(Baothanhhoa.vn) - Năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Kết quả, 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao. Trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,31% (tăng 0,11%); thu nhập bình quân đầu người đạt 36,1 triệu đồng/năm (tăng 4,6% kế hoạch và tăng 14,6% so với cùng kỳ); huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển trên địa bàn tăng nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường... Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo sự đồng thuận, tin tưởn

Tin liên quan

Đọc nhiều

Diện mạo mới trên quê hương Vĩnh Lộc

Năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Kết quả, 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao. Trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,31% (tăng 0,11%); thu nhập bình quân đầu người đạt 36,1 triệu đồng/năm (tăng 4,6% kế hoạch và tăng 14,6% so với cùng kỳ); huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển trên địa bàn tăng nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường... Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền...

Diện mạo mới trên quê hương Vĩnh Lộc

Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được huyện Vĩnh Lộc tập trung phát triển, mang lại hiệu quả cao.

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã xác định việc đầu tư kết cấu hạ tầng cũng như bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, mang tính đột phá, như: Tập trung phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn có chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng NTM. Khuyến khích xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, các mô hình cây có giá trị kinh tế cao. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào huyện... Đáng chú ý, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều công trình được chỉnh trang, đầu tư xây dựng. Trong năm, trên địa bàn huyện có 6 xã (Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hùng, Vĩnh Quang), 42 thôn ở 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân toàn huyện ước đạt 17,87 tiêu chí/xã, tăng 1,87 tiêu chí/xã so với năm 2017, vượt 0,2 tiêu chí/xã. Thực hiện phong trào ủng hộ xây dựng NTM, đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ủng hộ với tổng số tiền 829.628.000 đồng. Ước tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM của huyện là 850,195 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2017, trong đó vốn xây dựng cơ bản trong dân cư là 454,309 tỷ đồng. Nhân dân tự nguyện hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng được 0,692 ha. Với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, các xã đã chủ động, sáng tạo trong việc vận động nguồn vốn xã hội hóa cùng với nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây mới, sửa chữa 13 công trình trụ sở xã với tổng kinh phí 31,228 tỷ đồng; 6 công trình công sở đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; xây dựng, chỉnh trang 9 công trình văn hóa cấp xã, 19 nhà văn hóa - khu thể thao thôn với tổng kinh phí 46 tỷ đồng; thực hiện kiên cố hóa 4,158 km kênh mương, 19,836 km đường giao thông nông thôn, 2 trạm bơm; xây mới, sửa chữa 101 phòng học với tổng kinh phí khoảng 44,3 tỷ đồng, trong đó 61 phòng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Xây dựng 5 mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ từ nguồn vốn xây dựng NTM của Trung ương với tổng số vốn hỗ trợ 600 triệu đồng.

Theo đồng chí Vũ Thị Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, những thành quả trên là kết quả của sự chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự chung sức, đồng lòng của đảng bộ và nhân dân. Thông qua việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã khơi dậy niềm tin và được nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính chủ động trong việc khắc phục khó khăn, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Xây dựng NTM ở Vĩnh Lộc đã mang lại những chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ hơn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các loại hình sản xuất phát triển hợp lý, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, cơ bản đáp ứng và phục vụ các nhu cầu về sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trên cơ sở phát huy những lợi thế sẵn có cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất ở tất cả các lĩnh vực, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Vĩnh Lộc sẽ vượt lên mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, tạo diện mạo mới, sức sống mới cho quê hương.

Bài và ảnh: Tô Hà


Bài Và Ảnh: Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]