(Baothanhhoa.vn) - Từ những gốc cây, thân cây khô cứng, xù xì tưởng chừng như bỏ đi hay chỉ dùng làm củi đốt nhưng qua bàn tay tài hoa, khéo léo cùng với trí tưởng tượng phong phú của những người thợ điêu khắc, những khúc gỗ ấy được thổi hồn, truyền cảm xúc để rồi cũng “biết nói, biết cười”...

Tin liên quan

Đọc nhiều

d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu3eMOpTUDhu5hM4bu54buYTMOdw5pO4bu54oCc4buwTVJO4bu5TVDhu5jigJ3hu7nhu4BN4buU4bu5TFN3L03DgXh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xajDouG7hOG6suG7huG7t3hu4bu04bu54buYTUDhu5hM4bu5TOG7oOG7gOG7ueG7gEUl4bur4bu54buwTUXhu5jhu7nhu4BFJeG7ucOUTeG7nuG7ueG7gOG7suG7mEzhu6vhu7kkVuG7uSTDk+G7ueG7sMOd4buk4buYTOG7ueG7gE3hu7Thu5hM4bu54buYTcOd4bu54bq+4buc4bu54buCTuG7uU3hurIl4bu54buATeG7jOG7ueG7hlbhu5hM4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu4BYTuG7ueG7guG7oOG7sOG7ueG7mE3DneG7mEzhu7nGr+G7rOG6suG7ueG6vsOC4buY4bu54buw4bqyJeG7ueG7sMOCTuG7uU3hu5ThurLhu6vhu7nDlE1G4buU4bu54buQRuG7lOG7ueG7gFbhu5hM4bu5I1VO4bu54buw4buoT+G7ueG7sMOd4buk4buYTOG7ueG7sMOdw5nhu5hM4bu5xahN4buU4buYTOG7ucWoTeG7ruG7ueG7gFjhurLhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BNw5nhu7nhu4JOw43hu6zhu7nDlE3huqrhu4Dhu6vhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nDlE3hu67hu4Dhu7lMU+G7ucOJJeG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu7BNUk7hu7lNUOG7mOG7q+G7ueG7sOG7qOG7rCXhu4rhu5jhu7nhu4Dhuqbhu5Lhu7kk4buu4buA4bu54buCxKjhu7nhu6hQTuG7ueG7gFnhu5hM4bu54oCc4bq+TsOM4buw4bu54buY4buWTuG7q+G7ueG6vk7DjOG7sOG7ueG7gMOdw5pO4oCd4bux4bux4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7ucWoNuG7hOG7mOG7sOG7hOG7qOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu34buw4buEJOG7sC3hurLhu5BOTOG7mMaw4bu54buA4buE4buY4buw4buE4buo4bup4bu3eHdO4buSTOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fhu4bhu7BN4bus4buS4bq+4bu5Tjbhu4Thu5jhu7Dhu4Thu6jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7tz1O4buG4buwTcaw4bu5xILDg0HFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nhuqLhuqLhurbFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgeG6tsOA4bqiL8OB4bqu4bqw4buGw4DDgMOBw4DhuqBB4bqi4buww4PEguG6tsOBw4Phu5BB4buxw5XFqEzFqeG7qHXDgMOD4bq24bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7t8OpTUDhu5hM4bu54buYTMOdw5pO4bu54oCc4buwTVJO4bu5TVDhu5jigJ3hu7nhu4BN4buU4bu5TFPhu7fhu7kveHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNuG6ssWo4buwTuG7lOG7mOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu34buw4buEJOG7sC3hurLhu5BOTOG7mMaw4bu54buA4buE4buY4buw4buE4buo4bup4bu3eCzhu5hN4bu5OFPhu7nhu53hu6xF4buY4bu5bk3huqrhu5hM4bu54bq+w43hu5jhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu7DhurThu4Dhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nhu4BY4bqy4bu54buSw5Phu5hN4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h34buE4buSeHfhu6rhu7Dhu6jhu5Thu5hMeOG6teG6quG7mOG7uSNVTuG7ueG7gMOd4bqy4bur4bu54buCV+G7gOG7ueG7sOG7tOG7ueG7sE3hu6zhu6Thu7nDieG7rOG7ueG7sE1U4bu5dy/hu6rhu7Dhu6jhu5Thu5hMeHcv4buE4buSeHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4beG6suG7rOG7ueG6vuG6suG7lOG7ueG7kOG6uOG7mOG7ueG7kFNO4bu5TUfhu5jhu6vhu7nhu4Dhu6zhu6BO4bu54buAVuG7mEzhu7nhu4BN4buu4buYTOG7ueG7sOG7nk7hu7nhu4BZ4buYTOG7uUxDxajhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54bue4buYTOG7ucahWeG7uTjDk+G7mE3hu7lu4busw4nhu5jhu6vhu7nhu5JR4buw4bu54bq+4bq64buA4bu54buwTeG6uCXhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu54buYTE3hu4rhu7nhu4JOw43hu6zhu7nDlE3huqrhu4Dhu7lMU+G7ueG7pOG7uSThu7Lhu7luTeG6suG7mE3hu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eDDhu5jhu7nhu7DDncOZ4buYTOG7ueG7guG6uOG7rOG7ueG7sE7DjeG7mOG7ueG7gFjhurLhu7nhu4BN4buu4buYTOG7ueG7sOG7nk7hu7nDlE1O4bu54bq+w51V4buA4bu5I8OC4buU4bu54buA4bqo4buY4bu54buYTcOC4bu54buk4bu54buCw53DmuG7mEzhu7nEkcON4bu5bk3hurThu5hN4bu5buG7nuG7mEzhu6vhu7luauG7uW5N4bqy4buYTeG7ucOi4buW4bqy4bu54buQw4Lhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhur7hu7Lhu4Dhu7nhu7DDncOZ4buYTOG7uUxT4bu54buQVeG7mOG7q+G7ueG6vkbhu7nhu4JY4bu5w5RP4buATeG7ueG7gOG7puG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhur7DgiXhu7nhu7Dhu6hP4bu54buow4nhu7Dhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu5xahN4bus4bux4bu5ZVNO4bu54bq+4buy4buA4bu54buww53DmeG7mEzhu7nhu4BNw4nhu7Dhu7nhu4BN4buy4bqy4bu54buSUeG7sOG7ueG7sEXhu5Lhu7lNUOG7mOG7ueG7sE3DjOG7ueG7mE1F4buY4bur4bu54buC4bqy4bu54buA4bqm4buS4bu5I1VO4bu54buYTUDhu5hM4bu54buYU07hu7nhu5hO4buK4buS4bu54buoTsON4buYTOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4bOG7luG7sOG7ueG7gE1G4buY4bu54buw4buow4Lhu7nhu5LDmk7hu7nDlE3hurThu4BN4bur4bu54bue4buYTOG7uW7hu6zDieG7mOG7ueG6vuG6puG7lMaw4bu54oCcOMSo4bu54buATeG7lOG7ueG7qOG6suG7ueG7gsOaTuG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu5JR4buw4bu54buw4bq04buA4bu5xahN4bq84buS4bu54buCTsON4bus4bu5w5RN4bqq4buA4bu54buCR8Wo4bur4bu54buYTMOdw5pO4bu54buwTcOZ4bu5xahN4bqmTuG7ueG7gOG7luG7ueG7sMOd4bu54buG4busJeG7ueG7quG6tOG7mEzhu7nhu7DhuqThu5Thu6vhu7nhu4BN4buM4bu54buA4bq44buY4bu54buYTcOT4buY4bu5xq/hu6zhurLhu7nhur5R4bu54buoSuG7ueG7gEUl4bu5TeG6siXhu7nDlE3hu67hu4Dhu7lMU+G7ueG7mEzhu6wlw43hu5jhu7nhu5BO4buI4bus4bu54buQw4Lhu7nhu5LDk+G7mE3hu7nFqE3huqZO4bu5TcOT4buYTeG7ueG7huG7rOG7mEzhu7nhu6jhurLhu7lNw5Phu5hN4bu54buG4bq04buYTOG7ueG7gFjhurLhu7nhu6rhuqbhu5jhu7nFqE3hurzhu5Lhu7Hhu7lt4bqy4bus4bu5I8OCTuG7ueG7mEbhu7Dhu7kjSeG7ueG7sE3hu57hu7nhu5hM4bqyJeG7ueG7sOG7qMON4buY4bu5TFPhu7nhu5DDguG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7sE3DmeG7ueG7gOG7luG7ueG7sE3EqOG7ueG7glfhu4Dhu7nhu4JJ4buU4bur4bu54buCTsON4bus4bu5w5RN4bqq4buA4bur4bu54buYTMOdw5pO4bu54buwTcOZ4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu4JHxajhu7nhu7Dhu6jDjeG7mOG7ueG7sOG7tOG7mEzhu7nhu4Dhu4Thu5jhu7BO4buS4buE4buw4bu5TFPhu7Hhu7lt4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu6jhurLhu7nhu5DDguG7ueG7glHhu4Dhu7nhu5hNw4nhu7Dhu6vhu7nDlE3hu57hu5hM4bu54buA4bq0TuG7ueG7mMOC4buU4bu5TE7hu6Dhu5hM4bu54buA4bq0TuG7ueG7mMOC4buU4bu5I8OT4bu54buA4bq04buA4bu5TOG7oOG7gOG7q+G7ueG7sE1F4buY4bu54buARSXhu7nhu4ZW4buYTOG7ueG7gsSo4bu54buATcOM4bu54buw4bq04buA4bu54buA4buW4bu54buCUeG7ueG7gOG6suG7lOG7q+G7ueG7sE3DicWo4bur4bu54buGw4Il4bur4bu54buS4buc4buYTOG7ucOUTeG6tOG7gOG7ueG7mE3hurLhu6zhu7Hhu7k2TeG7lOG7ueG7mMON4buY4bu54buA4bq04buA4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buYw4Il4bu54buw4busJeG7ueG7gOG7luG7uUxO4bq04bu54bq+4bq04buY4bu5w5RN4bq04bu54buA4bqy4buU4bu54buYTcOd4buYTOG7uSPDiuG7mOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu5hNTuG7iuG7rOG7ueG7mEzDncOaTuG7uSXDjeG7rOG7ueG7sE1P4buATeKAneG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4Nk1P4buYTeG7uSPDk+G7uSPhurol4bur4bu54buYTOG6siXhu7nhu7Dhu7Thu7nDlE1O4bu54buAxqDhu5jhu7nhu5hN4buc4bur4bu54bue4buYTOG7uW7hu6zDieG7mOG7ueG7guG6rOG7ueKAnOG7quG6siXigJ3hu7kjVU7hu7nhu5hMTeG7iuG7seG7ueKAnDZN4bqy4bu54buw4bueTuG7ueG7kMOC4buS4bu54buYTE3hu4rhu7nhu7BNw5nhu7nhu5JR4buA4bur4bu54buYw43hu5jhu7nhu5hMw4Il4bu54buYw4Lhu5Thu7nhu4BZ4buYTOG7uSPhurol4bu54buA4buy4bu54buSUeG7sOG7ueG6vuG7rFJO4bu54buCTuG7uU3hu5rhu4Dhu6vhu7nhu5JR4buw4bu54bq+4busUk7hu7nhu5DhuqRO4bu5I+G7iuG7uSTDneG7pOG7mEzhu7lMTuG7rsWo4bu54buATeG6suG7seG7uTZN4bqy4bu54buw4bueTuG7ueG7kOG6pE7hu7nhu5DDguG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7qMOJ4buw4bu54buYTE1Ow43hu5Lhu7nDlE3huqrhu4Dhu6vhu7nhu4ZW4bu54buATeG7jOG7ueG7kMOC4bu54buA4bue4buYTOG7uSNO4buI4buA4bu54buC4bq04buYTeG7uUxOw4kl4bu54buo4bq0xajhu7nhu5hNw53hu5hM4bu54bue4buYTOG7ueG7kOG7rOG7nuG7mOG7ucOUTsSo4buS4bu54buw4buo4bqy4bu54buw4buM4bu54buS4buM4bu54buw4bu04buYTOG7ueG7gE1O4bu54buwTsOM4buw4bu54buow4nhu7Dhu7nhu5hN4buc4bur4bu54buA4buW4bu54buYTUDhu5hM4bu5TeG7nuG7kuG7ueG7nuG7mEzhu7nhur7huqrhu7Dhu7nhu7Dhu55O4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu4JO4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu5DhuqRO4bu54buCw4zhu5jhu7nDlE1O4bu54buYw4Lhu5Thu7nigJzhu4LhuqThu7DigJ3hu7nhu7BNw5Phu7nhu5JVTuG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu5hMTeG7jOG7seG7ucOpTcOd4buYTOG7ueG7gE1P4buYTeG7ueG7quG7tuG7ueG7mExNTsON4buS4bu5w5RN4bqq4buA4bu54buC4buW4bu54buC4bqs4bu5TE7hu67FqOG7ueG7sOG7nk7hu7nhu7Dhu6jDneG7pOG7mEzhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu5TVThu5jhu6vhu7nhu7Dhurrhu5jhu7nhu7BF4buS4bu5TVThu5jhu7kjVU7hu7nhu5hMTeG7iuKAneG7q+G7ueG7nuG7mEzhu7lu4busw4nhu5jhu7nhur5R4buA4bu54bq+4bqk4buATeG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4w6nhu5ZO4bu54buoUE7hu6vhu7nhu57hu5hM4bu5buG7rMOJ4buY4bu54buATeG7jOG7ueG7gE3hu5Thu7nhu4BN4buu4buYTOG7ueG7sOG7nk7hu7kk4buE4buS4bu54buw4bu04buYTOG7ueG7gsOdw5rhu5hM4bu54buYRuG7sOG7ueG7sE7hu5hN4bu5JOG6puG7lOG7ueG7sOG7qMON4buY4bu54buSU07hu7nhur7hu7Lhu4Dhu7nhu7DDncOZ4buYTOG7seG7uWVTTuG7ueG6vuG7suG7gOG7ueG7sMOdw5nhu5hM4bu54buQw4Lhu7nhu5JR4buw4bu54buA4buU4buY4bu54buYTMOdw5pO4bur4bu54buSUeG7sOG7ueG7gOG7rFHhu4Dhu7nhu4LDmk7hu6vhu7nhu5JR4buw4bu54buwReG7kuG7ueG7sE3hurRO4bux4bux4bux4bu5w5RN4bq04buA4bu54buYTeG6suG7rOG7seG7uTjEqOG7ueG7gOG7luG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu5xq/hu6zhuqbhu7nhu4Lhu5bhu6vhu7nhu5hM4bqyJeG7ucOUTU7hu7nhu4LhurLhu5hM4bu54buYTFBO4bu54buw4buow43hu5jhu7lMTcOM4bu54buYTcOC4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7nhu57hu5hM4bu54buC4bqs4bu5JE7hu5jhu7nhu4BN4bqy4bu54buG4bu04buYTOG7uSNO4buI4buA4bu54buCw6jhu5jhu7nhu6rhurThu4BN4bur4bu5JOG6tOG7gE3hu7nhur7hurLhu7nhu5Dhu57hu7nhu4LDjOG7mOG7ueG7mE1A4buYTOG7ueG7mFRO4bu54oCc4buCw4nhu7Dhu7nhu7BS4oCd4bu54buAWOG6suG7ueG7mExN4buK4bu54buCTsON4bus4bu5w5RN4bqq4buA4bu5TFPhu7nhu5hNw53GsOG7ucOi4bqmTuG7uTfDnVThu5hM4bur4bu5NeG6quG7gOG7ucOpTuG7mE3hu6vhu7nDouG7rMOM4bur4bu5bcOCTuG7ueG6tcag4buY4bux4bux4bux4bu5NuG7suG7ueG7mExN4buE4bu54buk4bu54buCReG7rOG7ueG7gOG7luG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG6vuG6uuG7gOG7ueKAnOG7gsOC4buY4bu54bqy4buYTeKAneG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7gk7DjeG7rOG7ucOUTeG6quG7gOG7uUxT4bu54buwTcOT4bu54bue4buYTOG7ueG7kOG6pE7hu7nhu7DDk+G7kuG7ueG7gsOM4buY4bu54buCxKjhu7lN4bua4buA4bu5TeG7nE7hu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eG3hurLhu6zhu7nhur7hurLhu5Thu7nhu5jhuqjhu5Lhu7nhu5Dhuqjhu5jhu7nhu5BR4buY4bu54buYVE7hu7nhu4LDieG7sOG7ucOUTeG6tOG7gE3hu7nGr+G7rMON4bu54buYTMOdw5pO4bur4bu54buA4buW4bu54buw4bqyJeG7ueG7mExN4buK4bu54buAUeG7mEzhu7kjVU7hu7nhu5hO4buK4buS4bu54buC4bqy4buS4bu54buSw43hu6vhu7nDlE1O4bu54buw4buo4buk4bu5I+G7iuG7ucav4busw43hu7lNw51U4buYTOG7ueG7quG6puG7mOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7gFjhurLhu7nhu57hu5hM4bu54buYTeG6suG7mE3hu7nhu4BN4buW4buYTOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu5Lhu5pO4bu54buYTMOdw5pO4bu54bq+TsOM4buw4bu54buCw4zhu5jhu7nhu5hMw4Il4bu54buAw4Lhu5hM4bu54buYTU7hu4rhu6zhu7Hhu7nhu4fhu5hM4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nDlE7EqOG7rOG7ueKAnOG7sE1P4buATeG7ueG7sE3Dk+G7ueG7kMOC4buS4oCd4bur4bu54buAxqDhu5jhu7nhurJO4bu54oCc4buwTU/hu4BN4bu54buwTcOT4bu54buS4bus4bqy4oCd4bu54buATeG7suG7ueG7nuG7mEzhu7nDlE3hu57hu5hM4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu7BN4buE4buU4bu5w5ROxKjhu6zhu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d44buH4buYTOG7uW7hu6zDieG7mOG7ueG6vuG6puG7lMaw4bu54oCcZE1O4bu5w5RN4bq04buATeG7uU3DguG7mEzhu7nhu5LhurLhu5hM4bu5TFPhu7nhu4LDjOG7mOG7ueG7mE3DmuG7ueG7gE3DjOG7ueG7sOG6tOG7gOG7uU3hu5RD4buA4bu54buCQ+G7sOG7uU3DguG7mEzhu6vhu7nhu5LDk+G7mE3hu7nFqE3huqZO4bu54buww53hu7kjw4nhu5jhu7nhu5hNQuG7kuG7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7qOG6suG7ueG7quG6puG7mOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ucWoTVbhu7lNw5nFqOG7q+G7ueG7gOG7luG7uUxO4bq04bu54buw4buow5Lhu7nhu5LDguG7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu5LDieG7sOG7ueG7gk7hu7nhu7BP4buYTeG7ueG7sOG7tuG7ueG7mE1Ow43hu5jhu7nhu4BY4bqy4bu5TOG7oOG7gOG7ueG7gEUl4bur4bu54buoSuG7ueG7gEUl4bux4bu5bk3DncOa4buYTOG7ueG7sE3Dk+G7ucOUTeG6tOG7gE3hu7lNw4Lhu5hM4bu5w5RN4bue4buYTOG7uU1OxKjhu6zhu7nhu5hNTuG7iuG7rOG7uSPhu4rhu7nhu4BN4busJcON4buY4bu54buS4bue4buY4bu54buYw43hu5jhu7lN4bua4bu5w5RN4buW4bu54buA4buW4bu54buwTcSo4bu54buATeG7muG7mOG7ueG7huG6tOG7mEzhu7lNw5Phu5hN4bu54buAV+G7ueG7sE3EqOG7seG7uWVTTuG7ueG7sOG6tOG7gOG7ucWoTeG6vOG7kuG7uU3hu5TDguG7mOG7ueG7gE3hu4zhu5hN4bu5xahN4bqmTuG7ueG7sOG7qOG6pk7hu7nGr+G7rOG6suG7ueG7qMOJ4buw4bu54buYTU7hu4rhu6zhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buC4buU4bqk4buY4bur4bu54buCxqBO4bu5TeG7nE7hu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BNw5nhu7nFqE3huqZO4bu54buq4bq04buYTOG7ueG7sOG6pOG7lOG7q+G7ueG7gOG6vOG7mOG7ueG7sOG7qOG7muG7mEzhu6vhu7nhu7Dhu4zhu7nhu5Lhu4zhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu54buw4bu04buYTOG7ueG7mEbhu7Dhu7nhu4BN4bqk4buS4bu54buw4buoUuG7seG7uWVTTuG7ueG7sOG6tOG7gOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7kMOC4buS4bu54buo4bqy4bu54buYTcOd4bu54buATU/hu5hN4bu54buQw4Lhu7nhu4Lhu7LhurLhu7nhu4Dhu5Thu5jhu7nhu7BO4buYTeG7ueG7sE3hurjhu5jhu7nhu4BY4bqy4bu54buSw5Phu5hN4bu5I+G6uiXhu7Hhu7nDqU3DneG7mEzhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu5jhuqjhu5Lhu7lM4bq44buY4bu54buCRSXhu6vhu7nhu4bhu5Thu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7ueG7sE7DjeG7rOG7ueG7sE1X4bu5TeG6pOG7mOG7ueG7gE3DjOG7q+G7ueG7quG7oOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7gE1UTuG7ueG7glDhu7lMU+G7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu5hNTuG7iuG7rOG7seG7seG7seG7ueG7mMON4buY4bu54buw4bueTuG7uSPhu7ThurLhu7nhu5DDguG7kuG7ueG7mExN4buK4bu54buCxKjhu7nhu7BN4buE4buU4bu54buC4busUk7hu7nhu4LhurLhu5Lhu7nhu5LDjeG7q+G7uSPhu7ThurLhu7nhu5DDguG7kuG7ueG7mE3DguG7ueG7gFLhu7nhu5hA4bqy4oCd4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h34buE4buSeHfhu6rhu7Dhu6jhu5Thu5hMeDbhurjhu5jhu7nhu5JR4buw4bu54buATVPhu7nhu4Lhu7Lhu5hM4bu54buw4buow43hu5jhu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTHcv4buq4buw4buo4buU4buYTHh3L+G7hOG7knh3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eDZZ4buYTOG7ueG7mE3DneG7ueG7nuG7mEzhu7lu4busw4nhu5jhu6vhu7nhurLhu5hN4bu5OFPhu7nhu53hu6xF4buY4bu5bk3huqrhu5hM4bur4bu54buqTuG7mE3hu7nhu5jhuqjhu5Lhu7nDgeG6tuG6sOG6ruG7q+G7uSThuqzhu7k44bue4buYTOG7ucSR4buO4buYTeG7q+G7uW5q4bu5bk3hurLhu5hN4bu5w6Lhu5bhurLhu7nhu4BZ4buYTOG7uUzhuqrhu5jhu7kjVU7hu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7gMOd4bqy4bu54buCV+G7gOG7ueG7sOG7tOG7ucOUTU7hu7nhu4DGoOG7mOG7ueG7qMOJ4buw4bu54buYTeG7nOG7seG7uTXhu6RO4bu54buwTeG7hOG7lOG7ueG6suG7mE3hu7luTeG6quG7mEzhu6vhu7nhu4bhu5Thu7nDlE3hu57hu5hM4bu54buA4buW4bu54buATVPhu7nhu4BNVE7hu6vhu7nhu5jDjeG7mOG7ueG7klHhu7Dhu7nhur7hu6xSTuG7ueG7gk7hu7lN4bua4buA4bur4bu54buSUeG7sOG7ueG6vuG7rFJO4bu54buQ4bqkTuG7uSThu6zhu6Dhu5hM4bu5JMOd4buk4buYTOG7ueG7gFjhurLhu7nhu4BN4bqy4bu54buATVRO4bu54buYw43hu5jhu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7mEzDieG7kuG7uSPDguG7lOG7ueG7kuG6tOG7rOG7ueG7kOG7ruG7gOG7ueG7mMOC4buU4bu5w5RN4bue4buYTOG7uU3hurIl4bux4bu5OMOdw5nhu4Dhu7nhu5Lhu5pO4bu54buYTMOdw5pO4bu54buw4buo4buU4buYTOG7uUxO4bqy4bu54buCw5Phu5hN4bu54buCUeG7mEzhu7kjTsON4buY4bur4bu54buYw43hu5jhu7nhu5jhu7jhurLhu7nhu5hMw4Il4bu54buCTuG7uU3hu5rhu4Dhu6vhu7nhu5jhu7jhurLhu7nhu5hMw4Il4bu54buA4bq64bus4bu5TeG7muG7gOG7ueG7sOG7qMag4bu5OFPhu7nhu53hu6xF4buY4bu5bk3huqrhu5hM4bu54buQ4bqkTuG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nhu4BN4bqy4bu5TeG7muG7gOG7ueG7mExN4buK4bux4bu5xqFO4buI4buA4bu54buATeG6pOG7kuG7ucOUTeG6quG7gOG7ueG7sOG7qMON4buY4bu5TFPhu7nhu4Lhu6BO4bu5I1VO4bu54buSUeG7sOG7ueG7sE1Ow4zhu6zhu7nhu5hOw43hu5jhu7nhu5DDguG7ueG7qMOJ4buw4bu5w5RN4buW4bu5w5RN4bqo4buY4bux4bu5xqHDk+G7ueG7mEzhu5TDgk7hu7kjTuG7iOG7gOG7ueG7sOG6usWo4bu54buATeG7lOG7ueG7gsOdw5rhu5hM4bu54buCV+G7gOG7ueG7kuG7iuG7kuG7ueG7kuG6pE7hu6vhu7nhu5hN4bus4bq44buY4bu54buYTeG7rCVK4buY4bu54buAxqDhu5jhu7nhu4Dhurjhu5jhu7nFqE3huqZO4bu54buA4buW4bu54buww53hu7nhu4bhu6wl4bu54buq4bq04buYTOG7ueG7sOG6pOG7lOG7uSPDguG7ueG7luG7gOG7ueG7sE3hu7bhu4Dhu7nhu7DDjOG7ueG7gOG6suG7lOG7seG7uW3hurLhu6zhu7nhu4Lhu5bhu6vhu7nhurLhu5hN4bu54buQ4bqkTuG7ucOUTeG6qOG7mOG7uUzhu5ZO4bu54buCTuG7uU3hu5rhu4Dhu6vhu7nhu4JO4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu6Thu7nDlE3huqrFqOG7ueG7mFRO4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ucOp4bqy4buS4bur4bu54buYTOG7lMOCTuG7uTXhuqrhu4Dhu7nhu4LEqOG7uU3hu5rhu4Dhu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7gFnhu5hM4bu54buYTcOd4bu54buww5Phu5Lhu7nDlE7DjOG7kuG7ueG7sE3DkuG7ueG7sOG7qMOdw5rhu5hM4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3ht4bqy4bus4bu54bq+4bqy4buU4bu54buY4bqo4buS4bu54buQ4bqo4buY4bu54buQUeG7mOG7q+G7ueG7mOG6qOG7kuG7ucOAQcOB4bqg4bu54bqy4buYTeG7ueG7sOG7qOG7pOG7uSPhu4rhu7nGr+G7rMON4bu5TcOdVOG7mEzhu7nhu5DhurrFqOG7ueG7mExNTuG7iMWo4bux4bu5NeG7rFJO4bu54buC4bq44bus4bu54buQ4bq6xajhu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7uUxO4bqy4buY4bu54buY4bqy4buY4bur4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu6jhurLhu7nDjOG7ueG6vOG7kuG7uSPDk+G7ueG7sE3DkuG7ueG7sOG7qMOdw5rhu5hM4bu5w5RN4buW4bu54buwTsON4bus4bu54buwTVfhu6vhu7nhu5hNTuG7iuG7rOG7ueG7kOG7ruG7gOG7ueG7kuG7rOG7oOG7mOG7ueG6vuG7nOG7ueG7mExN4buK4bux4bu5w6lNw53hu5hM4bu54buSU07hu7nDlE1O4bu54buYTcOT4buY4bu54buYTUDhu5hM4bu54bq+UeG7uUzhu6Dhu4Dhu7nhu6hK4bu54buCR8Wo4bur4bu5xahN4bqm4buYTOG7ucWoTcOJ4buw4bu54buYTUDhu5hM4bu5TcOT4buYTeG7ueG6puG7mE3hu7nhu7DDncOZ4buYTOG7ucWoTeG6uuG7sOG7q+G7ueG7gOG7lOG7mOG7ueG7mEzDncOaTuG7q+G7ueG7gOG7lOG7mOG7uSPhurrhu7Dhu6vhu7nFqE1W4bu54buCTsON4bus4bux4bux4bux4bu54buS4bq04bus4bu54buYTE3hu4rhu7nhu5DhuqRO4bu54buYUk7hu7nhu5DDjeG7mOG7uSPDguG7ueG7mE1A4buYTOG7ueG7quG6puG7mOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7mExN4buI4bu54buwTeG7rOG6uuG7sOG7q+G7uUxOw4Lhu6zhu7nhu4Dhuqbhu5Lhu7kk4buu4buA4bu54buCw53DmeG7gOG7ueG7quG6puG7mOG7ueG7qk7hu5hN4bu54buo4bqy4bu54buw4bu04bu5w4kl4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3jGoVVO4bu54buYTUDhu5hM4bu54buYTMOdw5pO4bu54oCc4buwTVJO4bu5TVDhu5jigJ3hu7nhu4BN4buU4bu5TFPhu6vhu7nhu4BZ4buYTOG7ueG7kMOC4bu54buw4bqk4buU4bu54buw4bq04buA4bu54buw4buow43hu5jhu7lMU+G7q+G7ueG7mE3DneG7mEzhu7nDlE3hurThu4Dhu7kjVU7hu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7sE3DmeG7ueG7klHhu4Dhu7kt4bu54buYTE3hu4rhu7nhu4JOw43hu6zhu7nDlE3huqrhu4Dhu7nhu4Dhurjhu5jhu7nhu6rhu7bhu7nDlE1G4buU4bu54buQRuG7lOG7q+G7ueG7luG7gOG7ueG7quG6tOG7mEzhu7nhu7DhuqThu5Thu7kjw4Lhu7nigJzhu4Lhu55O4bu54buS4bqq4buw4oCd4bu54buYTE3hu4jhu7nhu7BN4bus4bq64buw4bu54buYTU7hu4rhu6zhu7lNVOG7mOG7seG7uWRN4bq04buA4bu5I1VO4bu5xq/hu6zhurThu7nhu7Dhu6jDk+G7mE3hu7nhu7DhuqThu5Thu7nhu6jhurLhu7nhu4BNTsOM4buA4bu5TE3DjOG7q+G7ueG7gE1Ow4zhu4Dhu7nhur7DguG7mOG7uU3hurIl4bu54buwWOG7ucav4bus4bq44buY4bu54bq04buU4bu54buwTeG7hOG7lOG7ucOUTsSo4bus4bu54buG4bq04buYTOG7ueG7qOG6usWo4bu5w5RN4bus4bue4buY4bur4bu54buSU07hu7nhu7DhurThu4Dhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nhu4JOw43hu6zhu7nDlE3huqrhu4Dhu7nhu6jhurLhu7nhu4LDmk7hu7nhu5DDguG7ueG7huG7rCXhu7nhu5hNw4nhu7Dhu7Hhu7lu4busJeG7ueG7gOG7luG7ueG7sE3EqOG7ueG7gFbhu5hM4bu5w5RP4buATeG7ueG7sE3DnVXhu4Dhu6vhu7lNw5Phu5hN4bu54buG4bq04buYTOG7ueG7mE3DneG7mEzhu7nhu4DhurRO4bu54oCc4buwTeG6uOG7mOKAneG7q+G7ueG7gOG6tE7hu7nigJxNUOG7mOKAneG7ueG7gFjhurLhu7nhu5JTTuG7ueG7sOG6tOG7gOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7guG7iuG7rOG7ueG7gOG7luG7ueG7quG7tuG7ucOUTeG6tOG7gOG7ueG6vk7hu4jhu7Dhu7Hhu7k24bq0TuG7ucOUTeG7luG7ueG7gFjhurLhu7kjTuG7iOG7gOG7ueG7gE3DjOG7ueG7sOG6tOG7gOG7uUzhu6Dhu4Dhu7nhu4BFJeG7q+G7ueG7sE1F4buY4bu54buARSXhu7nhu5DDguG7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu4Dhu5bhu7nhur7huqbhu5jhu7kjSeG7ueG7ksOK4bus4bu54buqxJDhu5jhu7Hhu7k34buU4bu5I+G6uiXhu6vhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BNw5nhu7nFqE3huqZO4bu54bq+TsOM4buw4bu54buq4bq04buYTOG7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7mE1A4buYTOG7ueG7quG6puG7mOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7huG7tuG6suG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7lNw5Phu5hN4bu54buG4bqk4buYTOG7q+G7ueG7ksOC4bus4bu54buq4bqq4buA4bur4bu5w5RN4bugTuG7ueG7rOG7q+G7ueG7kFPhu7nhu7BNWOG7mEzhu7nhu7Dhu6jDjeG7mOG7ueG7sOG7tOG7mEzhu7nDlE3hu6BO4bu5TFPhu6vhu7nhu7Dhu7Thu7nhu4Lhu5bhu7nhu7DhuqThu5Thu7nhu6jhurLhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu4BNTuG7ueG7sE7DjOG7sOG7ueG7quG7oOG7mEzhu7nhu4JR4buYTOG7ueG7mE3DneG7ueG7sE3hurrhu7Dhu7Hhu7nDosOT4buYTeG7ueG6puG7mE3hu7nhu7Dhu6jDjeG7mOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7quG6puG7mOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7gk7DjeG7rOG7ucOUTeG6quG7gOG7ueG7sE3DncOa4buYTOG7ueG7kMOC4bu54buYTUDhu5hM4bu5TcOT4buYTeG7ueG6puG7mE3hu7nhu7BNReG7mOG7ueG7sE3hu6xR4buA4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ueG7sEXhu5Lhu7nhu7BN4buy4buA4bu54buGReG7mOG7uUxO4bqy4buY4bu54buYTMOdw5pO4bu5xqFO4buI4buw4bur4bu54buYTcOd4bu54buww53DmeG7mEzhu7lqTeG6uuG7sOG7q+G7ueG7sMOdw5nhu5hM4bu5NeG6tOG7sOG7ueG7sE7DjeG7mOG7q+G7ueG7sMOdw5nhu5hM4bu5ak3hu67hu4Dhu7kt4bu5xJFR4buA4bu5LeG7uW5N4bua4bur4bu54buww53DmeG7mEzhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu5BO4buYTeG7ueG7sE3hu67hu7Hhu7Hhu7Hhu7nhu5jDjeG7mOG7ueG7gsagTuG7uU3hu5xO4bu54buYTMOdw5pO4bu54buwTcOZ4bu5xahN4bqmTuG7ueG7gOG7luG7ueG7sOG6siXhu7nhu5hMTeG7iuG7q+G7ueG7quG7tuG7ueG7quG6tOG7mEzhu7nhu7DhuqThu5Thu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eOG7ncOd4buk4buYTOG7ueG7gE3DjOG7ueG7sOG6tOG7gOG7uUxT4bu54buAWOG6suG7ueG6suG7mE3hu7luTeG6quG7mEzhu7lNTuG7iOG7mOG7ueG7gOG7luG7ucOUTeG6tOG7ueG7mE1O4buK4bus4bu5w5RN4bugTuG7uUxT4bu54buQw4Lhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu6hK4bu54buARSXhu7nhu5BV4buY4bu54buCw53DmeG7gOG7ueG6suG7mE3hu7nhu5Lhu6zhurLhu7kj4buK4bu54buCxKjhu7lMTuG6suG7ueG7gOG7nuG7mEzhu6vhu7nhu4BNw4zhu7nhu7DhurThu4Dhu7Hhu7k24bq04buA4bu54buw4bq04buA4bu5xahN4bq84buS4bu54bq+QuG7mEzhu7lMU+G7ueG7gFjhurLhu7nhurLhu5hN4bu5bk3huqrhu5hM4bu54buA4buW4bu5TE7hurThu7nhu7Dhu7Thu7kjw4JO4bu54buw4buoTuG7iOG7rOG7ueG7gsOM4buY4bu5TVThu5jhu7nhu5JR4buw4bu54buw4buo4bqo4buS4bu54buw4buoTuG7iOG7rOG7ueG7glDhu5hM4bur4bu54buwViXhu7kjw4Lhu5Thu7nhu7Dhu7Thu5hM4bu54buQ4buU4bqkTuG7uUxT4bu5I8OC4bu54buq4bu24bu54buA4bq44bus4bu5w5Qm4bur4bu54buA4bue4buYTOG7ucWoTeG7rOG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu7Dhu7Thu5hM4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3jDqUxN4buK4bu54buATeG6pOG7kuG7ucOUTeG6quG7gOG7uU3hurjhu6zhu7lNw4zhu7Dhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buC4buU4bqk4buY4bu54buC4buK4bus4bu54bq+QuG7mEzhu7nhu7BNWOG7ueG7gOG7nuG7mEzhu7Hhu7nGocOT4bu5I+G6uiXhu6vhu7nDlE1O4bu54buATeG7muG7mOG7uUxT4bu54buAWeG7mEzhu7nFqE3huqZO4bu54buwTeG6uuG7sOG7ueG7sOG7jOG7ueG7kuG7jOG7q+G7uU/hu7Dhu7nhu4Dhu5Thu5hM4bu5I8ON4buYTeG7q+G7ueG7gOG7luG7ueG7glHhu7nhu4ZI4buU4bur4bu54buG4bqyTuG7q+G7ucOUTU7hu7nDlE3hu57hu7nDlE3hu57hu5hM4bu54buY4buy4buw4bu5I8OC4bu5w5RN4bue4buYTOG7ueG6vsOS4bu54buS4bugTuG7q+G7ueG7kuG7muG7sOG7seG7uTXDjeG7mOG7ueG7gOG6pOG7mE3hu7nhu4Lhu5bhu6vhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BNw5nhu7nFqE3huqZO4bu54buA4buW4bu54buq4bu24bu5w5RNRuG7lOG7ueG7kEbhu5Thu7nhu4LEqOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7mEbhu7Dhu7nhu4JX4buA4bur4bu54buATeG6pOG7kuG7ucWoTeG6pk7hu7nhu6rhuqrhu4Dhu6vhu7lNw5Phu5hN4bu54buG4bq04buYTOG7q+G7ueG7gE1O4bu54buwTsOM4buw4bu54buAWOG6suG7ueG6vuG6puG7mOG7ueG7gE3huqThu5Lhu7nDlE3huqrhu4Dhu7nFqE3huqZO4bu54buqTuG7mE3hu7nhu4JR4buYTOG7q+G7ueG7gOG7luG7ueKAnE1Q4buY4oCd4bux4bux4bux4bu54oCcNk1E4buYTOG7uU3huqThu5jhu7nhu5hNw53hu7lN4buU4bqy4bu5I+G6qOG7mOG7ueG7sOG7qMON4buY4bu54buw4buo4bqy4buYTOG7ucWoTVfhu4Dhu7nhu4BY4bqy4bu5OOG7suG7gOG7uWpN4bq64buw4bu5xahN4bqmTuG7ucOUTeG6tOG7gOG7uSNVTuG7ueG7mEzDncOaTuG7ucWoTcOC4buS4bur4bu54buG4buU4bu54buC4buW4bur4bu54buATeG7ruG7mEzhu7nhu7Dhu55O4bu5xahN4bqmTuG7ueG6vk7DjOG7sOG7ueG7gOG6tOG7gE3hu7nFqE3hu6BO4bu54buSw4Lhu6zhu7kj4bu04bqy4bu54buATcOT4buS4bu5I+G7tOG6suG7ueG7mFJO4bur4bu54buSw4Lhu6zhu7nhu5jhu4rhu5jhu7nhu5hN4bqk4buw4bu5I+G7tOG6suG7ueG7gljhu7nhu4LEqOG7ueG6vuG6uuG7sOG7ueG7kMON4buY4bu54buCw53DmeG7gOG7uU3hu5ThurLhu7kj4bqo4buY4bux4bu5NuG6tE7hu7nDlE3hu5bhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu5I0nhu7nhu7Dhu6jhurLhu5hM4bu54buw4buoT+G7ueG7kMOC4bu54buw4bq04buA4bu5xahN4bq84buS4bu5xahN4bqmTuG7ueG7gOG7luG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu4DhurRO4bu54oCcTVDhu5jigJ3hu6vhu7nhu6rhuqrhu4Dhu7nhu4ZO4buI4buY4bu54buAWOG6suG7uWpN4bq64buw4bu5xahN4bqmTuG7ueG7gOG7luG7ueG7quG7tuG7ueG7sOG7juG7mE3hu7nhu7BF4buS4bur4bu5TeG7lOG6suG7mOG7uU3hu4zhu7Hhu7nDqU3Dk+G7mOG7ueG7gFbhu5hM4bu54buSUeG7sOG7ueG6vuG7suG7gOG7ueG7sMOdw5nhu5hM4bu5ak3hurrhu7Dhu6vhu7nhu5hMw53Dmk7hu7kk4buE4buS4bu5xahN4bqmTuG7ueG7gOG6puG7kuG7ueG7mE3hurrhu5jhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54buA4bq0TuG7ueG7mExNTsON4buS4bu54buYTE3DkuG7ueG7ksOC4bu54bq+4bqy4buU4bu54buG4bus4buYTOG7q+G7uU1O4buK4buY4bu54buw4bu04bu54buYTcOd4buYTOG7ueG7gOG7suG7mEzhu7nhu6jhuqrhu5jhu7kjVU7hu7nhu4DhurRO4bu5JMOJ4bus4bur4bu54buA4bq0TuG7ueG6tOG7gOG7seG7ucOpTMOdw5pO4bu54buYTOG7lMOCTuG7ueG7mE3Dk+G7mOG7uSPDguG7lOG7ueG7qknhu7nhu5hMTeG7juG7ueG7gkUl4bu54buQw4Lhu7nhu5hMTeG7iuG7ucOUTeG7luG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nhu4Lhu6xSTuG7ueG7mE3DneG7mEzhu7nDlE3hu57hu5hM4bu5w5RN4buW4bu5I1VO4bu54buYTUDhu5hM4bu54bqyTuG7ueG7gOG7luG7ueG7mE7hu4rhu5Lhu7nhu4LhurLhu5Lhu7nhu5LDjeG7seG7uTXhuqbhu5jhu7nhu7BNReG7mOG7ueG7sOG7nk7hu7nhu4Dhu5bhu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7gFnhu5hM4bu54buYTcOa4bu54buC4bqy4buS4bu54buSw43hu7kjw4Lhu7lN4bqy4buS4bu5TeG7muG7gOG7uU3hu5xO4bux4bu5xqHDk+G7uSPhurol4bur4bu54buw4bueTuG7ueG7kOG7rOG7nuG7mOG7ueG7kuG7lOG7mEzhu7nhu5Lhu6zhu6Dhu5jhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54buw4buo4busJeG7iuG7mOG7ueG7mExN4buK4bu54buQ4bqkTuG7ueG7gE3hu5Thu7nhu7BNw4zhu7lN4buI4bu54buS4bqyTuG7ueG7quG6suG7rOG7q+G7ueG7gkPhu4Dhu7nhur5O4buI4buw4bu54buQw4Lhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4Dhu5bhu7nhu7BF4buS4bu5TeG7rCXDjOG7sOG7q+G7ueG7kMag4buYTOG7ueG7guG6suG7kuG7ueG7ksON4bu5I8OC4bu54buY4bqo4buYTOG7ucOUTU7DjOG7rOG7ueG7gsSo4bu54buYTE3hu4rhu7nDlE3hu57hu5hM4bu54bq+w5Lhu7nhu5LhurJO4bu54buSUeG7sOG7q+G7ueG7sE3DieG7sOG7ueG7sOG7qOG7rCXhu4rhu5jigJ3hu6vhu7nhurLhu5hN4bu5bk3huqrhu5hM4bu54buATU7hurLhu7nhu6pI4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3g3w51VTuG7ueG7guG7nk7hu7nhu7DhurIl4bu54buATeG6sk7hu7nhu6rhurjhu5jhu6vhu7nhu7BN4bue4bu5w5Thu4jhu4BN4bur4bu54buYTUDhu5hM4bu5TeG7lOG6suG7uSPhuqjhu5jhu6vhu7nhu4LDncOa4buYTOG7ueG7mEbhu7Dhu7nhu6wlxKjhu5jhu7nhu4BN4busJcSo4buY4bur4bu54buq4bug4buYTOG7ueG7glHhu5hM4bu54buw4buow43hu5jhu7nhu5jhu4rhu5jhu7lMU+G7uSPhu57hu7nhu7Dhu6hO4bur4bu5w5RN4bue4bu54buA4buy4buYTOG7ueG7kOG6uOG7mOG7ueG7kMOdw5nhu7Dhu7lNTuG7iOG7mOG7ueG7qOG6suG7seG7ucOpTUDhu5hM4bu5TOG7oOG7gOG7ueG7gEUl4bur4bu54buwTUXhu5jhu7lMU+G7uSRW4bu5JMOT4bu5w5RN4bue4buYTOG7ueG7quG7suG7gOG7ueG7quG7oOG7mEzhu7nhur5T4buYTOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nigJxN4buW4bqy4bu54buwTUXhu5jigJ3hu7nDlE1O4bu54oCc4buwTcOJ4buS4oCd4bu54buYTUDhu5hM4bu5TE7hu5rhu7Dhu7nhu5JQ4bu5TeG7nk7hu7nhu4BY4bqy4bu54buYTMOdw5pO4bu54buwTcOZ4bux4bu5ZVNO4bu54buYTMOdw5pO4bu54buwTcOZ4bu5w5RNTuG7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7sOG6tOG7gOG7ueG7qOG6suG7ueG7klHhu7Dhu7nhur7hu7Lhu4Dhu7nhu7DDncOZ4buYTOG7q+G7ueG7sMOJ4buS4bu5xahNVuG7ueG7gk7DjeG7rOG7uU3hurIl4bu54buATU7DjOG7gOG7ueG7kFfhu4Dhu7nhur7Dk+G7mE3hu7nhu4Lhu4rhu6zhu7lM4bu4TuG7uUzhuqrhu5Lhu7nhu4Dhuqbhu7nhu4DhurRO4bu54oCc4buwReG7kuKAneG7ueG7gFjhurLhu7nhu5LDk+G7mE3hu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu54buC4buW4bux4bu5NsOC4buYTOG7ucav4busKuG7uU1U4buY4bu54buYQOG6suG7ucOUTU7hu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BNw5nhu7kt4bu54buYTMOdw5pO4bu54buYTE3hu4jhu7nhu6rhu47hu7nDiSXhu7nhu4BNROG7mEzhu7nhu5JR4buw4bu54bqyTuG7ueKAnExOw4nhu6zhu7nhu5hMTeG7iuKAneG7ueG7gE3hu5Thu7nhu6hOw43hu5hM4bu54buSw5Phu5hN4bux4bu5bsOJ4buw4bu54buA4bqm4bu5TeG7muG7ueG7guG7iuG7rOG7ueG7kuG7lOG7mEzhu7nhu5Lhu6zhu6Dhu5jhu7nhu7Dhu6jhu6wl4buK4buY4bu54buwTVfhu7lNw4zhu7Dhu7nhu7BO4buYTeG7uU3hu5ThurLhu7nhu4BN4buU4bu54buwTcOM4bu5TeG7iOG7ueG7sMOdVOG7mEzhu7nhu5DhurJO4bur4bu54buCxKjhu7nhu5hMTeG7iuG7ueG7gk7DjeG7rOG7ucOUTeG6quG7gOG7uSNA4buYTOG7uSPDguG7mEzhu7nhu7BQ4buY4bu54buw4bqkTuG7uSPDguG7ueG7mEzDgiXhu7nhu4DDguG7mEzhu7nhur7hurIl4bu54buA4bqy4buU4bur4bu54bq+4bqyJeG7uSThurLhu7nhu7Dhu6jDjeG7mOG7ueG7gOG7lOG7mOG7ueG7gsOdw5rhu5hM4bu54buYTE3hu4jhu7nhu7BN4bus4bq64buw4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3hkTeG7nuG7mEzhu7nhu4BN4buM4bu54buoTsON4buYTOG7ueG7nuG7mEzhu7lu4busw4nhu5jhu6vhu7nhurLhu5hN4bu5bk3huqrhu5hM4bu54buSw4Lhu7nhu7BN4buE4buU4bu54buYTUDhu5hM4bu54buYTMOdw5pO4bu54oCc4buwTVJO4bu5TVDhu5jigJ3hu7nhu4BN4buU4bu54buw4bu04buYTOG7ueG7sE1V4bu5TFPhu7nhu5jDgiXhu6vhu7nhu7BNw5Lhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7ueG7guG6uOG7rOG7ueG7qOG6suG7uU1O4buI4buY4bu54buC4bqy4buYTOG7uUxDxajhu7nhu6jDieG7sOG7ucOUTeG7luG7ucOUTeG6qOG7mOG7seG7ucahw5Phu7kj4bq6JeG7q+G7uU3hu5rhu7nhu5Lhu5Thu5hM4bu54buS4bus4bug4buY4bu5w6lNw4Lhu7nhu5jDnVXhu4Dhu7nhu4Dhu5bhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu4BNT+G7mE3hu7nhu6rhurThu4BN4bu5xahNVuG7uU3DmcWo4bu54buCxKjhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BNw5nhu7nhu4JOw43hu6zhu7nDlE3huqrhu4Dhu7lMU+G7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu7BN4buE4buU4bu54buC4busUk7hu7nhu4LhurLhu5Lhu7nhu5LDjeG7q+G7ueG7kMOC4buS4bu54buCR8Wo4bu54buATeG7lOG7ueG7gsOaTuG7seG7uXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WobeG7lOG7rOG7qOG7gOG7hOG7t3g1w4JO4bu5I8OC4bu54bqm4buYTcaw4bu5w6Lhu5TDgk7hu7luTeG7rHcvxah4


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]