXLhu5k44bqz4bu54bqwcuG7k+G6s+G7iWfDvTjhurPhu7nhurBy4buT4bqzcOG6vXLhu5nhurNq4bq5c+G6s+G7iWXhu4nhurPhu4nhu63hurPhu7NBxJFyOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buIdXLhurNy4buZ4buv4bqz4bu54bq54buV4bqz4buY4bup4buV4bqzcuG7k+G7meG7m+G6synDgeG7ieG6s+G7ueG7lcOycuG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqXhurU44bqzauG6ueG7leG6s8Sp4buV4buPcuG6s3Dhur1y4buZ4bqzauG6uXPhurNK4bq7cuG7kzjhurNS4buZw6nhurNyxILhu6/hu4k44bqzcuG7k0HhuqzDs3LhurPDneG7mXThurPhu7jhu5nhuqLhurPhu7nEguG7r3Lhu5PhurPhu7jhu5nEgnZy4buT4bqz4bu54bu14bq24buJ4bqz4buI4buZ4buXcuG7meG6s8O94buZ4bqi4bqz4bu44bu1xILhu61y4buT4bqz4buYdcSR4bqz4buKxqFy4buZ4bqzauG6veG6s3Lhu5lncuG6s3Hhurly4buZNuG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s3DDqeG6s8OCw4By4buT4bqzamfhu7nhurPigJxq4bubxJHhurNw4buVcuG7meG6s3Lhu5lmcuG6s+G7oeG7leG7j+G7ueKAnTjhurPhu4l04bqz4buL4buN4bqzxKnDqeG6rOG6s+G7ueG7tUHhuqzhu41y4bqz4bu54buZxaly4buT4bqzw4LDqnLhurPhu5l0xJE44bqzcOG7m+G7ieG7meG6s+G7t+G6suG6s+G7mcOpc+G6s+G7mcOAcuG7k+G6s8OCw6nhurNww6nhurNx4bup4bu54bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7iWXhu5XhurNy4bun4buV4bqz4buJ4bqixJHhurNy4buTxIJ24buV4bqzIeG7leG7j+G7ueG6s+G7ieG7qznhurPhu7jhu7VzcuG7k+G6s3Dhu5vhu4nhu5nhurPhu7fhurLhurPEqeG6tnLhu5PhurNyxILhu6/hu4nhurPDgsOp4bqz4buT4buV4bq04bqzcsSC4buv4buJOOG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s3DDqeG6s8OCw4By4buT4bqzamfhu7nhurPigJzDveG7mcOzcuG6s8SpaUHigJ044bqz4oCcw4LDgHLhu5PhurNqZ+G7ueG6s+G7icOqcuG6s+G7i+G6u3LigJ044bqz4oCcamfhu7nhurPhu4vhurty4bqz4bu54bu14buV4buNQeKAnTjhurNwQeG7p3LhurPhu5Phu5XhurThurPDgsSR4buV4bqz4bu54bu1deG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s+G6rMOyQeG6s+G7ieG6u+G6s8OC4buN4bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s+G7ueG7teG7mzjhurPhu7NBZnLhurPhu7fhurY44bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOyOOG6s3DDqeG6s+G7icOqcuG6s+G7ieG6ruG6s+G7ieG6osSR4bqzcuG7meG7leG7jUHhurPhu4lB4bup4buJ4bqz4buh4buZZXLhu5PhurPhu4nhu5nhu5XDsnLhurPhu4nhu5nFqXLhu5PhurPhu5Phu5Xhu4fhu4nhurNy4buTc+G6ueG7leG6s+G6pmZxOeG6s1Lhu5NB4bqsw7Ny4bqzw53hu5l04bqz4bu44buZ4bqi4bqz4bu5xILhu69y4buT4bqz4bu44buZxIJ2cuG7k+G6s+G7ueG7teG6tuG7ieG6s+G7iOG7meG7l3Lhu5nhurPDveG7meG6ouG6s+G7iXVy4bqzw73hu5lmcuG6s+G7ueG7l+G7ieG7mTbhurNQw6nhurPhu7nhu51y4buZ4bqzcOG7r3LhurPhu7nhu5nhuq7hurPhuqnhurPhu4nhurvhurNyxILhu6/hu4nhurPDguG7jeG6s8Sp4buV4buPcuG6s+G7ueG7l+G7ieG7meG6s+G7ueG6tuG6s3Lhu5nhu5XDs3I44bqz4bu54buZ4bqu4bqz4bqn4bqzw4Lhu43hurPhu7NB4bqs4bqzceG7p+G6s8SpZnLhurPhu7fFqTjhurPDguG7r+G7leG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4bu54buV4buNceG6s3LDqnLhu5PhurPDgsOp4bqzcHfhu5XhurPhu7nhu5nDsjjhurNqxIJ34buJ4bqzw4Lhu5fhurNy4buZxILhurNx4bup4bu54bqz4oCcIeG7leG7j+G7ueG6s1LEkXHhurPhu7nhu5lB4bqzcuG7mcO54oCdOOG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s+G7iXThurNqaOG6rOG6s2rhuqLhurPhu4ll4buJ4bqzcHPhurnhu5XhurNq4bubxJHhurPhu5nGoXLhu5k44bqz4buJZeG7ieG6s+G7meG7j+G6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu7nhu5ll4buV4bqzcuG7mcSC4bqz4bu54bu1QXLhu5PhurPEqUE44bqzceG7leG7jXLhurNyw4Hhu5U44bqzasawcuG7k+G6s+G7i+G7gXLhu5M44bqzceG7leG7jXLhurPhu4vhu5XDtXI34bqz4bu5w6nhu5XhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s8O94buZc3Lhu5PhurPDveG7mcOBOOG6s2rEkeG6s8Sp4bq5cuG7kzfhurPhu5nhu4/hurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurPhu5Phu5XEkXPhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqz4bu54buZQWly4bqz4bu54buV4buPcjjhurNqaOG6rOG6s2rhuqLhurPhu4ll4buJ4bqzcHPhurnhu5XhurPhu5nGoXLhu5k44bqz4bu54buZQWly4bqzcHfhu5XhurPhu6HDsuG7ueG6s3LFqeG7leG6s8OC4buv4buV4bqzw4LDgHLhu5PhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqz4bu5w7LhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurNq4buVw7Vx4bqzw73hu5nhu5fEkeG6s+G7iuG6v+G7iTjhurPhu4ll4buJ4bqz4bu54budcuG7meG6s8SpQeG6rMOzcuG6s+G7meG6u+G7leG6s3Hhu5Xhu41y4bqz4bu44bu1QXLhu5M5OTnhurPhu7jhu5lrc+G6s2p0OOG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s+G7meG7qeG7leG6s+G7ueG6oOG6s2po4bqs4bqzauG6ouG6s+G7ueG7leG7jXHhurNyw6py4buTOOG6s3B34buV4bqz4bu54buZw7LhurNqw7XhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7lzw6ly4bqzxKnhu5Xhu49y4bqzw4Lhu43hurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqz4bu5w7LhurMt4bqz4bqm4bq94bqz4buZ4bup4buVOOG6s3Lhu5ln4bu54bqzcMOp4bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7leG7j8O9OOG6s+G7ieG6u3Lhu5PhurPhu4vhu5XDtXI44bqzcHPhu5Phu5Xhu7fhu7nhu5Xhu4nhu7c44bqzcuG7p3Lhu5PhurNy4buT4buZ4buV4buPw73hurPhuq5y4buT4bqzxKnhuqBy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Lhu5Phu5nhu4/hurPhu4nEkXM44bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7mTjhurPhuqzhurPhu7nDsjjhurPhu5Phu5Vlc+G6s8Sp4bqg4buJ4bqz4buJ4buZZ+G7ueG6s3DEgndy4buT4bqz4buJxJFzOTk54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNS4buZ4bq0cuG7k+G6s8O94buZZnLhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurNy4buT4bq/cuG6s+G7k8O6cuG6s3Lhu5nEgnLhu5PhurPhu4l04bqz4bu5aHHhurPhu4vEkXPhurPhu7NBZeG7ueG6s+G7ieG6osSR4bqzceG7qeG7ueG6s3Dhur1y4buZ4bqzauG6uXPhurNK4bq7cuG7kzjhurNS4buZw6nhurNyxILhu6/hu4nhurNq4bq94bqzw73hu5locuG6s3LDqXPhurPhu4nhu5lz4bqz4bu54buZZ+G6rDjhurPDguG7m+G6s+G7ueG7teG7l+G6s2rhu5vEkeG6s3DhuqjhurPDgsOp4bqz4bu54buV4buNceG6s3LDqnLhu5PhurNwd+G7leG6s+G7ueG7mcOy4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurNww6nhurNq4buVw7Vx4bqzamVy4buT4bqz4buJ4buZw4HhurPhuqjhurNq4buH4buJ4bqz4buL4buV4buP4bu5OOG6s3DDqeG6s+G7ueG7mcOy4bqzceG6uXLhu5nhurPhu7Xhu5XDs3Lhu5PhurPhu4locuG6s2rEgnfhu4nhurPhu6Hhu5nhu63hu5XhurPEqWnhuqw54bqz4bu44bu1c3Lhu5PhurPhu4ll4buJ4bqz4buJQeG7qeG7ieG6s+G7k+G7h8O94bqz4buTeTjhurPhu5Phu5Xhu6/hu5XhurPhu7nhu5nhu5Xhu49B4bqz4bu54buV4buNceG6s3LDqnLhu5PhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu7lpw73hurNqc8OpcjjhurPEqXPEkXLhu5nhurNy4buT4buZ4buV4buPw7044bqz4buJZeG7ieG6s2pzw6ly4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s8OCw6nhurNy4buTc8Op4buV4bqzcsSC4buv4buJ4bqzasOycuG6s+G7ucahceG6s+G7meG7lcO1QeG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqzw4LDqeG6s+G7mXfDveG6s+G7uWXhu4k44bqz4buJZeG7ieG6s2rGsHLhu5PhurPhu4nhu5nhu5fhurNw4bq9cuG7meG6s2rhurlz4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7meG7leG7j3HhurPhu6HhuqrhurPhu5NocuG6s2pm4bqs4bqzauG7jUHhurNyw7NB4bqz4buLaeG7ueG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcHfhu5XhurPhu7nhu5nDsuG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu54buZQeG6s+G7mcOB4bu54bqzamhB4bqz4bu5xILhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXI54bqz4buIdOG6s8OC4bub4bqz4bu54bu14buX4bqzauG7m8SR4bqzcOG6qOG6s2rhu4fhu4nhurPhu4vhu5Xhu4/hu7nhurNyw7Ny4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSR4bqzasSCd+G7ieG6s8OC4buX4bqzcuG7mcSC4bqz4oCc4buJ4bqyxJHhurNy4buT4bul4oCdOOG6s3DDqeG6s+KAnOG7i+G6u3LhurNw4buN4oCd4bqz4bu54buVw7LDveG6s+G7k+G7lWXDveG6s2rDteG6s3F44bqz4bu1xJHhurPhu7fhurbhurPhu5Phu5XEkXPhurNwxIJB4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqz4buT4buV4bq0xJHhurPhu6Hhu5lB4bqzw4Lhurbhu4nhurNx4buV4buNcuG6s+G7uOG7tUFy4buT4bqzw4LDqeG6s8OCw4By4buT4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqzw73hu5nhu5fEkeG6s+G7iuG6v+G7iTnhurNKxIJ2cuG7k+G6s+G7i3bhurPhu4vhu5XDtXLhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu4llcuG7meG6s+G7iUFy4buT4bqzxKnDqeG7leG6s+G7ueG7r+G7leG6s8Oi4bq14bql4buhceG6s+G7ucSC4butcuG7k+G6s2rFqeG7leG6s+G7i+G7gXLhu5PhurPDveG7meG7g3Lhu5M44bqzcOG6ueG7leG6s+G7iXThurNi4bqz4buJ4bqyxJHhurNw4bq54buJ4buZOOG6s+G7oeG7mUHhurPDguG6tuG7ieG6s+G7i+G6veG7leG6s+G7ueG7teG7leG7jUHhurNjOeG6teG6teG6teG6s+G7mcSR4bqzccSRcuG7k+G6s+G7ueG7mWtz4bqz4bu54buV4buNceG6s3LDqnLhu5PhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqz4bu5w7LhurPhu4vhu5XDtXLhurNxw6nhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurNq4buVw7Vx4bqzcMOp4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s8OCa3LhurPhu4vhu5XDtXLhurPDgsOp4bqz4buZxqFy4buZ4bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPDgsOAcuG7k+G6s3JB4bun4buV4bqz4bu54bu1xrBy4buT4bqz4bu54buZ4bqi4bqsOOG6s+G7meG6u+G7leG6s+G7t+G6u3LhurPhu7Xhu6ly4buT4bqzcOG7r3I54bqz4buI4bq7cuG7k+G6s3LEguG7r+G7ieG6s+G7t2ZB4bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurNqxJFy4buT4bqzcOG7r3LhurNx4bq5cuG7meG6s8OCw6nhurNy4buTw6nhuqzhurPhu4nDqXLhu5PhurNy4buZ4bupcuG6s3Lhu5nhu5vDvTjhurNqdHLhurPhu4ll4buJ4bqz4bu5w6lB4bqz4buZw6ly4buT4bqz4buzQcWp4buJ4bqz4bu5w7LhurNw4buvcuG6s+G7i2nhu4nhurNy4buZZ+G7ueG6s+G7ueG7mcOy4bqz4buT4buV4buv4buVOOG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7mUHhuqzhurNqxIJ34buJ4bqzcHfhu5XhurPhu7nhu5nDsuG6s+G7ueG7tUFy4buT4bqz4buJ4buZQeG6rMO1cuG6s+G7mcOpcuG7k+G6s+G7mXTEkTjhurNqaOG6rOG6s2rhuqLhurPhu7nhu5Xhu41x4bqzcsOqcuG7k+G6s+G7i+G7lcOycuG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G7ueG7tUFy4buT4bqz4bu5ZnHhurNwc+G7k+G7leG7ieG7ueG7leG7ieG7t+G6s3Dhu69y4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4nhurvhurNyxILhu6/hu4k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNK4buV4buPcuG6s3LDqnLhu5PhurPDgsOp4bqz4buZ4buP4bqz4bu54buZxaly4buT4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6sy3hurPhuqXhurNw4bujcuG7meG6s8OC4bq24buJ4bqz4buzQcSRcuG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s+G7mcOpcuG7k+G6s2poQeG6s+G7ieG7mXPhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXI44bqzcuG7mWfhu7nhurNww6nhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7leG7j8O94bqzauG6veG6s+G7ueG7tXjhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurPhu7nhu5nDsuG6s3Hhurly4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJE54bqzIeG7r+G7leG6s8Oiw6LhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqz4bu54buZ4bqi4bqs4bqzauG7leG7j3LhurNq4bq94bqzauG7leG6s8OCw6lz4bqzw4JpcuG6s+G7mcOpcuG7mTjhurPhuqXhurPEqeG6tuG6s2Vy4bqzauG6veG6s+G7iXThurPhu4nhu5nhuqLhurPhu7nhu7XEguG7rXLhu5PhurNqaEHhurPhu7nEguG6s+G7icOAcuG7k+G6s+G7iWXhu4nhurNy4buZw6nhurNxZeG6rOG6s3Lhu5nhu5Xhu4/hu7nhurNq4buV4buPcuG6s3jhurPhu6Dhu5lB4bqz4bug4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurNq4bq94bqzasSCxJHhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurPhu7nhu7V44bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4bu54bu1QXLhu5PhurPhu7lmceG6s3LDqnLhu5PhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqz4buJ4bq74bqzcsSC4buv4buJOeG6s+G7uOG7q3Lhu5PhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu3QWfhu7nhurPhu4ll4buJ4bqzcuG7mcOp4bqzcWXhuqzhurNq4buV4buPcuG6s2rEkXLhu5PhurPhu5lz4bq54bu54bqzauG7qXLhu5PhurNqw7Jy4bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7ueG6ueG7leG6s2rhur3hurNq4bq54bu54bqz4bqlOWThuqXhuqnhurNRKOG7mTjhurPhu7nhu6ty4buT4bqz4bu34bq7cuG6s3DEgndy4buT4bqzauG7leG7j3LhurPhu7nhu5lrc+G6s+G7ueG7meG7lcOy4bu54bqz4buhw7LhurPhu7dv4bqzauG6ueG7ueG6s8Oi4bqpOOG6reG6s+G7uUPhurPhu6Ao4buZ4bqzauG7leG7j3IvcsOqcTnhurPhu6Dhu5nhu6dy4buT4bqzcuG7meG7leG7jUHhurNq4bubxJHhurPDveG7mcSC4butcuG7k+G6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buJ4bq74bqzcsSC4buv4buJ4bqz4buJdOG6s2po4bqs4bqzauG6ouG6s+G7iWXhu4nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurNy4buZxILhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJE44bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4jhurty4buT4bqz4buYw6ly4buT4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7uOG7mcO64bqzKUFmcuG6s+G7ocOy4bu54bqzcsWp4buV4bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPDveG7meG7l8SR4bqzUsSRceG6s8OCw6nhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ucSC4butcuG7k+G6s3DEkeG7leG6s3DDqeG6s+G7s0HFqeG7ieG6s+G7ucOyOOG6s+G7meG7j+G6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s2rEgnZy4buT4bqz4bu34bq/4bu54bqz4buK4bq/4buJLeG6s1LEkXE44bqz4buJZeG7ieG6s+G7uUHhuqzDsnLhurNqxIJ2cuG7k+G6s+G7i+G7qeG6s+G7mUHhuqzDsuG7ueG6s3Hhurnhu4nhu5nhurPhu4nhuqLEkeG6s2pn4bu54bqzcsSC4buv4buJ4bqz4buJ4buZ4bq54bqs4bqz4buzQcSROOG6s2rEgnZy4buT4bqz4bu54buZ4bqi4bqs4bqz4buzQcWp4buJ4bqz4bu5w7I54bqz4buS4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Lhu6nhu5XhurPhu7nhu51y4buZ4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7VyOOG6s+G7ueG7l3Lhu5nhurPhu6HDsuG7ueG6s3LFqeG7leG6s+G7icSRc+G6s8OC4buv4buV4bqz4buJZeG7ieG6s+G7oeG7mUHhurPDguG6tuG7ieG6s+G7uGbhuqzhurPhu4rhur/hu4k44bqz4bu3xJFy4buT4bqz4bu54buZxIJ3cuG7k+G6s1DDqXM44bqz4bu54bq5c+G6s+G7mcahcuG7meG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G7mcOpcuG7meG6s3DEkXLhu5PhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7NBxanhu4nhurPhu7nDsjk5OeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNi4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuq1iZMO94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7icSpcjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhuqfDouG6pS/DomJixKnhuq3DouG6rcOi4bqnw6LhuqXhu7li4bql4bqp4bqp4bqrcOG6tTnhu5/DveG7kzXhu7Uw4bql4bqn4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+G7skHhuqzhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6sy3hurPhu6Hhu5Vx4bqz4buJ4buZ4bud4bqzcsSRceG6s+G7ieG7mXPhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7lzw6ly4bqzxKnhu5Xhu49y4bqzw4LDqeG6s+G7i+G7jXLhurPDguG6tHLhu5PhurPDoeG7isOp4buV4bqzw6LDoDbhurPDneG7mWXhu7nhurPhu5lB4bqs4bqzw4Lhu5vhurPhu7nhu7Xhu5fhurPhu4nhu5nhu5XDsnLhurNwxIJ34buJOOG6s+G7ueG7leG7jXHhurNyw6py4buT4bqzauG7h+G7ieG6s+G7i+G7leG7j+G7ueG6t+G6s+G6pOG7lcSp4bu54buZMOG6t2LhurXhurXhurfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5MOG6t+G6rWJk4bq34bqzL+G6o1Hhu6nhu7nhurPhu5N04buJ4bqz4bu4w53hurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurPhu5nhu6dx4bqzcsSR4bqsOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buV4buNceG6s3LDqnLhu5PhurPDgsOp4bqz4bu54buZw7LhurNx4bq5cuG7meG6s+G7uXPhurNw4buvcuG6s3DDqeG6s8OCaeG6rDjhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu7nhu5XDtHLhurNq4buH4bu54bqz4bu1xJHhurNww6nhurPDveG7meG6u+G7leG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7mUHhuqzhurNqw7XhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu5Phu5XDqUHhurNx4bq5cuG7mTnhurNS4buZ4bq0cuG7k+G6s3Lhu5nhu5Xhu49x4bqzw4LhuqDhurPDgsOp4bqzasSCdnLhu5PhurPhu5nEguG7r3Lhu5PhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurNn4bqs4bqzauG6veG6s2rEgnfhu4nhurNS4buT4buZ4bub4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqz4bqpYy1S4buyL+G7uCjhurNyw6px4bqz4bql4bq14bql4bq14bqz4buJ4bqixJHhurPhu4rhu6nhurPhu4jhu5nhu5dy4buZ4bqz4bu54bu14bub4bqzw4Lhu43hurPigJwpZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s8OCw6nhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSR4bqzasOycuG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqfhurU44bqz4bu5aHHhurNy4buZxqFy4bqzasOycuG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuq3huqnigJ3hurPDgsOp4bqz4oCc4buyQeG6rOG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSR4bqz4bu54buZduG7leG6s+G7oeG6quG6s+G6peG6teG6pcOiLeG6peG6teG6p+G6tTjhurPhu7loceG6s3Lhu5nGoXLhurNqw7Jy4bqzcsOqceG6s+G6peG6teG6reG6qeKAneG6s+G7ieG7meG7neG6s+G7tcSROeG6s0rDteG6s+G7iXThurPhu4vhurty4bqz4buzQeG6rOG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurNqxrDhurPhu7fhu6nhurNxxJFy4buT4bqz4bu54buXcuG7meG6s+G7oeG7mXPEkeG6s+G7mcO64buJ4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7l3Lhu5nhurNq4bubcuG7meG6s+G7mcSC4buvcuG7k+G6s3LDqeG6rDjhurPDveG7meG6u+G7leG6s3Fn4bu54bqz4buJ4bq74bqz4buzQWXhurPhu7nhu7XGoXLhu5nhurNy4buT4buZ4buVw7Ny4bqz4buJ4bquQTjhurPhu7dz4bq5cuG6s+G7ueG7meG6u3M44bqzcGfhuqzhurPhuqjhurPhu6Hhu5XDsnLhurPhu4nhu5lB4bqsw7Ny4bqz4buT4buVxJE44bqz4bu54buX4buJ4buZ4bqzcMOD4bqs4bqz4buh4buVcuG7meG6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu49x4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4bu54bu1w7Ny4bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4bu54buVw7RyOeG6s+G7pnLhu5PhurNQw7PhurNKxqFy4buZ4bqzUsSRcTjhurPhu4jhu5nhuqLhurPhu7nhu5vhu4nhu5nhurPhu5jhu6nhu5XhurPhu7JB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s8OCw6nhurPDneG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurNq4bun4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSROOG6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqzIeG7leG7j3LhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqzIeG7leG7j3LhurPhu7JB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6sy3hurMpZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJE44bqz4buJ4buZ4buVxJHhurPhu7duNuG6s+KAnOG7uOG6sOG6s3Lhu5nhu5Xhu49x4bqz4buh4bqq4bqz4bu54bu1xILhu6/hu4k44bqz4bu54bun4buV4bqzauG6veG6s8OCaXLhurNq4bupcuG7k+G6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhu4vhurly4bqzcMOp4bqzw73hu5l04bqz4buT4buVZXPhurPhu7fEgjjhurPhu7nhu5XDsnLhurPhu7fhu6M44bqz4buh4buVw7Jy4bqz4bu54bu1w4Hhu4nhurPhu7fEguG6s+G7uOG7tWhy4bqz4bu44bu1w7py4buT4bqz4buYxJFy4buZOOG6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqz4buY4buV4buPQeG6s+G7ueG7tcSCeHLhu5PhurPhu7jhu7XEgnZy4buT4bqzSuG6ueG7leG6s+G7mcO64buJ4bqz4bug4buVw7Jy4bqz4bu54bu1w4Hhu4nhurPhu5jDqeG6s1Lhu6nhu5XhurPDgsOpc+G6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s2rGsHLhu5PhurPhu5nDqXLhu5nhurPDguG7r+G7leG6s+G7ueG7nXLhu5k44bqz4buT4buVw4HDveG6s+G7tnjhurMpZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7kzjhurPhu7Z44bqz4bugw7LhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqzw4LDqeG6s0poQeG6s+G7ucSC4bqzw4LDqeG6syHhu5Xhu49y4bqz4buyQeG6rOG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurMt4bqz4bug4buVw7Jy4bqz4bu54bu1w4Hhu4nhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJHhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu6Hhu5nEkeG7leG6s3Lhu5nhu5Xhu49x4bqzw4LhuqDhurPhu7NB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7ieG7mUFy4buT4bqzasSCd+G7ieG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu5Phu5XEkXM54bqz4bu44bqw4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu5lz4bq54bu54bqzauG7qXLhu5PhurPhu4vEkXLhurNqaEE44bqz4buJdOG6s+G7t+G6tuG6s+G7k3TDveG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcOG6vXLhu5nhurNq4bq5c+G6s+G7ueG7nXLhu5k44bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5nDqeG6s+G7oeG7mXPEkeG6s+G7mcO64buJOOG6s+G7iWXhu4nhurNy4buTw6ly4buZ4bqzcOG7lcOzcuG6s+G7s0HEkXLhurNq4bq94bqz4bu54bqwcuG7k+G6s+G7i8SC4buv4buJ4bqz4bu54bq5c+G6s3Lhu41y4bqzcXRy4buT4bqz4buJ4buZc+G6s+G7i+G6u3LhurPhu7NB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s3Dhu5vhu4nhu5nhurPhu7fhurLhurPhu7fEkUHhurNyw6nhuqw54bqzSsO14bqz4bu1xrDhu5U44bqz4bu54buZZXLhu5PhurNiLeG6peG6teG6peG6tTjhurNx4bup4bu54bqz4buZ4bup4buV4bqz4bu54buZ4bq7c+G6s+G7oeG7mXPEkeG6s+G7mcO64buJ4bqz4bu5aHHhurPhu7NBxanhu4nhurPhu5Phu5XEkeG6s3HEkXLhu5PhurPhu7nDs3LhurPigJwpZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s8OCw6nhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSR4bqzasOycuG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqfhurU44bqz4bu5aHHhurNy4buZxqFy4bqzasOycuG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuq3huqnigJ3hurNqxIJ34buJ4bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqz4buJdOG6s+G7t+G6tuG6s+G7ueG7mcSRceG6s3BBaXLhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu4nhu5lB4bqsw7Ny4bqz4buT4buVxJE44bqzcuG7mcOp4bqz4buh4buZc8SR4bqz4buZw7rhu4nhurPhu5nDqXLhu5PhurNqaEHhurPhu4nhurvhurNyxILhu6/hu4nhurPDguG7jeG6s+G7oeG7lXLhu5nhurPhu7nDsuG6s8OCw6nhurNy4buZ4buV4buNQeG6s3Dhu6Ny4buZ4bqzw4Lhurbhu4k54bqzSmbhuqzhurPhu4nhu5nhu5dy4buZ4bqzcMOp4bqz4buZ4bup4buV4bqz4bu54buZ4bq7c+G6s+G7iXThurPhuqjhurNy4buT4buZ4bujxJHhurPhu5nDsuG7ueG6s+G7t+G6ruG7ieG6s+G7s0HEkXLhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurNy4buZ4buBceG6s+G7iUFy4buT4bqz4buJZ8O94bqz4bu54buZw7Nx4bqz4buJZeG7ieG6s3BBaXLhurPhu4nhuq7hurPhu6Hhu5lzxJHhurPhu5nDuuG7ieG6s8OCw6nhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu7nhu5XDtHLhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s8OC4buV4buP4buJ4bqz4buZc8OpcuG6s+G7ueG7meG7leG7j3LhurNK4buN4bqzZXLhurMpZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s8OCw6nhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSR4bqzasOycuG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqfhurU44bqz4bu5aHHhurNy4buZxqFy4bqzasOycuG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuq3huqnhurPhu7nhu7XEguG7r+G7ieG6s+G7oeG7meG7leG6s+G7ueG7tcahcuG7meG6s+G7iuG7qeG6s+G7iOG7meG7l3Lhu5nhurPhu7nhu7Xhu5vhurPhuqZrceG6s+G6pmzhu7k44bqz4bu3xJFB4bqzcsOp4bqs4bqzcMOp4bqz4buJw6py4bqz4buJ4bqu4bqzasO14bqz4bu44buZ4bqi4bqz4bu5xILhu69y4buT4bqz4buI4buZ4buXcuG7meG6s8O94buZ4bqi4bqzw73hu5nDs+G6s8SpQeG6rOG7j+G7ueG6s+G7s0HhuqzhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqz4bu54budcuG7meG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeKAnTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7iMODcuG7k+G6s+G7ueG7mWtz4bqz4buhROG6s+G7t8SC4bqzauG7p+G6s+G7ueG7meG7m+G6s1DDs+G6s0rGoXLhu5nhurNSxJFxNuG6s+G7kmhy4bqzambhuqzhurN44bqzIeG7leG7j+G7ueG6s1LEkXHhurPDgsOp4bqzcGhy4bqzamhB4bqz4bu54buVw7Ny4bqzeOG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkeG6s3Hhu6/hu5XhurPhu4l04bqzceG7qeG7ueG6s3Bz4bq54buV4bqz4buzQeG6rOG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurPhu5PDuuG7leG6s3DDqeG6s+KAnOG7s0HhuqzhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqz4bu54budcuG7meKAnTnhurNKZuG6rOG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurNww6nhurPhu7NB4bqs4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7ueG7l+G7ieG7meG6s+G7mXfDvTjhurPhu4vEkXPhurPhu5PGsHHhurPhu7ln4bu54bqz4buJ4bq74bqz4buJZeG7ieG6s3Dhu6Ny4buZ4bqzw4Lhurbhu4nhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqz4bu5w7LhurMt4bqz4bqm4bq94bqz4buZ4bup4buVOOG6s+G7s0HFqeG7ieG6s8O94buZdXLhu5PhurMt4bqzxJFy4bqzcuG7lXLhu5k54bqz4buK4bq7cuG6s+G7s0HhuqzhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqz4bu54budcuG7meG6s3LDqeG6rOG6s+G7icODcuG7k+G6s+G7oeG7meG7reG7leG6s8SpaeG6rOG6s2rEgnfhu4nhurPDguG7m+G6s+G7ueG7teG7l+G6s+G7ueG7mUFpcuG6s3B34buVOOG6s+G7ueG7leG7jXHhurNyw6py4buT4bqzcHfhu5XhurPhu7nhu5nDsuG6s+G7oeG7mWXhu4nhurPhu4vhu5Xhu4/hu7nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHTEkTnhurNKxIJ2cuG7k+G6s+G7mcSC4buvcuG7k+G6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7ieG6osSR4bqz4oCc4buyQeG6rOG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSR4bqz4bu54buZduG7leG6s+G7oeG6quG6s+G6peG6teG6pcOiLeG6peG6teG6p+G6tTjhurPhu7loceG6s3Lhu5nGoXLhurNqw7Jy4bqzcsOqceG6s+G6peG6teG6reG6qeKAneG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurNww6nhurPhu7fhurbhurPhu4nhuqDhurPhu7nhu5nDteG6s+G7mXTEkeG6s1Lhu5Phu5nhu5vhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurPhuqljLVLhu7Iv4bu4KOG6s+G7ieG6osSR4bqz4buK4bup4bqz4buI4buZ4buXcuG7meG6s+G7ueG7teG7m+G6s8OC4buN4bqzw73hu5ll4bu54bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqzLeG6s+G6puG6veG6s+G7meG7qeG7leG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5h0xJE54bqz4buKeOG7leG6s3BvOOG6s1Lhu5Phu5nhu5vhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurPhuqlj4bqzceG7r+G7leG6s3HEkXLhu5PhurPhu7nhu5dy4buZ4bqz4buJ4buZZ+G7ueG6s3DDqeG6s2rEgnZy4buT4bqzcMWp4buVOOG6s+G7ieG7meG6ouG6s+G7ueG7tcSC4butcuG7kznhurPhu7jhu7XEguG7r+G7ieG6s2pm4bqsOOG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu54buV4buNceG6s3LDqnLhu5PhurPhu7nhu5nDsuG6s3Hhurly4buZ4bqzasSCd+G7ieG6s8O94buZZnLhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurPhu7V24buV4bqz4bu14bq54buJ4bqzeOG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4buzQeG6rOG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurNy4buTw6ly4buZOOG6s+G7s0HhuqzhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqzauG7m8SR4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPhu7nhu7XDs3LhurPEqeG7leG7j3LhurNy4buZw7k44bqz4bu54buZxqHhurNyxJHhuqzhurNq4bq94bqzasSCd+G7ieG6s+G7ueG7l+G7ieG7meG6s+G7mXfDveG6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s3Lhu5ln4bu5OOG6s8Spw7ThurPhu4nhu5lz4bqz4buh4buZxJHhu5XhurPhu7nhu5ll4buJ4bqzw4LDqeG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7mUHhuqw54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhu7lr4bqm4bu5LcSRcOG7leG7k3I24bqz4bu14buV4buT4buZ4bu5N+G6t+G6o+G6oeG7t+G7ueG7tXNy4buT4bqjUuG7mXRx4bqzw50h4bqz4bug4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqhL+G7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bqhL8O94bqj


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]