(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4 – 10, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an toàn tại các khu dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện Mường Lát.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4bueYmNoNCpL4buiYypnYy3hu6Y0W3s2w5Lhu54yZGJjWz5o4buM4bui4buU4buYI+G7lOG6rH044bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94bueeSzhu57hu6PDqj3hu57FqVvhu6Y2e+G7njNbKTXhu55j4bqr4bum4buO4buePX0w4bueJeG7qDfhu5594bq94bqzNnvhu54zfeG7rj3hu57huq19w6k94buePcWoPeG7njN9ZOG7niTDnTbhu5494bq94bueNntkaOG7nj3hurfhu5404bq74bue4bqpZCZj4bue4buFxq/hu55i4buoY+G7njThuqXhu55j4buoW+G7nn1kaCg24buew73hur3hurU2e+G7nnnFqGPhu57hu5gvI+G7lOG7mC99UOG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxrAq4bumJOG7ouG7nmJjaDQqS+G7omMqZ2Mt4bumNFt7NsOS4bueMmRiY1s+aOG7jOG7ouG7lOG7m31bIWThu55T4bue4oCT4bueUOG7oOG7juG7niXDozZ74buePX1d4bueeSzhu57hu6PDqj3hu57FqVvhu6Y2e+G7juG7nkMwNn3hu57hurlo4bue4buFWyw24buO4bue4bqsfTjhu57hu5t94bq54bueYyA9feG7nkTGoeG7s+G7neG7nmMwNn3hu54l4buw4bueJVvhu54zWyk14bueY+G6q+G7puG7juG7nj19MOG7niXhu6g34buePcWoPeG7nntb4buqW+G7nuG6rX3FqOG6reG7niPhu6o34bueJeG7qjXhu57hu6Y24bueYzfGrzbhu55j4buoW+G7nj3FqD3hu54zfWThu54kw5024buePeG6veG7nj044bueNntkaOG7nj3hurfhu55n4buqaOG7nuG6q+G7puG7nmLhu6hj4bueNOG6peG7juG7njThurvhu57huqlkJmPhu55j4bqrLDbhu54lIOG7puG7niPGrzbhu559ZGgoNuG7nsO94bq94bq1Nnvhu555xahjw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu54kY31kNSPhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UU1Phuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRU+G7oC9Qw5lQJFFR4bugUcOZVFBjUeG7oFRT4bukNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tV4bugUOG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG6rH044bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94bueeSzhu57hu6PDqj3hu57FqVvhu6Y2e+G7njNbKTXhu55j4bqr4bum4buO4buePX0w4bueJeG7qDfhu5594bq94bqzNnvhu54zfeG7rj3hu57huq19w6k94buePcWoPeG7njN9ZOG7niTDnTbhu5494bq94bueNntkaOG7nj3hurfhu5404bq74bue4bqpZCZj4bue4buFxq/hu55i4buoY+G7njThuqXhu55j4buoW+G7nn1kaCg24buew73hur3hurU2e+G7nnnFqGPhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUU1Phu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lOG6rH044bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94bueeSzhu57hu6PDqj3hu57FqVvhu6Y2e+G7njNbKTXhu55j4bqr4bum4bue4buFxq/hu549fTDhu54l4buoN+G7nmPhuqtbKTbhu54zfeG7plvhu557W+G7qlvhu57huq19xajhuq3hu57hu6Y24bueYzfGrzbhu549fTfhu549xag94buefcSD4bueY+G6qzc2e+G7niRbKDbhu542e2Ro4bueYuG6t+G7nmLhu6hj4bueNOG6peG7juG7njThurvhu57huqM2e+G7juG7njThurvhu57huqlkJmPhu57huqXhu54j4buqNuG7nuG7m33hu6Zb4buO4bueZ+G7sOG7nsO94bq94bq1Nnvhu57hu5t94bumNn3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bubZTZ74bueY33hu6Y14buee1vhu6bhu549OOG7niXhu6hb4bueJFsoNuG7njThu7A2feG7niXhu6g34bueQuG6peG7nuG7s+G6oTZ74bueNnt9Wyjhuq3hu57hu4XGr+G7nuG6rH3FqGPhu55j4bqrWyk24bueNuG6oTZ74bueY33huqE24buO4bue4buE4busNuG7nuG6rX05Nnvhu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94oCm4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFXhu6Dhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRU+G7oC9R4bugVCRS4bugw5pUw5pSVWNSUcOaw5rhu6A04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1FUU+G7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG6rH044bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94bueeSzhu57hu6PDqj3hu57FqVvhu6Y2e+G7njNbKTXhu55j4bqr4bum4buO4buePX0w4bueJeG7qDfhu5594bq94bqzNnvhu54zfeG7rj3hu57huq19w6k94buePcWoPeG7njN9ZOG7niTDnTbhu5494bq94bueNntkaOG7nj3hurfhu5404bq74bue4bqpZCZj4bue4buFxq/hu55i4buoY+G7njThuqXhu55j4buoW+G7nn1kaCg24buew73hur3hurU2e+G7nnnFqGPhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUVeG7oOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEPhu6hb4bueJcOdaOG7juG7nuG6rH044bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94bueeSzhu57hu6PDqj3hu57FqVvhu6Y2e+G7nuG7hcav4buePcWoPeG7nmN9xq82feG7nuG7hVssNuG7niU3xq824buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7niXhu7Dhu54lW+G7njN94buqN+G7nmLFqGPhu55jIjZ94buefSI2feG7nmLhu6hj4bueNOG6peG7nmPhuqssNuG7nj3FqD3hu55jZGguNuG7niXhur3hurU2e+G7nmLhu6Zk4bueJcOiY+G7njXhur3hu6bhu5404bq74bue4buF4bq/4bum4bue4bqpZOG7puG7jOG7njNbKTXhu55j4bqr4bum4bueY102feG7nn1bKGThu57huqlk4buq4buePcWoPeG7njN9ZOG7nmPFqFvhu54lIDZ94buePeG6veG7niXhu7Dhu54l4bq94bum4bue4buFxq834bueYuG7h+G7niTDqTZ74bueY+G6qyw24bueJSDhu6bhu54jxq824buM4bueY30g4bueYsWoY+G7nj3FqD3hu549w6k14bueJMOdNuG7nj3hur3hu54l4bumNnvhu549OOG7njZ7ZGjhu5494bq34bueYuG7qGPhu5404bql4bueJGE94bueYmThuqNb4bueR1s14buO4bueZ+G7sOG7nsO94bq94bq1Nnvhu57hu5t94bumNn3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRSUuG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFT4bugL1Hhu6BUJFLhu6DDmlTDmlPhu6Bjw5pSw5pRUjThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLw5rDmlDhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhuqx9OOG7nuG7m33hurnhu55jID194bueRMah4buz4bud4bueYzA2feG7nnks4bue4bujw6o94buexalb4bumNnvhu54zWyk14bueY+G6q+G7puG7juG7nj19MOG7niXhu6g34buefeG6veG6szZ74bueM33hu6494bue4bqtfcOpPeG7nj3FqD3hu54zfWThu54kw5024buePeG6veG7njZ7ZGjhu5494bq34bueNOG6u+G7nuG6qWQmY+G7nuG7hcav4bueYuG7qGPhu5404bql4bueY+G7qFvhu559ZGgoNuG7nsO94bq94bq1Nnvhu555xahj4bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVFJS4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5Thu7N9WyFk4buePeG6oTZ74bueY+G6qyI2feG7nj3hurnhu6bhu542e+G6veG6tVvhu54kw5024bueZ+G7sOG7nsO94bq94bq1Nnvhu57hu5t94bumNn3hu54l4buw4bueIyDhu55nw5014bueY33hu4E94bueI+G6pVvhu54kOTZ74bueYmThuqNb4bueR1s14bueNWXhu6bhu5404bq7w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEN9Kjfhu54jxag34buePcWoN+G7nmPhur/hu55ExqHhu7Phu53hu559ZGgoNuG7nsO94bq94bq1Nnvhu555xahj4buO4bueZ+G7sOG7nsO94bq94bq1Nnvhu57hu5t94bumNn3hu559Wyg24buePTjhu55TUuG7nn3Eg+G7niTDnTbhu57hu4XhurNb4buee+G7tDbhu55R4bug4bug4bueNn3DnTbhu54zfeG7uGThu55jfWTEgz3hu549xag94bueI+G7qjbhu57hu7N74bqj4buO4bue4bub4bumNnvhu47hu555xag9feG7juG7nuG6rFshNnvhu55DV2Phu47hu57GoTg2e+G7nuG7hcav4bue4bubfeG7plvhu54l4bumNnvhu57huqXhu55j4bqrNzZ74bueM31k4bue4buF4buBPeG7nj044bueNntkaOG7nj3hurfhu5494bumN+G7nmfhu6po4bue4bqr4bum4bueNOG6u+G7nuG6ozZ74bueNOG6u+G7nuG6qWQmY8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFJS4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVPhu6AvUeG7oFQkUuG7oMOaVMOaU1JjUFBVw5lQNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0vDmlFQ4bui4bue4bumNGNL4bui4bqsfTjhu57hu5t94bq54bueYyA9feG7nkTGoeG7s+G7neG7nmMwNn3hu555LOG7nuG7o8OqPeG7nsWpW+G7pjZ74bueM1spNeG7nmPhuqvhu6bhu47hu549fTDhu54l4buoN+G7nn3hur3hurM2e+G7njN94buuPeG7nuG6rX3DqT3hu549xag94bueM31k4bueJMOdNuG7nj3hur3hu542e2Ro4buePeG6t+G7njThurvhu57huqlkJmPhu57hu4XGr+G7nmLhu6hj4bueNOG6peG7nmPhu6hb4buefWRoKDbhu57DveG6veG6tTZ74bueecWoY+G7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUw73Eg2Phu55i4bqj4buefcSD4bueJMOdNuG7niPhu6o24bue4bubfeG7plvhu47hu55n4buw4buew73hur3hurU2e+G7nuG7m33hu6Y2feG7niXhu7Dhu57huq194buqW+G7nmPhu4Hhu54zw6jhu54lxajhu57huq194bu0NuG7niXhu7Jj4bueYls2feG7nmLhuqM2e+G7niUp4buefeG7qDbhu549fS7hu55i4buoY+G7njThuqXDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bujVz3hu54jWyhj4buO4bueYuG7pmThu542feG7gzZ74bueJcOiY+G7njXhur3hu6bhu5404bq74bueNOG6szbhu5574bu0NuG7niXDnWjhu47hu54kOTZ74bueYmThuqNb4bueR1s14bueJeG7sOG7nnvDnWjhu55i4buoY+G7njThuqXhu47hu57hu6o2feG7nn3hur3huqU2e+G7niUuNuG7nlPDmeG7nn3Eg+G7niTDnTbhu54j4buqNuG7nuG7m33hu6Zb4buO4bue4bqr4buyY+G7nj3hu7Q24bueJeG6vcOiPeG7niRb4bueJOG6tVvhu54lKeG7niPhu6o34bueJeG7qjXhu57hu6Y24bueYzfGrzbDleG7nkfhu7Dhu57huqhk4bumNnvhu57hu5t9Wylk4buePTjhu55SU+G7nn3Eg+G7nuG7heG6s1vhu55QVVPhu542fcOdNuG7njN94bu4ZOG7nmN9ZMSDPeG7nj3FqD3hu54j4buqNuG7nuG6qGThu6bhu47hu55HWzXhu47hu57huqxl4bue4bujw6rhu6bhu47hu57huqxhNnvhu47hu57hu5vEkTXhu54l4bumNnvhu55iWzZ94bueYuG6ozZ74bue4bql4bue4buFZTZ74bueNntkaOG7nn1bKTXhu54j4bqlW+G7njZ7ZGjhu5494bq34bueZ+G7qmjhu57huqvhu6bhu5404bq74bue4bqjNnvhu47hu5404bq74bue4bqpZCZj4bue4buFxq/hu55i4buoY+G7njThuqXhu54l4buyY8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RD4buoW+G7nmfhu7Dhu55D4bumNeG7nuG7m31kNnvhu47hu549xag94bueI+G7qjbDkuG7nnnFqGPhu47hu55CZOG6o1vhu555ODZ74buO4bueQmThuqNb4bue4bqsfcWoW+G7nj3hurs2e+G7niXhu6Y2e+G7nj044bueUVPhu559xIPhu54kw5024bue4buF4bqzW+G7nlBR4buk4bueM33hu7hk4bue4bqtfeG7qlvhu55iWzZ94bueYuG6ozZ74bueY+G6qzc2e+G7niVbIWThu54zWyg24bueM33huqE2e+G7nuG7pjbhu55jN8avNuG7njN9W+G7nj044bueY31bLDbhu55j4bumW+G7juG7njXhur3hu6bhu5404bq7w5Xhu55D4bqrLDbhu54lIOG7puG7niPGrzbhu55jfSDhu55j4bqr4buyNuG7nsO94bq94bq1Nnvhu555xahj4buO4bue4bukUuG7nn3Eg+G7niTDnTYvU1HDmuG7njN94bu4ZOG7nmN9ZMSDPeG7njZ9WyFk4bueM31k4bue4bqtfeG6o+G7juG7njZ94bq9w5Lhu57hu5t9Wyw24bue4bqsw6k94buO4buexqFk4bqjNuG7juG7nkMmNuG7nkNWNuG7juG7nuG7s+G7puG7nnh9xq/hu47hu57hu6M3xq824bueeC5j4buO4bue4bubfVshNnvhu57hu5vDozZ74buO4bueM31k4bueUOG7juG7njN9ZOG7nlHigKbhu559Wyg24buePeG7tDbhu549xag94bue4bqtfeG6veG6tzZ74buexag24bueJFvhu54k4bq1W+G7njZ74bq94bq1W+G7niTDnTbhu54lLjbhu5424bq3W+G7nuG7pjbhu55jN8avNuG7nmPhuqvhur3hurM94bueNntkaOG7nj3hurfhu5404bq74bue4bqpZCZj4buO4bueYuG7qGPhu5404bql4bueJeG7smPDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRSUuG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFT4bugL1Hhu6BUJFLhu6DDmlTDmlNVY1Xhu6RQ4bugVDThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLw5lQ4bui4bue4bumNGNL4bui4bqsfTjhu57hu5t94bq54bueYyA9feG7nkTGoeG7s+G7neG7nmMwNn3hu555LOG7nuG7o8OqPeG7nsWpW+G7pjZ74bueM1spNeG7nmPhuqvhu6bhu47hu549fTDhu54l4buoN+G7nn3hur3hurM2e+G7njN94buuPeG7nuG6rX3DqT3hu549xag94bueM31k4bueJMOdNuG7nj3hur3hu542e2Ro4buePeG6t+G7njThurvhu57huqlkJmPhu57hu4XGr+G7nmLhu6hj4bueNOG6peG7nmPhu6hb4buefWRoKDbhu57DveG6veG6tTZ74bueecWoY+G7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4buzfVshZOG7niVbKTXhu55i4buoY+G7njThuqXhu55j4bqrLDbhu549xag94bueY2RoLjbhu557W+G7pjfhu55jfeG6oTZ74bueY+G7qFvhu559ZGgoNuG7nsO94bq94bq1Nnvhu555xahj4bueY+G6qzc2e+G7njZ94buDNnvhu542e8avaOG7nnvhu7Q24bueJcOdaMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu7N9WyFk4bueNn3hu7Jj4bueNMav4bueZ+G7sOG7nkPhuqtkNnvhu555aeG7nuG7heG6s1vhu55RUcOa4buefcSDL1DDleG7oOG7pFXhu542fcOdNuG7njN94bu4ZOG7juG7nuG6rX3DnTbhu54j4bqj4bue4bql4buefeG7tGThu54zfeG7ruG6reG7nj3hu6rhu549xag94bueI+G7qjbhu47hu542feG6vcOS4buew73hu6Zk4buO4bue4buzxq82e+G7nlDhu47hu554XWPhu47hu55C4bum4bueeWQ2e+G7juG7nkPGr1vhu57hu5t9xag2feG7juG7nkLGr1vhu554feG7pjfhu47hu55D4bqrZDZ74bueQ33hu642e+G7juG7nsSQNuG7juG7nkci4bueecOj4buO4bueQ+G6q2Q2e+G7nkNbLjbhu47hu57hu5t9xq/hu5554bumNuG7juG7nsO9ZOG6ozZ74bueUOG7juG7nsO9ZOG6ozZ74bueUcOV4bueR+G7sOG7nsO94bq94bq1Nnvhu555aeG7njZ9WyFk4bueY33DquG7nlHhu57hu4XhurNb4bueUFJQ4buefcSD4bueJMOdNi/DmlBU4bueNn3DnTbhu54zfeG7uGThu54l4buw4bueJeG6vcOiPeG7njQsNuG7nuG6rX3hur3hurc2e+G7nsWoNuG7niRb4bueJMOdNuG7njN9W+G7nj044bueYyI2feG7nn1k4bqjNnvhu54zfeG7uDbhu5494buy4bqt4bueI+G6pVvhu542e2Ro4buePeG6t+G7nmLhu6hj4bueNOG6peG7niXhu7Jj4buO4bueNOG6u+G7nuG6ozZ74buO4bueNOG6u+G7nuG6qWQmY8OV4bue4bubxag94bueZ+G7sOG7nj05NuG7njThu6hb4bueNn3hur3hu57huqxl4bue4buzfVvhu47hu57hu7N9W+G7nkLhurc24bueJSFk4buePTjhu559xq82e+G7nj19w6k94buefcSD4bue4buF4bqzW+G7nn3GrzZ74bueY+G6q+G7rDXhu542fcOdNuG7njN94bu4ZOG7niXhu6Y2e+G7nmJbNn3hu55i4bqjNnvhu55j4bqrNzZ74bue4buFZTZ74bueM33huqE2e+G7nuG7pjbhu55jN8avNuG7juG7nmN94bq94bq1Nnvhu55nZGgsNuG7nuG6rX3hu6pb4bueY33hu7Lhuq3hu55jfcOhNeG7nmPhuqs3Nnvhu5414bqxW+G7niXDomPhu5414bq94bum4bueNOG6u8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFJS4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVPhu6AvUeG7oFQkUuG7oMOaVMOaU+G7pGNVUOG7oOG7pFI04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1JQU+G7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG6rH044bue4bubfeG6ueG7nmMgPX3hu55ExqHhu7Phu53hu55jMDZ94bueeSzhu57hu6PDqj3hu57FqVvhu6Y2e+G7njNbKTXhu55j4bqr4bum4buO4buePX0w4bueJeG7qDfhu5594bq94bqzNnvhu54zfeG7rj3hu57huq19w6k94buePcWoPeG7njN9ZOG7niTDnTbhu5494bq94bueNntkaOG7nj3hurfhu5404bq74bue4bqpZCZj4bue4buFxq/hu55i4buoY+G7njThuqXhu55j4buoW+G7nn1kaCg24buew73hur3hurU2e+G7nnnFqGPhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUUlLhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu6Phu6hb4bueJFsoNuG7njThu7A2feG7niXhu6g34buefWRoKDbhu57DveG6veG6tTZ74bueecWoY+G7nj3hurs2e+G7niPFqDfhu549xag34bueYyI2feG7nn0iNn3hu55j4bqrWyk24bueM33hu6Zb4bueNcSDY+G7nmLhuqPhu557W+G7qlvhu57huq19xajhuq3hu54j4buqN+G7niXhu6o14bue4bumNuG7nmM3xq824bueY+G7qDXhu55jfeG6tVvhu55j4buoW+G7nj3FqD3hu549w6k14bueJMOdNuG7nj3hur3hu54l4bumNnvhu55jWyE14bue4bu4NuG7njZ7ZGjhu559Wyk14buM4bueJcOjNnvhu55jfeG6tVvhu54zWy424bueNnt9IOG7nmMwNn3hu47hu549xag94bueYuG6peG7njZ7xq82feG7nj3hu7Lhuq3hu55jMDZ94bueNFssNuG7nuG6qWThu6Y24buefeG6seG7nmPhuqvDouG7nn1kaCg24bueZ8OdaOG7niThu4E2e+G7nmN9LDXhu549xag94bueM31k4bueY8WoW+G7niUgNn3hu5494bq94buO4bueJcOjNnvhu55jfeG6tVvhu55j4bqrWyk24bueM33hu6Zb4buePcWoPeG7nntb4buqW+G7nuG6rX3FqOG6reG7nuG7pjbhu55jN8avNuG7nj19N+G7njZ74bq94bq1W+G7niTDnTbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlRTVOG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVFT4bugL1Hhu6BUJFLhu6DDmlTDmlRRY1FQVcOZUDThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLw5lR4buk4bui4bue4bumNGNL4bui4bqsfTjhu57hu5t94bq54bueYyA9feG7nkTGoeG7s+G7neG7nmMwNn3hu555LOG7nuG7o8OqPeG7nsWpW+G7pjZ74bueM1spNeG7nmPhuqvhu6bhu47hu549fTDhu54l4buoN+G7nn3hur3hurM2e+G7njN94buuPeG7nuG6rX3DqT3hu549xag94bueM31k4bueJMOdNuG7nj3hur3hu542e2Ro4buePeG6t+G7njThurvhu57huqlkJmPhu57hu4XGr+G7nmLhu6hj4bueNOG6peG7nmPhu6hb4buefWRoKDbhu57DveG6veG6tTZ74bueecWoY+G7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRTVOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUQ+G7qFvhu559Wyg24bueY+G6q+G6veG6tTZ74buePcWoPeG7njbhurdb4bueJS424bueY33hu6w14buO4bue4bqsfTjhu57hu5t94bq54bueYyA9feG7nkTGoeG7s+G7neG7nmMwNn3hu555LOG7nuG7o8OqPeG7nsWpW+G7pjZ74bueJeG7sOG7nj19MOG7niXhu6g34bueRMah4buz4bud4buefWRoKDbhu57DveG6veG6tTZ74bueecWoY+G7nmPhuqtbKTbhu54zfeG7plvhu542fVshZOG7nntb4buqW+G7nuG6rX3FqOG6reG7niUp4bueI+G7qjfhu54l4buqNeG7nuG7pjbhu55jN8avNuG7nj19N+G7nuG7s33DnTbhu54kw502w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7m30w4bueJeG7qDfhu55j4buoW+G7nj3FqD3hu54lWyk14bueJS424bueM1spNeG7nmPhuqvhu6bhu47hu57huqx9OOG7nuG7m33hurnhu55jID194bueRMah4buz4bud4bueYzA2feG7nnks4bue4bujw6o94buexalb4bumNnvhu54zfVg2e+G7niUgNn3hu5494bqhNnvhu55jxag94bueI+G7qjfhu54l4buqNeG7nuG7pjbhu55jN8avNuG7nj19N+G7nuG7s33DnTbhu54kw5024buePcWoPeG7njN9ZOG7nuG7heG7gT3hu542e2Ro4buePeG6t+G7nmLhu6hj4bueNOG6peG7juG7njThurvhu57huqM2e+G7juG7njThurvhu57huqlkJmPhu540xq/hu57hu4VbKD3hu540xq814bue4bqpZOG7pjbhu55j4bqrYTZ74buO4buePTjhu55jXTZ94buePeG7suG6reG7niPFqD19w5Xhu57hu6PDozZ74buePX1d4bueaCxk4buePeG7tGThu559ZGgoNuG7nsO94bq94bq1Nnvhu555xahj4buO4bueY+G6q+G6veG6sz3hu5414buuY+G7nuG6rX3hu6pb4bueY+G6r+G7nj19w6o94bueJFvhu54k4bq1W+G7njZ74bumaOG7njXEg2Phu55i4bqj4buefcSD4bueJMOdNuG7nmLhuqM2e+G7nuG6peG7njN9ZOG7nuG7heG7gT3hu549OOG7njZ7ZGjhu5494bq34bueYuG7qGPhu5404bql4buePeG7pjfhu47hu54lVz3hu54jWyhj4bueNMav4buePcWoPeG7nn3Eg+G7nuG6peG7niPhu6o24bue4bubfeG7plvhu47hu55n4buw4buew73hur3hurU2e+G7nuG7m33hu6Y2fcOV4bue4bujw6M2e+G7nmN94bq1W+G7juG7nmPhuq/hu549fcOqPeG7nj3hu6414bueI1spNuG7niPFqDfhu57hu4XGr+G7nj3hu65j4buePeG7h+G7njZ74bq94bq1W+G7nmN94bqhNnvhu54jxag34bueMyDhuq3hu55jfeG6tVvhu549fTfhu549xag94buefcSD4bueJMOdNuG7nmLhurfhu55jxag24bueJS424bueNuG6t1vhu57hu6Y24bueYzfGrzbhu54zfVvhu549OOG7njXhur3hu6bhu47hu5404bq7w5Xhu57GsGRoKDbhu57huq194buqW+G7njThu7bhuq3hu57huq194bq94bq3Nnvhu57FqDbhu55n4buH4bueNGnhu54zfeG7uDbhu5494buy4bqt4buO4bueZ8OdaOG7niThu4E2e+G7njNbLDbhu5494bqj4buePcWoPeG7niPhurXhu54zw6jhu57huqXhu54zfWThu57hu4Xhu4E94bueYmThuqNb4bueR1s14bueY31kxIM94buexqHhu6o24bue4bubfeG7plvhu47hu55n4buw4buew73hur3hurU2e+G7nuG7m33hu6Y2feG7juG7niXhu6o14bueI+G7qjfhu57hu6Y24bueYzfGrzbhu549fTfhu57hu7N9w5024bueJMOdNuG7nmPhuqs3Nnvhu541ZeG7puG7njXhur3hu6bhu54j4buwN8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxKlkY3034bqr4bui4buU4buYI+G7lHks4bue4bujw6M2e+G7mC8j4buU4buYL+G6reG7lA==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]