(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nông Cống phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã khởi công xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vương Thị Nhi ở thôn Phú Đa, xã Yên Mỹ (Nông Cống).
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNnaMOJ4bq44buI4bu5c+G6rWfhurhz4buK4bq4LW7hu7l24butw4HEkWjhu7XhurrDieG6uHbhu7Hhu4hlZ+G7geG6v8OJ4bq4RcOAw4Hhu63hu4Ej4buuUDDEg+G7rmgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5o4buAw4Hhu61o4buv4bq0aMOtaWlo4bq4RXbGsOG6umhy4bqyw4Hhu61o4buK4buX4buIaHFHw4Hhu61ow4Hhu6/Ds2hyw7J2aHLDgMOzw4Fo4bu34bun4bq4aOG6uMOydmjhu6/hurrhu4jGsMOBaCPhurDDgeG7rWhQ4bq2w4Hhu63hur8vw4nhurhFw4DDgeG7reG7geG6vy/hu6/DreG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu65zbnFn4buBI+G7rcOz4buIaGwta8OpaDbhu4ho4buhbsOBaEDhu5Phurho4bq4ReG7ncOBaDHDgmjEkOG6uuG6tnBo4buv4bq64buIxrDDgWgj4bqww4Hhu61oUOG6tsOB4butaEThu6/hurZ2aOG7r+G6qkRow43huqx2aFDhurDDgeG7rWhyw4DDs8OBaHDhuqZow4lCaCPhu63hu5fDgWjhu6/Ds8OB4butaFDhu693w4Hhu69ow4lvcOG7r2jhu4rhu49o4buv4bq0dmhQ4buvdmjDgeG7r2/DgeG7r2jhurjDvcOB4buvaDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbmjhur0j4buuUDDEg+G7rmgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG7Dqmhy4buPaOG7t+G7r0J2aHDhurDDgeG7rWjhu4rhu5fhu4hocUfDgeG7rWgj4buvw7NocsOydmhyw4DDs8OBaOG7t+G7p+G6uGhw4buvw4Bo4butdm5ocnjDgeG7r2jhu6HDs2jhuqPhu4LhuqbDgeG7rWgx4buveWgj4buvdmhCaOG6uOG7r+G6sMOBaF3hu6/hurxoUm7DqWjhu4rhu49o4bqv4bulw4FoQE1o4bq9I+G6sMOB4butaFDhurbDgeG7rcOq4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1n4bq4c+G7iuG6uC1u4bu5duG7rcOBxJFocHPDgeG6uHNFZWfhu4Hhur92QeG7rWhw4bu5bsOJw4nhuq1ndlBzw4HhurhzRWdow4nhurjhu4jhu7lz4bqtZ8OMdnHhurjhu6/EkWhsaWlE4buKZWjhu69zduG7reG7r+G6uMSRaGppaUThu4plZ2jDiUVw4bqtZy8vcHHDgeG6ueG7oW7DgOG6uOG7r27DgeG7r+G7r8OAbuG6ucONw4EvcXPDieG7t+G6uMOARC/DgXPDjMOJL8Osw6zDrGsvw63EqcSpccSpaW1pxKnhu4vhu4nhurjDreG7i2nDrGzhu7lp4bq54bu1ROG7rWRF4bqtxKnDrGlnaG7hu7nhurjhuq1nI+G7rlAwxIPhu65oMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBuaOG7gMOB4butaOG7r+G6tGjDrWlpaOG6uEV2xrDhurpocuG6ssOB4butaOG7iuG7l+G7iGhxR8OB4butaMOB4buvw7NocsOydmhyw4DDs8OBaOG7t+G7p+G6uGjhurjDsnZo4buv4bq64buIxrDDgWgj4bqww4Hhu61oUOG6tsOB4butZ2jDjHZx4bq44buv4bqtZ2xpaWdo4buvc3bhu63hu6/hurjhuq1namlpZ2gv4buB4bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdEUG5E4bq4dsOAw4Fn4buBMUVuw4Bo4buhduG7qeG6umjhurhF4buCw4Hhu61o4bq44buTw4Hhu61ow61paWjhurhFdsaw4bq6aHLhurLDgeG7rWjhu4rhu5fhu4hocUfDgeG7rWjDgeG7r8OzaFLDsnZocsOAw7PDgWjhu7fhu6fhurhocOG7r8OAaOG7rXZuaHJ4w4Hhu69o4buhw7No4bqj4buC4bqmw4Hhu61oMeG7r3loI+G7r3ZoQmjhurjhu6/hurDDgWhd4buv4bq8aFJuw6lo4buK4buPaOG6r+G7pcOBaEBNaOG6vSPhurDDgeG7rWhQ4bq2w4Hhu63DquG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhu6x2bmhyeMOB4buvaOG7ocOzaOG6o+G7guG6psOB4butaDHhu695aCPhu692aOG6uOG7r+G6uuG6tHBocXbGsMOBaOG7r+G6tGjDgeG7reG7r8Oow4Bo4bq4ReG7pcOBaHJ5bmjhu6HDs8OBaOG7iuG7j2jhuq/hu6XDgWhATeG6uWgj4but4bqwdmjDgeG7r8OzaOG7rXZuaHJ4w4Hhu69o4buhw7Nocm7DgeG7rWjDiXbDgeG7r2jDieG6tsOB4butaOG7oeG7kcOB4butaOG6uEVuw4Hhu69o4bq4RXPDqWhy4buC4bqqcGjhu4rhu5fhu4hocUfDgeG7rWjhu7nhu5fhurpow4HDtUHDqWhy4buPaOG7iuG6uuG6tsOB4butaHDGoURow4Hhu63hu6924bulQWjhurhFw4PDgeG7rWjhu7fhu6/hurDDgeG7rWhy4buNQWjhu6Hhu43DgGjDiXbDgeG7r2jhu6/DgMOy4bq4aMOB4buv4buCw4Hhu61o4butdm5ocnjDgeG7r2jhu6HDs2jhu7fhu6/hurDDgeG7rWhw4bqgaOG7t+G7r+G7jWjDgcO1w4Hhu61o4buK4buX4buIaHFHw4Hhu61o4bu5w7J24bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7geG6v3ZB4butaHDhu7luw4nDieG6rWd2UHPDgeG6uHNFZ2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1nw4x2ceG6uOG7r8SRaGtt4buJROG7imVo4buvc3bhu63hu6/hurjEkWjEqcOsbUThu4plZ2jDiUVw4bqtZy8vcHHDgeG6ueG7oW7DgOG6uOG7r27DgeG7r+G7r8OAbuG6ucONw4EvcXPDieG7t+G6uMOARC/DgXPDjMOJL8Osw6zDrGsvw61ta3HEqcOtaeG7i+G7icOtaeG6uOG7icOtw63DrGnhu7lp4bq54bu1ROG7rWRF4bqtw61pa2dobuG7ueG6uOG6rWcj4buuUDDEg+G7rmgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5o4buAw4Hhu61o4buv4bq0aMOtaWlo4bq4RXbGsOG6umhy4bqyw4Hhu61o4buK4buX4buIaHFHw4Hhu61ow4Hhu6/Ds2hyw7J2aHLDgMOzw4Fo4bu34bun4bq4aOG6uMOydmjhu6/hurrhu4jGsMOBaCPhurDDgeG7rWhQ4bq2w4Hhu61naMOMdnHhurjhu6/huq1na23hu4lnaOG7r3N24but4buv4bq44bqtZ8Spw6xtZ2gv4buB4bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdEUG5E4bq4dsOAw4Fn4buBUMO1w4Fow4Hhu6/Ds2jhu612bmhyeMOB4buvaOG7ocOzaOG6o+G7guG6psOB4butaDHhu695aCPhu692aMOJdsOB4buvaMOJ4bq2w4Hhu61o4bq4ReG7guG6rHBo4bu34buvdmhy4buC4bqqcGjhu4rhu5fhu4hocUfDgeG7rWjhu7nDsnbhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBUuG7qWjhu6124bq8RGjhu612bmhyeMOB4buvaOG7ocOzaHDhuqBocOG7r+G6pGhCaG7DgWjhurjDgMOzw4HDqWg24buIaOG7oW7DgWhA4buT4bq4aOG6uEXhu53DgWgxw4JoxJDhurrhurZwaOG7r+G6uuG7iMaww4FoI+G6sMOB4butaFDhurbDgeG7rWhE4buv4bq2dmjhu6/huqpEaMON4bqsdmhQ4bqww4Hhu61ocsOAw7PDgWhw4bqmaMOJQmgj4buuUDDEg+G7rmgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5o4bu34buvQnZocOG6sMOB4butaOG7iuG7l+G7iGhxR8OB4butaMOB4but4bqwdmjDgeG7r8OzaEHhuqx2aHDhu6/DgGjhu612bmhyeMOB4buvaOG7ocOz4bq5aFFHaOG7t3bhu6fDgWjDgeG7reG6sHZow4Hhu6/Ds2hy4buC4bqqcGjhu4rhu5fhu4hocUfDgeG7rWjhurhFeWjhu612b2jhu6/huqbDgWjDrWlpaOG6uEV2xrDhurpocuG7guG6qnBo4bq4RXdw4buvaOG6uEZow4Hhu63hurrhurLDgWjhu6/huqRo4bq4ReG6qmhw4buAbmhQ4bqww4Hhu61ocsOAw7PDgWhw4bqmaMOJQmgj4buuUDDEg+G7rmgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5ow43Ds2hxw4BocG/DgWjhu6HhurTDqWhw4bqww4Hhu61ocOG7r+G7hHDDqWjDjXbhu6XDgWhw4buv4buEcMOpaMOB4but4buC4bqodmjhu7luw4BocuG6tMOB4butaCPhu65QMMSD4buuaDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbmhy4bqgw4Hhu61o4but4bqgROG6uWhRR2jhu7d24bunw4Fow4Hhu63hurB2aMOB4buvw7Now4nDuWjhu6/DgMOzw4Fo4bq44buvw7PDgeG7r2jDjcOzaHLhu4JuaMONw7PDgGjDiUhoceG6vsOB4butaMONw7PDgGhw4bq64bq2dmjhurjhu69vw4Hhu61obC3DrGnDrMOs4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7geG6v3ZB4butaHDhu7luw4nDieG6rWd2UHPDgeG6uHNFZ2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1nw4x2ceG6uOG7r8SRaGxpaUThu4plaOG7r3N24but4buv4bq4xJFoamlpROG7imVnaMOJRXDhuq1nLy9wccOB4bq54buhbsOA4bq44buvbsOB4buv4buvw4Bu4bq5w43DgS9xc8OJ4bu34bq4w4BEL8OBc8OMw4kvw6zDrMOsay/DrcSpxKlxxKlpbWlq4buJbOG6uG1qbGrDreG7uWnhurnhu7VE4butZEXhuq1ramdobuG7ueG6uOG6rWcj4buuUDDEg+G7rmgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5o4buAw4Hhu61o4buv4bq0aMOtaWlo4bq4RXbGsOG6umhy4bqyw4Hhu61o4buK4buX4buIaHFHw4Hhu61ow4Hhu6/Ds2hyw7J2aHLDgMOzw4Fo4bu34bun4bq4aOG6uMOydmjhu6/hurrhu4jGsMOBaCPhurDDgeG7rWhQ4bq2w4Hhu61naMOMdnHhurjhu6/huq1nbGlpZ2jhu69zduG7reG7r+G6uOG6rWdqaWlnaC/hu4Hhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0RQbkThurh2w4DDgWfhu4Hhu7bhu69Cdmhw4bqww4Hhu61o4buK4buX4buIaHFHw4Hhu61ow4Hhu6/Ds2hyw7J2aHLDgMOzw4Fo4bu34bun4bq4aHDhu6/DgGjhu612bmhyeMOB4buvaOG7ocOzaOG6o+G7guG6psOB4butaDHhu695aCPhu6924bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gTFFbsOAaOG6uOG7k8OB4butaCPhu6/Ds2hSw7J2aHLDgMOzw4Fo4bu34bun4bq4aHDhu6/DgGhwb3Bo4buv4bq0aMOB4but4buvw6jDgGjhu7nDs2jDjXbGsHBo4bu5w7NBaOG6uOG7r3bhu6fhurho4bq44buvR3Bow43Ds2jhu7nDs2jhu6/DgMOy4bq4aHLhurTDgeG7rWjhu4rhu49o4buv4bq0dmjhu6/Ds8OB4butaMOBw7VBaOG6uEZow4Hhu63hurrhurLDgWhy4bqgw4Hhu61o4but4bqgRGgi4bq6TWhOw4Fow4l2w4Hhu69o4buK4buPaOG7r+G6tHZocOG7gG5oI+G7rlAwxIPhu65o4bqjdsaw4bq4aCNuQWjDgeG6oHZocOG7r+G6usOB4butw6loI+G7rlAwxIPhu65oMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBuaMOB4bqgdmhFduG7pcOB4but4bq5aCPhu63hurB2aMOB4buvw7NoQeG6rHZo4bu5w7NoQeG6oMOBaMSQ4bq6w7NoxKhow4Hhu63hu6/hu7Nuw6lo4bq44buv4bupaOG7r3bGsMOBaOG6uHjDgeG7r2hw4buNQWhw4buAbmjhurjhu51EaOG6uOG7r+G7qWhwb8OBaOG7oeG6tGjDgeG7r+G7l8OBaMONduG7pcOBaOG6uEXDgMOB4butaOG7r8awaOG6uOG7r+G6tsOB4butaCPhu65QMMSD4buuaOG6o3bGsOG6uGgjbkFoccOzw4Hhu69ocOG7r8OAaMOB4buvScOB4butaOG7r+G6tGjhu612bmhyeMOB4buvaHDhuqLDgWjDgeG7r3bFqeG6umjhu7fhu6/huqBo4bu34buvw7XDgWjDjcWpaHDhu6/huqRoQsOpaMSQ4bq6bmhy4bqgaOG7rXbhurxEaHBvcGjhu6/hurRo4butdm5ocnjDgeG7r2hw4bqgaOG6uOG7r+G7qWjhu4jhu6XDgWjhurjhu5dBaOG7uW7DgGhy4bq0w4Hhu61ow4nhu43DgWjhu4rhurrGoeG6uMOpaMOB4bqkaOG7uUdwaMON4buC4bqmw4Fo4bu54bulw4Fo4bq44buvw4Bv4bq4aMOB4but4buvw6jDgGjDjcOzaMOCw4FocnnDgeG7r2hw4bq64bq0cGjDieG6tsOB4but4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdETuG6uuG6uOG7r8OARWfhu4Hhu7bhu69vw4Hhu69oXeG7r+G7guG6psOB4but4bq/L0Thu4E=

Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]