(Baothanhhoa.vn) - Bước vào mùa mưa bão với hình thái thời tiết thường xuyên có mưa giông lớn, độ ẩm cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh, phát triển, như các bệnh về đường tiêu hóa (tả, thương hàn, lỵ, E.coli, Campylobacter, Rota vi-rút...); bệnh sốt rét, sốt xuất huyết; bệnh nhiễm trùng đường hô hấp; các bệnh ngoài da, bệnh đau mắt đỏ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bq0KTUyKMag4bu2KWEyKMag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcagMWJVxqAxZVXGoOG7tMWoM8OVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG7uOG6rSnhuqkx4bu0xqA84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagUeG7nOG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcag4bueVFLhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bua4bueVC/hu5xSUeG7uOG7nuG7mlPhu57hu6Dhu55T4bqt4bue4buiUOG7oFEw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pS4buiU+G7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhurQpNTIoxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqAxYlXGoDFlVcag4bu0xagz4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llHhu5zhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buW4bueVFLhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUdyjDmTIpxqDhu4PGoOG6rT/GoCA8LDHGoOG6reG6pVXGoOG6v1nhuq3GoOG6rWXGoCk0Vcag4bu2KVfhuq3GoEDDmuG6tcagw6kyKMag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqDhuq3hu6Q8xqDhuqzhuqXhuqkyKMag4bqtVjHGoOG7gsag4bqtP8agKeG6qeG7gzsyxqDhu4ImMsag4buXfTIpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlOG7k2XEg+G7tsag4bq/w5kzxqAxYlXGoDFlVcag4bu0xagzxqDhur/EgzzGoCl7MinGoOG6rSnDmjzGoOG6rSnhuq88xqDhuq08P+G6rcag4bqtKWXhuq8yKMag4buH4bqp4buDJjLGoOG7tjTGoDFlVcagKDw5MijGoDDEgzJPxqBAw6DGoMOdMcag4bu2VTPDk8ag4buXVuG7g8agMMOZxqBAPDrhuqnGoCA8OzLGoOG6rSnhuqlZMsagMOG6sTzGoOG7tikzxqAyKTw64bqpxqAwM+G7pDzGoOG7uH3hu7YpxqDhu7Q7MinGoOG6tSnDmuG6rcag4bqnPDIpT8ag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDJPxqAyKWXGoOG7tsOa4bu2xqDhu7Q7MinGoOG6vzrGoEBl4bqvMijGoOG6rTwm4bqpxqApNFXGoOG7jOG6reG7pk/GoOG6rSllw6MyKMagKcOZMk/GoDBnT8agxqHDk+G7tjMwPE/GoOG7mVUx4bq14buDMDPhu7RV4bu24bqtI+G6pU/GoOG6pDPhuq1VxqDhur88LeG6peG6q+G6rcOTw5PDk+G7jk7GoOG7tDsyKcag4bqnYeG6rcag4bqlPeG6rU/GoOG6p2Hhuq3GoOG7h+G6qVfhuq3GoCnhuqnhu4M/4bqtTsag4bu0OzIpxqAyKTwuMcag4bqt4bqlYjIoxqBAZeG6rzIoxqApOcagKVfhurVOxqDhu7bDmuG7tsag4bu0OzIpxqAyKDPDmTzGoOG7uFVPxqDhu7Q7MinGoEBV4bqpxqAx4buo4bqtxqBAN8OTw5PDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqs4bqlZcSD4bu2xqDhuq17MinGoCl7MinGoEA0T8agMijDmTIpxqDhu4PGoOG6rT/GoEDFqMag4bq/w5nGoEBVMijGoOG6rVnhurXGoOG6reG6peG6qTIoxqAyKOG6qcOhMsagMOG6u+G7tk/GoOG7tinhuqnDnTLGoOG7tH3GoOG6p+G7rjLGoOG6p8OZMijGoOG6rSnhuqlh4bu2xqAxIzJPxqApNFXGoOG7tilX4bqtxqDhur/Dmcag4bu2w5rhu7bGoOG6tSllw6MyKMag4bqtPDsyxqDhurUpNTIoxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2KcagMinhu6oxxqAgfeG6tcag4bqtKeG6rzzGoMOpMijGoOG6tSk0xqDhur/EgzzGoDIo4bqp4buDxqDhu7bDo8ag4bu0YjIoxqDhurUpw5rhuq3GoOG7uH3hu7YpxqDhu7Q7MinGoOG6reG6pSYyxqBAfVXGoOG7tMOZMsag4bqtWzIpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pVUzxqBA4bqhPMag4bq/xIM8xqDhu7Yp4bqrMijGoOG6rTk8T8ag4bqsPD8yxqDhuqddxqDhu69lw6MyKMagdyg24bu2xqDhuqzhuqVlw6MyKE/GoMO6PMOaMcagQGHhu7bGoOG6rOG6peG6qTIoxqDhuq1WMcag4butPCwxxqDhuqczw5rhuq3GoOG7tDsyKcag4bqtWeG6rcag4bqtWzIpxqDhu7YpM8ag4bu0PD/huq1NxqDhur7EgzzGoOG6rTwyKcag4bqtKVgyxqDhuqfhu64yxqDhuqfDmTIoT8ag4bu2KWTGoEDDoDIoxqDhurUpNTIoxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqDhuq3huqUzMijGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDNPxqDhu7Thu6YzxqBA4bumMcag4bu2w5rhu7bGoCkz4buk4bqtxqBAw6AyKMag4bu2KcavMcag4bqnNOG7tsag4bq/w5nGoOG7tOG7pjPGoOG6vzvGoOG6p8Op4bu2xqAgKTcjxqB3KVYyxqDhu7hWMsag4bqt4bqlMzIoxqAxNjzGoOG6rXsyKcagKeG6qWEyKMagMGPhuq1PxqDhu7TFqDNPxqDhuq0pPCYyxqDhuq1VPE/GoOG6rSnhu6YxxqApNlVPxqAp4bukMsag4bu2KT/GoOG6rSlX4bq1xqAyKVfhuq3GoOG6rSk8O+G6rcagKeG7pDzGoOG6vzrGoOG6rcOZPMag4bqn4bumMk/GoOG6rT4yKcagMeG7pDIoxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMk/GoDIow5kyKcag4buDxqDhuq0/xqBAxajGoOG7tinhuqnDnTLGoOG7tH3GoOG6p+G7rjLGoOG6p8OZMijGoDE2PMagMOG6u+G7tsagMGXhurEyKE/GoOG6tSllw6MyKMag4bqtPDsyT8ag4bqt4bqlVTIoxqDhuq0pPD/huq3GoOG7tH1PxqDhu7hjMijGoOG7tmNPxqDhuq0p4bqpYeG7tk/GoOG6v1nhuq3GoOG6rWVPxqApNFXGoOG7tilX4bqtxqDhu7ZYMsag4bqtKTw/4bqtxqBALMagQMOa4bq1xqDDqTIoxqAgfeG6tcag4bqtKeG6rzzGoCApPMag4bu2NMag4bqtezIpxqAp4bqpYTIoxqDhu7ZX4bq1xqDhu7bDqeG6qU/GoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpT8agQMOhMijGoOG6rSnhuq88xqDhu4fhur3GoDDhu4XGoDE5PMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhuqdV4bqpxqAwY+G6rU/GoOG7tMWoM8OTxqDhu5nDmuG7tsagQMOjMsag4bq/fcag4buDxqDhuq0/xqBAxajGoOG6rTw/MsagKcOZMinGoCA8OzLGoOG6rTPDmTLGoOG7tFUyxqDhu7YpW8agQOG7pDPGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqAwY+G6rcag4bu0xagzTsag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG6rSll4bqvMijGoOG6reG6peG6u+G7tsag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDBj4bqtT8ag4bu0xagzT8ag4bu2w6nhuqnGoDLhu6QyT8ag4bu2w6nhuqnGoCnDoMag4bui4bugL+G7ouG7oCnDk8ag4buZw5rhu7bGoEDDozLGoOG6v33GoOG7uOG6u8ag4bq1KTUyKMag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7tsOa4bu2xqDhu7bDo8ag4bqn4bq3xqBAPDrhuqnGoOG6reG6pX3GoOG6reG6pTwsMsagIClVPMagKTPhu6Thuq3GoEDDoDIoxqAgKcOaMU/GoOG7tinDqlXGoOG7tDsyKcag4bu0w5oxxqDhuqfDmuG6rU/GoCnhuqPGoOG6reG6peG6scagdylWMsag4bu4VjLGoCApPMag4bu2NMag4bu0xagzxqAwxJHGoOG7h+G7puG7g8ag4bqlVU7GoCA8LDHGoOG6reG6pVVPxqAoPMOaMcag4bqnw5rhuq3GoOG6vzw74bu2xqDhuq0p4bq74bu2xqApPDsyxqAgP8agKTPhu6Thu7YpxqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMagMGPhuq1PxqDhu7TFqDPGoOG6v8OZxqDhuq17McagIDw/Mcag4bu2w6nhuqnGoDLhu6QyxqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoEDDozLGoOG6v33GoOG6reG6qeG7gz8yxqDhu7hlxIM8T8agKDzDmjHGoOG6p8Oa4bqtxqDhur88O+G7tsag4bqt4bqlPCwyxqAgKVU8xqDhu7bDmuG7tsag4bu0PDsyxqDhurUpw5rhurXGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpT8agMilX4bqtxqAww5nGoOG7tsOa4bu2xqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqAyKOG6qeG7g8agKTwsMcagKVXhu4PGoOG7h+G7puG7g8ag4bqlVcag4bqt4bqlMzIoxqAxYlXGoDFlVcag4bu0xagzw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlHcoM8OZPMag4bqlVU/GoOG6rOG6peG6qTIoxqDhuq1WMcag4butPCwxxqDhuqczw5rhuq3GoOG7tDsyKcag4bqtWeG6rcag4bqtWzIpxqBAxajGoOG7tilbxqBA4bukM8ag4bqt4bql4bqpMijGoOG6rVYxxqDhu4PGoOG6rT/GoOG7tsOa4bu2xqAp4bqp4buDOzJPxqDhuq0pfcag4buHxahPxqDhuq0pw5kyKcag4bq1KWHGoOG6rcavMijGoOG7tmXhuq8yKMagKDzDmjHGoOG6p8Oa4bqtxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpT8agQOG7sOG7tsag4bu0PDvhuq3GoDDDmcagMcOg4bqtxqDhuqdhxqDhuqHGoOG7uH3hu7YpxqDhu7bEkU/GoDIpw6oyKMagQH1VxqDhurUpZcOjMijGoOG7tjTGoDIo4bqp4buDxqDhu7bDo8ag4bu2VTNPxqDhurUpw5rhuq3GoCk8OzLGoOG6p8SDMcag4bu2w5rhu7bGoOG6reG6pWXhuq8yKMagKeG6seG6tcagMeG7qOG7tsag4bu0OzIpxqBALMag4buH4bq9xqAw4buFxqAgfeG6tcag4bqtKeG6rzxOxqBAw53hu4PGoDHhu6QyKcag4bqt4bqp4buDJjLGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhuq3huqUmMsag4bq1KWXDozIoxqDhuq08OzLGoOG6rSk5MijGoOG6rTwyxqBA4bukPMag4bu2KeG6qzIoxqDhu7bDmuG7tinGoOG6tSnDmuG6rcagKTw7Msag4bu2w5rhu7bGoDAz4bukPMag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcag4bq/w5nGoDIpw6oyKMag4bu0PDsyxqDhurUpw5rhurXGoOG7uOG6u8ag4bq1KTUyKMag4bqt4bukPMag4bu2w6AyKMagQMOhMihOxqDhu7Yp4bqpw50yxqDhu7R9xqBAWOG7g8agQGTGoOG6rSnhuqlh4bu2T8agKTRVxqDhu7YpV+G6rU/GoOG6reG6pVUyKMag4bqtKTw/4bqtxqDhu7R9xqDhu7ZYMsag4bqtKTw/4bqtT8agICk8xqDhu4fhu6bhu4PGoOG6pVXGoOG7uH3hu7YpxqDhurUp4bumPMag4bqt4bqlPCwyxqAgKVU8xqAgKcOdMsag4bu2V+G6tcag4bu0PDsyxqDhurUpw5rhurXGoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqDhur/Dmcag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7MsagMigpPCYxxqDhuq3huqvhu7bGoOG7tik/xqBAw6DGoCApVTzGoOG7tMOaM8ag4bqtKTkyKMag4bqtPDJPxqDhu7TDmjPGoOG7tsOaM8ag4bqtKWXhuq8yKMag4buH4bqp4buDJjLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqs4bukPMagKeG6qeG7gzsyxqDhu5PDmsag4bqsKWXEg+G7tk/GoCnDmTIoxqAyxq8xxqDhur/DmTPGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDNPxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoCnhuqnhu4M7Msag4bqtKWXhuq8yKMag4bu2NMagMWVVxqDhuq0zxqBAPzLGoOG6pVfhuq3GoOG6rTNPxqAgP+G6rcagKeG6seG6tcagMmXEg+G7tsag4bqt4bq5xqDhuq0pZeG6sTIoxqAyKOG6qcOhMsag4bqnOTIoxqB2xajGoEDhuqHGoOG6vzrGoDDDmTHGoOG7tikzxqAyKTw64bqpxqBAfVXGoOG6tSllw6MyKMag4bu0fcagMihZ4bq1xqAwY+G6rU/GoOG7pjIpxqApZeG6tzIoxqAyKTw64bqpxqAyKVfhuq3GoDDDmcag4bu2w5rhu7bGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlezIpxqDhur87xqDhuqc8MilPxqDhu7Yp4bqpw6EyKMag4bqt4bql4bukPMag4bu2KcavMsagMuG6qTk8T8agKDw/MijGoDJlxIPhu7bDk8ag4buT4bq3PMag4bq/WeG7g0/GoOG6reG6pWXEg+G7tsagICk8xqAxYlXGoDFlVcag4bu0xagzxqBAPzJPxqDhuq3huqXhuqkyKMag4bqtVjHGoOG7g8ag4bqtP8agKeG6qeG7gzsyxqBAxajGoCA8OzLGoOG6rTPDmTLGoOG7tFUyxqDhu7YpW8agQOG7pDPGoOG6tSk1MijGoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqDhu7Q7MilPxqDhurUpVjLGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlw5rhu7YpxqAyKTw7Mcag4bq/w5nGoEB9Vcag4bu0w5kyxqDhurUpY8ag4bqt4bqlw5rhu7YpxqDhu7ZjxqDhuq0pLMag4bu2KTPGoOG6reG6uTIoxqDhuq0pw5kyKcag4bq/PCYyxqDhu7RVMsag4bu2KVvGoEDhu6QzxqDhu7bDmuG7tsagICkzVU/GoOG6tSk1MijGoOG6v8OZxqDhu7bDmjLGoOG7tMOgT8ag4bq/PCYyxqDhu7Ypw6nhu7ZOxqDhu7ZkMijGoOG7tmHGoOG7tsOa4bu2xqDhuq3huqHGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2KU/GoOG6reG6ocag4bu2V+G6tcag4bu2w6nhuqnGoOG6rSll4bqvMijGoOG6reG6peG6u+G7tsag4bui4bugL+G7ouG7oClOxqDhu7Yp4bqpw50yxqDhu7R9xqDhuqfhu64yxqDhuqfDmTIoxqDhurUpZcOjMijGoOG6rTw7Mk/GoOG6v1nhuq3GoOG6rWVPxqApNFXGoOG7tilX4bqtxqDhu7ZYMsag4bqtKTw/4bqtxqBALMag4bu2w5rhu7bGoEB9Vcag4bq1KWXDozIoxqDhu4fhur3GoDDhu4XGoDE5PMag4bqt4bqlZeG6rzIoT8agQOG7sOG7tsag4bu0PDvhuq3GoDDDmcag4buH4bq9xqAw4buFxqAyKOG6qcOhMsagMmXEg+G7tsagxq8yw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pVUzxqBA4bqhPMag4bq/xIM8xqA5MijGoOG6vjzGoOG6vsavMsag4bqsKeG6qeG7gz/huq1PxqDDujzDmjHGoEBh4bu2xqDhuqzhuqXhuqkyKMag4bqtVjHGoOG7gsag4bqtP8agKeG6qeG7gzsyxqDhu5PDmsag4bqsKWXEg+G7tk/GoEBl4bqx4bu2xqDhu7Q8P+G6rU3GoOG7lyzGoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG6rWHhuq3GoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG6tSk1MijGoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqDhu7Q7MinGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDNPxqAyKMOZMinGoOG7g8ag4bqtP8agKeG6qeG7gzsyxqBAxajGoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG6tSllw6MyKMag4bu2KVYxxqDigJzhu6DGoOG6reG7pDzGoOG7tinhuqPigJ1PxqDhu7Yp4bqrxqDhuq3huqU2MijGoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqDhurUpZcOjMijGoMOaMk/GoCA/xqApM+G7pOG7tinGoDIp4buqMcag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG6rWHhuq3GoOG7tsOa4bu2xqApM+G7pOG6rcagQMOgMijGoOG7tinGrzHGoOG6pzThu7bGoOG6v8OZxqDhu7Thu6YzxqDhur87xqDhuqfDqeG7tsagICk3I8agdylWMsag4bu4VjLGoOG6reG6pTMyKMag4bqtezIpxqAp4bqpYTIoxqDhuq0p4bqvPMag4bqtPD/huq3GoOG7h1fhuqlOxqDhu7YpZMagQMOgMijGoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqAgP8agKTPhu6Thu7YpT8ag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7tsOa4bu2xqDhu7RVMk/GoDIow5kyKU/GoEAzw5kyxqDhuq0pLMag4bqt4bqlJjLGoEB9Vcag4bu0w5kyxqDhuq0pVTHGoCg8Vcag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7Msag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqDhu7Q7MilOxqDhuq0pw5kyKcagMFnhurXGoEDDoDzGoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqAwZeG6qcagQMOgMihPxqDhu7YpZMagQMOgMijGoEBhPMag4bq1KTTGoCApPMag4bu2NMag4bu4feG7tinGoOG7h+G7puG7g8ag4bqlVU7GoOG7tinhuqnDnTLGoOG7tH3GoEBY4buDxqBAZMag4bu2w6PGoOG6p2HGoOG6rSnhuqlh4bu2T8ag4bqt4bqlVTIoxqDhuq0pPD/huq3GoOG7tH3GoOG6tSk1MijGoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqBALMagQMOa4bq1xqDDqTIoxqAgfeG6tcag4bqtKeG6rzzGoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoEA8OuG6qcag4bqt4bqlfcagICk8xqDhu7Y0xqDhu7h94bu2KU7GoEDDmjIpxqAoPMOaxqAyKOG6qeG7g8ag4bu2w6PGoOG6rTw6Mcagw50yT8ag4bu2KWTGoEDDoDIoxqDhu7ZkMijGoOG7tmHGoDHhu6QyKMagMGXEgzxPxqAgPCwxxqDhuq3huqVVT8agKDzDmjHGoOG6p8Oa4bqtxqDhu7bDmuG7tsag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcagQCzGoOG7tilkxqBAw6AyKMag4bqt4bqlMzIoxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDhurUpNTIoxqDhu7Q7MilPxqDhurUpw5rhuq3GoCk8OzLGoOG7uH3hu7YpxqDhuqfEgzFPxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2KcagIH3hurXGoOG6rSnhuq88T8agKeG7pDLGoOG7tik/xqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqAwVuG7g8agMFUyxqDhuqVVxqDhu7bDoDIoxqBAw6EyKMOTxqDhu5liMijGoOG6v8SDPMag4bq/PDvhu7bGoOG6rSk8P+G6rcagMFnhurXGoDHhu6QyKMagMGXEgzzGoCg8w5oxxqDhuqfDmuG6rU/GoOG6tSnDmuG6rcagKTw7Msag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcag4bqt4bq5xqAp4bqp4buDOzLGoEA/Msag4bu2w6PGoOG6p+G6t0/GoOG7tFUyxqDhu7YpW8agQOG7pDPGoOG6tSk1MijGoOG7tilhMijGoOG7uH3hu7YpxqDhu7ZkVcagKeG6qeG7gzsyxqBAxajGoOG6tSlWMsag4bu2OTIoxqDhu7bDmuG7tsag4bqtKcOZMinGoOG6vzwmMsag4bq1KWPGoOG6reG6pcOa4bu2Kcag4bu2w5rhu7bGoOG7h8WoT8ag4bqtKX3GoOG6reG6pVcyTsag4bu2KX3huqnGoOG6reG6pcOa4bu2KcagMik8OzHGoCA8LDHGoOG6reG6pVVPxqBAOTLGoEBh4bu2T8agKDzDmjHGoOG6p8Oa4bqtxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcOTw5PDk8agw7k8OzLGoDJV4buDT8agKTvGoOG6rSlhMijGoOG7g8ag4bqtP8ag4bu44bq7xqDhurUpNTIoxqBAxajGoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqDhu7bDmuG7tsagQH1VxqDhurUpZcOjMijGoOG6rTw/MsagKcOZMinGoOG6tSnhuqkyxqDhuq0p4bqpYeG7tsag4buH4bq9xqAw4buFT8agICk5MijGoEAsxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqBAVeG6qcagMeG7qOG6rcagQDdPxqDhu7Q7MinGoOG6vzrGoOG7uFVPxqDhuq08JuG6qcagKTRVxqDhu7RiMijGoOG6tSnDmuG6rcOTxqDhuqYzMijGoOG6pzMyKMag4bq/xIM8xqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDhur87xqDhuqc8MinGoDE5PMag4bqt4bqlZeG6rzIoT8ag4bu2w5oyxqDhu7TDoMag4buDxqDhuq0/xqAp4bqp4buDOzLGoOG7tsSRMijGoEDDneG7g8agMeG7pDIpxqDhuq3huqnhu4MmMsag4bqt4bql4bqp4buDOjLGoEA/MsagKcOgxqAoPFXGoEB7MinGoDIp4buqMcagKDzhuqvhurXGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqAyVjIoxqDhu7ZVM8agMilZMsag4bqtKcOp4bu2T8ag4bu2KWTGoEDDoDIoxqDhurUpw5rhuq3GoCk8OzLGoOG7tsOa4bu2xqAwM+G7pDzGoOG7uH3hu7YpxqDhu7Q7MinGoOG6v8OZxqDhu7Q8OzLGoOG6tSnDmuG6tcag4bu44bq7xqDhurUpNTIoxqDhuq3hu6Q8xqDhu7bDoDIoxqBAw6EyKMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thur7EgzzGoOG6rTwyKcag4bqtKVgyxqAgKTkyKMag4bu2KWTGoMOi4bqpVTLGoOG6v8SDPMag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKU/GoDIow5kyKcag4buDxqDhuq0/xqBAVTIoxqDhuq0+4bu2Kcag4bu24bq74bu2xqDhu7YpW8agQOG7pDPGoOG7tsOa4bu2xqDhu7bDo8agw6LhuqlVMk/GoEDDozLGoOG6v33GoOG6rcavMijGoOG7tmXhuq8yKMag4bu0w5oxxqDhuqfDmuG6rcagQH1VxqDhu7TDmTJPxqDhuq0pIzPGoOG7uDg8T8agIDwsMcag4bqnM8Oa4bqtT8ag4buH4bq9xqAw4buFxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqBALMagKeG7pDLGoOG7tik/xqDhu7Q7MinGoOG7tGIyKMag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqUzMijGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDNPxqDhu7Ypxq8xxqDhuqc04bu2xqDhuq1h4bqtxqDhuqfDqeG7tsagICk3I8agdylWMsag4bu4VjJPxqAp4bukMsag4bu2KT/GoEA/MsagMcOp4bu2xqDhuq0pV+G6tcagMilX4bqtxqDhuq0pPDvhuq3GoCnhu6Q8xqDhu7gzxqAxZVXGoOG7tMWoM8agKFbhu4PGoOG6pVXDk8ag4bqsKSMzxqDhu7TDmjPGoOG7tsOaM8ag4bu2ZFXGoOG6rOG6peG6qTIoxqDhuq1WMcag4butPCwxxqDhuqczw5rhuq3GoOG7tDsyKcag4bqtWeG6rcag4bqtWzIpT8ag4bqtPjIpxqBAPzLGoOG6rSnhuq88xqBAPCwxxqAyw5nhu4NPxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoOG6rVsyKcagICk5MijGoOG7h+G7puG7g8ag4bqlVcag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcagMijhuqnhu4PGoCk8LDFPxqDhuq0zw5kyxqDhuq1bMinGoCgpPMagMilZMsag4bugVMag4bu2VcagMeG7qOG7tsag4bqn4bq3PMag4buMMsavMcag4bui4bua4bucVMagMMOZxqDhu6Dhu5rhu6DGoOG7tlXhu45OxqBQxqDhu7ZVxqApM8agKMOZxqDhu4wyxq8xxqDhu6Lhu5rhu5xUxqAww5nGoOG7nOG7oFTGoOG7tlXhu45OxqDhu5zhu6JSxqDhu7ZVxqDhuqdh4bqtxqDhu4fhuqlX4bqtxqAp4bqp4buDP+G6rcag4buMMsavMcag4bui4bua4bucVMagMMOZxqDhu57hu6BQxqDhu7ZV4buOw5PDk8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thuqzhuqnhu4PGoDIpPCYyT8agICk8xqAxYlXGoDFlVcag4bu0xagzxqBAPzLGoChYMk/GoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqDhu7ZYMsag4bq1KeG7pjzGoEBl4bqx4bu2xqDDouG6qVUyxqDhuq1WMcagKcOjMk/GoOG6v3vGoEBW4buDxqAww5nGoOG6rSnhuq88xqBAPCwxxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqDhuqVX4bqtxqDhu7guxqDhu7RiMijGoOG6tSnDmuG6rcOTxqDhur7DmTPGoOG6rSnhuq88xqBAPCwxxqAyw5nhu4NPxqAwZeG6sTIoxqAxZVXGoDDEgzLGoOG6pyrGoChW4buDxqDhuqVVxqDhuq17MinGoOG6reG6peG7pDIoxqAyKFnhurXGoOG6qzIoxqDhu7Zj4bu2xqDhu7TDoMag4bqt4bukPMagMik8OuG6qcagQH1VxqDhurUpZcOjMihPxqDhuq3hu6QzxqBAPDrhuqnGoCA8OzLGoOG6rSnhuqlZMsagMOG6sTzGoEAsxqDhu7bDmuG7tsag4bu0OzIpxqDhu7gzxqDhur894bu2LeG6rcOjxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bu0OzIpxqAyKWXGoDHhuqnhuqM8T8ag4bq/I0/GoDE1T8agMeG7pOG6rU/GoOG6peG6qcOhPMOTw5PDk8ag4bqnPDIpxqDhuq3huqVl4bq3MijGoDHhu6QyKU7GoOG6reG6pTMyKMagQDRPxqAx4bqp4bqjPMagMMOZxqDhur894bu2LeG6rcOjxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bu0OzIpxqDhurUp4bqhxqDhu7Q8PzLGoDIpV+G6rcagKFbhu4PGoOG7tDsyKcag4bqnYeG6rcag4bqlPeG6rU/GoOG6p2Hhuq3GoOG7h+G6qVfhuq3GoCnhuqnhu4M/4bqtw5PGoOG6plXhuqnGoDIpw6oyKMag4bqt4bqlWTLGoDFlVcag4bu0xagzxqAwxIMyT8ag4bqtezIpxqDhuq3huqXhu6QyKMagMihZ4bq1xqDhuqsyKMagMMOZxqAyKOG6qeG7gyYyxqAyKVYyxqDhu7jhu7IyxqBAPzLGoOG6rSk8P+G6qcagMmXEg+G7tsag4bqnPDIpxqApM+G7pOG6rU/GoEDDoTIoxqDhuq0p4bqvPMagKFbhu4PGoOG6rSk8O+G6rcagKeG7pDzGoOG6vzrGoOG6rcOZPMag4bqn4bumMk/GoOG7pjIpxqApZeG6tzIoxqBAPzLGoDE5PMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhuqdhMijGoOG7tmRVxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsOTxqB3KOG6qcOhMsagMmXEg+G7tsagMik8LjHGoOG7tMOdMsag4bu4M8agMWVVxqAwxJFPxqAxOTzGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bqnYTIoxqDhu7R9xqA5xqAyKTwuMcagMMOZMcagKDxVxqDhuq3GrzIoxqAyKOG6qeG7g8ag4bu2w6PGoOG7tGIyKMag4bq1KcOa4bqtxqDhu7bDmuG7tsagMDPhu6Q8xqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqAyKWVNxqDhuqw8JuG6qcag4bu2KeG7puG7g0/GoOG6reG7pk/GoDBnT8ag4bqtKWXDozIoxqApw5kyT8agMmXEg+G7tsagxq8yxqDhu7YpVjJPxqDhur88JjHGoOG7uFVPxqDhur88JjHGoDJVMijGoDA5MihPxqBAVeG6qcagMeG7qOG6rcagQDdPxqAx4buo4bqtxqApw6Dhuq3Dk8OTw5PGoOG7rSk5MijGoOG7tilbxqDhu7RiMijGoOG6tSnDmuG6rcag4bu2w5rhu7bGoOG7uH3hu7YpxqDhu7Q7MilPxqDhuq3huqUzMijGoDFiVcagMWVVxqDhu7TFqDNPxqAyKOG6qeG7g8ag4bu2w6PGoOG7h+G7puG7g8ag4bqlVcag4bqtVTzGoDLhu6QyxqDhuq0pZcOjMijGoOG6rT7hu7YpxqBAYTzGoOG6v8SDPMagMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG7tsSRMijGoOG6rcavMijGoOG7tlUzxqApw6MyT8ag4bu4M8agQDTGoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG7tinGrzHGoOG6pzThu7bGoOG6p8Op4bu2xqAgKTcjxqB3KVYyxqDhu7hWMsag4bu2w5kyKMag4bu2WDLGoOG6tSnhu6Y8xqBAZeG6seG7tsag4bu2KeG6q8ag4bqt4bqlNjIow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mWIyKMag4bq/xIM8xqDhuqfhurvGoDLhuqPGoDDhurvhu7bGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoOG7tsOjxqDDouG6qVUyxqDhu7Ypw6nhu7bGoDLGrzIoT8agQCzGoOG7tOG7pjPGoOG6vzvGoOG6p8Op4bu2xqAgKTcjxqDhu7ZkVcag4bu04bumMsag4bqtKVYyxqDhur/DmcagKDxVxqBAezIpT8agMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG7tlgyxqDhu7YpZMagQMOgMijGoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG7tsOa4bu2xqDhu7Q8OzLGoOG6tSnDmuG6tcag4bq1KTUyKMag4bu2KWEyKMag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcag4bqt4bqlMzIoT8ag4bqnVeG6qcagMWVVxqDhu7TFqDPGoDIpZU3GoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoMavMsag4bu2KT4yT8ag4bqpYTIoxqDhu7YpPjJPxqDhu7Thu6YzxqBA4bumMcagVTLGoOG6rTPDmTLGoOG6rSnhurvhu7bGoOG6tSnDnTFPxqDhuq0pZeG6rzIoxqDhu4fhuqnhu4MmMsag4bql4bq9Vcag4bqtVeG7g8ag4bq/xIM8xqDhu4fDmcag4bq1KTUyKMag4bu4PDvhuq3GoCAp4bqpw50yw5PGoOG6rCnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG6rSlV4bqpxqDhuqXhur1VxqDhu7QsxqAyZcSD4bu2T8agKDw/MijGoDJlxIPhu7ZPxqDhu7hjMijGoOG7tmPGoOG7tinDqVXGoDJlxIPhu7bGoOG6v8OZxqDhu7hiMijGoDIpw6oyKMagKTRVxqDhu7YpV+G6rcagQGXhurHhu7bGoOG7tikzxqDhurUpPeG6tcagQCzGoCAp4bq9xqDhuq3huqViMihPxqDhuq0pVTIpxqAwNuG7tsagMijhuqnDoTLGoDJlxIPhu7bGoOG6reG6pWXEg+G7tsagICk8xqDhuqfhur3GoOG7uGMyKMOTxqDhu60/4bqtxqAp4bqx4bq1xqDhu4fhur3GoDDhu4XGoOG7tmEyKMag4bqtKTPDmuG6rcagMmXEg+G7tsag4bu0fcag4bqt4buo4bu2xqBALMagMmXEg+G7tsagw6nGoEA2MijGoOG7tjTGoOG6rSksxqDhuq0pM8Oa4bqtxqBAZeG6seG7tsag4bqlVcagMigzw5k8w5PGoOG6plXhuqnGoDFlVcag4bu0xagzxqDhu7ZYMsagICnDnTLGoOG6reG6pWXDozIoxqDhu7g2Msag4bq/O8ag4bqnPDIpxqAxOTzGoOG6reG6pWXhuq8yKE/GoOG6vzvGoOG6pzwyKcagMinDmcag4bu24bq9Vcag4bq/w5nGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7h+G6qTIoxqDDouG6qVUyKcagMinDmcag4bu24bq9VU7GoOG6peG6vVXGoOG6p+G7pOG7tinGoOG7tCzGoDJlxIPhu7ZPxqDhu7bDmuG7tsag4bu4YzIoxqDhu7ZjxqBA4bq7MijGoDJlxIPhu7ZPxqDhu7hjMijGoOG7tmPGoOG7tik/xqDhu7Q8PzLGoOG6rSnDqeG7tsagxq8yTsagICnDozzGoOG6rSk5MijGoOG7tmEyKMag4bqlxagyKU/GoCApOTIoxqBALMagMmXEg+G7tsagQDYyKE7GoOG6rSnhuqnGoCgzMcag4bqlw5rhu7bGoOG6v8OZxqDhu4fDmuG7tsagQMOgMijGoOG6v1nhuq3GoOG7tik5MsagMFfhurXGoCBpxqDhur/Dmcag4bq1KeG6qTLGoOG6rSnhuqlh4bu2xqDhurUpNTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpw5PGoOG6tClhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqAyKVYyxqDhur88JjLGoOG7g8ag4bqtP8agIH3hurXGoOG6rSnhuq88xqDhurUpw5rhuq3GoCk8OzLGoOG6v8OZxqDhu7hZ4bq1xqDhuq3hu6jhuq3GoDIpw6oyKMag4bqhxqDhu7h94bu2Kcag4bu0OzIpxqDhuq3huqXhuqnhu4M6MsagMik8LjHGoDIpZcag4bqtPCbhuqnGoOG7tinhu6bhu4NPxqBAVeG6qcagMeG7qOG6rcagQDdPxqDhur88JjHGoEBl4bqvMijGoCk5xqApV+G6tU/GoOG7tuG7pjHGoOG7tuG6qzFPxqBA4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rcag4bu2WDLGoEA6xqDhurUpNTIoxqDhu7h94bu2Kcag4bqt4bumT8agMGdPxqDhuq0pZcOjMijGoCnDmTLDk8OTw5PGoOG6v8OZxqDhurUp4bqpMsagKTRVxqDhu7YpV+G6rcag4bu4PDvhuq3GoOG7tjkyxqDhuq3huqViMijGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhu7Q7MinGoOG6reG7pDzGoOG7tsOa4bu2xqDhur9iMijGoOG7tjTGoDIo4bqp4buDxqDhu7bDo8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5Thuqw5xqDDucOZw5Uv4bq1w5Q=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]