(Baothanhhoa.vn) - 38 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), vận động được 500 người tham gia hiến máu, 3 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen - đó là những dấu ấn nổi bật về người công dân kiểu mẫu Lê Đình Thao, phường An Hưng (TP Thanh Hóa).
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW17w4NP4buE4bqu4buP4buT4bub4buP4bqsxrDhuqrhu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G6qOG7n8So4buP4buI4bq24bqqxILhu4/huqrDg8So4buYw4HhuqpsL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbeG7k+G7m+G7j+G6rMaw4bqq4buPxILhuq7hu7nhuqrhu4/huqjhu5/EqOG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buP4bqqw4PEqOG7mMOB4bqq4buPaiY+4bqve2vhu4vhu4/DlOG7qeG6quG7j3fDiuG6qsOD4buPd09G4buv4buP4buVw7XDteG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G6qOG7n8So4buL4buP4buT4buP4bqsxrDhuqrhu493T0bhu6/hu4/hu67Egk3hu4/hu4jhurLhu6/EguG7j+G6seG7rHtW4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu4jDuuG6qsOD4buP4busdeG6qsOD4buP4bqmxIJ44bqq4buPLeG7j3dD4buP4bqs4buh4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPdsWpxKjhu4/FqeG6quG7j+G6quG6vuG6ruG7j+G7reG7qeG7iOG7j8OUQeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buPduG7p+G6quG7j+G6puG6rsOAxKjhu4/huqjhu7HEqOG7jzzhu7fhu49X4bq24bqqxILhu4/huq/EguG7o0Lhu4vhu49JxIJP4buE4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu48mT+G6qsOD4buPauG6r+G6oeG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mQ+G7o2vhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNduG7iMSCxKjhuqjhu63hu4/huq7hu6544bqq4buIeMOM4buN4buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG7kOG6rnbhu4jEgsOt4buP4bubw7XDtUnhu5LDrOG7j8SCeOG6rsODxILhu4jDreG7j+G7leG7k+G7k0nhu5LDrOG7jeG7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6924bqq4buJ4but4bujQuG7iMSC4buj4bqqxILEgkLhu6Phu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buRw7Xhu50vw7TGocahduG7k8O04bud4buTw7Thu5Hhu5Xhu4jhu5nhu53hu5Xhu5fhu5fhuqzDteG7ieG6pEnDg2nDjOG7g+G7neG7meG7meG7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jXvDg0/hu4Thuq7hu4/hu5Phu5vhu4/huqzGsOG6quG7j8SC4bqu4bu54bqq4buP4bqo4bufxKjhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j+G6qsODxKjhu5jDgeG6quG7jeG7j+G7kOG6rnbhu4jEguG7g+G7jeG7m8O1w7Xhu43hu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buV4buT4buT4buN4buPL21sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41t4bui4bqqxILhu4884bu34buPV+G6tuG6qsSC4buP4bqvxILhu6NC4buPd09G4buv4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu4/hurHhu6x7VuG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4buIw7rhuqrDg+G7j+G7rHXhuqrDg+G7j+G6psSCeOG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0+R+G7j3fGsMSo4buP4buv4bunxKjhu4/hu6/EgsSo4buYw4Hhuqrhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7iOG6uOG6ruG7j8OUQeG7j+G7iuG6uuG7j+G6rMaw4bqq4buPJj7huq974buPxanhuqrhu4/hu4hPRuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buL4buP4buj4bqqxILhu4/huq/EguG7o0Lhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/hu4rhu4zDreG7j+KAnOG6r+G6uOG6ruG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/huqjEqOG6uuG6quG7j+G7r0Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7rcOB4bqqxILhu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G6quG7oULhu49JxIJx4bqu4buP4buvxILhu7nhu4jhu4/DlOG6tuG7j+G7iMSC4bqu4bu5xKjhu4/huqjhu5/EqOG7ieG7jybhuq7DgeG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7i+G7j+G6psSCQuG7o+G7j8SCxJDhu6/hu48t4buP4bqm4buc4buP4buIxILEqOG7qeG7iOG7j3dy4buP4buvQ+G7j+G7rU/hu4Lhu6/hu49JxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buPw5RPRuG7iOG7j+G7reG7qeG7r+G7j+G6qsSCT+G6qsOD4buP4bqo4bufxKjhu4/hu4jEguG6tuG7j8OU4bux4bqq4buP4buvxIJP4buj4buP4buvQ+G7j+G6qMOK4buI4buPduG7p+G7mOG7j+G7r8SCxKjhu5hB4bqq4buP4buI4bqu4bu34bqq4buP4buI4bqu4bu54bqq4buP4bqq4buhQuG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buPd09G4buv4buJ4buPV8OA4buP4buvw5PEqOG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4butw4HhuqrEguG7i+G7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu5jhu4/hu4jhu7nhu4/hu6/EguG6tOG7j+G7iMOM4bq44bqqw4Phu4/hu6/EguG7hOG7j3bEqOG7mOG7j+G6qsSCxanhu4jhu4/DlOG7oULhu4/huqrDg8So4bq84bqq4buP4bqo4bufxKjhu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7iMO64bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4buI4bq24bqqxILhu4/huqrDg8So4buYw4Hhuqrhu4nhu49k4bq24buP4buIxILhu7nhu4vhu492S+G7j3dy4buP4buZ4bud4buP4buIxKjhur7huq7hu4/DlOG7oeG7j+G7k+G7m+G7j+G6rMaw4bqq4buPJj7huq974buP4bqqxIJP4bqqw4Phu4/huqjhu4Dhuq7hu4/huqbEguG6ruG7j+G7r0Phu493RuG7iOG7j0nEguG7n+G7iOG7j3fDiuG6qsOD4buPxILhu6Phu5jhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqxK4buv4buP4butw4HhuqrEguG7j8OU4bquw4Hhuqrhu4/hu6/GsOG6quG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/huqjhu5/EqOG7j+G6psSC4bur4bqq4buP4buvxalJ4buL4buP4buI4bq44bqu4buPw5Thu7Hhuqrhu4/hu4rhu6Xhuqrhu4/hu4rhu6HhuqrDg+G7j+G7iuG7s+G7j+G7r8SC4bqu4buj4buPdkThuqrDg+G7j+G6qOG7n8So4buP4buvTeG7o+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buP4buvxIJC4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqmxILhu5/hu6/hu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qELhuqrDg+G7j+G6qMSo4bq64bqq4buPxILhurzhuq7hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7iMOM4buf4bqu4buP4buI4bqu4bqo4buPd+G7o8So4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu6/hu4bhuqrhu4/igJzhu4jEguG7qUnhu4/hu4jhu47hu4/huqrEgsWp4buI4buP4buK4bqu4bqqxILigJ3hu4vhu4/huqjhu6PhuqrDg+G7j3fhu7nhuqrhu4/hu6/EgkLhu4/hu63DgeG6qsSC4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/DlOG7oeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iMSC4bun4bqq4buP4buvTeG7o+G7j8SCxJDhu4/huqrhuq5B4bqo4buPw5TEqOG6ruG7i+G7j+G6quG6rkHhuqjhu4/EgnDhuqrEguG7j0nEgkrhu6/hu4/hu4jDjMSQ4bqq4buPw5TDveG6quKAneG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/DkuG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO1xqHhu4/hu4jDjEfhu4/DlEHhu4/hu4jDjE/hu4Lhu6/hu4vhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j8OU4bux4bqq4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G6quG6rsOB4bqo4buP4oCc4bqv4bquQeG6quG7j+G7r0Phu4/hu4jEgsOA4buP4buvxIJC4buPd09G4buv4buP4buvxILDk+G7j+G6qOG7n8So4buP4buIxILhurbhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buIxILDgOKAneG7j+G6quG7t+G6quG7j8OU4bquw4Hhu6/hu48mPuG6r3vhu4/Dg8O6SeG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hurDhu4jhu4/huqbEgkPhu4/huqbEgnPhuqrhu4vhu4/huqrEgk/huqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buI4bqu4bqqxILhu4/hu4jEgsaw4bqq4buP4buSxKjhuqrDg+G7j+G6puG6sOG7r8SC4buP4buvTeG7o+G7j+G7iMSo4bq+4bqu4buP4buIw4zhu7Phu4vhu4/hu6PhuqrEguG7j+G6r8SC4bujQuG7j3dy4buP4bqocOG6qsSC4buPdnDhuqrhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu5Thu4/huqrDg8SCw4Lhu6Phu4/huqrhu6Hhu5jhu4nhu4/huq/EguG7hOG6ruG7j+G6puG7luG7j8Wp4buY4buL4buP4buj4bqqxILhu4/huq/EguG7o0Lhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/huqrEguG7p+G6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buPR+G7j+G7rOG7ueG6quG7j+G7knjhu4/huqrDiuG6ruG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqq4bu34bqq4buP4buIxIJP4buE4bqqw4Phu4/hu5LEqOG7mOG7t+G6quG7j0nEgnHhuq7hu4934bqu4buP4buIxKjhu5jhu7nhuqrhu4/DlEHhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/EgsSo4buYw4Hhuqrhu4nhu4/huq/DjELhuqrDg+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6rMaw4bqq4buPd+G6ruG7j8OUQeG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3fhurLhu6Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4vhu4/huqrhu7nEqOG7j8ODw7pJ4buP4buI4buj4bqu4buP4bqqcOG6quG7j8OD4bqu4bujQuG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/hu5Jx4buY4buPw4zhu6Phu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j3dP4buE4bqqw4Phu4vhu4/hu6PhuqrEguG7j+G7iMSCT+G7hOG6qsOD4buP4buSxKjhurrhuqrDg+G7j8OD4bquSknhu493SOG7j3dP4buj4buP4bqqcOG6quG7j+G6qsSC4bun4bqq4buPw5Thu6FC4buP4butw4HhuqrEguG7j8OU4bquw4Hhuqrhu4nhu4974bu5xKjhu4/hu6/EgsO54bqqw4Phu4/huqjhu6Phu5jhu4/hu69D4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqqw4PEqOG7mOG7j+G6puG6suG7r8SC4buL4buP4buvxrDhuqrhu4/huqjhu5/EqOG7j8ODxalJ4buP4buIxILhurbhu4/hu6PhuqrEguG7j+G6rMSo4bq44bqq4buP4buK4bul4bqq4buP4buK4buh4bqqw4Phu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7iMO64bqqw4Phu4nhu4/hu6LhuqrEguG7j+G6r8SC4bujQuG7j+G6qsSC4buC4buP4bqscOG6rsOt4buP4oCc4bqvw4xC4bqqw4Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G6rMaw4bqq4buPw5RB4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buP4bqvw4zhuq7DgcSo4buPxIPhu4bhuqrhu4vhu4/hu4jhurjhuq7hu4/Dg8O6SeG7j+G6qMOK4buI4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu63hurLhu4/hu4jhu6Phuq7hu4/huqpw4bqq4buPw4Phuq7hu6NC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7i+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPd0Phu4/hu6/EguG7n8So4buP4buteeG7j+G7reG6suG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqmxILhu5/hu4/huqrDuuG6qsOD4buJ4buPKcSC4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8aw4bqq4buP4bqqw4Nw4bqu4buL4buP4buI4bq44bqu4buPdsOS4bqqw4Phu4/hu5J44buP4bqqxILhu6PhuqrEguG7j+G7r8SCQ+G6qsOD4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j3dP4buj4buP4buvxILhu5/EqOG7j+G7rXnhu4/DlOG7oULhu4/hu6zDgeG6qsSC4buPw5Thuq7DgeG6quG7j1fhu6Phu4/huqbEgkLhu6Phu4/huq/DjOG6rsOBxKjhu4/Eg+G7huG6quG7ieG7j8SD4bujxKjhu4/huqbEguG6ruG7j+G6psSC4buf4bqo4buL4buP4but4buf4buv4buP4buKw4Lhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4but4bufQuG7j+G7r8aw4bqq4buP4bqo4bufxKjhu493w4Dhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7r8SCQuG7j+G7r8SC4bufxKjhu4/hu6154buL4buP4buI4bq44bqu4buPd3Lhu4/hu4jhu4zhu4/huqrDg8So4buYw4Hhuqrhu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7iMO64bqqw4Phu4/hu6/EgkLhu4/hu6/EguG7n8So4buP4bqqw4Phu6Phu5jhu4/hu4hw4bqu4buP4butw4HhuqrEguG7j8OU4bquw4Hhuqrhu4nhu497w4Phu6Hhu5jhu4/FqeG7mOG7i+G7j+G7r8OT4buPxILhuq7hu7nhuqrhu4/huqjhu5/EqOG7j+G7kkLhuqrDg+G7j+G6rOG7oeG7j+G7iOG6uOG6ruG7j8ONxKjhu6Phu5jhu4/huqxw4bqu4buPd+G6ruG7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G6qsOD4buj4buY4buJ4buPPuG7gOG6ruG7j+G6rMaw4bqq4buPJj7huq974buP4buvTuG6qsOD4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7r0Phu4/Dg+G6rsWp4buY4buP4buvxILDk+G6qsOD4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/huqrEgk/hu4/hu63hu6fhu5jhu4/Dg+G6ruG7hOG7ieG7j3vEgsOV4bqqw4Phu4/Dg+G6rsSQ4buI4buP4bqo4bufxKjhu4/hu69N4buj4buP4buI4bq44bqu4buPd3Lhu4/huqbhurJJ4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/hu6/Dk8So4buPd09G4buv4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4butw4HhuqrEguG7j8ONxKjhu6Phu493T0bhu6/hu4/hu6/hu4bhuqrhu4/huqrDg8So4buY4buP4bqm4bqy4buvxILhu4vhu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu69x4bqo4buP4buIxILFqeG7mOG7j+G7lOG7j+G6qsODxILDguG7o+G7j8OU4bq44buP4buvS+G6qsOD4oCd4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8SC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu493xrDEqOG7j+G6qOG7guG6ruG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu48mPuG6r3vhu4vhu4/hu6PhuqrEguG7j+G6r8SC4bujQuG7j+G7r0Thuqrhu493w4Dhu4/hu5Thu4/hu5J44bqo4buP4buKw5Phu6/hu4/huqbEgkV44buP4buvTeG7o+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buP4buIxILhu7nhu4/huqrhu6FC4buL4buP4bqqxIJP4bqqw4Phu4/DjcSo4buj4buP4buT4bub4buP4bqsxrDhuqrhu48mPuG6r3vhu4vhu4/hu6PhuqrEguG7j+G7iMSCxanhu5jhu4/hu6/hu4bhu4/hu4jEgsOA4buPw5Thu7Hhuqrhu4/huqbEgkV44buP4bqocOG6qsSC4buP4but4bq24bqqxILhu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7ieG7j2Thurbhu4/hu4jEguG7ueG7j+G6qOG7oeG7j+G7iMOS4buP4bqmxILhuq7hu4/hu6/Egk/hu6Phu4/huqzFqeG7mOG7j8OURuG7i+G7j3fhu7nhuqrhu4/huqxK4buv4buP4bqs4bupSeG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buPw4zhurzhuq7hu4/hu69D4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPd8OT4buj4buP4buvQuG6quG7i+G7j+G7o+G6qsSC4buPPOG7t+G7j1fhurbhuqrEguG7j+G6r8SC4bujQuG7j8OU4bux4bqq4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8ONxKhx4bqq4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/EguG7o+G7mOG7j3fhu7fhuqjhu4vhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j+G7iuG7peG6quG7j+G7iuG7oeG6qsOD4buPxILhuq7hu7nhuqrhu4/huqjhu5/EqOG7j3fDgOG7j+G7r8OTxKjhu4/hu4rhurrhuqrDg+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7rcOB4bqqxILhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6rErhu6/hu4/huqrDg8So4buY4buP4bqm4bqy4buvxILhu4nhu497xILDleG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j8ODxrDhuqrhu4934bun4buY4buL4buPScSCQuG6qsOD4buP4buIw4zhu6FC4buPJj7huq974buPR+G7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mQ+G7o+G7j3dPRuG7r+G7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu63hu6Hhuq7hu4/hu61x4bqq4buPw5Thu6Hhu4/hu6/EgsSo4buY4bu34bqq4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j8SC4buG4bqq4buL4buPd09G4buv4buP4buK4buM4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iOG7p+G6qOG7i+G7j+G7iHBC4buPd+G6rkHEqOG7j+G6puG6rsOB4bqq4buP4buvTeG7o+G7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7j+G7r+G7huG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4vhu4/hu6PhuqrEguG7j+G7iMSCT+G7hOG6qsOD4buP4buSxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j3bhu4zhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7iuG7jOG7j+G6puG6rsOB4bqq4buP4bqs4buC4bqq4buPdkLhu4/hu4jhurThuqrEguG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/EgnXhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/huqrEgk/hu4/igJx7w4Phu6Hhu5jhu4/hu4hC4buh4bqq4buPduG7p+G6quG7j8SC4bqu4bu54bqq4buP4bqo4bufxKjhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j+G6qsODxKjhu5jDgeG6quKAneG7i+G7j+KAnHvDg+G7oeG7mOG7j+G6r8SC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu4jhurjhuqrhu4/DlOG6ruG6qsSC4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPxILhuq7hu7nhuqrhu4/huqjhu5/EqOKAneG7i+G7j+G6qsOD4buh4buY4buPxILDiuG6ruG7j+KAnCrhuq7EkOG7iOG7j8SC4bq84bqqw4Phu4/hu5LDk+G7j+G6r8SC4buj4bqqxILigJ3hu4vhu4/igJwm4buh4bqqxILhu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPd0Xhu48t4buP4bqm4bu54buI4buP4bqq4bq64bqu4buPdkThuqrDg+G7j+G6qOG7n8So4buPZOG6rsOB4buI4oCd4buJ4buJ4buJ4buPJuG6rsOB4bqq4buL4buP4buj4bqqxILhu4/huq/EguG7o0Lhu4934buj4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu67hu6fEqOG7j+G6rHDhu6/hu4/hu63DiuG7jyY+4bqve+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buJ4buPZOG7guG6ruG7j+G7o+G6qsSC4buL4buPxILhuq7hu7nhuqrhu4/huqjhu5/EqOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu6/EguG6tOG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G7r8SCQuG7j+G7isOT4buv4buP4bqmxIJFeOG7j+G6qOG7oeG7j+G7r0Thuqrhu4/huqzhu6Hhu4/hu4rhu4zhu4/hu4rhu7Phu4/hu6/EguG6ruG7o+G7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7j8OU4buh4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iMSC4bu34bqo4buP4bqqw4PEqOG6vOG6quG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buP4buvxIJC4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu63DgeG6qsSC4buJ4buPZOG6tuG7j+G7iMSC4bu54buL4buP4buj4bqqxILhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j+G7iuG7peG6quG7j+G7iuG7oeG6qsOD4buPd0PhuqrDg+G7j8ODQ0nhu4/huqjDiuG7iOG7j0nEgsaw4bqq4buP4bqqxIJF4buP4buteeG7j+G7r03hu6Phu4/huqjhurbhuqrEguG7j3fDgOG7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iMOM4buhQuG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4buh4bqqw4Phu4/huqzhu6Phuqrhu4/hu4hF4buj4buP4bqocOG6qsSC4buP4bqo4bu14buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbSnEguG6uOG6qsOD4buP4buvQ+G7j+G6rOG7hOG6ruG7j+G6qkPhuq7hu4/huqrhu6FC4buP4butdeG6qsOD4buPxILhu6HhuqrEguG7j3fDiuG6qsOD4buP4buvTOG7j+G7iMSCw4Dhu4/huqrhu7fhuqrhu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu4/hu5Phu5vhu4/huqzGsOG6quG7j+G7iMOM4buM4buv4buP4buI4bqu4bu5SeG7j8SC4bqu4bu54bqq4buP4bqo4bufxKjhu4vhu4/huqjhu4Dhuq7hu4/huqzGsOG6quG7j+G7keG7lcO14bqo4bqs4buL4buP4buj4bqqxILhu4884bu34buPV+G6tuG6qsSC4buP4bqvxILhu6NC4buP4buvROG6quG7j3bhu6HhuqrEguG7j+G7iMSC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/hu4jhurbhuqjhu4/EguG6rsOAxKjhu4/hu4rhu6fEqOG7j8OUQeG7j+G7r+G7n+G7r8SC4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7i+G7j8OU4bup4bqq4buPd8OK4bqqw4Phu493w4Dhu4/hu4jEgsSo4buPxIJK4buI4buP4bqoxJDhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu69L4bqqw4Phu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G6qsSC4bun4bqq4buPd3BC4buP4bqq4buh4buY4buJ4buPV+G7ueG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7i+G7j+G7r+G7n+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4buj4bqqxILhu493cuG7j+G7iMOM4buM4buv4buP4buI4bqu4bu5SeG7j8OU4bup4bqq4buPd8OK4bqqw4Phu493T0bhu6/hu4/hu5XDtcO14buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPd3PhuqrDg+G7j+G6puG7lOG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G6qOG7n8So4buL4buP4buIw4xC4bqqw4Phu493Q+G7j8OURuG7j+G7o+G6qsSC4buPd3Lhu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buPd09G4buv4buP4bud4buP4bqsxrDhuqrhu4vhu4/hu69C4bqq4buPw4Phu5/huq7hu4/hu6PhuqrEguG7j3fhu6PhuqrDg+G7j+G7iMSCeELhu4/EgsSQ4buv4buP4bqs4buCSeG7j8O0w7Xhu4/hu69O4bqqw4Phu493cuG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G6qOG7n8So4buPw7Thu4/huqzGsOG6quG7ieG7j+G7rsSC4bqu4buj4buP4buK4buz4buPw5RB4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7r03hu6Phu4/huqjhurbhuqrEguG7i+G7j+G7o+G6qsSC4buP4bqvxILhu6NC4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buIw63hu497xILDleG6qsOD4buPw4Phuq7EkOG7iOG7j+G6qOG7n8So4buP4buvTeG7o+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buP4buvxIJC4buPd+G6ruG7j+G7r+G7oeG6qsOD4buP4buIw4xH4buP4bqq4bu34bqq4buP4buU4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buPxILhu4bhuqrhu4/huqbEguG6ruG7j+G6qkPhu4/hu6/EgnHhu5jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iuG7jOG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqmxILhu5/hu6/hu4nhu4/igJw+4buA4bqu4buPw4Phuq7EkOG7iOG7j+G6qOG7n8So4buP4buvxIJC4buPd+G6ruG7jy3hu4/huqjDiuG7iOG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4934buE4bqu4buPR+G7j+G6rHDhuq7igJ3hu4vhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPd+G6rsOBSeG7j+G6quG7oeG7mOG7j8OU4bq44buP4buvS+G6qsOD4buP4buU4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buP4bqq4bu34bqq4buP4buvROG6quG7j+G7isOT4buv4buP4bqmxIJFeOG7i+G7j+G7iOG6uOG6ruG7j8OU4bux4bqq4buP4buK4bu14buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iEzhu6/hu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G6qOG7n8So4buPd8OA4buP4buvw5PEqOG7j8OD4bquSknhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqhx4bqqxILhu4934buE4bqu4buP4butxanhu4jhu4/EgnDhuqrEguKAneG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0pxILhurjhuqrDg+G7j+G7r8SC4bq04buPw4PEguG6ruG7j3bFqcSo4buPxanhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iMOM4buhQuG7jyY+4bqve+G7i+G7j0fhu4/hu63FqeG7iOG7j+G7r8OT4buPw5ThurLhu4/hu4jDjOG6sOG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4bqq4buhQuG7i+G7j+G7iMOS4buP4bqsSuG7r+G7j+G7r0Thuqrhu4/huqzhu6Hhu4/huqrEguG7p+G6quG7j8OU4bqu4bu34bqq4buP4buvxIJC4buPd+G7ueG6quG7j+G6psSC4bqu4buP4bqs4buh4bqo4buP4bqhxIJD4buP4buIw4xPR+G6qsOD4buP4bus4buj4bqq4buP4bqjxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4bus4bu54bqq4buP4buSeOG7j+G6qsOK4bqu4buP4buI4bq04bqqxILhu4/DlOG7oeG7j+G7r8SCxKjhu5jDgOG6quG7j8OUQeG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4buIcOG6ruG7j+G7rOG7o+G6quG7j+G7rHFC4buP4buIw4zhurbhu49qxINH4buPKuG6ruG7o0Lhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPLeG7j2Thu6nhuqrhu4/hu4hx4bqua+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu4vhu4/hu6PhuqrEguG7jzzhu7fhu49X4bq24bqqxILhu4/huq/EguG7o0Lhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j8SCQuG7oeG6quG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/hu4jhurrhu4jhu4/huqjEkOG6ruG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu493T0bhu6/hu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4nhu48qxILhuq7hu4/huqrEguG7qeG6quG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j3dD4bqqw4Phu4/Dg0NJ4buPw5Thu6Hhu4/hu6/hurrhuqrDg+G7j8SC4bqu4bu54bqq4buP4buvTeG7o+G7j+G7o+G6qsSC4buL4buPd8O64buv4buP4but4bquw4Hhu4jhu4/huqzhu6Hhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iMOM4buhQuG7jyY+4bqve+G7i+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO0xqHhu4vhu4/hu6PhuqrEguG7jzzhu7fhu49X4bq24bqqxILhu4/huq/EguG7o0Lhu493T0bhu6/hu4/hurHhu6x7VuG7j0nEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G7iMOM4bujQuG7j+G7iMO64bqqw4Phu4924buj4bqqxILhu4/EguG6rsOBxKjhu4/igJzhu6/hurjhuqrDg+G7j3bhu6fhuqrhu4/Dg0/hu4bhuqrDg+G7j+G6qOG7scSo4oCd4buL4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu6PhuqrEguG7j3dPRuG7r+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/igJzDg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G6puG6rsOAxKjhu4/huqjhu7HEqOKAneG7ieG7j3vDg0Lhu6Hhuq7hu4/DjOG7o+G7i+G7j+G7o+G6qsSC4buP4buvROG6quG7j3dPRuG7r+G7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/Dg+G6rsWp4buY4buP4bqmxIJ44bqq4buP4buvTeG7o+G7j+G7rOG7o+G6quG7j+G7rsSC4bq04buPd3BC4buPw5Thu6nhuqrhu493w4rhuqrDg+G7jyY+4bqve+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu4/hurHhu6x7VuG7j+G6r+G6oeG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mQ+G7o+G7j+G7iMOM4bujQuG7j+G7iMO64bqqw4Phu4nhu49Xw7rhu6/hu4/hu63huq7DgeG7iOG7i+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDteG7keG7keG7i+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4bqm4bua4buP4bqq4bquw4Hhuqjhu4/GoeG7leG7j+G6qnPhuqjhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7rOG7n+G7r+G7jybhurzhu4/huqzGsOG6quG7j3fGsMSo4buP4buI4bqu4bu34bqq4buPw5RB4buP4buIxIJz4bqo4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7jyZD4buj4buL4buP4buj4bqqxILhu4884bu34buPV+G6tuG6qsSC4buP4bqvxILhu6NC4buPw5Thuq7huqrEguG7j3bhu4zhu493T0bhu6/hu4/hu67Egk3hu4/hu4jhurLhu6/EguG7j+G6seG7rHtW4buP4buI4bq04bqqxILhu4/hu4jDuuG6qsOD4buP4busdeG6qsOD4buP4bqmxIJ44bqq4buPd3Lhu4/hu69D4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G7iOG6sOG7r8SC4buP4buSxKjFqeG7iOG7j+G7inThu6/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iMOM4buhQuG7j+G7iMSC4bqu4buPd8So4buj4buP4oCc4buu4bq44bqqw4Phu4924bun4bqq4buL4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4vhu4/hu4jhu6lJ4buP4buIxILDgOG7j+G6puG6rsOAxKjhu4/huqjhu7HEqOKAneG7ieG7j1fhu6fhu5jhu4/huqzhu6Hhu4/huqrhuq5B4bqo4buPd8OK4bqqw4Phu4/DlOG6ruG7t+G6quG7i+G7j+G6psSC4bqw4buvxILhu4/huqzDgeG7j+G7iELhu4/huqzhu4Lhuqrhu493w4Dhu4/hu6PhuqrEguG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hM4buv4buP4bqq4buA4buP4bqs4buM4buv4buL4buP4buv4bq64bqqw4Phu4/EguG6ruG7ueG6quG7j+G6qsSC4bquQcSo4buPxILhu4bhuqrhu4/huqrDleG7o+G7j+G7r8SCQuG7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iMOM4buhQuG7jyY+4bqve+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buP4bqqxILhu6Hhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buN4buIeOG7kuG7iC3hu6Phuqzhuq7Dg+G6qsOt4buPw4zhuq7Dg8SC4buIw6zhu41tbOG7iuG7iMOMQuG6qsODbeG7rOG7oeG6ruG7j8OU4buh4buPceG6qsSCw63hu4/huq/hurrhu4/huqHEgk/hu4bhuqrDg2wv4buK4buIw4xC4bqqw4NtbC9JbQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]