(Baothanhhoa.vn) - Một bến xe tự phát hình thành và hoạt động nhộn nhịp ở phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa), tiềm ẩn mất an toàn giao thông đang là nỗi bức xúc của nhiều người dân địa phương. Đáng nói, sự việc đã diễn ra cả năm trời, hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn chưa được ngăn chặn, xóa bỏ.
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7puG6pMOgxJHhuqXhu6zhuqXDoCPhuqfhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpZyPhuqHhu6zhu4XDoDDhu4Xhu6xpJOG6oeG7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu6Qvw6BW4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcOAIEBd4buw4bumw4LDqWnhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpbuG7rOG7hcOgI2nhu6zDoMOj4bqlw6Dhu6xpw6A94bqlw6Dhu6zDsj3hu6zDoOG6pyRp4busIsOp4bqlw6Hhu6zhuqXDoMOp4bql4bus4bqlw6DEg+G7heG7rOG7h+G7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu6zDmknhu4Thu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDDmVPhu6xp4bqhNsOi4busPuG6peG7rMOiKGnhu6xA4bql4busaeG6pz3huqXhu6zDoeG6oUDhuqfhu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6wiQOG6pcOh4bus4bq1PeG7rOG6peG6u+G6oeG7rH1sW+G7rOG7j8OsW+G7rFvEqUDhu6zhuqXDoOG6oTbDreG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rF0h4bql4busIsSDQOG7rOG7hcOga+G6veG6pcOhVOG7rOG7sSPhuqXDoeG7rOG6peG6reG6oVPhu6xobuG7rMOy4bqhN1vhu6wiKuG7rF3huqE54bql4busZ0Dhu6xbJeG7rOG6pSbDouG7rGln4bq/4bqhU+G7rMOg4bqnJGnhu6wiw6nhuqXDoeG7rFsl4bus4bqlw6E9w7Xhu6zhurV74bql4busIjTDouG7rOG6pcOga+G6pcOh4busw7J74bql4busW8Oga0Dhu6wia+G7gVvhu6zhuqXDoSbhuqXhu6xbw6A74bqlU+G7rOG7j+G6rUDhu6x9YlThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zhu7Lhu67hu67hu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dZVuG7si9Ww53hu7JdWFZWWOG7rldYaVbhu7Lhu7jhu7bDneG6teG7rlThurfhu4XDoVBn4buaWOG7tuG7tuG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6DEkeG6peG7rOG6pcOgI+G6p+G7rH014bql4bus4buPIOG7rGlnI+G6oeG7rOG7hcOgMOG7heG7rGkk4bqh4bus4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6xGw60l4bqlw6Hhu6zDgGvhuqXDoeG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sOG7suG7ruG7ruG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bumw5LEg+G7rGln4bqj4busfTXhuqXhu6zhu48g4busaW7hu6zhu4XDoCNp4busaWcj4bqh4bus4buFw6Aw4buF4bus4bqlPcO14bus4bq1PeG7rGkk4bqh4bus4bqzw6DDrWThuqXhu6zDsuG6oTThuqXhu6zDosOpaeG7rFshw7Xhu6zhu48m4bqlw6Hhu6zhuqXDoOG6oTbDreG7rOG6pSbDouG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busw6DhuqckaeG7rCLDqeG6pcOhU+G7rOG6pTrDouG7rGgjaeG7rOG6pcOhQMO14busImvhur/huqXDoeG7rGlnI+G6pcOg4busRsOtxJFb4bus4bq1w6nhu6xW4buX4busw6HhuqFA4bqn4busw7LDquG6oeG7rCJr4bq/4bqlw6Hhu6zDgD3DouG7rElvU+G7rGnDoMOtw6lb4bus4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6xGw60l4bqlw6Hhu6zDgGvhuqXDoVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zhu7Lhu67hu67hu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dZVuG7si9Ww53hu7JdWFZWWOG7rllWaVhY4bu24bu44bu44bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5pW4buyVuG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6DEkeG6peG7rOG6pcOgI+G6p+G7rH014bql4bus4buPIOG7rGlnI+G6oeG7rOG7hcOgMOG7heG7rGkk4bqh4bus4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6xGw60l4bqlw6Hhu6zDgGvhuqXDoeG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sOG7suG7ruG7ruG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bumScOgQMO14busw7LDo+G7rMOyPeG6p+G7rFsjW+G7rH014bql4bus4buPIOG7rCJr4buBW+G7rGbDrcO14busw6DhuqckW8OgU+G7rOG6pcOg4bqhNsOt4busaT3huqHhu6zhu4814bus4buPIOG7rFvDoOG7h+G7rMOgPeG6pcOh4busxrA/W+G7rC3hu6zhuqRAw6Lhu6zDsj3huqfhu6wiIcO14busfcSRW+G7rOG7jzXhu4Xhu6zDoD3huqXDoeG7rMOg4bqtQOG7rCI44busaWfDreG6pcOh4busW8Ogw63DtTjhuqVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4bus4buy4buu4buu4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XWVbhu7IvVsOd4buyXVhWVljhu67DnVZp4bu4V1nhu7RZ4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rDneG7tuG7suG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6DEkeG6peG7rOG6pcOgI+G6p+G7rH014bql4bus4buPIOG7rGlnI+G6oeG7rOG7hcOgMOG7heG7rGkk4bqh4bus4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6xGw60l4bqlw6Hhu6zDgGvhuqXDoeG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sOG7suG7ruG7ruG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4bqkw6DhuqE2w63hu6zhu48g4busaOG6oTTDreG7rGlna+G6v+G6pcOh4busaOG6oTTDreG7rGln4bqr4bqlw6Hhu6wiPMOt4busIuG6u+G7rOG6pcOgxJHhuqXhu6zhuqXDoCPhuqdT4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6xb4bqt4bus4bq1blvhu6zhurVr4buB4bqlw6Hhu6xoP+G7heG7rOG7jzXhu4VT4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6zhu4XDoCHhuqXhu6zDssSD4busaWfhuqPhu6zhuqXDoGvhu6xbI1vhu6x9NeG6peG7rFvDoOG6o+G6pcOg4busZsOtw7VU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4bus4buy4buu4buu4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XWVbhu7IvVsOd4buyXVhWVlhW4buuVmnhu7RYWOG7rljhurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7mlfhu7Lhu67hu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgxJHhuqXhu6zhuqXDoCPhuqfhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpZyPhuqHhu6zhu4XDoDDhu4Xhu6xpJOG6oeG7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7Dhu7Lhu67hu67hu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG7sSrhu6xpw6A94bqlw6Dhu6zigJzhurXEkWnigJ1T4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6zhurM44busw6JrQOG7rMOgQMO14bus4bqlP+G6pcOhU+G7rFsjW+G7rOG7jyDhu6xpJeG6oeG7rMOye+G6peG7rOG6pWvhur/DouG7rOG6pWvhu4Hhu4Xhu6zDsjbhu6wiIcO1VOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rOG7suG7ruG7ruG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1lW4buyL1bDneG7sl1YVlZYVlfhu65pw53hu7hZWMOd4bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rhu7JZ4bu44buw4busQOG6tWnhu5rhu7DhuqTDoMSR4bql4bus4bqlw6Aj4bqn4busfTXhuqXhu6zhu48g4busaWcj4bqh4bus4buFw6Aw4buF4busaSThuqHhu6zhu4XDoGvhur/huqXDoeG7rEbDrSXhuqXDoeG7rMOAa+G6pcOh4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buw4buy4buu4buu4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bDkuG6oTdb4busw6HhuqFA4bqn4busXcSDW8OgU+G7rGlnJeG7rGnhuqE24bqlU+G7rGdl4bqh4busfcSRW+G7rOG7jzXhu4Xhu6zDoD3huqXDoeG7rMOg4bqtQOG7rMOye+G6peG7rGXhuqXhu6w94bqn4busXeG6oTnhuqXhu6xnQOG7rFsl4bus4bqlw6E9w7Xhu6zhurV74bql4busIjTDolThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zhu7Lhu67hu67hu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dZVuG7si9Ww53hu7JdWFZWWFZZWGnhu7Lhu7hX4buuV+G6teG7rlThurfhu4XDoVBn4bua4bu4WOG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6DEkeG6peG7rOG6pcOgI+G6p+G7rH014bql4bus4buPIOG7rGlnI+G6oeG7rOG7hcOgMOG7heG7rGkk4bqh4bus4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6xGw60l4bqlw6Hhu6zDgGvhuqXDoeG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sOG7suG7ruG7ruG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4bupI1vhu6zhu48g4busaSXhuqHhu6zhuqXDoGJT4bus4buPIOG7rH1A4busw6EjW+G7rGnDoCDhuqfhu6wi4bqt4busW2rhuqXDoeG7rOG6teG6oTThuqXhu6xp4buJW+G7rGkm4bqlw6Hhu6xbw6DDrcO1NeG6peG7rFvDoOG7h+G7rMOgPeG6pcOhVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rMOd4buyw53hu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dZVuG7si9Ww53hu7JdWFZWWFbDneG7smnhu7JY4bu24bu44bu04bq14buuVOG6t+G7hcOhUGfhu5rDneG7slfhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgxJHhuqXhu6zhuqXDoCPhuqfhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpZyPhuqHhu6zhu4XDoDDhu4Xhu6xpJOG6oeG7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDneG7ssOd4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bGsGxb4bus4buPw6xb4busw6Dhur3huqXhu6zhurU94bus4bqlw6DhuqE2w63hu6xbw6DEqeG7rOG7jyDhu6wiPMOt4busIuG6u+G7rGlnPeG6peG7rGdA4busWyXhu6zDosOpaeG7rOG7hcOgKeG6peG7rOG6teG6qeG6pcOh4busImvhur/huqXDoeG7rGlnI+G6pcOg4busRsOtxJFb4bus4bq1w6nhu6xW4buX4busLeG7rOG6peG6veG6oeG7rFsjW+G7rOG7hcOga+G6veG6pcOh4busaeG6oTfhuqXhu6xmw61A4busIiHDteG7rCLhuqHhu6zDssOq4bqh4busacSRW+G7rCLDqeG7rGcoaeG7rOG6pcOgQOG6pcOgVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rMOd4bu04bu24buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XWVbhu7IvVsOd4buyXVhWVlhXV+G7rmlW4bu44bu04bu4WeG6teG7rlThurfhu4XDoVBn4bua4bu0w53hu67hu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgxJHhuqXhu6zhuqXDoCPhuqfhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpZyPhuqHhu6zhu4XDoDDhu4Xhu6xpJOG6oeG7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDneG7tOG7tuG7sOG7rC/hu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4bqkw6DhuqE2w63hu6xpw6Dhur/huqHhu6wi4bqhOMOi4busW+G6qeG6peG7rFvhuq3hu6xbI1vhu6zhurPDoOG6p+G7rFvDoGxA4busw6A94bqlw6Hhu6x9OuG6pcOh4busacOg4buL4bqlw6Hhu6xb4bqn4bqlaUDhuqHhuqUgZ+G7rCJr4buBW+G7rCI7aeG7rOG6pcOhQMO14busaCNp4busw6Iw4buF4busacOtw7U14bql4busaWcj4bqlw6Dhu6xmw63EkVvhu6zhurXDqVPhu6xp4bqhNsOi4busPuG6peG7rOG6pcOhw63DteG7rFvhur3hu6xpQOG6oeG7rOG6pSThuqVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4busw53hu7ZZ4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9XWVbhu7IvVsOd4buyXVhWVlhXWOG7rmnhu7bDnVbhu7Thu67hurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7muG7tuG7tFjhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgxJHhuqXhu6zhuqXDoCPhuqfhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpZyPhuqHhu6zhu4XDoDDhu4Xhu6xpJOG6oeG7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7DDneG7tlnhu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG6tGvDreG7rOG6tWvhu4HhuqXDoeG7rOG7jyDhu6xpJeG6oeG7rGln4bqr4bqlw6Hhu6zhurXDquG6peG7rGbDrUDhu6wiIcO14busZsOtI+G7rOG6pcOg4bqhNsOtU+G7rMOh4bqhI+G6peG7rGnhuqE14buF4busw6Ehw7Xhu6zDoGvhu6zDoGLhuqXDoeG7rGnDrcO1NeG6peG7rCJr4bq/4bqlw6Hhu6zhuqXDoUDhuqXDoeG7rF0h4bql4busaOG6oeG6pcOgVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rOG7suG7ruG7ruG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1lW4buyL1bDneG7sl1YVlZYV1jhu7ZpV+G7ruG7tOG7uFfhurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7muG7tFlX4buw4busQOG6tWnhu5rhu7DhuqTDoMSR4bql4bus4bqlw6Aj4bqn4busfTXhuqXhu6zhu48g4busaWcj4bqh4bus4buFw6Aw4buF4busaSThuqHhu6zhu4XDoGvhur/huqXDoeG7rEbDrSXhuqXDoeG7rMOAa+G6pcOh4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buw4buy4buu4buu4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhurLDoGThuqXDoeG7rFvDoOG6r+G7rOG7jyDhu6xpJeG6oeG7rMOiPeG7rMOhKeG6peG7rCIhw7VT4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6zhu48g4bus4bqzw6AjW8Og4busxrA/W+G7rC3hu6zhuqRAw6Lhu6xbauG6pcOh4busfeG6oTVp4busIjXhuqXhu6zDsj3hu6x94bqhNeG6peG7rOG6peG6veG6oeG7rCIhw7Xhu6xpw6A94bqlw6Dhu6zDssSD4busaWfhuqPhu6xpZ8Ot4bqlw6Hhu6xbw6DDrcO1OOG6pVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zhu7Lhu67hu67hu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bXeG6pVR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dZVuG7si9Ww53hu7JdWFZWWFdZ4buyaVbhu65YVuG7tOG6teG7rlThurfhu4XDoVBn4buaV+G7uFfhu7Dhu6xA4bq1aeG7muG7sOG6pMOgxJHhuqXhu6zhuqXDoCPhuqfhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpZyPhuqHhu6zhu4XDoDDhu4Xhu6xpJOG6oeG7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7Dhu7Lhu67hu67hu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7puG6pMOhQMO14busaWdrw6pb4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4busIinDreG7rOG7jyDhu6wiPMOt4busIuG6u+G7rOG6tT3hu6xpw63DtTXhuqXhu6wia+G6v+G6pcOh4bus4bqlw6FA4bqlw6Hhu6xdIeG6peG7rGjhuqHhuqXDoFThu6zhuqTDoeG6pz3huqHhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rCLEg0Dhu6zhu4XDoGvhur3huqXDoVPhu6zDouG6u+G6oeG7rOG6pcOhPcO14busW+G6reG7rMOgPeG6pcOh4busaWcmw6Lhu6zhurVr4buBaeG7rOG7hcOg4buJ4busw6DDrcO14bqlw6Dhu6wia0Dhu6wt4busIuG6reG6peG7rFvhuqfhuqXhu6wi4bqh4busw6Dhuqtb4busSWdr4bq/4bqlw6Hhu6zDginDouG7rOG6peG6p+G6peG7rMaww6zhu4Xhu6xIIOG6peG7rOG7jkDhuqXDoOG7rOG6pcOhQMO14busWyThuqXDoOG7rH014bql4bus4buPIOG7rGlnI+G6oeG7rOG7hcOgMOG7heG7rOG6pT3DtVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7qUDhu4Vp4bqh4bqn4bql4buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6zDneG7suG7suG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL1td4bqlVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL10gaOG6s2nhuqfhu4Uv4bqlIOG7jWgvV1lW4buyL1bDneG7sl1YVlZYV8OdWGnhu7ZZVuG7uFnhurXhu65U4bq34buFw6FQZ+G7mllYVuG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6DEkeG6peG7rOG6pcOgI+G6p+G7rH014bql4bus4buPIOG7rGlnI+G6oeG7rOG7hcOgMOG7heG7rGkk4bqh4bus4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6xGw60l4bqlw6Hhu6zDgGvhuqXDoeG7sOG7rOG7jeG6oV1pw6Dhu5rhu7Dhu7bhu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sMOd4buy4buy4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6bhu7Ej4bqlw6Hhu6zhuqXhuq3huqFT4busWyNbw6Dhu6x9NeG6peG7rOG7jyDhu6xpbuG7rOG7hcOgI2nhu6zhuqU9w7Xhu6xbw6Dhuq/hu6zhurPDoOG6pyXhuqXDoeG7rFjhurPDolPhu6zDjcaw4bqk4bur4busSeG7hOG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7rCIq4busfcSR4busaWfhuqPhu6zDosOpaeG7rH014bql4busIjzDreG7rFvDoOG6p+G7rOG7jyDhu6xpJeG6oeG7rMawP1vhu6wt4bus4bqkQMOi4busfcSRW+G7rF3hu4Phu6zDoD3huqXDoeG7rMOg4bqtQFPhu6zhuqVk4bqlw6Hhu6xoJeG6peG7rMOyPeG6p+G7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQFThu6xJw63DteG7rOG6pcOg4bqhNOG6peG7rMOyw6Phu6zDosOpaeG7rFvDoMOsaeG7rGnhuqE34bql4bus4bq14buB4bqh4busw6Ep4bql4busRsOtxJFb4bus4bq1w6nhu6xW4buXU+G7rFsjW+G7rOG6tSPhuqHhu6zhu48g4busw7J74bql4busw6LDrcSR4bql4busIjzDreG7rCLhurtT4busfcSRW+G7rOG7jzXhu4Xhu6xpbuG7rOG7hcOgI2lU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7puG7sTjhu6xbw6Ao4bql4busW8Og4bqv4bqlw6Dhu6xpw6PhuqXDoOG7rGlnJOG6pcOh4bus4bqlPcO1U+G7rFsjW+G7rOG6tW5b4bus4bq1a+G7geG6pcOh4bus4bq14bqhNOG6peG7rGbDrUDhuqXhu6xb4buL4bqlw6Hhu6xbw6DhuqPhuqXDoOG7rGbDrcO1NuG6peG7rOG7hcOga+G6v+G6pcOh4busRsOtJeG6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu6xbKeG6peG7rFvhuq3hu6xpZyNbw6Dhu6zhuqXDoOG6oTfDouG7rMOyPeG6p+G7rFvDrcOpW1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7puG6pMOg4bqtw6Lhu6zhu4TDkuG7pC/hu4Xhu6Y=

Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]