(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Chính sự nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của bí thư chi bộ đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điển hình là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufw6DhurhVSMOJdOG6ruG6vHThu5bhurhQdOG6sOG6uOG6unThuq5NdOG6suG6unThurLhuqDGoHThu5bhu5hJSMOJdOG7pMOB4bumdOG6tlNIw4l0w6DhurvDoeG7oy/hurjDuuG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQMeG6tOG7reG6tnPhu5/DoOG6uFVIw4l0SMO9R3Thu5LGoOG7reG7lXThurJN4bq6dEjDieG7oHThuq7hurx04buW4bq4UHThurDhurjhurp04bquTXThu5bhurhKSOG7lXThu4ThurjGoHThu5DhurhLdOG6ssONSMOJdMOa4but4bq6dOG7luG7mMOMdOG7ksag4butSHThu5bhu5jhu4pIw4l04buW4buYSUjDiXTDmuG6ukPhurB04bqyUOG7rXThurDhu6/hurB04bqw4bq44buedOG7luG7mFDDk0jDieG7lXThurJQ4buMSMOJdEZL4bq6dOG6sOG7nuG7rXQseEjDieG7lXThurDhurjhurxI4bq4dOG7lOG7r+G6sOG6uOG7lXThu5Dhurjhu6/hu5B0Rsag4bqi4buWdOG6sOG7nuG7rXTDoOG6uHZ0SFDDkuG6sHThurLhuqpIdMOg4bq4w4FIdOG6tsOBSOG7l3Q64bq44bq8SOG6uHThu5RTdEjhurjhurpD4buWdOG7lsOKSOG6uOG7lXThu5bhu5jhu6/hurDhurh0SOG6uOG6ukNH4buVdMOJUMOTSMOJdEfEgsagdOG6suG6unThurLhuqDGoHThurDhu57hu6104bqu4bq8dOG7luG6uFB04bqw4bq44bq6dOG6rk104bqyeXThu5Z3SXThu5RTdEbhu61IdOG7luG7iOG7rXThu5TDgcagdOG7mE1Iw4l04buW4buYSUjDiXThu5ZJdkh04buW4bq4RHThurDhu69IdOG6rk3hu5V04bqyeEjDiXTDmuG6uuG6qEh0w5p2dMOg4bq4w4FIdOG6tsOBSHThu5bhurhT4bqwdOG6uOG6ukNIdOG6sMONdOG6uOG6ukPGoHThu5LGoHh04bqw4buv4bqwdEjhurjhurpDR3TDmuG7onThu5Dhurjhu6/hu5Z04buW4buY4bq6REh04buE4bq6SOG6uHThu5bhuqp0LXThu6R5dOG6uE3hurrhu5V04bqy4bq6REh04bq4w4pI4bq4dEZ2dOG6sOG6uFDDk0jDiXThu5bhu5jDikjhurh04bukw4Hhu6Z04bq2U0jDiXRISkjDiXThu5bhurhKSHRHw5Lhurp04bubw6DhurvDoeG7neG7lXThurJKdOG7luG6uOG6vnTDmsO9SHRH4bq6SOG6uOG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDrhu63hu5Dhu5bhurpJSHPhu5/hu6PhurpHw4l04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G6tuG7luG6uMagR+G6rnThuro64bq0SOG7luG6tOG7mHN04buU4buW4bumRuG6tMOyc8OZ4bq64bq24buW4bq44buTdOG7qXV14buQ4buk4buZdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buW4buTdMWpw7nFqeG7kOG7pOG7mXN04buU4buY4bqww7JzLy/hurDhurZI4buX4bqu4butSeG7luG6uOG7rUjhurjhurhJ4but4buXw5pIL+G6tuG6tOG7lOG7hOG7lknhu5AvSOG6tMOZ4buUL8O54buldcawL8O64bup4bup4bq24bunw7rhu6fFqcO64bunxrDhu5bFqeG7q+G7seG7seG7qUZ14buX4buC4buQw4nhu5Hhu5jDsuG7qeG7sXN04butRuG7lsOyc8Og4bq4VUjDiXThuq7hurx04buW4bq4UHThurDhurjhurp04bquTXThurLhurp04bqy4bqgxqB04buW4buYSUjDiXThu6TDgeG7pnThurZTSMOJdMOg4bq7w6FzdMOZ4bq64bq24buW4bq4w7Jz4bupdXVzdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buWw7JzxanDucWpc3Qv4buf4bq3SMOJdCxJdkh0w6zDvUh0OuG6uOG6uuG6qkjhu5V0P+G6vHThu5bhurhQdDrhurjhurp04bquTXThu5bhurhKSHThurvhurhQ4buOSMOJdCzDikjhurh0w7nhu5V04bukeXRlxqB4SMOJdCzhur5I4bq4dOG7m2XGoHhIw4l04buJUMOTSMOJ4buddOG7lsag4bum4bqoSHThu5bhu5jGoOG7pkJI4buVdMOa4bqiSHThurJNSMOJdEjDiVDhu4zhurp04bq2w4FIdOG6uOG6uuG6qkh04bqyw4Dhu5Z0RnZHdOG6slDhu4xIw4l0w4nhurrhu61JdOG7luG6uEpIw4nhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurvhurhKSHThurvhurhQ4buOSMOJdCzDikjhurh0w7nhu5V04bukeXRlxqB4SMOJdCzhur5I4bq4dOG7m2XGoHhIw4l04buJUMOTSMOJ4buddOG6sMONdMO64buxxrB04bq4TXTDmsOS4bq6dMawxrDhu6V0SOG6uMOBSHThu4ThurjDg8ag4buXdOG6ueG7rcagdOG6uMOTSHTDunRIw71HdOG7pMOB4bumdOG6tlNIw4l0w6DhurvDoXThu4ThurpExqB0R8SCxqDhu5V04bq24bq6Q0h0R3dJdOG6sOG7nuG7rXThu5bhurhKSHThurDhurjGoOG7pkRIdOG6ruG6uuG6qkh0R3dI4bq4dEfhuqzhu5d0w6DhurhVSMOJdOG7lsag4bum4bqqSHThurJQ4buMSMOJdOG6ruG6qHThu5ZKSMOJdOG7luG7mHjhurp04bq2duG6unThu5bDkuG6unThu5bhuqJIdEjDicSodOG7pMONR+G7lXThurB4SOG6uHThu5LGoOG7rUh0R0rhurp04buW4buYUOG7jEjDiXThu6Thu61I4bq4dOKAk3Thu5R34bqw4bq4dOKAk3ThurLhuqThu5Dhu5V0SOG6uOG6ukLGoHRIw4lK4bq6dEjhurh2dOG6slDhu47hurB04bukw4Hhu6Z04bq2U0jDiXThu4ThurrhuqhIdOG6sEvhu5V04buE4bq44butSMOJdOG7luG7mOG7rUjDieG7lXThurjhurpDSHThurJ34bq64buXdMOs4bq6SOG6uHThurZTdMOadnThu5ZTdOG6uHZJ4buVdEjDvUd0w7l1w7nDueG7lXThu5bhurhKSHThurvhurhQ4buOSMOJdCzDikjhurh0w7l04bqyUOG7juG6sHThurBKSMOJdEjhurjhuqJIdOG7luG6uEpIdMOg4bq7w6F04buE4bq6RMagdEfEgsag4buXdCx34buWdOG6slDhu47hurB04buE4bqq4buWdOG7ksageHThu5bhu5jhuqhIdOG6sMONdOG7lFN04bqyw41Iw4l0w4nDjeG7kHThu4ThurhKSMOJdEjhurjhu4h04bqw4bue4butdD/hurx04buW4bq4UHQ64bq44bq6dOG6rk104buW4bq4Skh0LEl2SHTDrMO9SHQ64bq44bq64bqqSOG7l3Thurvhu5hJSMOJdEjhurhVSMOJdEjDvUd04buSxqDhu63hu5V0w5rDkuG6unTDmuG7reG6unThu5bhu5jDjHRGdnThuq7hurx04buW4bq4UHThurDhurjhurp04bquTXThu5bhurhKSOG7lXThurJEdOG7luG6uFPhurB04bq44bq6Q0h04bqww4104bq44bq6Q8agdOG7ksageHThurDhu6/hurB04buW4bq64bqoxqB04bqw4bq44bq8dOG7luG6uEpIdMOg4bq7w6F04buE4bq6RMagdEfEgsag4buVdEpIw4l0LEl2SHTDrMO9SHQ64bq44bq64bqqSHThurDhu5xIw4l04bqw4buv4bqwdOG6snhIw4l0w5rhurrhuqhIdOG7luG7mElIw4l04bqw4bq44bq6dOG6rk10RsagSkh0SOG6qMagdMOJUMOTSMOJ4buVdOG6suG6unThurLhuqDGoHThu5bhurhT4bqwdOG6uOG6ukNIdOG6sOG7r+G6sHThu5DhurhJSMOJdOG7luG7mHZJdOG7luG6uOG6unThurLGoOG7rXTDlXThurLhur7hu6104buQ4bq4UMOTSMOJ4buVdOG6skxIw4l04buW4bq44buM4bq6dOG6ssOD4bumdEd3SOG6uHThurBKSMOJdOG7luG7r+G6sHThu5bGoOG7puG6qEh04buW4buYxqDhu6ZCSOG7lXTDmuG6okh04bqyTUjDiXTDoOG6uMOBSHThurbDgUh04buW4bq44butR3TDieG6uuG7rXThu5bhurhT4bqwdOG6uOG6ukNIdOG7lkvhu5Z0SOG6uFVIw4l04buW4bq64bqoxqB04bqw4bq44bq8dMOg4bq7w6F04buE4bq6RMagdEfEgsag4buXdDrhurjhurp04bquTXThu5bhurhKSHThurJ5dOG6ruG7rUh04bq4dkjhurh0SMOJ4bq44bq+dOG7ksag4bum4bqq4buWdOG6sOG6uMag4bum4bqoSHThurJCdMOaQnThu6TDgeG7pnThurZTSMOJdOG7luG6uEpIdMOg4bq7w6F04buE4bq6RMagdEfEgsag4buZdOG7luG6uHZI4bq4dEbhuqLhu5B04bqu4butSHThu5Dhurjhu6/hu5Z04buW4buY4bq6REh04buW4bq4Skh0w5p2dOG6ruG7rUh04bq4dkjhurh04buSxqDhu6Z04bqw4bq44bqqdOG6uEl34buWdOG6sk1Iw4nhu5V04buQ4bq4w4FIdOG6sEpIw4l0SOG6uOG6ukNHdMOa4buidOG6sOG7onThu5bhurhEdOG6sOG6uEl04bqw4buv4bqwdOG7lk504bqw4bq4UeG6sHThurJJdkh04buW4bq4RHThurJEdOG7luG6ouG7kHThu5bhu5jGoEjDiXThurDhurjhu4B04bqyd0l04buWTnThurDhurhR4bqwdOG7luG6uFPhurB04bq44bq6Q0jhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurdIw4l0LEl2SHTDrMO9SHQ64bq44bq64bqqSHThurDhurhJdOG6ruG6uuG6quG7luG7k3TigJwsRHThu5bGoOG7puG6qEh04buW4buYxqDhu6ZCSOG7lXTDmuG6okh04bqyTUjDiXTDoOG6uMOBSHThurbDgUh04bqyTEjDiXThu5bhurjGoOG6okjhu5V04buW4buYUMOS4bqwdOG6uOG6quG7lnThurDhu69IdOG6rk3hu5V04bqyeEjDiXTDmuG6uuG6qEh04buQ4bq4eOG6unRI4bqoxqB04bqw4butSXThu5bhurpI4bq4dOG7luG6uOG6oEjhu5V04buW4buY4buv4bqw4bq4dEjhurjhurpDR3TDiVDDk0jDiXRHxILGoHThurLhurp04bqy4bqgxqDhu5d0OuG7onThu5bhurhEdOG7luG7mElIw4l04bq44bq64bqqSHThurLDgOG7luG7lXRHw5V04buYTUjDiXThurJQ4buMSMOJ4buVdMOaw5Lhurp0w5rhu63hurp04buW4buYw4x0RnZ04bqu4bq8dOG7luG6uFB04bqw4bq44bq6dOG6rk3hu5V04buWSuG6unThurJ5dOG7luG6uuG6qEh04buQ4bq4SUjDiXThu5Dhurjhu6904buWSXZIdOG6rk104bq4Q3Thu5bhurhLSMOJdOG6sEpIw4l04buW4buYw4pI4bq4dOG7kOG6uOG7onThurJEdOG7pMOB4bumdOG6tlNIw4l0Rnfhurp04buWUOG7jEjDiXThu5h2SXRHxILGoHThu5bhurjhurRJdOG7ksag4bumdOG6suG6vkjhurjhu5d0w6DhurjhurpCxqB04bqw4buvSHThuq5N4buVdOG6snhIw4l0w5rhurrhuqhIdOG7luG7mElIw4l04buW4bq4Skh04bqw4bugSMOJdOG6skxIw4l0Rkl34buWdEZ2R3Thu5bhurjhurRJ4buVdMOaw4p0w5rhuqLhu6Z04buWd0l04buUU3RG4butSHThu5bhu4jhu6104buUw4HGoHThu5hNSMOJdOG7luG7mElIw4l0w6DhurjDgUh04bq2w4FIdOG6skR04bqyw41Iw4l0w4nDjeG7kHThu5bhurpCSOG7lXRIw4l24bumdOG6sEpIw4nhu5V04bq44bq64bqqSHThurLDgOG7lnThu6TDgeG7pnThurZTSMOJdOG6slDhu4xIw4l0w4nhurrhu61JdOG7luG6uEpIw4nhu5d04bq74buYSUjDiXRIw71HdMO5dcO5w7otw7l1w7nDueG7lXThu5bhurhKSHThurJ5dMOa4bqiSHThurJNSMOJdMOg4bq4w4FIdOG6tsOBSHThurjhurrhuqpIdOG7qcaw4bupR8O54buVdOG7luG6uOG7r0l04bq2w5R04buE4bq64bqqSHThu5bhu5jhu5rhurDhu5V0RnZHdEfDkuG6unTDuuG7lcO5dOG7hEd04buWUOG7jEjDiXThu5h2SeG7lXThuq7huqh04buWSkjDiXThurjDjeG7reG7lXRI4bq4U+G7rXThurjDjeG7rXTDuuG7leG7sXThu4RHdOG6slDhu4xIw4l04buW4buY4bui4bqwdOG7luG6uEpI4buZdMO64buV4bux4burdOG7hEd04bqyUOG7jEjDiXRIw4nEqHThu6TDjUfhu5V0w7nhu5XFqXThu4RHdOG6slDhu4xIw4l04buW4buY4bui4bqwdEhN4bq6dOG6skxIw4nhu5d0LOG6qkh0SOG7reG7pnThurhDdOG7luG6uEtIw4l0w4nhurrhu61JdOG7luG6uEpIw4l04buW4buYSUjDiXThu5bhurhKSHThurDDk3Thuq54SHThurhJdkh04buW4bq44bq6Q0jhu5V0w7p1deG7j3Thu5bGoOG7puG6qkh04bqyUOG7jEjDiXThurDDjXThu5h5SOG6uHThu5bhurrhuqjGoHThu5bhurhJ4buv4buWdEhQw5LhurB0w5p2dOG6slDhu47hurB0RuG7s+G7kHThurLhu7fhu5Z04bqy4bqg4bumdOG6suG7nnThuq7hurpESHThuq7hu69JdMOJ4bq64butSXThu5bhurhKSMOJ4buVdOG6ruG6ukRIdOG6uHdIdOG6sOG6uOG6qnThu5Z44bq6dOG7luG7mOG7ikjDieG7mXThurDDjXThurLhurpDSHThurDhurjhurrhuqrGoHThu5Thu69Iw4l04bqwSkjDiXThurBNSMOJ4buZdOG6sOG7rUfhurThu5jhu6104butSHRI4bq6SOG6uOG7l+G7l+G7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n8Osw5Lhurp0w5rhu63hurp04buW4buYw4x0RnZ04bqu4bq8dOG7luG6uFB04bqw4bq44bq6dOG6rk104buW4bq4Skjhu5V0SkjDiXQ64bq44bq64bqqSHThurDDjEh04bqw4bucSMOJdOG6sOG6uOG6unThu57hu6Z04buW4buYw71IdOG7luG7mMOVdOG7lsOKR3Thu5DhurhQw5NIw4l04buvSHThu5Dhurjhu6/hu5Z04buW4buY4bq6REh04buE4bq6SOG6uHThu5bhuqp0SMOBSMOJdOG6sOG7rUl04bqy4buM4bq6dOG7lEtIw4l0w5rhuqLhu5Z04bqw4bq4w4Dhu5bhu5V04buW4bq6SOG6uHThu5bhurjhuqBIdOG6sOG6uEl0SMOJUOG7jOG6unThurbDgUjhu5l0w5rhuqJIdOG6sk1Iw4l0w6DhurjDgUh04bq2w4FIdOG7luG6vOG6sOG6uHThurBT4bqwdFFIw4l04bq24buiSMOJdOG7luG6uuG6qkh04bquTXThu4ThurhJ4butdOG6uOG7iuG6sHQtdOG7hOG7sHThu5bhurjGoOG6ouG7lnTDmnZJdOG7lHhIdOG7pMagw4Dhu5bhu5l04bukw4Hhu6Z04bq2U0jDiXRHSnThurjDikjhurh0RuG6uuG6qEh04buE4bqq4buWdOG7lHhIdOG7pMagw4Dhu5Z04buW4bq44bq0SXThurDhurjGoE/hurp0w4nhurrhu6904buW4buY4bq+dOG6uHZIw4l04bq4w43hu6104bqyS+G6unTDmsOS4bq6dOG7lHhIdOG7kOG6uMODR3RIw4lKdEjhuqrhu5B04buW4bq4UMOTSMOJdOG7kOG6uMODR3TDmsOS4bq6dOG7lk5Iw4l04bq24bq6Q0h04buW4bq84bqw4bq4dOG7luG6uFPhurB04bq44bq6Q0h0RnZ0w7nDueG7lcWpdOG6uOG7rXThu5Z34bq6dOG6sOG7r+G6sHThu6RRdOG6skxIw4l0OsOB4bumdCzhu61I4bq44buVdMOheXTDoeG6ukjhurjhu5V0LMOA4buWdDpMSOG7lXQsTEjDiXTDqcOC4buVdOG7lHhIdOG7kOG6uMODR3ThurJ4R3Thuq54SXThurDhurjDgOG7lnRGUOG7jkjDiXThu61IdOG7lkl2SHThu5bhurhT4bqwdOG7kOG6uMODR+G7lXThurJQ4buO4bqwdOG7luG7mMag4bumdOG7pMagw4Dhu5Z0SMOJxqBMSHTDiUvhurB04bukxqDDgOG7lnThu6RRdMOadnThurJQ4buO4bqwdOG6sEpIw4l0SOG6uOG6okh04bqw4bq4xqBP4bq6dMOJ4bq64buvdOG7luG7mOG6vnThurh2SMOJdOG6uMON4butdOG7rUh04buWSXZIdOG7luG6uFPhurB04buQ4bq4w4NH4buXdCzhuqpIdEjhu63hu6Z04buW4bq4xqB0SOG6uOG6ouG7kHThuq7Dikjhurh04buSxqDDgUh04bqy4bqgxqB0SMOJUOG7jOG6unThurJ34buWdMaww7nhu5V14bundOG7luG7mOG6ukPGoHThurJMSMOJL0jDvUfhu5V04buE4bq4SkjDiXThurDDjEh04bq4TXRIw4nhurjDqEl0w5p2dOG6uE104bqw4bqiSHRIw4nhurjDqEnhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/DrMOS4bq6dMOa4but4bq6dOG7luG7mMOMdEZ2dD/hurx04buW4bq4UHQ64bq44bq6dOG6rk104buW4bq4Skh0xJHhurjhu5p04bq74bq4dkjhurjhu5V04bukeXThurvhurh2SOG6uHQxUEjDiXThu5vhurvhurh34bqw4bq4dOG6u+G6uHZI4bq44bud4buVdOG7luG7mElIw4l0SOG6uFVIw4l0SMO9R3Thu5LGoOG7rXRKSMOJdMOgw4nGoOG7psSQSHTDrMO9SHQs4butSMOJdEbGoEpIdOG6suG6unThurLhuqDGoHThu5bhu5hJSMOJdEfhu4rhurp04bqwSkjDiXTDmuG6ukPhurDhu5V04buQ4bq44buv4buWdOG6uMag4bumdMOa4but4bq6dOG7luG7mMOMdEZ2dOG6uHfhu5Z0SOG6uMOBSHThurJJdkh04buE4bqq4buW4buVdOKAnOG6sOG6oMagdEhL4bq64oCddOG7luG7mElIw4l0w5rhurpD4bqwdOG7lsag4bum4bqoSHThu5bhu5jGoOG7pkJI4buVdMOa4bqiSHThurJNSMOJdOG6rnZ04bqwSUh04buW4bq4U+G6sHThurjhurpDSHThu5ZL4buWdOG6sOG7r+G6sHThurDhurjhu5504buW4buYUMOTSMOJ4buVdOG6slDhu4xIw4l0Rkvhurp04bqw4bue4butdCx4SMOJ4buVdOG6sOG6uOG6vEjhurh04buU4buv4bqw4bq44buVdOG7kOG6uOG7r+G7kHRGxqDhuqLhu5Z04bqw4bue4butdMOg4bq4dnRIUMOS4bqw4buVdOG6sOG7r+G6sHThurDGoE3hurB0w5rhuqJIdOG6sk1Iw4l0w5p2dOG7kOG6uElIw4l04buW4buYdkl04buW4bq44bq6dOG6ssag4butdMOVdOG6suG6vuG7rXThu5DhurhQw5NIw4nhu5d0w6BO4bq6dOG6ruG6ouG7luG7lXRKSMOJdCzhu61Iw4l04bqyeXThu5DhurhL4bq6dOG6uOG7juG7kHTDmsOS4bq6dOG6sOG7r+G6sHThurJJdkh04buW4bq4RHTDmuG6okh04bqyTUjDiXTDoOG6uMOBSHThurbDgUh04bq44bq64bqqSHTDueG7l8WpdXVHw7l04bqyw4Dhu5bhu5V0SOG6uOG6ukLGoHThurhNdOG6snl04buWU3RIw4nGoOG7pkNIdOG6tsOUdOG6ruG7iHThu5ZQ4buMSMOJdOG7mHZJdOG6sOG7nuG7rXThurhNdMOJ4bq64butdOG6ssOKSOG6uHThurJEdOG7luG6uMag4bqiSHThu5bhurpDSHThurDhurhJdMOa4bq6Q+G6sHThu5bhurjhurp04bqwSkjDiXThurJQ4buMSMOJdMOJ4bq64butSXThu5bhurhKSMOJdEhKSMOJdOG7luG6uEpIdMOadnThurDhu6/hurB04bqwSkjDiXThu5bhu5jDikjhurh04buQ4bq44bua4bqwdEbhu47hurp04buQ4bq44bui4bqwdMOa4buidMOg4bq7w6Hhu5d0LExIw4l04buW4bq44buM4bq6dMOg4bq4w4FIdOG6tsOBSHThurLDjUjDiXTDicON4buQdMWpdOG7luG7qnThurJMSMOJdOG7luG6ukJIdEfhu7fhu5Z0w5p2dOG6uHZIw4l0SMOJ4bq4w4pIdEjDiXbhu6Z04bqwSkjDiXThurJEdEZ2R3TDueG7leG7p3Thu4RHdOG6slDhu4xIw4l0w4nhurrhu61JdOG7luG6uEpIw4l0SEpIw4l04buW4bq4Skjhu5V0w4nhuqBIdMO6w7p04buER3ThurJQ4buMSMOJdMOJ4bq64butSXThu5bhurhKSMOJdEhN4bq6dOG6skxIw4nhu5V04bukw4Hhu6Z04bq2U0jDiXTDmnZ04buUVOG7rXThurDhurhV4butdEjhurh2dMOaw71IdOG6uMON4butdOG7luG6uEpI4buZdOG7pMOB4bumdOG6tlNIw4l04bqwTkjDiXRGdkjDieG7lXThu4ThurjGoEpIdMOa4bq64bqoSHThu61J4buVdMOJ4bq64bqqSMOJdEZ2SMOJ4buZdEZ2R3TDucO6dXThurBN4buWdOG6suG6ukNIdMOadnThurJQ4buMSMOJdOG6suG6ukNIdOG6sOG6uOG6uuG6qsagdOG7lOG7r0jDieG7lXRG4buz4buQdOG7pXThurDhu61H4bq04buY4butdOG7rUh0SOG6ukjhurjhu5fhu5fhu5d0P+G6qEh04bqwd0jhurh04bqyw43hu5V04buWxqDhu6bhuqhIdOG7luG7mMag4bumQkjhu5V0w5rhuqJIdOG6sk1Iw4l0w6DhurjDgUh04bq2w4FIdOG7luG6vOG6sOG6uHThurBT4bqwdOG6sOG6uMag4bumREh04bqyTuG6unThurDDk3ThurDDgMagdOG6sMOB4bumdOG7luG7mExIw4nhu5V0w5rhuqLhu5Z0SMagSuG6uuG7lXThurJQ4butdMOJ4bq6S0jDiXRHw5Lhurp04bqww410w4nhurrhu6904buW4buY4bq+dMOadnRIw71Iw4l04buUxqDDgOG7lnThurDhu61JdMOadkl04buUeEh04bukxqDDgOG7luG7lXThurDhurjDvUh0SMagSuG6unRH4butSMOJdEZ34bq6dOG6uOG6ukPGoHThu5LGoHh04buE4bq6SOG6uHThu5bhuqp04bqw4butSeG7l3ThurtSdOG7hOG6quG7lnThu5LGoHh04bqyw43hu5V0OuG6uOG6unThuq5NdOG7luG6uEpIdMSR4bq44buadOG6u+G6uHZI4bq4dEjhurjhurpCxqB0SMO9R3RG4bq6Qkh04bqyd+G7lnThu5bhu5hJSMOJdOG7lHfhurDhurjhu5V0w5pVSMOJdEd3SOG6uOG7lXThuq7hu61IdOG6sEpIw4l04buW4buv4bqwdEfhu7fhu5Z04buW4buY4bqiSOG7lXThurDhu6/hurB04buWTnThurDhurhR4bqwdOG6skl2SHThu5bhurhE4buVdOG6sOG7r+G6sHThu5ZOdOG7llN04buSxqB4SHThu5bhu5hJSMOJdOG7luG6uEpIdEbGoEpIdOG6uEl2SHThu5bhurh2SOG6uHThu6TGoMOA4buWdOG7lOG7s+G6sHRI4bq44bq6Q0d0w5rhu6Lhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu58sw4Hhu6Z0RnZ04bq44but4bq6dOG7luG7mElIw4l04buYw4Dhu5Z0SOG6uOG6ukLGoHThuq7hurx04buW4bq4UHThurDhurjhurp04bquTXThu5bhurhKSHThu5bhurrhuqjGoHThuq7hurpExqB0SMO9SMOJdOG6sk1Iw4nhu5V04buU4buvSMOJdOG7lndJ4buVdOG7lsOBR3ThurjGoOG7puG6quG7lnTDmnZ0RsagSkh0w4lQw5NIw4l0R8SCxqB04bqy4bq6dOG6suG6oMagdOG7luG7mElIw4l0w5rhurpD4bqwdOG7luG6uFPhurB04bq44bq6Q0h04bqw4buv4bqwdOG7kOG6uElIw4l04buW4buYdknhu5V04bqwxqBN4bqwdMOa4bqiSHThurJNSMOJdOG7lnfhurp04bqy4bq+4butdOG7kOG6uFDDk0jDieG7l3TDrFDhu47hu5Z04buSxqDhu610R+G7iuG6unThu4ThurjDjXThu4ThurjDvUjhu5V04bq44buKdEbGoEpIdOG7hOG6uOG7uUjDiXThurLhur5I4bq4dMOa4but4bq6dOG7luG7mMOMdEjDjEjDiXThurBL4buW4buVdEZ2dOKAnOG6sOG6oMagdEhL4bq64oCddMOJ4bq6VeG7rXQseEjDieG7lXTDoOG6uHZ0SFDDkuG6sHTDmsOS4bq6dMOg4bq4w4FIdOG6tsOBSOG7lXTDicON4buQdOG7kOG6uOG6oEh04buW4bq4U+G6sHThurjhurpDSHThu5bhurh2SOG6uHThurBKSMOJdOG6sOG7r+G6sHThurDhurjhu4B04buW4bq64bqoxqDhu5V0SOG6uOG6ukNHdMOa4buidOG7kOG6uOG7r+G7lnThu5bhu5jhurpESHThu4ThurpI4bq4dOG7luG6qnQtdOG7pHl04bq4TeG6uuG7lXThurJ4R3Thuq54SXThu61IdEjhurpI4bq4dOG7luG7mOG6ouG7lnThu5ZT4buVdOG6sOG6uMagSMOJdOG7lFHhurDhu5V04bqyTEjDiXRGw4xIw4l04bukw4Hhu6Z04bq2U0jDiXTDoOG6u8Oh4buVdOG6skp04buW4bq44bq+dMOaw71IdEfhurpI4bq44buVdOG7pMOB4bumdOG6tlNIw4l04buSxqDhuqh04bq4UMOTSMOJdEjDiXbhu6Z04bqwdkjDiXThurJO4bq6dEfDkuG6uuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jz4buW4bq04buk4buWLeG7rUbhurrDiUjhu5N04buY4bq6w4nhurjhu5bhu5lz4buf4buj4buU4buW4buYSUjDieG7nz924bq6dMOadnR4SOG6uOG7k3ThurvhurjGoHThurvhurjhu57hu6bhu6Mv4buU4buW4buYSUjDieG7n+G7oy/hu5Dhu58=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]