(Baothanhhoa.vn) - Chuyện mà tôi kể đây, dù vẫn chỉ là chuyện của làng tôi, nhưng cam đoan rằng làng nào, phố nào cũng có, tuổi thơ ai cũng từng được hòa mình. Thì chuyện tập thiếu nhi ấy mà!.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Oh4oCc4buew7nhu7Phuq/DtGLhu5Hhuq/hu5/DueG7szY2NuKAnWEvw7ThurfDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDlOG7iWLDrMSDw6HDjcO04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7n2Thuq/hu7PDuuG7keG6r+G7ncOy4bqv4buL4buHw4I14bqvw6zhu7nhuq/hurZo4buh4bqvw63DtOG7l+G6r+G7o2Thuq/DrcO04bu1w4LDs+G7oeG6r8Otw4Fi4bqv4bujZOG7ocO14bqv4buzw7rhu5E14bqv4buhw7ThuqDhu6HDteG6r8OtYuG7n+G6r+G7i3Bi4buh4bqveeG6veG7ocO14bqv4bujZOG7ocO14bqv4buhZHA14bqvd8O0w7nhuq/hu6FkcOG6r8Otw4Dhu6HDteG6r8OtcTXhuq/hu7Phu7XFqeG7keG6r+G7s8O04bup4bqvYuG7keG6r8Otw4Dhu6HDteG6r+G7s8OD4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8O0cmLhuq/hu5/hu5nhu6HDtDbhuq/hu7LDtOG7meG6r8Otw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buzZnfhuq/hu7PDtOG7kW7hu7Xhuq/hu6HDtOG7keG6r+G7g8OC4bqv4bufZDc2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg8Os4buzw7Thu7Xhu59p4bqv4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqfhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/hurXhuqvhurN34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqz4bqtL+G6t+G6reG6rcOsw6LhurPhurHDouG6seG6teG6s+G7s+G6t+G6q+G6teG6qeG7o+G6ty3hurPhuqc24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSD4oCc4buew7nhu7Phuq/DtGLhu5Hhuq/hu5/DueG7szY2NuKAncSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6p+G6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bq14bqr4bqzxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buKw7Lhuq/DrcO04bu1Z+G7oeG6r2nhu5Xhuq/DrcO0cOG6r+G7s3nEkeG7keG6r8O0w6jhuq/DrcOBYuG6r+G6tMOp4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buz4buF4buf4bqv4buzeeG7teG7ocO14bqv4buz4bu14buF4buh4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huqk14bqv4buhbeG7oeG6r8Ot4bqi4bqv4buL4buF4bu14bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huq3huq/DtGThu6HDteG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7o2Thuq/hu6PDgOG6r+G7s3lr4bqv4bujZOG7ocO14bqv4buzw7rhu5Hhuq/hu6PEkeG7keG6r+G7s0Hhuq/hu7Nmd+G6r+G6tm/huq/DveG7h+G7oeG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4buzZnfhuq/hu6HDtcO04buR4bqv4buzw7ThuqLDreG6r+G7iuG7p+G7keG6r+KAk+G6r+G7n2Thuq/hu6Hhu6nhu5Hhuq/hu6Hhu6nhu5Hhuq/hu4tv4bu14bqvw7Vz4buR4bqv4bujZOG6r+G7s2Z34bqv4buzw7Thu5Fu4bu14bqv4buhw7Thu5E24bqv4buyeWvhuq/hu6Hhu5Phu7Phuq9pc+G7oeG6r+G7s8O64buR4bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hu4PDguG6r8O0c8Ot4bqv4buzw7Thu5nhuq/hu5Phu7M14bqvw63DtOG7qeG7keG6r+G7o2Thuq/hu6HDtOG7kW/hu7U24bqvw41x4bqv4bufxrDhu5Hhuq9p4bun4bqvw71jw63DtOG6r8O14buRY3Dhuq/hu53DtHBi4bqv4buhw7Rk4bu14bqv4buhw7TGoTXhuq/hu6Phu6t34bqvYuG7ocO04bqvw63DtOG7leG6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqv4bujxJHhu5Hhuq/DrcO0cOG6r+G7o+G7q3fhuq/hu4nhu5/huq/hu7fhu7M24bqv4bugw7XDtOG7l+G6r8O0w6jhuq/hu6Nk4bqveOG7tcOp4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7s+G7tcOC4bqvw61x4bqv4buz4buD4buz4bqvaWbhu7Phuq/hurbhu5nhuq93w7Rl4buR4bqvd8O0QeG6r8O14buR4bu3d+G6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buj4bur4buh4bqvw63DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu5/hu7li4bqv4bufZOG7ocO1NeG6r8Otw7Thurnhu6Hhuq/hu7N54buH4bu1NeG6r8Ot4bq74buz4bqvw610NeG6r+G7ocO04bqg4buhw7Xhuq/hurZo4buh4bqv4bujZOG6r+KAnOG7s8O04buRbeG7oeG6r+G7i+G6oOG7seG7ocO14oCd4bqvw63DgWLhuq/hu7Phu7XFqeG7keG6r+G7s8O04bup4bqv4budw7Thu5Hhuq/hu7PDtHRi4bqvw73huqLDreG6r+G7s+G6u+G7n+G6r8O9w7rhu6HDtTXhuq/hu7PDtGXhuq/DrOG7kW/hu7U14bqv4buLY+G7ocO04bqv4budw7Thurnhu6HDtTXhuq/hu4tj4bqvaXHhu6HDteG6r2nhuqDhu6/hu5E2NjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyw7Thu5PDrcO04bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hurZo4buh4bqv4bujZOG6r+G7i+G7keG6r+G7s2Z34bqv4buzw7Thu5Fu4bu14bqv4buhw7Thu5E24bqvw41w4buh4bqv4buh4buT4buz4bqvw61l4bqv4bujZOG7ocO14bqv4buzZnfhuq/hu7N54bu14buhw7Xhuq/hurZv4bqvw73hu4fhu6Hhuq/hu4vhu5nhu6HDtDXhuq/hu7PDtGLhuq/DtOG7peG6r+G7n2Thuq/hu6HDuuG6r+G7n2Thuq/hu6HDtcO04buVw63DtDbhuq/hu7LDtGLhu6HDtOG6r+G7oeG7kW3hu6Hhuq/hurZk4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DteG7kWThuq/DrcOA4buhw7Xhuq/hu7NB4bqv4buzZnfhuq/DrWXhuq/hurZv4bqv4buL4buDw4I14bqv4bufYuG7ocO14bqv4buzw7Thu4lw4bqv4buhZHDhuq/DrcO0w6jhuq/hurRi4buhw7Q14bqv4budw7RwYuG7keG6r+G7o+G7teG7p8OtNeG6r+G7n+G7k+G7szXhuq/FqeG7kTY2NuG6r+G6tsODYuG6r+G7s+G7t+G7n+G6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7s0Hhu5/huq9pYuG6r3nDuuG7n+G6r3ll4bqvw63DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu7N5cjXhuq/hurbDg2Lhuq944bu1ZeG7oeG6r+G7o+G6pDXhuq/DtOG6oOG7q+G7ocO14bqvw6xo4buh4bqv4bujw4Dhuq/DrXDhu6Hhuq/hu6Hhu5Phu7Phuq/hu4vhu5Hhuq/igJzhu5/DueG7s+G6r8O0YuG7keG6r+G7n8O54buz4oCdNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6FJ4bqwYuG6r8Ot4bup4buf4bqvw63DtOG7kW/hu7Xhuq/DrXLhu6Hhuq/DrcO04bqgYuG6r+G7nW7hu7Phuq/hu7PDtOG7t8OtNeG6r+G7s+G7kW7hu6HDteG6r+G7s3nDueG7ocO14bqvw61j4buRNeG6r+G7s3nDueG7ocO14bqvw61w4buh4bqv4buLw6nhuq/DrOG7p+G7keG6r+G7s8OD4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/hurZv4bqv4oCc4buy4bu54buhw7Xhuq/hu7Phu7nhu6HDteG6r+G7s+G7ueG7ocO14bqv4buz4bu54buhw7Xhuq/hu7Phu7nhu6HDtTY2NuG6r8Os4buR4buhw7Thuq/DrOG7keG7ocO04bqvw6zhu5Hhu6HDtOG6r8Os4buR4buhw7Q2Njbhuq/hu7Phu7nhu6HDtTY2NuG6r8Os4buR4buhw7Thuq/hu7Phu7nhu6HDtTY2NuKAnTXhuq/hu7PDtG7huq/hu6Nk4bqv4buf4bqg4bux4buR4bqv4buL4bqiYuG6r+G7ocO04bqg4bqv4buf4bun4buz4bqveOG7tWPhu6HDteG6r3jhu7Vk4buhw7Xhuq944bu14bq54buhw7Xhuq/hu4vDgGI14bqvaXThuq9pY+G7szXhuq9pYuG6r8Otw7Thu4fhu6Hhuq9pw7nhu6Hhuq/DreG6v+G7ocO14bqvw63DtMSRw4I24bqvScO54bqv4bufauG6r8Otw7Thur/hu6HDteG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu7N5Y8Otw7Thuq/hu5/hurvhu6HDtTXhuq/hu59k4bqvw61y4buh4bqveOG7teG7r+G6r8OCbeG7tTPhuq/DjcO0YuG6r+G7n+G7kTY2NuG6r+G7o+G7t8Ot4bqvw7Xhu5FBw63huq/DrHPhu6Hhuq/DreG7qeG7n+G6r+G7s8O04buZ4bqvw63huqLhuq/hu51v4bqvw61kNzZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buK4buR4bqv4buzZnfhuq/hu7PDtOG7kW7hu7Xhuq/hu6HDtOG7kTXhuq/hu4vhuqJi4bqv4buhZHDhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/hu7N5YuG7ocO04bqv4buL4bqg4butw63huq/DreG7heG7n+G6r8Ot4buxNeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buLY+G7ocO04bqv4buzecO54buhw7Xhuq/hurZk4bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu6Nk4bqv4buL4bqg4butw63huq/DreG7heG7n+G6r2Xhu6HDtOG6r0ljw6024bqv4bugw7ThuqDhu6HDteG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7oWRw4bqvw63DgOG7ocO14bqv4buzw7RuNeG6r2lz4buh4bqv4buzw7rhu5Hhuq/hu7PDtMODYuG6r2nhu5Fu4buz4bqv4buzw7TDsuG6r8O14buZ4bqvw61j4buR4bqvw61w4buh4bqvacSp4bqv4buj4burd+G6r+G7s3nhuqDhu6/hu6HDteG6r+G6tOG7keG7ocO04bqv4bq04bq74buhNeG6r8O0c8Ot4bqvw7Xhu5F04buR4bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/DvWzhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8Ot4buF4buf4bqvZeG7ocO04bqvSWPDrTbhuq/DjXLhu6Hhuq/hu7PDtOG6veG7ocO14bqvScSpcOG6r+G7neG7kcOy4bu14bqvw7Xhu5nhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8Ot4buF4buf4bqv4buzecO54buhw7Xhuq/DrWPhu5E14bqv4buhceG6r+G7ocOz4buh4bqv4buzecO54buhw7Xhuq/DrWPhu5Hhuq/DreG7heG7n+G6r+G7ocO04buVd+G6r8Otw7ThurvDreG6r+G7oeG7lcOtw7Thuq/hu7PDtG7huq/DreG7qeG6r+G7n2Q24bqv4bucw7TDuuG7ocO14bqv4buL4bqg4butw63huq/hu4tj4buhw7Thuq/hu7N5w7nhu6HDtTXhuq/DreG7heG7n+G6r8Ot4buxNeG6r+G7oW3hu6Hhuq/hu7N54bqg4burw63huq9p4bu1xanhu5Hhuq/hu7NmdzXhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq/igJzhu6Phu5Phu6HDtOG6r+G7s3lj4buhw7XigJ3huq9pc+G7oeG6r+G7s8O64buR4bqvw63huqLhuq93w7Rl4buR4bqv4oCc4buzeWLhu6HDtOG6r+G7s8O0w4HigJ3huq/hu7Phu5nhu6HDtOG6r8OtZeG7n+G6r8Otw4Fi4bqvYuG7ocO04bqvw63DtOG7leG6r3fDtEHhuq/hu7N5Y8Otw7Thuq/hu4rhu6fhu5Hhuq/hurZk4bqv4buf4buDw4Lhuq/hu4vhuqJi4bqvw7Xhu5HhurDhuq/hu7N5w7nhu6HDtTXhuq/hu4vDsuG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buLY+G7ocO04bqv4budxKnhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu6Phu7fDreG6r8Otw7Rw4bqvw73huqDhu6vhu6HDteG6r+G7s2LDgjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bugw7Thu5V34bqv4buzecO54buhw7Xhuq/hu7Phu7nhu6HDteG6r8Os4buR4buhw7Thuq9pYnDhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7Phu7XFqeG7keG6r+G7s8O04bup4bqvw63huqLhuq/hu7PDtG7huq/hu4vhuqDhu63DreG6r8O1w7Thu5Hhuq/hu4fhu5/huq/hurZk4bqvaWVw4bqveOG7tWXhu6Hhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G6tmrhu6Hhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buf4bun4buz4bqvw61j4buR4bqv4budw7Rw4bqvLeG6r+G7n2Thuq/hu7PDuuG7keG6r+G7ocO1w7TGoeG6r+G7o2Thuq9p4bun4bqv4buhw6lw4bqv4buLw6nhuq/DrGThu6HDtOG6r3nhu5Ft4buhw7Xhuq/hu4vDsuG6r+G7o+G6oOG7teG6r+G7s3nhurA2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocONY8Ot4bqv4buhw7XDtOG7keG6r+G7s8O04bqiw63huq/hu7PDtOG7iXDhuq/hu6HDtOG7lXfhuq/hu7N5w7nhu6HDteG6r8Otw4Dhu6HDteG6r+G7s8O0bjXhuq/igJzhu5/DueG7s+G6r8O0YuG7keG6r+G7n8O54buzNjY24bqv4bufw7nhu7Phuq/DtGLhu5Hhuq/hu5/DueG7szY2NuG6r+G7ocO1w7Thu5Ft4bufNjY24bqvaWNw4bqvw61jcDY2NuG6r+G7ocO1w7Thu5c2Njbhuq9pbeG7oeG6r3fDtGXhu5Hhuq944bu1YsOCNjY24bqvaW3hu6Hhuq/hu7N5Y+G7keG6r3jhu7Viw4I2NjbigJ014bqv4buLw6nhuq/hu6HDtOG6oOG6r8Ot4bu1w7nhu6Hhuq93w7Thu5Hhu5/huq/hu59k4bu14bqvw7Thu5HDsuG7oeG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4bud4bqk4bqv4bqiw602YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7osOA4bqv4buzeWvhuq/hu6Hhu5Phu7Phuq/DrcO04bu34buhw7Xhuq/hu7PDuuG7keG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4buDw4Lhuq/hu7PDtOG7k8Otw7Thuq/hu4vhu5Hhuq/hu7Nmd+G6r+G7s8O04buRbuG7teG6r+G7ocO04buR4bqvw61y4buh4bqv4bq24buZ4bqv4buhw7Xhu7XDgm3hu6Hhuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7i8Oy4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu59iw4Lhuq/hurZk4bqvw6zhu5HDs+G7oeG6r2nhu6fhuq944bu14buF4buh4bqvY3Dhuq/hu5/hu6vhu5E14bqv4buh4bq54buf4bqv4buzw7Thu5nhuq944bu14buF4buh4bqvw71wccOt4bqv4budYuG7neG7kTXhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7PDtOG7meG6r3jhu7Xhu4Xhu6Hhuq/hu53hu5HDsuG7teG6r+KAnELhu6Phu5FpYmli4oCd4bqv4bq24bur4buR4bqvY3Dhuq/hu7N54bq74buhw7U2Njbhuq/hu4rhuqJi4bqv4buhZHDhuq/hu6HDtOG7meG7oeG6r8Otw4Dhu6HDteG6r2ll4buhw7Thuq9pYnA14bqvw63DtOG7l+G7ocO04bqv4buf4buX4buhw7Q24bqv4bucw7RwY8Ot4bqv4bujbeG7oeG6r+G7n+G7meG7ocO04bqvaeG7p+G6r+G7i+G7peG7ocO14bqvd8O0QcOt4bqv4bq24bur4buR4bqvw61j4buR4bqv4bufw4Dhuq/DrWLhuq/hu6HDuuG6r+G7i+G7p+G7keG6r+G7o8Ozw63DtDXhuq/hu5/DgOG7keG6r+G7i+G6omLhuq/hu6FkcOG6r8Otw4Dhu6HDteG6r3fDtGZ34bqvd8O04bul4buhw7U14bqv4buf4bq74buz4bqvY+G7ocO04bqv4bujbeG7oeG6r+G7s+G7kWLhuq/DtMOp4buhw7Thuq/DrOG7kcOz4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu6LEkeG7keG6r+G7oeG6sGI14bqv4buL4buDw4Lhuq/hu6Nk4bqvw6zhu5V34bqvw7Thu5Fu4buf4bqvw7Rw4buR4bqv4bufZOG6r+G7o8OA4bqv4buzeWvhuq/DrWPDreG6r+G6tHHhu5/huq/hu7N5cOG7ocO14bqv4bujZOG7ocO14bqvaeG6u+G7s+G6r+G7s2LDguG6r+KAnOG7neG6pOKAneG6r+G7s8SR4buf4bqv4bqg4burw63huq/DtHJi4bqvaeG7meG7ocO0NeG6r8Otw7Rw4bqv4buzeeG7h+G7teG6r+G6ueG7oeG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq9pw6nhu5E14bqvw6104bqvw63hurvhu7Phuq/DreG7ueG7ocO14bqv4buh4bup4buRNeG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8OtcuG7oeG6r8OtZeG7ocO04bqv4oCcw7TGsOG7oeG6r8Otw7Thu5Fu4buh4oCd4bqv4buzeW3hu6Hhuq/DvcO64buhw7Xhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu4vEkeG7oeG6r8Os4buHw4Lhuq/hu5/hu6nhuq/hurZk4bqveOG7tWXhuq/DteG6ueG7ocO14bqv4buLbuG7oeG6r8O94bqi4buz4bqv4buL4buF4bu14bqv4bufa+G6r+G7s3lj4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu6DDteG6oOG7seG7keG6r+G7o+G7q+G7oeG6r8Otw4Dhu6HDteG6r+G7s3nhu6/huq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+KAnOG7i+G7peG7ocO14bqv4buf4buR4buhw7TigJ3huq/hu7PDtOG7h+G7oeG6r8OtZuG7oeG6r+G6tmThuq/DtG7hu7Phuq/DveG6osOt4bqvw7RkcOG6r3fDtHHhu6HDtTbhuq/DneG7h+G7oeG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4buj4bu1w7rhu6Hhuq/DveG7geG7oeG6r8O9ZOG7ocO14bqv4buhZHDhuq/DrcO0w6jhuq/hu4vGsOG6r+G7i+G7ieG7oeG6r+G6tmThuq/DreG7qeG6r+G7n2Lhu6Hhuq/DrcOBNeG6r3jhu7Vl4bqv4buLw7Lhuq/DveG7geG7oeG6r8O9ZOG7ocO14bqvaeG7peG7keG6r8Os4bqgduG7ocO14bqvw63DtHDhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq944bu14buH4buh4bqvw63DtOG7tWfhu6Hhuq9p4buV4bqv4buLxJHhu5Hhuq/DrOG7kcOz4buh4bqvw63DtHDhuq/hu6Nk4buhw7Xhuq/hu4vhu5E2Njbhuq/hu7PDtOG7keG6r+G7i+G7g+G7tTXhuq/DteG7kWThu6HDtOG6r+G6tuG7keG7ocO04bqveOG7tWLhu6HDteG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6HDtWTDguG6r8O04bun4buR4bqv4buzecSR4buR4bqv4buv4bqvw73hu4fhu6Hhuq/hurZm4buh4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hurTDqTbhuq/DjcO04bq/4buhw7Xhuq/DrXLhu6Hhuq/DrWXhu6HDtOG6r8Otw7Rx4bqvw73DgWI14bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu6Phu6vhu6Hhuq/hurbDg2Lhuq/hu6Phu7li4bqv4bq2w4Ni4bqvaWLhu5Hhuq9pZeG7keG6r+G7o2Lhuq/DrcO04bqu4buRNeG6r+G7s3lr4bqvw61w4buh4bqvw63DtMSRw4Lhuq/hu7Nj4buh4bqv4bujcMSR4buh4bqv4bq24buZ4bqv4buf4bun4buz4bqv4bq24bqg4bux4buh4bqvw63hu4fDguG6r+G6ueG7oeG6r3jhu7Vl4bqv4buhZHDhuq/hu4vhu4PDguG6r2nhu5Xhuq/hurbDquG7s+G6r+G7s3nhu6fhu5/huq/hu7Ni4buh4bqv4buzY8OtNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu6Dhurnhu5/huq/hu6FkcOG6r+G7i+G7p+G7keG6r3jhu7Xhu4fhu6Hhuq/hu7PDtOG7kW7hu7Xhuq/hu6HDtOG7keG6r+G7s8O04bq74buhw7Xhuq/DteG7kWXhu5E14bqv4buh4bq54buf4bqv4buL4buDw4Lhuq/DrWXhuq/hu6Nk4buhw7Xhuq/DtHBi4buh4bqvw7Thuqg14bqvw7Thu6Xhuq/DtOG7r+G7keG6r3fDtOG7g+G7oeG6r+G7ncO04buv4buR4bqvw7Xhu5Fu4buz4bqvw7VkNeG6r+G7n8Wp4bqv4buj4but4buh4bqv4bq54buh4bqv4bufw4Phu6HDteG6r+G7ncSpcOG6r8OsZOG7keG6r8OtZeG6r+G7s+G7teG7heG7oTbhuq/hu6Dhurnhu5/huq/hu6FkcOG6r8O14buRZeG7keG6r+G7s8O04buDd+G6r+G7s8O04buZ4bqv4buLdOG6r+G7n8Oq4buz4bqv4buz4buTYuG6r+G7s2Lhu5Hhuq/DrcO0beG6r+G7oWRw4bqvaWLhu6Hhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7s8O04buRbeG7oeG6r+G6tuG7lTXhuq/hu6FkcOG6r+G7s3nDueG7ocO14bqv4buLY+G7ocO04bqvw71i4buRNeG6r8Ot4bux4bqv4bujxJHDreG6r+G7ocO04buVdzY2NuG6r+G7oMO04bqg4buhw7Xhuq/hu7PDtMOy4bqvw7Xhu5nhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/DrXHhuq/hu5/hu6fhu7Phuq9p4bu1xanhu5Hhuq/hu6Phu5Ft4buh4bqvw7RwYuG7oeG6r+G7s+G6oOG7ocO14bqvacOD4buhw7Xhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buLbeG7n+G6r8OsduG6r+G7s3nEkeG7kTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buy4buRbuG7ocO14bqv4buzecO54buhw7Xhuq/hu7Phu7nhu6HDteG6r8Os4buR4buhw7Thuq/hurZk4bqv4buhw7Thu5V34bqvw7TDuuG6r+KAnOG7n8O54buz4bqvw7Ri4buR4bqv4bufw7nhu7PigJ3huq/hu4vDqeG6r+G7o8SR4buR4bqvaeG6u+G7s+G6r+G7i+G7heG7teG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DtMOo4bqv4buhZMOCNuG6r+G7suG7keG7oeG6r+G7s8O64buR4bqv4buL4buRNeG6r+G7i3Hhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hu6Nk4bqvaWXhu6Hhuq/DtGThu6HDtOG6r+G7ncO04bu3w63huq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7Phu5Ft4buh4bqv4bq2ZOG6r+G7ocO1c+G7s+G6r+G7ocO1ZHDhuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq/DtOG7peG7oeG6r+G7n8aw4buR4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4buz4buJ4bq04buzLWLhu6Phu5HDteG7oTPhuq954buRw7XDtOG7szTEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOh4bugw7Xhu7XDgm3hu6Hhuq9Xw7Rw4buhw7VhL8O94buzeXDhu6HDtcOhYS93w6E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]